Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  29.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Krajského pamiatkového úradu Žilina o začatí konanie vo veci vydania rozhodnutia o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  28.04.2020 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  28.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  27.04.2020 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020/VZN - Územný plán zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  27.04.2020 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  24.04.2020 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 9/2018/VZN (zo dňa 20. 12. 2018).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Verejné osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  22.04.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, oznamuje Rolandovi Callovi, miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.04.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení činnosti "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja" obstarávateľa „Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina“.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  21.04.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 152 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Budovateľská).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  21.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Milena Šuchterová, nar. 1967; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.04.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135 Hradišská ulica - parkovisko" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy Bytového domu" na pozemkoch v k. ú. Okoličné (Žiarska 636), stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  17.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa - SO 205 G Garáže" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Sukupčák, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "INS-FTTH_LM_PODBREZINY", navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  29.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Krajského pamiatkového úradu Žilina o začatí konanie vo veci vydania rozhodnutia o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  28.04.2020 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  28.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  27.04.2020 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020/VZN - Územný plán zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  27.04.2020 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  24.04.2020 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 9/2018/VZN (zo dňa 20. 12. 2018).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Verejné osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  22.04.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, oznamuje Rolandovi Callovi, miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.04.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení činnosti "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja" obstarávateľa „Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina“.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  21.04.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 152 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Budovateľská).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  21.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Milena Šuchterová, nar. 1967; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.04.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135 Hradišská ulica - parkovisko" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy Bytového domu" na pozemkoch v k. ú. Okoličné (Žiarska 636), stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  17.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa - SO 205 G Garáže" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Sukupčák, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "INS-FTTH_LM_PODBREZINY", navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s.

  Horizontálny predel obsahu