Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Uznesenia  Ročník:
  Stav:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  51/2019 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  50/2019 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  49/2019 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

  Horizontálny predel obsahu
  48/2019 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  47/2019 Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020

  Horizontálny predel obsahu
  46/2019 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Informačné centrum

  Horizontálny predel obsahu
  45/2019 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Verejnoprospešné služby

  Horizontálny predel obsahu
  44/2019 Žiadosť o zmenu VZN č. 4/2019/VZN, čl. 1 ods. (7) zo dňa 29. 5. 2019 – PETÍCIA podľa zákona č. 85/1990 Zb. – odhlasovanie dieťaťa z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa na možnosť odhlásenia do 6.30 hod. daného dňa – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č..../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zároveň sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  43/2019 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  42/2019 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  41/2019 Návrh Smernice o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou

  Horizontálny predel obsahu
  40/2019 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  39/2019 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky – inteligentné priechody pre chodcov v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  Horizontálny predel obsahu
  38/2019 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a Požiarnej zbrojnice v Ploštíne“ v rámci výzvy č. V P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  Horizontálny predel obsahu
  37/2019 Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy o realizácii spoločného mikroprojektu s názvom „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

  Horizontálny predel obsahu
  36/2019 Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta, zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2018

  Horizontálny predel obsahu
  35/2019 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu vykonanou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v období od 13. 8. 2018 do 12. 10. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  34/2019 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  33/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  32/2019 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 05. 2019

  Horizontálny predel obsahu

  Uznesenia


  Ročník:
  Stav:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  51/2019 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  50/2019 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  49/2019 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

  Horizontálny predel obsahu
  48/2019 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  47/2019 Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020

  Horizontálny predel obsahu
  46/2019 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Informačné centrum

  Horizontálny predel obsahu
  45/2019 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Verejnoprospešné služby

  Horizontálny predel obsahu
  44/2019 Žiadosť o zmenu VZN č. 4/2019/VZN, čl. 1 ods. (7) zo dňa 29. 5. 2019 – PETÍCIA podľa zákona č. 85/1990 Zb. – odhlasovanie dieťaťa z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa na možnosť odhlásenia do 6.30 hod. daného dňa – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č..../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zároveň sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  43/2019 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  42/2019 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  41/2019 Návrh Smernice o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou

  Horizontálny predel obsahu
  40/2019 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  39/2019 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky – inteligentné priechody pre chodcov v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  Horizontálny predel obsahu
  38/2019 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a Požiarnej zbrojnice v Ploštíne“ v rámci výzvy č. V P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  Horizontálny predel obsahu
  37/2019 Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy o realizácii spoločného mikroprojektu s názvom „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

  Horizontálny predel obsahu
  36/2019 Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta, zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2018

  Horizontálny predel obsahu
  35/2019 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu vykonanou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v období od 13. 8. 2018 do 12. 10. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  34/2019 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  33/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  32/2019 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 05. 2019

  Horizontálny predel obsahu