Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  04.11.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Mgr. Jána Čierňavu zo dňa 21.09.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/1, KN-C 776/66, KN-C 1202/16 (druh pozemkov trvalé trávne porasty), KN-C 1222/1, KN-C 1216/1, KN-C 1220 (druh pozemkov ovocné sady), KN-C 1221/1, KN-C 1218/1 (druh pozemkov ostatné plochy) v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 11.11.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 146095 m2 krovitého porastu (náletových drevín) z dôvodu, že tieto parcely nie je možné využívať na pôvodný účel a to, že sa tu zdržuje divá zver, ktorá môže ohrozovať obyvateľov sídliska.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  04.11.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Mgr. Jána Čierňavu zo dňa 21.09.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/1, KN-C 776/66, KN-C 1202/16 (druh pozemkov trvalé trávne porasty), KN-C 1222/1, KN-C 1216/1, KN-C 1220 (druh pozemkov ovocné sady), KN-C 1221/1, KN-C 1218/1 (druh pozemkov ostatné plochy) v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 11.11.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 146095 m2 krovitého porastu (náletových drevín) z dôvodu, že tieto parcely nie je možné využívať na pôvodný účel a to, že sa tu zdržuje divá zver, ktorá môže ohrozovať obyvateľov sídliska.

  Krok späť naspäť