Liptovský Mikuláš

Prevody nehnuteľného majetku


Prevody nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš
Povinné zverejnenie informácií v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (uzákon o slobode informácií) v znení neskorších zmien a doplnkov

Katastrálne územie:
Rok:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '175' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
1/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 3317/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, pozemok parc.č. KN-C 3317/66 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, pozemok parc.č. KN-C 3317/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, pozemok parc.č. KN-C 3317/74 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2.
Dátum prevodu:31.01.2006
Nadobúdateľ:Stavoindustria a.s., Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31560750
Právny titul:Zámenná zmluva
2/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 6579/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m2
Dátum prevodu:17.02.2006
Nadobúdateľ:QUEEN INVESTMENT s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36040312
Právny titul:Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
3/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 379/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, pozemok parc.č. KN-C 379/9 ostatné plochy o výmere 157 m2
Dátum prevodu:23.02.2006
Nadobúdateľ:SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Právny titul:Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
4/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 1715/8 zasatavané plochy a nádvoria o výmere 643 m2, pozemok parc.č. KN-C 1715/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2, pozemok parc.č. KN-C 1715/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2, pozemok parc.č. KN-C 1715/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2.
Dátum prevodu:27.02.2006
Nadobúdateľ:ST NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563066
Právny titul:Zámenná zmluva
5/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc. č. KN-C 370/10 ostatné plochy o výmere 353 m2, pozemok parc. č. KN-C 370/11 ostatné plochy o výmere 18 m2
Dátum prevodu:07.03.2006
Nadobúdateľ:RNDr. Eva Webbinková, Hviezdoslavova 16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
6/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 479 zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2, pozemok parc.č. KN-C 480/3 zasatavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, pozemok parc.č. KN-C 482/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2
Dátum prevodu:07.03.2006
Nadobúdateľ:Ing. Peter Beluš, Mincova 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
7/2006   Katastrálne územie Okoličné
Predmet prevodu:byt č. 4, vchod č. 6, Žiarska 604, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a k pozemku parc.č. KN-C 704/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 465 m2, v podiele 6530/338320-ín.
Dátum prevodu:04.05.2006
Nadobúdateľ:Mgr. Erik Jusko, Pavlovičovo nám. 35, 080 01 Prešov, Mgr. Jana Jusková, Cédrová 490/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
8/2006   Katastrálne územie Okoličné
Predmet prevodu:byt č. 37, vchod č. 8, Priebežná 489, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a k pozemku parc.č. KN-C 773/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 757 m2, v podiele 6120/416490-ín.
Dátum prevodu:10.05.2006
Nadobúdateľ:Jozef Janík, Palúčanská 636, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
9/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:byt č. 9, vchod č. 2, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1574, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a k pozemku parc.č. KN-C 5269/74 zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2 v podiele 6150/239800-ín.
Dátum prevodu:10.06.2006
Nadobúdateľ:Ing. Martin Vrbacký, Ul. 1 mája 1913/111, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
10/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:byt č. 17, vchod č. 12, Nábrežie 4. apríla 1861, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a k pozemku parc.č. KN-C 2940/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2, v podiele 2540/255140-ín.
Dátum prevodu:14.06.2006
Nadobúdateľ:Jaroslav Cheben, Ondrašovská 66, 031 05 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
11/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 3278/11 záhrady o výmere 181 m2, pozemok parc.č. KN-C 3278/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2
Dátum prevodu:10.07.2006
Nadobúdateľ:Juraj Ticháň a manž. Jarmila Ticháňová, Ul. Socháňova 1943/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
12/2006   Katastrálne územie Palúdzka
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 1066/1 ostatné plochy o výmere 262 m2
Dátum prevodu:11.07.2006
Nadobúdateľ:Patrik Kubáň a manž. Silvia Kubáňová, Glejárska 397/17, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
13/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc. č. KN-C 391/98 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2, pozemok parc.č. KN-C 393/4 ostatné plochy o výmere 1699 m2, pozemok parc.č. KN-C 393/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2
Dátum prevodu:11.07.2006
Nadobúdateľ:MAXIM 2001 s.r.o., Bratislavská 52, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35797118
Právny titul:Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
14/2006   Katastrálne územie Okoličné
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 776/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 697 m2, pozemok parc.č. KN-C 776/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 697 m2, pozemok parc.č. KN-C 776/50 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2890 m2
Dátum prevodu:22.08.2006
Nadobúdateľ:Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
Právny titul:Zámenná zmluva a zmluva o zrušení vecného bremena
15/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 358/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m2, stavba súp. č. 3939 postavená na pozemku parc.č. KN-C 358/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m2
Dátum prevodu:24.08.2006
Nadobúdateľ:AŠG s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36414450
Právny titul:Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
16/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 358/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2, stavba súp. č. 3935 "sklad" postavená na pozemku parc.č. KN-C 358/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2
Dátum prevodu:24.08.2006
Nadobúdateľ:KRUPA KAJO s.r.o., M.R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981
Právny titul:Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
17/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 925 záhrady o výmere 478 m2, pozemok parc.č. KN-C 923/5 záhrady o výmere 817 m2
Dátum prevodu:25.08.2006
Nadobúdateľ:Martin Cibák, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1799/66, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
18/2006   Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 393/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2, pozemok parc.č. KN-C 393/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, pozemok parc.č. KN-C 6557/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1414 m2, pozemok parc.č. KN-C 6557/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, pozemok parc.č. KN-C 6557/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2, pozemok parc.č. KN-C 6557/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, pozemok parc.č. KN-C 6557/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, pozemok parc.č. KN-C 6557/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2, pozemok parc.č. KN-C 6557/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 908 m2, pozemok parc.č. KN-C 6566/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2, pozemok parc.č. KN-C 6658/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, pozemok parc.č. KN-C 6557/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, pozemok parc.č. KN-C 6550/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2, pozemok parc.č. KN-C 6550/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 465 m2.
Dátum prevodu:31.10.2006
Nadobúdateľ:SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 1053/19, 826 19 Bratislava, IČO: 003328
Právny titul:Kúpna zmluva
19/2006   Katastrálne územie Liptovská Ondrašová
Predmet prevodu:pozemok parc.č. KN-C 781 zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2
Dátum prevodu:19.12.2006
Nadobúdateľ:Ján Kubinčák, Mišíkova 244/12, 031 05 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva
1/2007   Katastrálne územie Palúdzka
Predmet prevodu:spoluvlastnícky podiel 7600/113940-ín k pozemku parc.č. KN-C 2099/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 332 m2, spoluvlastnícky podiel 7600/113940-ín k pozemku parc.č. KN-C 2099/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2, spoluvlastnícky podiel 7600/113940-ín k pozemku parc.č. KN-C 2099/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, byt č. 5 v stavbe súp. č. 632 na pozemku parc.č. KN-C 2099/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 332 m2 a spoluvlastnícky podiel 7600/113940-ín priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
Dátum prevodu:22.01.2007
Nadobúdateľ:Radoslav Košík a manž. Miroslava Košíková, Palúčanská 632/89, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právny titul:Kúpna zmluva

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY