Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Radnica pripravila transparentný a vyrovnaný rozpočet vo výške 30 miliónov eur

  14.12.2016
  Mesto bude v roku 2017 pracovať s vyrovnaný rozpočtom vo výške 30 miliónov eur. Rozpočet v porovnaní s predošlými rokmi nesignalizuje výrazné zmeny. „Kvôli prehľadnosti a transparentnosti je zostavený nielen formou programov, ale i formou položiek a podpoložiek v najpodrobnejšej štruktúre ekonomickej klasifikácie. Rozpočet je nastavený do výšky očakávaných zdrojov a je vyrovnaný. Mesto si vytvára dostatočný manévrovací priestor pre finančnú politiku formou vlastných rezerv a vytvára prebytok ako zdroj vlastného financovania do budúceho obdobia. Tiež sa aktívne pripravujeme na získanie externých zdrojov financovania,“ uviedol primátor Ján Blcháč. 
  Splácanie úverov má mikulášska radnica zabezpečené v požadovanej výške z vlastných zdrojov a výhľadovo plánuje ďalšie znižovanie úverovej zadlženosti. „Udržateľnosť rozpočtu, plnenie zámerov a záväzkov mesto monitoruje dvakrát ročne formou hodnotiacej správy v mestskom zastupiteľstvo. Vedenie mesta monitoruje rozpočet mesačne a priebežne dostáva z odboru financií informácie o toku peňazí,“ poznamenala prednostka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Marta Gutraiová. 
   
  K rozpočtu neboli žiadne pripomienky
       Postup tvorby rozpočtu, ktorá vychádza z legislatívy,  schválilo mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš formou rozpočtových pravidiel. Celý proces prípravy bol zvládnutý výborne i vďaka harmonogramu, podľa ktorého celý rozpočtový tím postupoval už od 12. augusta. Spracovaný návrh rozpočtu na rok 2017 bol verejnosti sprístupnený na pripomienkovanie už 21. novembra. „K tomuto návrhu rozpočtu mesto nedostalo žiadnu pripomienku,“ konštatovala Marta Gutraiová. 
       Samosprávne funkcie mesta budú zabezpečené predovšetkým formou bežných výdavkov, ktoré tvoria 68 percent rozpočtu, čo predstavuje 20 miliónov eur. Financovanie škôl a školských zariadení a troch rozpočtových organizácií mesta tvorí 30 percent bežného rozpočtu. Finančne najnáročnejšie oblasti rozpočtu budú vzdelávanie a mládež, nasledujú interné služby mesta, odpadové hospodárstvo, šport, sociálne služby a sociálna pomoc, verejný poriadok a bezpečnosť či spravovanie miestnych komunikácií.
       Výsledkom bežného rozpočtu bude prebytok 709 736 eur, ktorý mesto použije na splácanie úverov. Splácanie úverov zabezpečíme tiež z financií usporených v rezervnom fonde, podotkla prednostka.
   
  Na investície je určených vyše osem miliónov eur
       Financovanie investícií vo výške 8,2 mil. eur je zložené z viacerých zdrojov. Je plánované  v prvom rade z dotácií, pri ktorých má mesto už tento rok výborné výsledky – do rozpočtu získalo 3,5 mil. eur, a budúci rok plánuje získať ďalších 4,2 mil. eur. Investície budú kryté aj z vlastných zdrojov za predaj nepotrebného majetku a z usporených financií v rezervnom fonde. Na novú bytovku plánujeme získať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 920 tis. eur, na prefinancovanie eurofondov sú určené prekleňovacie úvery v objeme 665 tis. eur a na dofinancovanie rekonštrukcie Zimného štadióna plánujeme prijať komerčný úver 400 tis. eur, uviedla.  Úverová zadlženosť mesta bude i po prijatí komerčného úveru naďalej klesať a ku koncu roka 2017 je očakávaná na úrovni 33 percent oproti bežným príjmom predchádzajúceho roka (bez dotácií). Oproti roku 2012 klesne úverová zadlženosť mesta o takmer 12 percent. O tom, že mesto bez problémov spláca svoje záväzky a má dostatok zdrojov svedčí i každoročný zostatok financií, ktorý je už tretí rok udržiavaný na úrovni prevyšujúcej dva milióny eur. 
   
  Štadión, chodníky a cesty, nové parkoviská a bytovka     
       K najvýznamnejším budúcoročným investíciám, ktoré samospráva pripravuje, bude patriť zateplenie budovy mestského úradu, rekonštrukcia zimného štadióna, nová bytová jednotka, nové parkovacie plochy, rekonštrukcie ciest a chodníkov, rekonštrukcie  cintorínov, požiarnych zbrojníc, protipovodňové opatrenia, dobudovanie prekládkovej stanice, vybudovanie výbehu pre psov, doplnenie vianočnej výzdoby v centre mesta, dobudovanie informačného systému mesta a nová sobášna sieň.
   
  Mesto si ponecháva rezervy na krytie rizík   
       Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako realistický, bez väčších odchýlok oproti predchádzajúcim rokom, je dostatočne krytý zdrojmi. Dobré sú i prognózy vo výbere podielových a miestnych daní, ak by sa aj nenaplnili mesto si ponecháva rezervy na krytie prípadných rizík v objeme milión eur. Dobrý systém vnútornej kontroly pri nakladaní s verejnými zdrojmi súčasného vedenia mesta za rok 2015 potvrdila vo svojom protokole aj taká renomovaná inštitúcia ako je Najvyšší kontrolný úrad. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Radnica pripravila transparentný a vyrovnaný rozpočet vo výške 30 miliónov eur

  14.12.2016
  Mesto bude v roku 2017 pracovať s vyrovnaný rozpočtom vo výške 30 miliónov eur. Rozpočet v porovnaní s predošlými rokmi nesignalizuje výrazné zmeny. „Kvôli prehľadnosti a transparentnosti je zostavený nielen formou programov, ale i formou položiek a podpoložiek v najpodrobnejšej štruktúre ekonomickej klasifikácie. Rozpočet je nastavený do výšky očakávaných zdrojov a je vyrovnaný. Mesto si vytvára dostatočný manévrovací priestor pre finančnú politiku formou vlastných rezerv a vytvára prebytok ako zdroj vlastného financovania do budúceho obdobia. Tiež sa aktívne pripravujeme na získanie externých zdrojov financovania,“ uviedol primátor Ján Blcháč. 
  Splácanie úverov má mikulášska radnica zabezpečené v požadovanej výške z vlastných zdrojov a výhľadovo plánuje ďalšie znižovanie úverovej zadlženosti. „Udržateľnosť rozpočtu, plnenie zámerov a záväzkov mesto monitoruje dvakrát ročne formou hodnotiacej správy v mestskom zastupiteľstvo. Vedenie mesta monitoruje rozpočet mesačne a priebežne dostáva z odboru financií informácie o toku peňazí,“ poznamenala prednostka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Marta Gutraiová. 
   
  K rozpočtu neboli žiadne pripomienky
       Postup tvorby rozpočtu, ktorá vychádza z legislatívy,  schválilo mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš formou rozpočtových pravidiel. Celý proces prípravy bol zvládnutý výborne i vďaka harmonogramu, podľa ktorého celý rozpočtový tím postupoval už od 12. augusta. Spracovaný návrh rozpočtu na rok 2017 bol verejnosti sprístupnený na pripomienkovanie už 21. novembra. „K tomuto návrhu rozpočtu mesto nedostalo žiadnu pripomienku,“ konštatovala Marta Gutraiová. 
       Samosprávne funkcie mesta budú zabezpečené predovšetkým formou bežných výdavkov, ktoré tvoria 68 percent rozpočtu, čo predstavuje 20 miliónov eur. Financovanie škôl a školských zariadení a troch rozpočtových organizácií mesta tvorí 30 percent bežného rozpočtu. Finančne najnáročnejšie oblasti rozpočtu budú vzdelávanie a mládež, nasledujú interné služby mesta, odpadové hospodárstvo, šport, sociálne služby a sociálna pomoc, verejný poriadok a bezpečnosť či spravovanie miestnych komunikácií.
       Výsledkom bežného rozpočtu bude prebytok 709 736 eur, ktorý mesto použije na splácanie úverov. Splácanie úverov zabezpečíme tiež z financií usporených v rezervnom fonde, podotkla prednostka.
   
  Na investície je určených vyše osem miliónov eur
       Financovanie investícií vo výške 8,2 mil. eur je zložené z viacerých zdrojov. Je plánované  v prvom rade z dotácií, pri ktorých má mesto už tento rok výborné výsledky – do rozpočtu získalo 3,5 mil. eur, a budúci rok plánuje získať ďalších 4,2 mil. eur. Investície budú kryté aj z vlastných zdrojov za predaj nepotrebného majetku a z usporených financií v rezervnom fonde. Na novú bytovku plánujeme získať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 920 tis. eur, na prefinancovanie eurofondov sú určené prekleňovacie úvery v objeme 665 tis. eur a na dofinancovanie rekonštrukcie Zimného štadióna plánujeme prijať komerčný úver 400 tis. eur, uviedla.  Úverová zadlženosť mesta bude i po prijatí komerčného úveru naďalej klesať a ku koncu roka 2017 je očakávaná na úrovni 33 percent oproti bežným príjmom predchádzajúceho roka (bez dotácií). Oproti roku 2012 klesne úverová zadlženosť mesta o takmer 12 percent. O tom, že mesto bez problémov spláca svoje záväzky a má dostatok zdrojov svedčí i každoročný zostatok financií, ktorý je už tretí rok udržiavaný na úrovni prevyšujúcej dva milióny eur. 
   
  Štadión, chodníky a cesty, nové parkoviská a bytovka     
       K najvýznamnejším budúcoročným investíciám, ktoré samospráva pripravuje, bude patriť zateplenie budovy mestského úradu, rekonštrukcia zimného štadióna, nová bytová jednotka, nové parkovacie plochy, rekonštrukcie ciest a chodníkov, rekonštrukcie  cintorínov, požiarnych zbrojníc, protipovodňové opatrenia, dobudovanie prekládkovej stanice, vybudovanie výbehu pre psov, doplnenie vianočnej výzdoby v centre mesta, dobudovanie informačného systému mesta a nová sobášna sieň.
   
  Mesto si ponecháva rezervy na krytie rizík   
       Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako realistický, bez väčších odchýlok oproti predchádzajúcim rokom, je dostatočne krytý zdrojmi. Dobré sú i prognózy vo výbere podielových a miestnych daní, ak by sa aj nenaplnili mesto si ponecháva rezervy na krytie prípadných rizík v objeme milión eur. Dobrý systém vnútornej kontroly pri nakladaní s verejnými zdrojmi súčasného vedenia mesta za rok 2015 potvrdila vo svojom protokole aj taká renomovaná inštitúcia ako je Najvyšší kontrolný úrad. 
   

  Krok späť naspäť