Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Inzerát

  13.03.2015
  V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou nehnuteľnosti – stavby: „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 280, verejné sociálne zariadenie (bez súp. č.) nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha a pozemky parc.č. KN-C 279/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 297 m2, parc.č. KN-C 279/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2, parc.č. KN-C 286/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 547 m2, parc.č. KN-C 280 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 943 m2, parc.č. KN-C 286/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 514 m2, parc.č. KN-C 286/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2, parc.č. KN-C 241/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 078 m2, parc.č. KN-C 241/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2, parc.č. KN-C 279/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 (spolu o výmere 11 856 m2), nachádzajúce sa v katastrálnom území Lipt. Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 1.006.000 eur. Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych služieb, na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovska@mikulas.sk Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta: www.mikulas.sk

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Inzerát

  13.03.2015
  V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou nehnuteľnosti – stavby: „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 280, verejné sociálne zariadenie (bez súp. č.) nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha a pozemky parc.č. KN-C 279/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 297 m2, parc.č. KN-C 279/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2, parc.č. KN-C 286/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 547 m2, parc.č. KN-C 280 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 943 m2, parc.č. KN-C 286/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 514 m2, parc.č. KN-C 286/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2, parc.č. KN-C 241/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 078 m2, parc.č. KN-C 241/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2, parc.č. KN-C 279/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 (spolu o výmere 11 856 m2), nachádzajúce sa v katastrálnom území Lipt. Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 1.006.000 eur. Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych služieb, na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovska@mikulas.sk Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta: www.mikulas.sk

  Krok späť naspäť