Liptovský Mikuláš
  • Polsky
  • English
  • Slovensky
  • Liptovský Mikuláš - erb mesta
    Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

    Oznamy

    Vážení občania,
    v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.    Typ správy:
    SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 680,20

    Archív správ -

    Verejná vyhláška
    05.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí spojeného stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniana stavbu "Rodinný dom" na pozemku v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Andrea Gabonová, Liptovský Hrádok.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    04.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Okresného úradu Žilina o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Demänová.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznam
    03.10.2018 - Oznamy

    Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    03.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie o vykonaní opravy v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí vodoprávneho konania.

    Horizontálny predel obsahu
    Zámer mesta Liptovský Mikuláš
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 1 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. M. M. Hodžu).

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Listová zásielka adresovaná: Igor BOGÁR, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská konsolidačná, a. s.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Listová zásielka adresovaná: Tomáš KORČEK, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a. s.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Robertovi MAĎAROVI, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Výberové konanie na obsadenie funkcie raditeľa/ky školy
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie raditeľa/ky školy: Materská škola, Ulica čsl. brigády 2, 031 01 Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Listová zásielka adresovaná: Jaroslav PAVOL, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VšZP, Žilina.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby - DUPOS dražobná, s.r.o.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva 2590, v k. ú. Palúdzka.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznam
    01.10.2018 - Oznamy

    Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 210/7 v k.ú. Okoličné.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 2.10.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 2.10.2018
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 2.10.2018 bude v čase od 08:00 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Pod Stráňami - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - Benice.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznam
    28.09.2018 - Úradná tabuľa

    Povinnosti vlastníkov psa chovaného na území Slovenskej republiky.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    28.09.2018 - Úradná tabuľa

    Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 21" nachádzajúcej sa na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1567/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Lai Van Thuan, v zastúpení Katarína Tokarčíková.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
    28.09.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu

    Oznamy

    Vážení občania,
    v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


    Typ správy:
    SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 680,20

    Archív správ -

    Verejná vyhláška
    05.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí spojeného stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniana stavbu "Rodinný dom" na pozemku v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Andrea Gabonová, Liptovský Hrádok.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    04.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Okresného úradu Žilina o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Demänová.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznam
    03.10.2018 - Oznamy

    Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    03.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie o vykonaní opravy v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí vodoprávneho konania.

    Horizontálny predel obsahu
    Zámer mesta Liptovský Mikuláš
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 1 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. M. M. Hodžu).

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Listová zásielka adresovaná: Igor BOGÁR, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská konsolidačná, a. s.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Listová zásielka adresovaná: Tomáš KORČEK, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a. s.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Robertovi MAĎAROVI, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
    02.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Výberové konanie na obsadenie funkcie raditeľa/ky školy
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie raditeľa/ky školy: Materská škola, Ulica čsl. brigády 2, 031 01 Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Listová zásielka adresovaná: Jaroslav PAVOL, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VšZP, Žilina.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby - DUPOS dražobná, s.r.o.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva 2590, v k. ú. Palúdzka.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznam
    01.10.2018 - Oznamy

    Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 210/7 v k.ú. Okoličné.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 2.10.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 2.10.2018
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 2.10.2018 bude v čase od 08:00 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Pod Stráňami - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    01.10.2018 - Úradná tabuľa

    Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - Benice.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznam
    28.09.2018 - Úradná tabuľa

    Povinnosti vlastníkov psa chovaného na území Slovenskej republiky.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    28.09.2018 - Úradná tabuľa

    Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 21" nachádzajúcej sa na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1567/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Lai Van Thuan, v zastúpení Katarína Tokarčíková.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
    28.09.2018 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu