Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  14.03.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Pozemkového spoločenstva urbárnikov Palúdzka zo dňa 10.03.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1766/1, 1767/1, 1768/1, 1769, 2055/4, 1766/2, 1767/2, 1767/3, 1767/5, 1768/2 v k.ú. Palúdzka oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 21.03.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub náletových drevín o výmere cca 1000 m2 na nevyužívaných parcelách z dôvodu ich vyčistenia a opätovnému využitiu v zmysle druhov pozemkov vedených na príslušných listoch vlastníctva.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  14.03.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Pozemkového spoločenstva urbárnikov Palúdzka zo dňa 10.03.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1766/1, 1767/1, 1768/1, 1769, 2055/4, 1766/2, 1767/2, 1767/3, 1767/5, 1768/2 v k.ú. Palúdzka oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 21.03.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub náletových drevín o výmere cca 1000 m2 na nevyužívaných parcelách z dôvodu ich vyčistenia a opätovnému využitiu v zmysle druhov pozemkov vedených na príslušných listoch vlastníctva.

  Krok späť naspäť