Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2280,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  25.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Gabriela NÁVOJOVÁ, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VÚB, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  25.01.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1327 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  25.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITSKÝ, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.01.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky o výmere cca 1810 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Palúčanská) v prospech spoločnosti InDevel, s. r. o., Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky o výmere 981 m2 v k. ú. Iľanovo (ul. Iľanovská) v prospech nájomcu: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh všeobecného záväzného nariadenia
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Stanislava STROMKOVÁ, nar. 1972 hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: J. Obert, V. Záruba, L. Lončíková, R. Novotný, Z. Dzúriková, L. Janček, M. Stromko, J. Lončík, M. Lončík, I. Iabloncic, Š. Javoš, Ing. J. Lončík, M. Pačaj, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na "Stavebné úpravy bytu č. 41" nachádzajúcom sa na Nábreži Dr. Aurela Stodolu 1747/29 na pozemku parc. č. KN-C 3317/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Jakub Adamčiak, Partizánska Ľupča a Katarína Marušiaková, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - štatistické zisťovanie
  23.01.2018 - Oznamy

  Oznam Štatistického úradu SR so sídlom v Žiline o štatistickom zisťovaní príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností v roku 2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť a to časť pozemku parc. č. KN-C 1035/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 25 m2 v katastrálnom území Liptovská Ondrašová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.2.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.2.2018
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 22.2.2018 bude v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Palúčanská, Palugayova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Benice (ul. Benická) - pozemky parc. č. KN-C 119/2 záhrady o výmere 6 m2 a KN-C 120/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 / pozemky spolu o výmere 13 m2/ podľa geometrického plánu č. 46002600 - 007/2017 (ako diely „2“, „6“).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Liběna PUŠKOVÁ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresná prokuratúra, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Rudolf JALOVECKÝ, nar. 1971, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Stredoslovenská energetika informuje
  23.01.2018 - Oznamy

  Stredoslovenská energetika, a. s.Žilina, UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky. Bližšie informácie v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Peter TABAJ, nar. 1952; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Palúdzka, obec Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2280,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  25.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Gabriela NÁVOJOVÁ, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VÚB, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  25.01.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1327 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  25.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITSKÝ, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.01.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky o výmere cca 1810 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Palúčanská) v prospech spoločnosti InDevel, s. r. o., Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky o výmere 981 m2 v k. ú. Iľanovo (ul. Iľanovská) v prospech nájomcu: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh všeobecného záväzného nariadenia
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Stanislava STROMKOVÁ, nar. 1972 hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: J. Obert, V. Záruba, L. Lončíková, R. Novotný, Z. Dzúriková, L. Janček, M. Stromko, J. Lončík, M. Lončík, I. Iabloncic, Š. Javoš, Ing. J. Lončík, M. Pačaj, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.01.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na "Stavebné úpravy bytu č. 41" nachádzajúcom sa na Nábreži Dr. Aurela Stodolu 1747/29 na pozemku parc. č. KN-C 3317/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Jakub Adamčiak, Partizánska Ľupča a Katarína Marušiaková, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - štatistické zisťovanie
  23.01.2018 - Oznamy

  Oznam Štatistického úradu SR so sídlom v Žiline o štatistickom zisťovaní príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností v roku 2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť a to časť pozemku parc. č. KN-C 1035/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 25 m2 v katastrálnom území Liptovská Ondrašová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.2.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.2.2018
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 22.2.2018 bude v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Palúčanská, Palugayova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Benice (ul. Benická) - pozemky parc. č. KN-C 119/2 záhrady o výmere 6 m2 a KN-C 120/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 / pozemky spolu o výmere 13 m2/ podľa geometrického plánu č. 46002600 - 007/2017 (ako diely „2“, „6“).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Liběna PUŠKOVÁ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresná prokuratúra, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Rudolf JALOVECKÝ, nar. 1971, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Stredoslovenská energetika informuje
  23.01.2018 - Oznamy

  Stredoslovenská energetika, a. s.Žilina, UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky. Bližšie informácie v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Peter TABAJ, nar. 1952; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  23.01.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Palúdzka, obec Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu