Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Môžete požiadať o odpustenie 2 000 eur z úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania

  14.03.2018
  S pozitívnou informáciou pre všetkých obyvateľov prišiel Miroslav Kašák, ktorý má na mestskom úrade na starosti agendu Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Mikulášanov upozorňuje, že podľa zákona sa môžu uchádzať o odpustenie až 2 000 eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa narodilo po podpísaní zmluvy s fondom. "O odpustenie môžete požiadať za podmienky, ak sa vám narodilo dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo ste si osvojili dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti aspoň rok.“ Fond požiadate o odpustenie časti poskytnutého úveru písomne (príloha Žiadosť o odpustenie časti úveru), pričom musíte dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o úvere a ku dňu podania žiadosti musíte mať splnené záväzky voči fondu. Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru. Žiadosť je klient povinný doručiť poštou na adresu Štátneho fondu rozvoja bývania spolu s týmito prílohami: a) Overená kópia rodného listu každého dieťaťa (matrikou/notárom alebo zamestnancom Okresného/Mestského úradu povereného agendou ŠFRB); b) Potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa vydané príslušným obecným úradom alebo čestné prehlásenie klienta, že dieťa s ním žije v spoločnej domácnosti. Podpis na čestnom prehlásení musí byť overený matrikou/notárom. Klienti, ktorí uzavreli zmluvný so Štátnym fondom rozvoja bývania od roku 1996 do 31. decembra 2013 môžu písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru do 31. decembra 2018. U tých klientov, ktorí už úver ŠFRB vyplatili to nie je možné.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Môžete požiadať o odpustenie 2 000 eur z úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania

  14.03.2018
  S pozitívnou informáciou pre všetkých obyvateľov prišiel Miroslav Kašák, ktorý má na mestskom úrade na starosti agendu Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Mikulášanov upozorňuje, že podľa zákona sa môžu uchádzať o odpustenie až 2 000 eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa narodilo po podpísaní zmluvy s fondom. "O odpustenie môžete požiadať za podmienky, ak sa vám narodilo dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo ste si osvojili dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti aspoň rok.“ Fond požiadate o odpustenie časti poskytnutého úveru písomne (príloha Žiadosť o odpustenie časti úveru), pričom musíte dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o úvere a ku dňu podania žiadosti musíte mať splnené záväzky voči fondu. Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru. Žiadosť je klient povinný doručiť poštou na adresu Štátneho fondu rozvoja bývania spolu s týmito prílohami: a) Overená kópia rodného listu každého dieťaťa (matrikou/notárom alebo zamestnancom Okresného/Mestského úradu povereného agendou ŠFRB); b) Potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa vydané príslušným obecným úradom alebo čestné prehlásenie klienta, že dieťa s ním žije v spoločnej domácnosti. Podpis na čestnom prehlásení musí byť overený matrikou/notárom. Klienti, ktorí uzavreli zmluvný so Štátnym fondom rozvoja bývania od roku 1996 do 31. decembra 2013 môžu písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru do 31. decembra 2018. U tých klientov, ktorí už úver ŠFRB vyplatili to nie je možné.

  Krok späť naspäť