Liptovský Mikuláš

Obchodné verejné súťaže mesta


Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

 Aktualizácia: 25.7.2019


Nebytový priestor o výmere 60,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby: „ROD.DOM“, Ul. 1. mája 194


Nehnuteľnosti – stavbu: „SPOLOČENSKÝ PAVILÓN“ súp. č. 1577


Nehnuteľnosti – nebytový priestor č. 13 vchod č. 1 suterén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. č. 430


Nehnuteľnosti – časť pozemkov parc. č. KN-C 422/165 zastavané plochy a nádvoria a KN-C 422/166


Nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN-C 1327/23 ostatné plochy o výmere 6 124 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Okoličné


Nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 3326/657 ostatné plochy o výmere 20 m², nachádzajúci sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu


Nehnuteľnosti – stavbu: „OBCHOD A SKLADY“ súp. č. 4046 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 5269/89 a pozemok parc. č. KN-C 5269/89 zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2


Nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN-C 783/26 ostatné plochy o výmere 7 580 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Okoličné


Pozemok parc. č. KN-C 364/99 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m²


Pozemok parc. č. KN-C 364/98 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m²


Pozemok parc. č. KN-C 364/97 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m²


Pozemok parc. č. KN-C 364/98 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m²


Pozemok parc. č. KN-C 364/95 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m²


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Mestský úrad Liptovský Mikuláš