Liptovský Mikuláš

Všeobecne záväzné nariadenia
Ročník:
Typ nariadenia:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
13/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
12/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019
Úplné znenie

o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Horizontálny predel obsahu
11/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019
Novelizácie

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Horizontálny predel obsahu
10/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019
Úplné znenie

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
9/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019
Úplné znenie

o miestnych daniach

Horizontálny predel obsahu
8/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a ktorým sa ruší VZN č. 4/2019/VZN, schválené v MsZ dňa 20.6.2019

Horizontálny predel obsahu
7/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019
Úplné znenie

o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
6/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

Horizontálny predel obsahu
5/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
Úplné znenie

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
4/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
Zrušené

ZRUŠENÉ VZN č. 8/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej

Horizontálny predel obsahu
3/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019
Úplné znenie

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
2/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019
Zrušené

ZRUŠENÉ VZN č. 12/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na a umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Horizontálny predel obsahu
1/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
9/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018
Novelizácie

Horizontálny predel obsahu
8/2018 Všeobecna záväzné nariadenie č. 8/2018
Úplné znenie

o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Horizontálny predel obsahu
07/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018
Úplné znenie

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Horizontálny predel obsahu
6/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018
Zrušené

ZRUŠENÉ VZN č. 9/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Horizontálny predel obsahu
5/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018
Úplné znenie

o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat

Horizontálny predel obsahu
4/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 1/2O18/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

Horizontálny predel obsahu
3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
Úplné znenie

O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

Horizontálny predel obsahu

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY