Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2460,20

  Archív správ -

  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  28.11.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  28.11.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky príspevku na čiatočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Chodník Demänová - SO 02 Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: 1/ Jaroslav MURGOŠ, nar. 1965 a 2/ Jaroslav MURGOŠ, nar. 1983; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parc. č. KN-E 3765/1, atď. ) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  27.11.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 346/2 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  27.11.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/3, 776/42 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - pozemok parc. č. KN-C 840 o výmere cca 24,48 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Kpt. Nálepku) a pozemok parc. č. KN-C 704/1 o výmere cca 24,48 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Žiarska).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Roman HOZLÁR, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tibor KANDERA, nar. 1989, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Trenčín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter PLÁVKA, nar. 1973, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  24.11.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš v mestských častiach Palúdza a Stošice.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Dodatočná realizácia loggií bytového domu ul. Cédrova 490/1,3,5,7,9" na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Cédrova 490/1, 3, 5, 7, 9 v Liptovskom Mikuláši, v zastúpení Jaroslava Nociarová - SBH, s.r.o. Ružomberok.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  24.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Adventné koncerty spríjemnia predvianočný čas Adventné koncerty spríjemnia predvianočný čas
  23.11.2017 - Tlačové správy

  Cyklus štyroch adventných koncertov spríjemní a spestrí predvianočný čas obyvateľom a návštevníkom Liptovského Mikuláša. „Začíname koncertom Čas adventný, čas sviatočný v Bohúňovej galérii v nedeľu 26. novembra. Predstavenia sa uskutočnia vždy na miestach, ktoré majú svoje osobitné čaro,“ povedala Dana Guráňová z mikulášskej radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V ústrety návštevníkom centra: mesto sprístupňuje toalety v Župnom dome! V ústrety návštevníkom centra: mesto sprístupňuje toalety v Župnom dome!
  23.11.2017 - Tlačové správy

  Pre mikulášsku verejnosť, ale aj pre návštevníkov mesta, začnú v decembri slúžiť toalety, ktoré sú priamo v centre. Zo severnej strany Župného domu sprístupní radnica WC, ktoré budú môcť ľudia využívať zadarmo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  23.11.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5378/266 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  23.11.2017 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Jánovi ŠUPALOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 102416172/2017 zo dňa 20.11.2017, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.11.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš - SO 06.2 Park Márie Rázusovej - Martákovej" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mestskí policajti pôsobia osvetou medzi mládežou Mestskí policajti pôsobia osvetou medzi mládežou
  22.11.2017 - Tlačové správy

  Príslušníci mikulášskej mestskej polície pokračujú v osvetovej a preventívnej činnosti medzi mládežou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2460,20

  Archív správ -

  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  28.11.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  28.11.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky príspevku na čiatočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Chodník Demänová - SO 02 Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: 1/ Jaroslav MURGOŠ, nar. 1965 a 2/ Jaroslav MURGOŠ, nar. 1983; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parc. č. KN-E 3765/1, atď. ) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  27.11.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 346/2 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  27.11.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/3, 776/42 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - pozemok parc. č. KN-C 840 o výmere cca 24,48 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Kpt. Nálepku) a pozemok parc. č. KN-C 704/1 o výmere cca 24,48 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Žiarska).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Roman HOZLÁR, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tibor KANDERA, nar. 1989, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Trenčín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  27.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter PLÁVKA, nar. 1973, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  24.11.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš v mestských častiach Palúdza a Stošice.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Dodatočná realizácia loggií bytového domu ul. Cédrova 490/1,3,5,7,9" na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Cédrova 490/1, 3, 5, 7, 9 v Liptovskom Mikuláši, v zastúpení Jaroslava Nociarová - SBH, s.r.o. Ružomberok.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  24.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Adventné koncerty spríjemnia predvianočný čas Adventné koncerty spríjemnia predvianočný čas
  23.11.2017 - Tlačové správy

  Cyklus štyroch adventných koncertov spríjemní a spestrí predvianočný čas obyvateľom a návštevníkom Liptovského Mikuláša. „Začíname koncertom Čas adventný, čas sviatočný v Bohúňovej galérii v nedeľu 26. novembra. Predstavenia sa uskutočnia vždy na miestach, ktoré majú svoje osobitné čaro,“ povedala Dana Guráňová z mikulášskej radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V ústrety návštevníkom centra: mesto sprístupňuje toalety v Župnom dome! V ústrety návštevníkom centra: mesto sprístupňuje toalety v Župnom dome!
  23.11.2017 - Tlačové správy

  Pre mikulášsku verejnosť, ale aj pre návštevníkov mesta, začnú v decembri slúžiť toalety, ktoré sú priamo v centre. Zo severnej strany Župného domu sprístupní radnica WC, ktoré budú môcť ľudia využívať zadarmo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  23.11.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5378/266 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  23.11.2017 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Jánovi ŠUPALOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 102416172/2017 zo dňa 20.11.2017, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.11.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš - SO 06.2 Park Márie Rázusovej - Martákovej" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mestskí policajti pôsobia osvetou medzi mládežou Mestskí policajti pôsobia osvetou medzi mládežou
  22.11.2017 - Tlačové správy

  Príslušníci mikulášskej mestskej polície pokračujú v osvetovej a preventívnej činnosti medzi mládežou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu