Liptovský Mikuláš

Prednosta


 

Ing. Marta Gutraiová

Email: marta.gutraiova@mikulas.sk

 

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta, v rámci svojich povinností najmä :
- dbá na dodržiavanie výkonu samosprávy i preneseného výkonu štátnej správy,
- zabezpečuje výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
- navrhuje optimálnu formu organizácie úradu,
- vedie a organizuje prácu úradu, koordinuje činnosť oddelení a referátov úradu,
- spolupracuje pri príprave programu rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
- zúčastňuje sa rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
- tvorí stratégiu riadenia ľudských zdrojov,
- pripravuje výberové konania na obsadenie miest vedúcich zamestnancov mesta,
- rieši sťažnosti obyvateľov na činnosť oddelení a referátov úradu.


 
 Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY