Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3560,20

  Archív správ -

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 3317/100 (KN-E 2946, KN-E 2947) o výmere 27,65 m2 a 13,65 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrlíkova).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 343/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí obstarávania "Územného plánu zóny Trnovecká zátoka".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Vjazd na pozemok a účelová cesta" - líniová stavba v k. ú. Beňadiková a k.ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Ing. Ján Jakubčiak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na kostole vo Vrbici osadia pamätnú tabuľu padlým v 1. svetovej vojne Na kostole vo Vrbici osadia pamätnú tabuľu padlým v 1. svetovej vojne
  07.10.2016 - Tlačové správy

  Na južnej fasáde kostola Zbierka vo Vrbici pribudne pamätná tabuľa padlým obyvateľom v 1. svetovej vojne. Vyplýva to z memoranda o porozumení a spolupráci pri realizácii projektu tabule. Memorandum dnes podpísal primátor Ján Blcháč, zástupcovia Zväzu vojakov SR – Klub Liptovský Mikuláš, Oblastnej a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor ocenil autora najlepšej eseje na pôde Akadémie ozbrojených síl Primátor ocenil autora najlepšej eseje na pôde Akadémie ozbrojených síl
  07.10.2016 - Tlačové správy

  Na pôde Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika sa dnes skončila 3. olympiáda spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Išlo o vedomostnú súťaž, ktorá je určená pre kadetov vojenských škôl z krajín Európskej únie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš ULIČNÝ, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke: Eva ČEFOVÁ, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanovi: Michal GOČ, nar. 1993; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen BANK Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o preručení distribúcie elektriny - 10.11.2016 Oznámenie o preručení distribúcie elektriny - 10.11.2016
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 10.11.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA a STARÉ MESTO (Ul. Športová - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Potvrdené externé zdroje na pokračovanie cyklochodníka do Ondrašovej Potvrdené externé zdroje na pokračovanie cyklochodníka do Ondrašovej
  06.10.2016 - Tlačové správy

  Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier bol schválený Monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Znamená to, že na jar 2017 budeme môcť začať s výstavbou ďalších cyklistických úsekov na poľskej a slovenskej strane Cesty okolo Tatier, ktorá je strategickým projektom Euroregiónu Tatry.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  06.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Daniel SKLÁDAL; 2/ Igor BOGÁR; Stanislav MURGOŠ a 4/ Marcel RUSINA; doručené od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  06.10.2016 - Úradná tabuľa

  LICITOR group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 9.11.2016 sa uskutoční v sídle dražobníka v Žiline prvé kolo dražby na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Liptovská Ondrašová (orná pôda, vodné plochy, ostatné plochy) vo vlastníctve úpadcu Prvá liptovská, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš_ M.R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš_Prior - 0477BB, optické pripojenie - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Začína sa obnova Kukučínovej, pozor na jej uzávierku! Začína sa obnova Kukučínovej, pozor na jej uzávierku!
  05.10.2016 - Tlačové správy

  Mesto aktuálne pristupuje k avizovanej obnove a stavebným úpravám Kukučínovej ulice v širšom centre. Komplexnú rekonštrukciu zrealizujeme do polovice decembra, informoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania na stavbu "Obytný súbor BELLA VISTA Palúdzka Sever" v k.ú. Palúdzka

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta
  04.10.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2016/VZN o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš účinné od 01. júla 2016.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3560,20

  Archív správ -

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 3317/100 (KN-E 2946, KN-E 2947) o výmere 27,65 m2 a 13,65 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrlíkova).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 343/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí obstarávania "Územného plánu zóny Trnovecká zátoka".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Vjazd na pozemok a účelová cesta" - líniová stavba v k. ú. Beňadiková a k.ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Ing. Ján Jakubčiak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na kostole vo Vrbici osadia pamätnú tabuľu padlým v 1. svetovej vojne Na kostole vo Vrbici osadia pamätnú tabuľu padlým v 1. svetovej vojne
  07.10.2016 - Tlačové správy

  Na južnej fasáde kostola Zbierka vo Vrbici pribudne pamätná tabuľa padlým obyvateľom v 1. svetovej vojne. Vyplýva to z memoranda o porozumení a spolupráci pri realizácii projektu tabule. Memorandum dnes podpísal primátor Ján Blcháč, zástupcovia Zväzu vojakov SR – Klub Liptovský Mikuláš, Oblastnej a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor ocenil autora najlepšej eseje na pôde Akadémie ozbrojených síl Primátor ocenil autora najlepšej eseje na pôde Akadémie ozbrojených síl
  07.10.2016 - Tlačové správy

  Na pôde Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika sa dnes skončila 3. olympiáda spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Išlo o vedomostnú súťaž, ktorá je určená pre kadetov vojenských škôl z krajín Európskej únie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš ULIČNÝ, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke: Eva ČEFOVÁ, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanovi: Michal GOČ, nar. 1993; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen BANK Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o preručení distribúcie elektriny - 10.11.2016 Oznámenie o preručení distribúcie elektriny - 10.11.2016
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 10.11.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA a STARÉ MESTO (Ul. Športová - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Potvrdené externé zdroje na pokračovanie cyklochodníka do Ondrašovej Potvrdené externé zdroje na pokračovanie cyklochodníka do Ondrašovej
  06.10.2016 - Tlačové správy

  Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier bol schválený Monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Znamená to, že na jar 2017 budeme môcť začať s výstavbou ďalších cyklistických úsekov na poľskej a slovenskej strane Cesty okolo Tatier, ktorá je strategickým projektom Euroregiónu Tatry.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  06.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Daniel SKLÁDAL; 2/ Igor BOGÁR; Stanislav MURGOŠ a 4/ Marcel RUSINA; doručené od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  06.10.2016 - Úradná tabuľa

  LICITOR group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 9.11.2016 sa uskutoční v sídle dražobníka v Žiline prvé kolo dražby na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Liptovská Ondrašová (orná pôda, vodné plochy, ostatné plochy) vo vlastníctve úpadcu Prvá liptovská, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš_ M.R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš_Prior - 0477BB, optické pripojenie - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Začína sa obnova Kukučínovej, pozor na jej uzávierku! Začína sa obnova Kukučínovej, pozor na jej uzávierku!
  05.10.2016 - Tlačové správy

  Mesto aktuálne pristupuje k avizovanej obnove a stavebným úpravám Kukučínovej ulice v širšom centre. Komplexnú rekonštrukciu zrealizujeme do polovice decembra, informoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania na stavbu "Obytný súbor BELLA VISTA Palúdzka Sever" v k.ú. Palúdzka

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta
  04.10.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2016/VZN o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš účinné od 01. júla 2016.

  Horizontálny predel obsahu