Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1600,20

  Archív správ -

  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti - a.)pozemok parc. č. KN-C 740/14 orná pôda o výmere 10 000 m2 b.) pozemok parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m2 v k. ú. Okoličné (Ul. Okoličianska), Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Ul. Nábrežie Janka Kráľa).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018/VZN mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb
  19.02.2018 - Tlačové správy

  Tohtoročnú sezónu sprievodcovských služieb otvorí informačné centrum mesta už tradične pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Odštartuje ju 21. februára o 15:00 bezplatnými prehliadkami pre verejnosť. V ponuke budú tentokrát prehliadky na tému Mikulášski umelci v slovenskom a anglickom jazyku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy bytu č. 59" súp. č. 1686 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník: Gabriel Slavskovský, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/13, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom Vyparinom, Palúčanská 566, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 1577/1 (ako diel "1"), ostatné plochy o výmere 438 m2, v k. ú. Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Branislav Pilarčík nar. 1963; Iveta Pilarčíková nar. 1968; Ivana Pilarčíková nar. 1987; Branislav Pilarčík nar. 1988; Radovan Pilarčík nar. 1992. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš Predkladá návrh "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Žiadame peniaze na nové komunitné centrum Žiadame peniaze na nové komunitné centrum
  16.02.2018 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica sa bude uchádzať o externé zdroje na spolufinancovanie vybudovania nového komunitného centra. V uplynulých dňoch sme predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok 304 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 13.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov, Vajanského - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník LICITOR group, a.s., Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v salóniku na prízemí Hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 32 na 8. poschodí bytového domu súp. č. 614, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 02 Verejné osvetlenie" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 01 Komunikácie a chodníky" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 14.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Pol milióna eur pôjde do cyklotrasy, ktorá povedie vnútrom mesta Pol milióna eur pôjde do cyklotrasy, ktorá povedie vnútrom mesta
  15.02.2018 - Tlačové správy

  Niekoľkoročné úsilie mikulášskej radnice v budovaní cyklotrás prináša pre cyklistov prvé ovocie. Vyše dvoch rokov totiž mesto Liptovský Mikuláš vysporiadavalo pozemky, po ktorých bude viesť vnútromestská cyklotrasa a dnes sa už vedenie radnice môže pochváliť aj prvým úspechom. Na mestský úrad prišla dobrá správa, že mesto získalo vyše pol milióna eur (502 tisíc) na realizáciu prvej etapy projektu Mikulášskej cyklotrasy. Potvrdil to liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ján DURSTIN nar. 1996; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  SPZ Poľovníckeho združenia Siná so sídlom v Lazisku, IČO: 36136697 na základe poverenia výboru PZ oznamuje drobným vlastníkom poľovných pozemkov - poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do výmery poľovného revíru "Siná", že finančný hospodár poľovného združenia vykoná úhradu náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy dňa: 12.júna 2018 v čase od 11:00 do 15:00 v zasadačke obecného úradu obce Svätý Kríž.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1600,20

  Archív správ -

  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti - a.)pozemok parc. č. KN-C 740/14 orná pôda o výmere 10 000 m2 b.) pozemok parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m2 v k. ú. Okoličné (Ul. Okoličianska), Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Ul. Nábrežie Janka Kráľa).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018/VZN mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb
  19.02.2018 - Tlačové správy

  Tohtoročnú sezónu sprievodcovských služieb otvorí informačné centrum mesta už tradične pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Odštartuje ju 21. februára o 15:00 bezplatnými prehliadkami pre verejnosť. V ponuke budú tentokrát prehliadky na tému Mikulášski umelci v slovenskom a anglickom jazyku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy bytu č. 59" súp. č. 1686 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník: Gabriel Slavskovský, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/13, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom Vyparinom, Palúčanská 566, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 1577/1 (ako diel "1"), ostatné plochy o výmere 438 m2, v k. ú. Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Branislav Pilarčík nar. 1963; Iveta Pilarčíková nar. 1968; Ivana Pilarčíková nar. 1987; Branislav Pilarčík nar. 1988; Radovan Pilarčík nar. 1992. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš Predkladá návrh "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Žiadame peniaze na nové komunitné centrum Žiadame peniaze na nové komunitné centrum
  16.02.2018 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica sa bude uchádzať o externé zdroje na spolufinancovanie vybudovania nového komunitného centra. V uplynulých dňoch sme predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok 304 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 13.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov, Vajanského - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník LICITOR group, a.s., Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v salóniku na prízemí Hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 32 na 8. poschodí bytového domu súp. č. 614, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 02 Verejné osvetlenie" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 01 Komunikácie a chodníky" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 14.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Pol milióna eur pôjde do cyklotrasy, ktorá povedie vnútrom mesta Pol milióna eur pôjde do cyklotrasy, ktorá povedie vnútrom mesta
  15.02.2018 - Tlačové správy

  Niekoľkoročné úsilie mikulášskej radnice v budovaní cyklotrás prináša pre cyklistov prvé ovocie. Vyše dvoch rokov totiž mesto Liptovský Mikuláš vysporiadavalo pozemky, po ktorých bude viesť vnútromestská cyklotrasa a dnes sa už vedenie radnice môže pochváliť aj prvým úspechom. Na mestský úrad prišla dobrá správa, že mesto získalo vyše pol milióna eur (502 tisíc) na realizáciu prvej etapy projektu Mikulášskej cyklotrasy. Potvrdil to liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ján DURSTIN nar. 1996; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  SPZ Poľovníckeho združenia Siná so sídlom v Lazisku, IČO: 36136697 na základe poverenia výboru PZ oznamuje drobným vlastníkom poľovných pozemkov - poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do výmery poľovného revíru "Siná", že finančný hospodár poľovného združenia vykoná úhradu náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy dňa: 12.júna 2018 v čase od 11:00 do 15:00 v zasadačke obecného úradu obce Svätý Kríž.

  Horizontálny predel obsahu