Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3520,20

  Archív správ -

  Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu
  20.10.2016 - Tlačové správy

  Nedoplatky na mestských nájomných bytoch klesajú. Za prvý polrok 2016 sa znížili pohľadávky na nájomnom a službách, ktoré sú spojené s užívaním bytu, o 56-tisíc eur. Sú zároveň najnižšie od roku 2014. Predstavujú sumu do 400-tisíc eur, uviedol Ľubomír Kandera z mestského úradu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  20.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  20.10.2016 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Róbertovi MAĎAROVI, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 104101542/2016 zo dňa 14.10.2016, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  19.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 540/9 v k.ú. Demänová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Kvetoslava HERCEGOVÁ, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  19.10.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, Hurbanova 1523/9, Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - Výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku zo dňa 13.10.2016 č. R2016/006515, ktorým je Mesto Liptovský Hrádok, Mestský úrad, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline - UZÁVIERKA CESTY I/18
  19.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline o plánovanej úplnej uzávierke cesty I/18 pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale. Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 5.11 - 18.12.2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  18.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  18.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Slavomír PUŠKA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  18.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Branislav ŠVIHRA, nar. 1977, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  17.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Daniel SKLÁDAL; 2/ Igor BOGÁR; Stanislav MURGOŠ a 4/ Marcel RUSINA; doručené od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  17.10.2016 - Úradná tabuľa

  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín oznamuje p. Lukášovi KLENKOVI, nar. 1990, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti "Rozhodnutia č. PP 301/00818/2016 zo dňa 15.7.2016, ktorým je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín, Legionárska 17, Trenčín.

  Horizontálny predel obsahu
  Horiace kontajnery v Hlbokom si vzali na mušku Horiace kontajnery v Hlbokom si vzali na mušku
  14.10.2016 - Tlačové správy

  Horiace kontajnery v Hlbokom si vzali na mušku predstavitelia radnice, zástupcovia policajného a hasičského zboru, na mieste sa stretli aj odborníci z hygieny a zamestnanci mesta Liptovský Mikuláš. Výsledkom rokovaní by malo byť komplexné a systémové riešenie, ktoré zníži stále narastajúci počet požiarov v osade.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  14.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku ŠVS v Lipovskom Mikuláši - povolenie na objekty SO 10 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 10a Vodovodná prípojka a VŠ, SO 11 Kanalizácia splašková, SO 11a Kanalizácia splašková - hlavná vetva + LT, SO 12 Kanalizácia dažďová - hlavná vetva a nakladanie s vodami stavby "Gazdovský dvor" v k. ú. Demänová pre spoločnosť LYNBRUCH, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  14.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 243/8 v k.ú. Bodice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 14.11.2016 na stavbu "Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútova a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Verejné osvetlenie Stošická ulica"- líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 15.11.2016 na stavbu "L. Mikuláš, Nábrežie K. Petroviča - LM_NABR" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Telco, s.r.o. Trebišov.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3520,20

  Archív správ -

  Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu
  20.10.2016 - Tlačové správy

  Nedoplatky na mestských nájomných bytoch klesajú. Za prvý polrok 2016 sa znížili pohľadávky na nájomnom a službách, ktoré sú spojené s užívaním bytu, o 56-tisíc eur. Sú zároveň najnižšie od roku 2014. Predstavujú sumu do 400-tisíc eur, uviedol Ľubomír Kandera z mestského úradu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  20.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  20.10.2016 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Róbertovi MAĎAROVI, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 104101542/2016 zo dňa 14.10.2016, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  19.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 540/9 v k.ú. Demänová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Kvetoslava HERCEGOVÁ, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  19.10.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, Hurbanova 1523/9, Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - Výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku zo dňa 13.10.2016 č. R2016/006515, ktorým je Mesto Liptovský Hrádok, Mestský úrad, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline - UZÁVIERKA CESTY I/18
  19.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline o plánovanej úplnej uzávierke cesty I/18 pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale. Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 5.11 - 18.12.2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  18.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  18.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Slavomír PUŠKA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  18.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Branislav ŠVIHRA, nar. 1977, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  17.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Daniel SKLÁDAL; 2/ Igor BOGÁR; Stanislav MURGOŠ a 4/ Marcel RUSINA; doručené od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  17.10.2016 - Úradná tabuľa

  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín oznamuje p. Lukášovi KLENKOVI, nar. 1990, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti "Rozhodnutia č. PP 301/00818/2016 zo dňa 15.7.2016, ktorým je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín, Legionárska 17, Trenčín.

  Horizontálny predel obsahu
  Horiace kontajnery v Hlbokom si vzali na mušku Horiace kontajnery v Hlbokom si vzali na mušku
  14.10.2016 - Tlačové správy

  Horiace kontajnery v Hlbokom si vzali na mušku predstavitelia radnice, zástupcovia policajného a hasičského zboru, na mieste sa stretli aj odborníci z hygieny a zamestnanci mesta Liptovský Mikuláš. Výsledkom rokovaní by malo byť komplexné a systémové riešenie, ktoré zníži stále narastajúci počet požiarov v osade.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  14.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku ŠVS v Lipovskom Mikuláši - povolenie na objekty SO 10 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 10a Vodovodná prípojka a VŠ, SO 11 Kanalizácia splašková, SO 11a Kanalizácia splašková - hlavná vetva + LT, SO 12 Kanalizácia dažďová - hlavná vetva a nakladanie s vodami stavby "Gazdovský dvor" v k. ú. Demänová pre spoločnosť LYNBRUCH, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  14.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 243/8 v k.ú. Bodice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 14.11.2016 na stavbu "Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútova a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Verejné osvetlenie Stošická ulica"- líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 15.11.2016 na stavbu "L. Mikuláš, Nábrežie K. Petroviča - LM_NABR" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Telco, s.r.o. Trebišov.

  Horizontálny predel obsahu