Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Všeobecne záväzné nariadenia  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  13/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  12/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019
  Úplné znenie

  o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

  Horizontálny predel obsahu
  11/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019
  Novelizácie

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  10/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019
  Úplné znenie

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  9/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019
  Úplné znenie

  o miestnych daniach

  Horizontálny predel obsahu
  8/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a ktorým sa ruší VZN č. 4/2019/VZN, schválené v MsZ dňa 20.6.2019

  Horizontálny predel obsahu
  7/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019
  Úplné znenie

  o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  6/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

  Horizontálny predel obsahu
  5/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
  Úplné znenie

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  4/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 8/2019
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej

  Horizontálny predel obsahu
  3/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019
  Úplné znenie

  o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 12/2019
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na a umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

  Horizontálny predel obsahu
  1/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  9/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018
  Novelizácie

  Horizontálny predel obsahu
  8/2018 Všeobecna záväzné nariadenie č. 8/2018
  Úplné znenie

  o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  Horizontálny predel obsahu
  07/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018
  Úplné znenie

  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

  Horizontálny predel obsahu
  6/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 9/2019
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  5/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018
  Úplné znenie

  o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat

  Horizontálny predel obsahu
  4/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 1/2O18/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

  Horizontálny predel obsahu
  3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
  Úplné znenie

  O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

  Horizontálny predel obsahu

  Všeobecne záväzné nariadenia


  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  13/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  12/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019
  Úplné znenie

  o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

  Horizontálny predel obsahu
  11/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019
  Novelizácie

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  10/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019
  Úplné znenie

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  9/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019
  Úplné znenie

  o miestnych daniach

  Horizontálny predel obsahu
  8/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a ktorým sa ruší VZN č. 4/2019/VZN, schválené v MsZ dňa 20.6.2019

  Horizontálny predel obsahu
  7/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019
  Úplné znenie

  o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  6/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

  Horizontálny predel obsahu
  5/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
  Úplné znenie

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  4/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 8/2019
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej

  Horizontálny predel obsahu
  3/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019
  Úplné znenie

  o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  2/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 12/2019
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na a umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

  Horizontálny predel obsahu
  1/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  9/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018
  Novelizácie

  Horizontálny predel obsahu
  8/2018 Všeobecna záväzné nariadenie č. 8/2018
  Úplné znenie

  o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  Horizontálny predel obsahu
  07/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018
  Úplné znenie

  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

  Horizontálny predel obsahu
  6/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 9/2019
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  5/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018
  Úplné znenie

  o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat

  Horizontálny predel obsahu
  4/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 1/2O18/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

  Horizontálny predel obsahu
  3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
  Úplné znenie

  O podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom

  Horizontálny predel obsahu