Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3180,20

  Archív správ -

  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6.12. - 8.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6.12. - 8.12.2016
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 6.12. - 8.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Liptovský Mikuláš, a to: 1. nebytový priestor č. 813 „kancelársky priestor“ o výmere 22,53 m2 v prospech nájomcu Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu na dobu 5 rokov, za nájom vo výške 1 €/rok za účelom administratívnych činností spojených s činnosťou združenia Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu; 2. nebytové priestory č. 812, č. 814, č. 815 „kancelárske priestory“ spolu o výmere 95,99 m2 v prospech nájomcu REGION LIPTOV na dobu 5 rokov, za nájom vo výške 1 €/rok za účelom administratívnych činností spojených s činnosťou oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 286/20,KN-C 286/21 a KN-C 286/22 (spolu o výmere 685 m2) v k. ú. Liptovský Mikuláš (Námestie mieru) spoločnosti Vincentis, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Pracovná ponuka - NEMECKO
  02.11.2016 - Oznamy

  Ponuka práce siete EURES v spolupráci so zástupcami Bundesagentur fur Arberi - ZAV Nemecko a informácia o konaní výberového pohovoru na rôzne pracovné pozície v Nemecku. Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.11.2016 vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2013/VZN, účinného od 12. 07. 2013.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké), a to: pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 (spolu o výmere 3322 m2) Železniciam SR Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Jiří ŠNAJDR, nar. 1956; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 22.11.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 22.11.2016
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 22.11.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Ondrášovská - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Novostavba rekreačného domu" a "Oplotenie, spevnené plochy a inžinierske siete" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Branislav Drengubiak, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 63" na ul. Priebežná č. 489/9 na pozemku parc. č. KN-C 773/20 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Miroslav Štefček, Liptovský Mikuláš a Monika Mikulíková, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 29.11.2016 vo veci umiestnenia stavby "Parkovacie plochy - evanjelický a.v. kostol Palúdzka" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Vlastimil Hanula, DELTA Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 1931/3 v k. ú. Ploštín (ul. Za ulicou) Ivanovi Dzurekovi, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Háj zatraktívni cykloprístrešok Háj zatraktívni cykloprístrešok
  28.10.2016 - Tlačové správy

  Ďalším impulzom pre oživenie lokality Háj Nicovô je budovanie prístrešku pre cyklistov. Stavba sa nachádza na spodnom okraji parkoviska na lúke smerom k mestu. Prístrešok realizuje vo svojej réžii Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov (OOCR), pozemky pod prístrešok prenajalo mesto.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  28.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.11. - 1.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.11. - 1.12.2016
  28.10.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 29.11.2016 - 1.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická č. 4250 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Pracovná ponuka
  27.10.2016 - Oznamy

  Ponuka práce siete EURES v Nemecku a informácia o konaní výberového pohovoru spoločnosti McDonalds dňa 9.11.2016 vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  27.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.10.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stošice - Roveň za železnicou - Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1098/5 a 755/7 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mária Matejková, Rosina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  27.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3180,20

  Archív správ -

  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6.12. - 8.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6.12. - 8.12.2016
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 6.12. - 8.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Liptovský Mikuláš, a to: 1. nebytový priestor č. 813 „kancelársky priestor“ o výmere 22,53 m2 v prospech nájomcu Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu na dobu 5 rokov, za nájom vo výške 1 €/rok za účelom administratívnych činností spojených s činnosťou združenia Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu; 2. nebytové priestory č. 812, č. 814, č. 815 „kancelárske priestory“ spolu o výmere 95,99 m2 v prospech nájomcu REGION LIPTOV na dobu 5 rokov, za nájom vo výške 1 €/rok za účelom administratívnych činností spojených s činnosťou oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 286/20,KN-C 286/21 a KN-C 286/22 (spolu o výmere 685 m2) v k. ú. Liptovský Mikuláš (Námestie mieru) spoločnosti Vincentis, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Pracovná ponuka - NEMECKO
  02.11.2016 - Oznamy

  Ponuka práce siete EURES v spolupráci so zástupcami Bundesagentur fur Arberi - ZAV Nemecko a informácia o konaní výberového pohovoru na rôzne pracovné pozície v Nemecku. Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.11.2016 vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2013/VZN, účinného od 12. 07. 2013.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké), a to: pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 (spolu o výmere 3322 m2) Železniciam SR Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Jiří ŠNAJDR, nar. 1956; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 22.11.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 22.11.2016
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 22.11.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Ondrášovská - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Novostavba rekreačného domu" a "Oplotenie, spevnené plochy a inžinierske siete" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Branislav Drengubiak, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 63" na ul. Priebežná č. 489/9 na pozemku parc. č. KN-C 773/20 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Miroslav Štefček, Liptovský Mikuláš a Monika Mikulíková, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 29.11.2016 vo veci umiestnenia stavby "Parkovacie plochy - evanjelický a.v. kostol Palúdzka" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Vlastimil Hanula, DELTA Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 1931/3 v k. ú. Ploštín (ul. Za ulicou) Ivanovi Dzurekovi, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Háj zatraktívni cykloprístrešok Háj zatraktívni cykloprístrešok
  28.10.2016 - Tlačové správy

  Ďalším impulzom pre oživenie lokality Háj Nicovô je budovanie prístrešku pre cyklistov. Stavba sa nachádza na spodnom okraji parkoviska na lúke smerom k mestu. Prístrešok realizuje vo svojej réžii Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov (OOCR), pozemky pod prístrešok prenajalo mesto.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  28.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.11. - 1.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.11. - 1.12.2016
  28.10.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 29.11.2016 - 1.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická č. 4250 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Pracovná ponuka
  27.10.2016 - Oznamy

  Ponuka práce siete EURES v Nemecku a informácia o konaní výberového pohovoru spoločnosti McDonalds dňa 9.11.2016 vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  27.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.10.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stošice - Roveň za železnicou - Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1098/5 a 755/7 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mária Matejková, Rosina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  27.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu