Liptovský Mikuláš

Nehnuteľnosti – časť pozemkov parc. č. KN-C 422/165 zastavané plochy a nádvoria a KN-C 422/166


Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom predmetu súťaže a uzatvorenie nájomnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
nehnuteľnosti – časť pozemkov parc. č. KN-C 422/165 zastavané plochy a nádvoria  a KN-C 422/166 zastavané plochy a nádvoria (spolu o výmere 11,02 m² v zmysle vytyčovacieho náčrtu č. 54/2019), nachádzajúcich sa v k. ú. Okoličné, ul. Pobrežná.

 
 Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Mestský úrad Liptovský Mikuláš