Liptovský Mikuláš
  • Polsky
  • English
  • Slovensky
  • Liptovský Mikuláš - erb mesta
    Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

    Oznamy

    Vážení občania,
    v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.    Typ správy:
    SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3240,20

    Archív správ -

    Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
    29.04.2016 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Zoznam trhových miest v Mikuláši Zoznam trhových miest v Mikuláši
    28.04.2016 - Tlačové správy

    Po uzavretí trhoviska vedľa Domu služieb vzišla potreba hľadať nové miesto na takýto druh predaja. Mesto prostredníctvom Verejnoprospešných služieb vyšlo v tejto záležitosti v ústrety Mikulášanom.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    28.04.2016 - Úradná tabuľa

    Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obnova bytového domu" na ul. Morušová súp. č. 522 na pozemku parc. č. KN-C 773/43 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Morušová 522, Liptovský Mikuláš v správe INTEN - EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení HLINA, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
    27.04.2016 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

    Horizontálny predel obsahu
    Zámer mesta Liptovský Mikuláš
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2573/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Partizánov) Dagmar Horákovej a Ľudkovi Horákovi, Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Zámer mesta Liptovský Mikuláš
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2573/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Partizánov) Michalovi Martikánovi a Lenke Martikánovej, Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na II. kalendárny polrok 2016.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. kalendárny polrok 2016 v znení navrhovaných zmien k 12.05.2016.

    Horizontálny predel obsahu
    Pred školou v Demänovej pribudli parkovacie miesta Pred školou v Demänovej pribudli parkovacie miesta
    25.04.2016 - Tlačové správy

    Rodičia detí, ktoré navštevujú základnú školu s materskou školou v mestskej časti Demänová, majú dôvod na radosť.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Rozhodnutie Okresného úradu - odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o zamietnutí odvolania Jána Račka, Stošice 539, Liptovský Mikuláš a Ing. Nadeždy Droppovej, Stošice 826, Liptovský Mikuláš a potvrdenie rozhodnutia mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Prístupová komunikácia" a "Kanalizačná prípojka" na pozemkoch v k. ú. Okoličné pre navrhovateľa Branislava Drengubiaka, Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.5.2016
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 19.5.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PLOŠTÍN (Ploštín a Ul. Tretiny – v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Dvojgaráž" na pozemku parc. č. KN-C 145/2 v k. ú. Gôtovany, stavebníkom ktorej je Alexander Čerevka a manželka Ing. Daniela Čerevková, Ľubeľa.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznam
    25.04.2016 - Oznamy

    Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich pri bytovom dome č. 627 na ulici Kemi na parc. č. KN-C 776/3 a KN-C 776/42 v k.ú. Okoličné.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom účinné od 18.02.2014.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.5.2016
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 23.5.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája č. 54 – v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

    Horizontálny predel obsahu
    Plynári prácami obmedzia ulice Plynári prácami obmedzia ulice
    22.04.2016 - Verejné obstarávanie

    Prvú etapu obnovy plynovodov sa chystajú od mája realizovať plynári z SPP Distribúcia.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
    22.04.2016 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Parková bude úplne uzavretá do konca júna Parková bude úplne uzavretá do konca júna
    21.04.2016 - Tlačové správy

    Už sme vás informovali, že Parková ulica v Palúdzke sa bude až do 30. júna komplexne rekonštruovať. Okrem cesty sa obnoví aj vodovodný rad, ktorý je v nej umiestnený.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky
    21.04.2016 - Úradná tabuľa

    Listová zásielka adresovaná: Miroslav JASTRABÍK, nar. 1949, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

    Horizontálny predel obsahu

    Oznamy

    Vážení občania,
    v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


    Typ správy:
    SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3240,20

    Archív správ -

    Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
    29.04.2016 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Zoznam trhových miest v Mikuláši Zoznam trhových miest v Mikuláši
    28.04.2016 - Tlačové správy

    Po uzavretí trhoviska vedľa Domu služieb vzišla potreba hľadať nové miesto na takýto druh predaja. Mesto prostredníctvom Verejnoprospešných služieb vyšlo v tejto záležitosti v ústrety Mikulášanom.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    28.04.2016 - Úradná tabuľa

    Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obnova bytového domu" na ul. Morušová súp. č. 522 na pozemku parc. č. KN-C 773/43 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Morušová 522, Liptovský Mikuláš v správe INTEN - EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení HLINA, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
    27.04.2016 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

    Horizontálny predel obsahu
    Zámer mesta Liptovský Mikuláš
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2573/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Partizánov) Dagmar Horákovej a Ľudkovi Horákovi, Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Zámer mesta Liptovský Mikuláš
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2573/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Partizánov) Michalovi Martikánovi a Lenke Martikánovej, Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na II. kalendárny polrok 2016.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    26.04.2016 - Úradná tabuľa

    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. kalendárny polrok 2016 v znení navrhovaných zmien k 12.05.2016.

    Horizontálny predel obsahu
    Pred školou v Demänovej pribudli parkovacie miesta Pred školou v Demänovej pribudli parkovacie miesta
    25.04.2016 - Tlačové správy

    Rodičia detí, ktoré navštevujú základnú školu s materskou školou v mestskej časti Demänová, majú dôvod na radosť.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Rozhodnutie Okresného úradu - odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o zamietnutí odvolania Jána Račka, Stošice 539, Liptovský Mikuláš a Ing. Nadeždy Droppovej, Stošice 826, Liptovský Mikuláš a potvrdenie rozhodnutia mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Prístupová komunikácia" a "Kanalizačná prípojka" na pozemkoch v k. ú. Okoličné pre navrhovateľa Branislava Drengubiaka, Liptovský Mikuláš.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.5.2016
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 19.5.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PLOŠTÍN (Ploštín a Ul. Tretiny – v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

    Horizontálny predel obsahu
    Verejná vyhláška
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Dvojgaráž" na pozemku parc. č. KN-C 145/2 v k. ú. Gôtovany, stavebníkom ktorej je Alexander Čerevka a manželka Ing. Daniela Čerevková, Ľubeľa.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznam
    25.04.2016 - Oznamy

    Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich pri bytovom dome č. 627 na ulici Kemi na parc. č. KN-C 776/3 a KN-C 776/42 v k.ú. Okoličné.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom účinné od 18.02.2014.

    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.5.2016
    25.04.2016 - Úradná tabuľa

    Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 23.5.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája č. 54 – v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

    Horizontálny predel obsahu
    Plynári prácami obmedzia ulice Plynári prácami obmedzia ulice
    22.04.2016 - Verejné obstarávanie

    Prvú etapu obnovy plynovodov sa chystajú od mája realizovať plynári z SPP Distribúcia.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
    22.04.2016 - Úradná tabuľa

    Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

    Horizontálny predel obsahu
    Parková bude úplne uzavretá do konca júna Parková bude úplne uzavretá do konca júna
    21.04.2016 - Tlačové správy

    Už sme vás informovali, že Parková ulica v Palúdzke sa bude až do 30. júna komplexne rekonštruovať. Okrem cesty sa obnoví aj vodovodný rad, ktorý je v nej umiestnený.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    Oznámenie o uložení zásielky
    21.04.2016 - Úradná tabuľa

    Listová zásielka adresovaná: Miroslav JASTRABÍK, nar. 1949, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

    Horizontálny predel obsahu