Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2620,20

  Archív správ -

  SNP si pripomenuli na regionálnej oslave SNP si pripomenuli na regionálnej oslave
  30.08.2017 - Tlačové správy

  Približne 350 ľudí si včera dopoludnia na Podbanskom pripomenulo 73. výročie Slovenského národného povstania. Regionálnu oslavu tentoraz organizovala obec Liptovská Kokava. Delegácie viacerých liptovských obcí, ale i miest Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, položili veniec k pamätníku SNP, po príhovoroch a kultúrnom programe nasledovalo zapálenie vatry a posedenie pri guláši. Združenie miesta a obcí Liptova na podujatí zastupoval jeho predseda Ján Blcháč. „Ďakujem všetkým, ktorí si dnes prišli uctiť tak významnú udalosť, akou určite je pripomenutie si 73. výročia Slovenského národného povstania,“ povedal, okrem iného, vo svojom príhovore štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Rudolf Urbanovič. Štátny tajomník rezortu vnútra a predseda Združenia miesta a obcí Liptova prijali popoludní pozvanie aj do Žiaru. V obci neďaleko Liptovského Mikuláša si Slovenské národné povstanie pripomenuli položením venca k pamätníku a kultúrnym programom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.08.2017 - Úradná tabuľa

  Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania a nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 22.09.2017 na Obecnom úrade Demnovská Dolina č. 258, pre stavbu "Urbár Demänová - Zóna pod Demänovskou horou", na pozemkoch v k.ú. Demänovská Dolina, Pavčina Lehota a Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.08.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Obce Pavčina Lehota o vystavení návrhu ÚPN Obce p. Lehota - od 28.08.2017 do 28.09.2017 na Obecnom úrade, na úradnej tabuli a na intern. stránke: www.pavcina-lehota.sk Obce Pavč. Lehota. Verejné prerokovanie návrhu ÚPN so samospr. krajom dotknutými obcami, orgánmi verej. správy a so správcami verej.dopravného a techn. vybavenia, s dotknutými fyz. a práv. osobami sa uskutoní dňa: 14.09.2017 o 10:00 hod. v Osvetovej besede v Pavč. Lehote č. 73 a občami , za účasti zástupcu spracovateľa, sa uskutoční dňa: 14.09.2017 o 17:00 hod v zasadačke Obecného úradu Pavč. Lehota.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.08.2017 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Prešov - odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny upovedomuje verejnosť, že dňom 30.08.2017 začína správne konanie o obmedzení vstupu verejnosti do Tatranského národného parku, a to formou sezónnej uzávery časti turistických značených chodníkov uvedených v prílohe tohto listu.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  30.08.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš KANDA, nar. 1993, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, krajská pobočka Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  SNP na Námestí osloboditeľov a na Háji Nicovô SNP na Námestí osloboditeľov a na Háji Nicovô
  29.08.2017 - Tlačové správy

  Slovenské národné povstanie sme v našom meste oslávili na Námestí osloboditeľov aj na Háji Nicovô. Pietne akty sa konali od 25. do 28. augusta aj v mestských častiach.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Ploštíne sa predviedli mladí folkoristi V Ploštíne sa predviedli mladí folkoristi
  28.08.2017 - Tlačové správy

  V nedeľu 27. augusta sa v Ploštíne konal štrnásty ročník detského folklórneho festival Pod Skalkou. Organizátori v mestskej časti Liptovského Mikuláša privítali päť súborov a približne 150 účinkujúcich.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oslávili 700. výročie prvej písomnej zmienky Oslávili 700. výročie prvej písomnej zmienky
  28.08.2017 - Tlačové správy

  V Jalovci, v obci neďaleko Liptovského Mikuláša, mali počas uplynulej soboty dôvod na oslavu. Pripomenuli si 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenia o dražbe
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  ProAuctio s.r.o. oznamuje, že dňa 21.09.2017 sa v Notárskom úrade JUDr. Daniely Vozárovej, Skuteckého 17, Banská Bystrica uskutoční 1. kolo dražby na hnuteľné veci nachádzajúce sa v kancelárskych a skladových priestoroch budovy na ul. 1. Mája 4269 Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovký Mikuláš
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš zrušiť a vysporiadať podielové spoluvlastníctvo k pozemku parc. č. KN-C 1740/1 ostatné plochy o výmere 12 595 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa na Ul. 1. mája (Park M.R. Martákovej) v k.ú. Lipt. Mikuláš, medzi: mestom Liptovský Mikuláš, ako spoluvlastníkom v podiele 2/3-iny a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Lipt. Mikuláš, akom spoluvlastníkom v podiele 1/3-ina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  Dražobník Platiť sa oplatí s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 18.09.2017 sa v Kongresovej sále Palace Hotel Polom Bratislava uskutoční 3. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš – byt č.17 na 4. poschodí bytového domu 1. mája 2044/181 Liptovský Mikuláš vo vlastníctve: Jana Káposztásová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  28.08.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 12015/19 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ René NOVOTNÝ; 6/ Michal JUZEL; 7/ Marek STROMKO; 8/ Ján OBERT; 9/ Vladimír ZÁRUBA a 10/ Patrik NOVOTNÝ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška, ktorou Notársky úrad v Ružomberku upovedomuje Jaroslava PAVOLA, nar. 1986, bytom Liptovský Mikuláš vo veci dedičského konania po poručiteľovi Ľudovít Pavol.

  Horizontálny predel obsahu
  Protipovodňové opatrenia v Ploštíne Protipovodňové opatrenia v Ploštíne
  25.08.2017 - Tlačové správy

  Začíname realizovať protipovodňové opatrenia v Ploštíne. Mesto na základe vypracovaného projektu protipovodňových opatrení Ploštín – Tretiny, začalo na príprave realizácie stavebných prác prvej etapy, ktorá začne po vybratí zhotoviteľa v druhej polovici septembra 2017.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.9.2017
  25.08.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.9.2017 bude v čase od 09:30 hod. do 15:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická č. 4250 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  25.08.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Bc. Róbert ŠTAFFEN, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.9.2017
  24.08.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.9.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Liptovská Ondrašová č. 695 a Ul. Ráztocká - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.9.2017
  24.08.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.9.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti RÁZTOKY (Ráztoky č. 0, 1, 15, 16 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  23.08.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: 1/ Kakrin PAČANOVÁ, nar. 2008; 2/ Branislav PAČAN, nar. 2007; 3/ Damián PUŠKA, nar. 2014; 4/ Štefan BRANT, nar. 1950; 5/ Žofia BRANTOVÁ, nar. 1951; 6/ Ľubomír PUŠKA, nar. 1987; 7/ Dušan PUŠKA, nar. 1986; 8/ Vanesa PUŠKOVÁ, nar. 2009; 9/ Veronika PUŠKOVÁ, nar. 1989; 10/ Svetlana PUŠKOVÁ, nar. 1992; 11/ Ida PUŠKOVÁ, nar. 1970; 12/ Štefan PUŠKA, nar. 1988 a 13/ Mário PUŠKA, nar. 1991; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2620,20

  Archív správ -

  SNP si pripomenuli na regionálnej oslave SNP si pripomenuli na regionálnej oslave
  30.08.2017 - Tlačové správy

  Približne 350 ľudí si včera dopoludnia na Podbanskom pripomenulo 73. výročie Slovenského národného povstania. Regionálnu oslavu tentoraz organizovala obec Liptovská Kokava. Delegácie viacerých liptovských obcí, ale i miest Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, položili veniec k pamätníku SNP, po príhovoroch a kultúrnom programe nasledovalo zapálenie vatry a posedenie pri guláši. Združenie miesta a obcí Liptova na podujatí zastupoval jeho predseda Ján Blcháč. „Ďakujem všetkým, ktorí si dnes prišli uctiť tak významnú udalosť, akou určite je pripomenutie si 73. výročia Slovenského národného povstania,“ povedal, okrem iného, vo svojom príhovore štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Rudolf Urbanovič. Štátny tajomník rezortu vnútra a predseda Združenia miesta a obcí Liptova prijali popoludní pozvanie aj do Žiaru. V obci neďaleko Liptovského Mikuláša si Slovenské národné povstanie pripomenuli položením venca k pamätníku a kultúrnym programom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.08.2017 - Úradná tabuľa

  Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania a nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 22.09.2017 na Obecnom úrade Demnovská Dolina č. 258, pre stavbu "Urbár Demänová - Zóna pod Demänovskou horou", na pozemkoch v k.ú. Demänovská Dolina, Pavčina Lehota a Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.08.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Obce Pavčina Lehota o vystavení návrhu ÚPN Obce p. Lehota - od 28.08.2017 do 28.09.2017 na Obecnom úrade, na úradnej tabuli a na intern. stránke: www.pavcina-lehota.sk Obce Pavč. Lehota. Verejné prerokovanie návrhu ÚPN so samospr. krajom dotknutými obcami, orgánmi verej. správy a so správcami verej.dopravného a techn. vybavenia, s dotknutými fyz. a práv. osobami sa uskutoní dňa: 14.09.2017 o 10:00 hod. v Osvetovej besede v Pavč. Lehote č. 73 a občami , za účasti zástupcu spracovateľa, sa uskutoční dňa: 14.09.2017 o 17:00 hod v zasadačke Obecného úradu Pavč. Lehota.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  30.08.2017 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Prešov - odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny upovedomuje verejnosť, že dňom 30.08.2017 začína správne konanie o obmedzení vstupu verejnosti do Tatranského národného parku, a to formou sezónnej uzávery časti turistických značených chodníkov uvedených v prílohe tohto listu.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  30.08.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš KANDA, nar. 1993, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, krajská pobočka Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  SNP na Námestí osloboditeľov a na Háji Nicovô SNP na Námestí osloboditeľov a na Háji Nicovô
  29.08.2017 - Tlačové správy

  Slovenské národné povstanie sme v našom meste oslávili na Námestí osloboditeľov aj na Háji Nicovô. Pietne akty sa konali od 25. do 28. augusta aj v mestských častiach.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Ploštíne sa predviedli mladí folkoristi V Ploštíne sa predviedli mladí folkoristi
  28.08.2017 - Tlačové správy

  V nedeľu 27. augusta sa v Ploštíne konal štrnásty ročník detského folklórneho festival Pod Skalkou. Organizátori v mestskej časti Liptovského Mikuláša privítali päť súborov a približne 150 účinkujúcich.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oslávili 700. výročie prvej písomnej zmienky Oslávili 700. výročie prvej písomnej zmienky
  28.08.2017 - Tlačové správy

  V Jalovci, v obci neďaleko Liptovského Mikuláša, mali počas uplynulej soboty dôvod na oslavu. Pripomenuli si 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenia o dražbe
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  ProAuctio s.r.o. oznamuje, že dňa 21.09.2017 sa v Notárskom úrade JUDr. Daniely Vozárovej, Skuteckého 17, Banská Bystrica uskutoční 1. kolo dražby na hnuteľné veci nachádzajúce sa v kancelárskych a skladových priestoroch budovy na ul. 1. Mája 4269 Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovký Mikuláš
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš zrušiť a vysporiadať podielové spoluvlastníctvo k pozemku parc. č. KN-C 1740/1 ostatné plochy o výmere 12 595 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa na Ul. 1. mája (Park M.R. Martákovej) v k.ú. Lipt. Mikuláš, medzi: mestom Liptovský Mikuláš, ako spoluvlastníkom v podiele 2/3-iny a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Lipt. Mikuláš, akom spoluvlastníkom v podiele 1/3-ina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  Dražobník Platiť sa oplatí s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 18.09.2017 sa v Kongresovej sále Palace Hotel Polom Bratislava uskutoční 3. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš – byt č.17 na 4. poschodí bytového domu 1. mája 2044/181 Liptovský Mikuláš vo vlastníctve: Jana Káposztásová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  28.08.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 12015/19 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ René NOVOTNÝ; 6/ Michal JUZEL; 7/ Marek STROMKO; 8/ Ján OBERT; 9/ Vladimír ZÁRUBA a 10/ Patrik NOVOTNÝ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.08.2017 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška, ktorou Notársky úrad v Ružomberku upovedomuje Jaroslava PAVOLA, nar. 1986, bytom Liptovský Mikuláš vo veci dedičského konania po poručiteľovi Ľudovít Pavol.

  Horizontálny predel obsahu
  Protipovodňové opatrenia v Ploštíne Protipovodňové opatrenia v Ploštíne
  25.08.2017 - Tlačové správy

  Začíname realizovať protipovodňové opatrenia v Ploštíne. Mesto na základe vypracovaného projektu protipovodňových opatrení Ploštín – Tretiny, začalo na príprave realizácie stavebných prác prvej etapy, ktorá začne po vybratí zhotoviteľa v druhej polovici septembra 2017.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.9.2017
  25.08.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.9.2017 bude v čase od 09:30 hod. do 15:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická č. 4250 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  25.08.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Bc. Róbert ŠTAFFEN, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.9.2017
  24.08.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.9.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Liptovská Ondrašová č. 695 a Ul. Ráztocká - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.9.2017
  24.08.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.9.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti RÁZTOKY (Ráztoky č. 0, 1, 15, 16 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  23.08.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: 1/ Kakrin PAČANOVÁ, nar. 2008; 2/ Branislav PAČAN, nar. 2007; 3/ Damián PUŠKA, nar. 2014; 4/ Štefan BRANT, nar. 1950; 5/ Žofia BRANTOVÁ, nar. 1951; 6/ Ľubomír PUŠKA, nar. 1987; 7/ Dušan PUŠKA, nar. 1986; 8/ Vanesa PUŠKOVÁ, nar. 2009; 9/ Veronika PUŠKOVÁ, nar. 1989; 10/ Svetlana PUŠKOVÁ, nar. 1992; 11/ Ida PUŠKOVÁ, nar. 1970; 12/ Štefan PUŠKA, nar. 1988 a 13/ Mário PUŠKA, nar. 1991; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu