Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  23.04.2020 XXIII.
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 10.30 Informácie
  6. 10.35 Dodatok č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš príloha: Dodatok č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš Ing. Vincetn Kultan, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  7. 10.40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 9/2018/VZN príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 9/2018/VZN Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.00 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.05 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.10 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 11.15 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022  PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 11.30 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022
  Výsledky hlasovania
  14. 11.40 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
  15. 13.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  16. 13.10 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  17. 13.20 Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 zo dňa 24.10.2019 a návrh na odklad prác na stavbe „50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ príloha: Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 zo dňa 24.10.2019 a návrh na odklad prác na stavbe „50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ Ing. Vincetn Kultan, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  18. 13.50 Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024 príloha: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024  PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.00 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019  JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  20. 14.10 Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko – Slovensko príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A   Poľsko – Slovensko Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 14.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Národného programu rozvoja športu v SR príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Národného programu rozvoja športu v SR Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  22. 14.40 Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS príloha: Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 15.00 – 15.30 )
  23. 15.30 Všeobecne záväzné nariadenie č..../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č..../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  24. 15.40 Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 príloha: Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  25. 15.50 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  26. 16.00 Návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ príloha: Návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta
  Výsledky hlasovania
  27. 16.20 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
  Výsledky hlasovania
  28. 16.40 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 03. 2020 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 03. 2020 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  29. 16.50 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  30. 17.00 Interpelácie poslancov
  32. 17.30 Záver
           
  12.03.2020 XXIII.
  1. 15.30 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.35 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.37 Voľba návrhovej komisie
  4. 15.40 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 16.00 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  6. 16.10 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  7. 16.30 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  8. 16.40 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  9. 16.50 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  10. 17.00 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  11. 17.10 Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 príloha: Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš  do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  12. 17.20 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  13. 17.30 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  14. 17.40 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022
  15. 17.50 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A ( 18.30 – 19.30 )
  16. 19.30 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  17. 19.50 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  18. 20.00 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania
  19. 20.10 Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ príloha: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“  PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  20. 20.30 Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024 príloha: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024  PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  21. 20.40 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019  JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  22. 21.00 Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS príloha: Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
  23. 21.20 Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko – Slovensko príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A   Poľsko – Slovensko Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  24. 21.30 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 25. 02. 2020 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 25. 02. 2020 Ing. Marta Gutraiová, poverená prednostka MsÚ
  25. 21.40 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  26. 22.00 Interpelácie poslancov
  27. 22.20 Informácie
  28 22.30 Záver
           
  05.03.2020 XXII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 10.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  6. 10.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  7. 10.50 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  8. 11.00 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  9. 11.10 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  10. 11.20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  11. 11.30 Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 príloha: Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš  do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  12. 11.40 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  13. 11.50 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 príloha: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  14. 12.10 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022
  15. 12.20 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A ( 13.00 – 14.00 )
  16. 14.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  17. 14.20 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  18. 14.30 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania
  19. 14.40 Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ príloha: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  20. 15.00 Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024 príloha: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024  PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  21. 15.10 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019  JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  22. 15.30 Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS príloha: Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
  23. 15.40 Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko – Slovensko príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A   Poľsko – Slovensko Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  24. 16.00 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 25. 02. 2020 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 25. 02. 2020 Ing. Marta Gutraiová, poverená prednostka MsÚ
  25. 16.10 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  26. 16.30 Interpelácie poslancov
  27. 16.50 Informácie
  28. 17.00 Záver
           
  06.02.2020 XXI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Schválenie hostiteľskej dohody pre organizáciu Svetového pohára vo vodnom slalome ICF 2020 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Schválenie hostiteľskej dohody pre organizáciu Svetového pohára vo vodnom slalome ICF 2020 v meste Liptovský Mikuláš PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.10 Správa o výsledku kontroly: Kontrola dotácií poskytnutých mestom Liptovský Mikuláš podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola dotácií poskytnutých mestom Liptovský Mikuláš podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.20 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Interpelácie poslancov
  10. 16.50 Informácie
  11. 17.00 Záver
           
           

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018


  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  23.04.2020 XXIII.
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 10.30 Informácie
  6. 10.35 Dodatok č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš príloha: Dodatok č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš Ing. Vincetn Kultan, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  7. 10.40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 9/2018/VZN príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 9/2018/VZN Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.00 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.05 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.10 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 11.15 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022  PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 11.30 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022
  Výsledky hlasovania
  14. 11.40 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
  15. 13.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  16. 13.10 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  17. 13.20 Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 zo dňa 24.10.2019 a návrh na odklad prác na stavbe „50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ príloha: Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 zo dňa 24.10.2019 a návrh na odklad prác na stavbe „50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ Ing. Vincetn Kultan, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  18. 13.50 Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024 príloha: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024  PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.00 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019  JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  20. 14.10 Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko – Slovensko príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A   Poľsko – Slovensko Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 14.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Národného programu rozvoja športu v SR príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Národného programu rozvoja športu v SR Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  22. 14.40 Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS príloha: Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 15.00 – 15.30 )
  23. 15.30 Všeobecne záväzné nariadenie č..../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č..../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  24. 15.40 Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 príloha: Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  25. 15.50 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  26. 16.00 Návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ príloha: Návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta
  Výsledky hlasovania
  27. 16.20 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
  Výsledky hlasovania
  28. 16.40 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 03. 2020 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 03. 2020 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  29. 16.50 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  30. 17.00 Interpelácie poslancov
  32. 17.30 Záver
           
  12.03.2020 XXIII.
  1. 15.30 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.35 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.37 Voľba návrhovej komisie
  4. 15.40 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 16.00 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  6. 16.10 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  7. 16.30 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  8. 16.40 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  9. 16.50 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  10. 17.00 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  11. 17.10 Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 príloha: Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš  do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  12. 17.20 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  13. 17.30 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  14. 17.40 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022
  15. 17.50 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A ( 18.30 – 19.30 )
  16. 19.30 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  17. 19.50 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  18. 20.00 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania
  19. 20.10 Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ príloha: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“  PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  20. 20.30 Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024 príloha: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024  PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  21. 20.40 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019  JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  22. 21.00 Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS príloha: Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
  23. 21.20 Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko – Slovensko príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A   Poľsko – Slovensko Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  24. 21.30 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 25. 02. 2020 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 25. 02. 2020 Ing. Marta Gutraiová, poverená prednostka MsÚ
  25. 21.40 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  26. 22.00 Interpelácie poslancov
  27. 22.20 Informácie
  28 22.30 Záver
           
  05.03.2020 XXII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 10.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  6. 10.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  7. 10.50 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  8. 11.00 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  9. 11.10 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  10. 11.20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  11. 11.30 Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 príloha: Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš  do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2020 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  12. 11.40 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 PaedDr. Marta Gerbocová, vedúca odboru školstva MsÚ
  13. 11.50 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 príloha: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  14. 12.10 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022
  15. 12.20 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A ( 13.00 – 14.00 )
  16. 14.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  17. 14.20 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  18. 14.30 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania
  19. 14.40 Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ príloha: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
  20. 15.00 Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024 príloha: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020 – 2024  PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  21. 15.10 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2019  JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  22. 15.30 Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS príloha: Návrh na súhlas k chovu, držaniu za účelom vystavovania druhov nebezpečných zvierat v areáli TATRAPOLIS Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
  23. 15.40 Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko – Slovensko príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného mikroprojektu „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A   Poľsko – Slovensko Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  24. 16.00 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 25. 02. 2020 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 25. 02. 2020 Ing. Marta Gutraiová, poverená prednostka MsÚ
  25. 16.10 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  26. 16.30 Interpelácie poslancov
  27. 16.50 Informácie
  28. 17.00 Záver
           
  06.02.2020 XXI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Schválenie hostiteľskej dohody pre organizáciu Svetového pohára vo vodnom slalome ICF 2020 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Schválenie hostiteľskej dohody pre organizáciu Svetového pohára vo vodnom slalome ICF 2020 v meste Liptovský Mikuláš PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.10 Správa o výsledku kontroly: Kontrola dotácií poskytnutých mestom Liptovský Mikuláš podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola dotácií poskytnutých mestom Liptovský Mikuláš podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.20 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Interpelácie poslancov
  10. 16.50 Informácie
  11. 17.00 Záver