Liptovský Mikuláš

Nebytový priestor o výmere 60,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby: „ROD.DOM“, Ul. 1. mája 194


Predmetorn OVS je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom predmetu súťaže a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom predmetu súťaže, a to:
- nebytový priestor o výmere 60,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby: „ROD.DOM“ súpisné číslo 194 na par. č. KN-C 78811 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 (ul. 1. mája) v k.ú. Liptovský
Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vedenej Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na liste vlastníctva Č. 4401.

Vyhlásenie OVS

Situačný nákres


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Mestský úrad Liptovský Mikuláš