Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  09.10.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.s. na Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov zo dňa 07.10.2015 o súhlas na výrub dreviny rastúcej v blízkosti budovy školy na parc. č. KN-C 385/34 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 16.10.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks vzrastlej lipy, ktorá rastie v blízkosti budovy školy.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  09.10.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.s. na Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov zo dňa 07.10.2015 o súhlas na výrub dreviny rastúcej v blízkosti budovy školy na parc. č. KN-C 385/34 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 16.10.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks vzrastlej lipy, ktorá rastie v blízkosti budovy školy.

  Krok späť naspäť