Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3580,20

  Archív správ -

  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 13.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribcie elektriny - 14.12.2016 Oznámenie o prerušení distribcie elektriny - 14.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Budovateľská, Glejárska, Parková - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Budovateľská, Glejárska, Parková - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Opravia poškodenú strechu na škole v Okoličnom Opravia poškodenú strechu na škole v Okoličnom
  08.11.2016 - Tlačové správy

  V týchto dňoch pristúpila radnica k oprave poškodenej strechy na Základnej škole s materskou školou Okoličianska. Plochá strecha na pavilóne A nebola rekonštruovaná od roku 1958, kedy školu postavili. Opravovali len lokálne poruchy strešného plášťa.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  08.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Rudolf STANO a 2/ Ján OBERT; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  08.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  07.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ Stanislav MURGOŠ; 6/ René NOVOTNÝ; 7/ Marek STROMKO; 8/ Ladislav JANČEK; 9/ Michal JUZEL; 10/ Miroslav HOLDOŠ a 11/ Ivana BALÁŽOVÁ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Regenerácia sídliska Podbreziny, objekt SO 127 Dopravné zariadenie a statická doprava - ul. Jabloňová" na pozemku parc. č. KN-C 773/1 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan ROHÁČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 1.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia z Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku ŠVS v Litovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 6" navrhovateľa obec Liptovský Trnovec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/1, KN-C 776/66, KN-C 1202/16 (druh pozemkov trvalé trávne porasty), KN-C 1222/1, KN-C 1216/1, KN-C 1220 (druh pozemkov ovocné sady), KN-C 1221/1, KN-C 1218/1 (druh pozemkov ostatné plochy) v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/13 a KN-C 241/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M, Trstená.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.11.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.11.2016
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.11.2016 bude v čase od 08:30 hod. do cca 13:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Hony, Medze, Mincova, Mútnik, Ondrášovská, Pod Dielom, Pongrácovská, Požiarnická, Ráztocká, Ráztoky, Role, Roľnícka, Ružičkova, Škorupovo - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Odstraňovanie čiernych skládok ako na bežiacom páse Odstraňovanie čiernych skládok ako na bežiacom páse
  03.11.2016 - Tlačové správy

  Od začiatku roka sa mesto zbavilo troch desiatok čiernych skládok. Bolo na nich umiestnených vyše 84 ton komunálneho odpadu. Celkovo stálo odstraňovanie skládok v tomto roku 17-tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline - UZÁVIERKA CESTY I/18 - STREČNO
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline o termínoch úplnej uzávierky cesty 1. triedy I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 katastra obce Strečno a katastra mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Úplná uzávierka bude realizovaná od 12.11.2016 do 18.12.2016. DOPLNENIE INFORMÁCIE dňa 18.11.2016: Informácia o záveroch z operačného rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale a uzávierky cesty na víkend dňa 19. novembra a dňa 20.novembra 2016. " K ZMENE ÚPLNEJ UZÁVIERKY CESTY NA VÍKEND DŇA 19.NOVEMBRA A 20.NOVEMBRA 2016 NEDOŠLO" - ÚPLNÁ UZÁVIERKA CESTY I/18 BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU, AKO JE TO UVEDENÉ V OZNÁMENÍ PREDNOSTU (v prílohe).

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Juraj BAČÍK, nar. 1983 a 2/ Ivan ROHÁČ, nar. 1988; doručené od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  03.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 732/11 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3580,20

  Archív správ -

  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 13.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribcie elektriny - 14.12.2016 Oznámenie o prerušení distribcie elektriny - 14.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Budovateľská, Glejárska, Parková - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Budovateľská, Glejárska, Parková - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Opravia poškodenú strechu na škole v Okoličnom Opravia poškodenú strechu na škole v Okoličnom
  08.11.2016 - Tlačové správy

  V týchto dňoch pristúpila radnica k oprave poškodenej strechy na Základnej škole s materskou školou Okoličianska. Plochá strecha na pavilóne A nebola rekonštruovaná od roku 1958, kedy školu postavili. Opravovali len lokálne poruchy strešného plášťa.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  08.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Rudolf STANO a 2/ Ján OBERT; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  08.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  07.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ Stanislav MURGOŠ; 6/ René NOVOTNÝ; 7/ Marek STROMKO; 8/ Ladislav JANČEK; 9/ Michal JUZEL; 10/ Miroslav HOLDOŠ a 11/ Ivana BALÁŽOVÁ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Regenerácia sídliska Podbreziny, objekt SO 127 Dopravné zariadenie a statická doprava - ul. Jabloňová" na pozemku parc. č. KN-C 773/1 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan ROHÁČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 1.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia z Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku ŠVS v Litovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 6" navrhovateľa obec Liptovský Trnovec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/1, KN-C 776/66, KN-C 1202/16 (druh pozemkov trvalé trávne porasty), KN-C 1222/1, KN-C 1216/1, KN-C 1220 (druh pozemkov ovocné sady), KN-C 1221/1, KN-C 1218/1 (druh pozemkov ostatné plochy) v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/13 a KN-C 241/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M, Trstená.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.11.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.11.2016
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.11.2016 bude v čase od 08:30 hod. do cca 13:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Hony, Medze, Mincova, Mútnik, Ondrášovská, Pod Dielom, Pongrácovská, Požiarnická, Ráztocká, Ráztoky, Role, Roľnícka, Ružičkova, Škorupovo - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Odstraňovanie čiernych skládok ako na bežiacom páse Odstraňovanie čiernych skládok ako na bežiacom páse
  03.11.2016 - Tlačové správy

  Od začiatku roka sa mesto zbavilo troch desiatok čiernych skládok. Bolo na nich umiestnených vyše 84 ton komunálneho odpadu. Celkovo stálo odstraňovanie skládok v tomto roku 17-tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline - UZÁVIERKA CESTY I/18 - STREČNO
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline o termínoch úplnej uzávierky cesty 1. triedy I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 katastra obce Strečno a katastra mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Úplná uzávierka bude realizovaná od 12.11.2016 do 18.12.2016. DOPLNENIE INFORMÁCIE dňa 18.11.2016: Informácia o záveroch z operačného rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale a uzávierky cesty na víkend dňa 19. novembra a dňa 20.novembra 2016. " K ZMENE ÚPLNEJ UZÁVIERKY CESTY NA VÍKEND DŇA 19.NOVEMBRA A 20.NOVEMBRA 2016 NEDOŠLO" - ÚPLNÁ UZÁVIERKA CESTY I/18 BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU, AKO JE TO UVEDENÉ V OZNÁMENÍ PREDNOSTU (v prílohe).

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Juraj BAČÍK, nar. 1983 a 2/ Ivan ROHÁČ, nar. 1988; doručené od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  03.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 732/11 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu