Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2640,20

  Archív správ -

  Čestné občianstvo pre Aloisa Lutonského in memoriam Čestné občianstvo pre Aloisa Lutonského in memoriam
  22.06.2017 - Tlačové správy

  Na návrh predstaviteľov radnice práve mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie Čestného občianstva mesta in memoriam Aloisovi Lutonskému. Toto ocenenie mu patrí za aktívnu činnosť v speleologickej oblasti, v kultúre a turizme a za šírenie dobrého mena mesta a jeho rozvoj.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.06.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parč. č. KN-E 3500 a 3757 na LV 2162, atď.) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.06.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Rudolf ONDRÍK, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  22.06.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 6608/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V piatok bude úrad k dispozícii do 14:00 h V piatok bude úrad k dispozícii do 14:00 h
  21.06.2017 - Oznamy

  OZNAM: Z dôvodu školenia zamestnancov bude 23. júna Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši klientom k dispozícii do 14:00 hod. Prosíme preto obyvateľov, aby si v piatok vybavili potrebné náležitosti na jednotlivých odboroch a oddelenia mestského úradu najneskôr do druhej hodiny popoludní.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.06.2017 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad v Liptovskom Mikuláši zverejňuje žiadosť navrhovateľa - mesta Liptovský Mikuláš o začatie územného konania o umiestnení stavby "Protipovodňové opatrenia Ploštín - 1. etapa" na pozemkoch v k. ú. Ploštín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.7.2017
  21.06.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.7.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (Ul. Armádna, Demänovská cesta - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.06.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parč. č. KN-E 3500, atď.) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  21.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  21.06.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1676/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.06.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Komplexná obnova bytového domu Jilemnického 773/6,8 Liptovský Mikuláš" na pozemku parč. č. KN-C 333/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jilemnického 773/6,8, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení BSS INGINIERING, s.r.o. Brezono.

  Horizontálny predel obsahu
  Cyklisti budú môcť jazdiť do a z Ondrašovej po chodníkoch Cyklisti budú môcť jazdiť do a z Ondrašovej po chodníkoch
  19.06.2017 - Tlačové správy

  Na základe podnetov a rokovaní s radnicou polícia odsúhlasila návrh na povolenie jazdy cyklistov po chodníkoch popri ceste II/584 na Revolučnej (z a do Liptovskej Ondrašovej) v oboch smeroch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s.č. 32" na pozemku parc. č. KN-C 100 a 106 v k. ú. Bodice, stavebníkom ktorej je Ing. Jana Lipovská Štiavnická, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Dražobná vyhláška
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Dražobná vyhláška Daňového úradu v Žiline na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné - pozemok parc. č. KN-C 776/1, ktorá sa uskutoční dňa 24.8.2017 v budove Daňového úradu Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania na stavbu "SO 12 Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Armádna" na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je CD-profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter KALTENSTEIN, nar. 1953, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie zoznamu vyhradených miest na území Tatranského národného parku(TANAP) č. 1/2017 zo dňa 14.6.2017. Platnosť zoznamu bude ukončená dňom vydania návštevného poriadku TANAP-u.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  16.06.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 spolu o výmere 3322 m2 (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké) Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2640,20

  Archív správ -

  Čestné občianstvo pre Aloisa Lutonského in memoriam Čestné občianstvo pre Aloisa Lutonského in memoriam
  22.06.2017 - Tlačové správy

  Na návrh predstaviteľov radnice práve mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie Čestného občianstva mesta in memoriam Aloisovi Lutonskému. Toto ocenenie mu patrí za aktívnu činnosť v speleologickej oblasti, v kultúre a turizme a za šírenie dobrého mena mesta a jeho rozvoj.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.06.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parč. č. KN-E 3500 a 3757 na LV 2162, atď.) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.06.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Rudolf ONDRÍK, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  22.06.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 6608/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V piatok bude úrad k dispozícii do 14:00 h V piatok bude úrad k dispozícii do 14:00 h
  21.06.2017 - Oznamy

  OZNAM: Z dôvodu školenia zamestnancov bude 23. júna Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši klientom k dispozícii do 14:00 hod. Prosíme preto obyvateľov, aby si v piatok vybavili potrebné náležitosti na jednotlivých odboroch a oddelenia mestského úradu najneskôr do druhej hodiny popoludní.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.06.2017 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad v Liptovskom Mikuláši zverejňuje žiadosť navrhovateľa - mesta Liptovský Mikuláš o začatie územného konania o umiestnení stavby "Protipovodňové opatrenia Ploštín - 1. etapa" na pozemkoch v k. ú. Ploštín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.7.2017
  21.06.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.7.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (Ul. Armádna, Demänovská cesta - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.06.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parč. č. KN-E 3500, atď.) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  21.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  21.06.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1676/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.06.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Komplexná obnova bytového domu Jilemnického 773/6,8 Liptovský Mikuláš" na pozemku parč. č. KN-C 333/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jilemnického 773/6,8, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení BSS INGINIERING, s.r.o. Brezono.

  Horizontálny predel obsahu
  Cyklisti budú môcť jazdiť do a z Ondrašovej po chodníkoch Cyklisti budú môcť jazdiť do a z Ondrašovej po chodníkoch
  19.06.2017 - Tlačové správy

  Na základe podnetov a rokovaní s radnicou polícia odsúhlasila návrh na povolenie jazdy cyklistov po chodníkoch popri ceste II/584 na Revolučnej (z a do Liptovskej Ondrašovej) v oboch smeroch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s.č. 32" na pozemku parc. č. KN-C 100 a 106 v k. ú. Bodice, stavebníkom ktorej je Ing. Jana Lipovská Štiavnická, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Dražobná vyhláška
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Dražobná vyhláška Daňového úradu v Žiline na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné - pozemok parc. č. KN-C 776/1, ktorá sa uskutoční dňa 24.8.2017 v budove Daňového úradu Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania na stavbu "SO 12 Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Armádna" na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je CD-profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter KALTENSTEIN, nar. 1953, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.06.2017 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie zoznamu vyhradených miest na území Tatranského národného parku(TANAP) č. 1/2017 zo dňa 14.6.2017. Platnosť zoznamu bude ukončená dňom vydania návštevného poriadku TANAP-u.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  16.06.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 spolu o výmere 3322 m2 (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké) Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu