Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3080,20

  Archív správ -

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytové priestory v k. ú. Liptovský Mikuláš na Námestí osloboditeľov súp. č. 61 v objekte: Verejná správa - miestnosti č. 3 a 4 na prízemí.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať prebytočný a neupotrebiteľný majetok - 2 ks motorové vozíky na úpravu ľadovej plochy: rolba Novarol č. 909446D a rolba Novarol č. 924069M.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 34" na ulici Alexyho č. 1574/2 na pozemku parc. č. KN-C 5269/74 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Norbert Niňaj, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivana DROPPOVÁ, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Upravujú plochu pri pamätníkoch našich slávnych rodákov Upravujú plochu pri pamätníkoch našich slávnych rodákov
  10.10.2016 - Tlačové správy

  Mesto prostredníctvom Verejnoprospešných služieb pristúpilo k sadovým úpravám plochy, na ktorej sú umiestnené pamätníky našich slávnych rodákov na Vrbickom cintoríne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vedenie mesta robí kroky, aby v Mikuláši zastavovali IC vlaky Vedenie mesta robí kroky, aby v Mikuláši zastavovali IC vlaky
  10.10.2016 - Verejné obstarávanie

  InterCity vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko budú od decembra tohto roku opätovne premávať. V našom meste by však podľa dostupných informácií zastavovať nemali. Vedenie radnice preto už od minulého týždňa komunikuje s kompetentnými, aby naše mesto navrátili do grafikonu ako jednu zo staníc pre populárne IC-ečka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, oboru starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS v Liptovskom Mikuláši, ktorým povoľuje vodnú stavbu "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2040 o výmere 49 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrbická).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 3317/100 (KN-E 2946, KN-E 2947) o výmere 27,65 m2 a 13,65 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrlíkova).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 343/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí obstarávania "Územného plánu zóny Trnovecká zátoka".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Vjazd na pozemok a účelová cesta" - líniová stavba v k. ú. Beňadiková a k.ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Ing. Ján Jakubčiak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na kostole vo Vrbici osadia pamätnú tabuľu padlým v 1. svetovej vojne Na kostole vo Vrbici osadia pamätnú tabuľu padlým v 1. svetovej vojne
  07.10.2016 - Tlačové správy

  Na južnej fasáde kostola Zbierka vo Vrbici pribudne pamätná tabuľa padlým obyvateľom v 1. svetovej vojne. Vyplýva to z memoranda o porozumení a spolupráci pri realizácii projektu tabule. Memorandum dnes podpísal primátor Ján Blcháč, zástupcovia Zväzu vojakov SR – Klub Liptovský Mikuláš, Oblastnej a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor ocenil autora najlepšej eseje na pôde Akadémie ozbrojených síl Primátor ocenil autora najlepšej eseje na pôde Akadémie ozbrojených síl
  07.10.2016 - Tlačové správy

  Na pôde Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika sa dnes skončila 3. olympiáda spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Išlo o vedomostnú súťaž, ktorá je určená pre kadetov vojenských škôl z krajín Európskej únie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš ULIČNÝ, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke: Eva ČEFOVÁ, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanovi: Michal GOČ, nar. 1993; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen BANK Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3080,20

  Archív správ -

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytové priestory v k. ú. Liptovský Mikuláš na Námestí osloboditeľov súp. č. 61 v objekte: Verejná správa - miestnosti č. 3 a 4 na prízemí.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať prebytočný a neupotrebiteľný majetok - 2 ks motorové vozíky na úpravu ľadovej plochy: rolba Novarol č. 909446D a rolba Novarol č. 924069M.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 34" na ulici Alexyho č. 1574/2 na pozemku parc. č. KN-C 5269/74 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Norbert Niňaj, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivana DROPPOVÁ, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Upravujú plochu pri pamätníkoch našich slávnych rodákov Upravujú plochu pri pamätníkoch našich slávnych rodákov
  10.10.2016 - Tlačové správy

  Mesto prostredníctvom Verejnoprospešných služieb pristúpilo k sadovým úpravám plochy, na ktorej sú umiestnené pamätníky našich slávnych rodákov na Vrbickom cintoríne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vedenie mesta robí kroky, aby v Mikuláši zastavovali IC vlaky Vedenie mesta robí kroky, aby v Mikuláši zastavovali IC vlaky
  10.10.2016 - Verejné obstarávanie

  InterCity vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko budú od decembra tohto roku opätovne premávať. V našom meste by však podľa dostupných informácií zastavovať nemali. Vedenie radnice preto už od minulého týždňa komunikuje s kompetentnými, aby naše mesto navrátili do grafikonu ako jednu zo staníc pre populárne IC-ečka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, oboru starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS v Liptovskom Mikuláši, ktorým povoľuje vodnú stavbu "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2040 o výmere 49 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrbická).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 3317/100 (KN-E 2946, KN-E 2947) o výmere 27,65 m2 a 13,65 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrlíkova).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 343/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí obstarávania "Územného plánu zóny Trnovecká zátoka".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Vjazd na pozemok a účelová cesta" - líniová stavba v k. ú. Beňadiková a k.ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Ing. Ján Jakubčiak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na kostole vo Vrbici osadia pamätnú tabuľu padlým v 1. svetovej vojne Na kostole vo Vrbici osadia pamätnú tabuľu padlým v 1. svetovej vojne
  07.10.2016 - Tlačové správy

  Na južnej fasáde kostola Zbierka vo Vrbici pribudne pamätná tabuľa padlým obyvateľom v 1. svetovej vojne. Vyplýva to z memoranda o porozumení a spolupráci pri realizácii projektu tabule. Memorandum dnes podpísal primátor Ján Blcháč, zástupcovia Zväzu vojakov SR – Klub Liptovský Mikuláš, Oblastnej a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor ocenil autora najlepšej eseje na pôde Akadémie ozbrojených síl Primátor ocenil autora najlepšej eseje na pôde Akadémie ozbrojených síl
  07.10.2016 - Tlačové správy

  Na pôde Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika sa dnes skončila 3. olympiáda spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Išlo o vedomostnú súťaž, ktorá je určená pre kadetov vojenských škôl z krajín Európskej únie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš ULIČNÝ, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke: Eva ČEFOVÁ, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanovi: Michal GOČ, nar. 1993; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen BANK Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu