Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Program najbližšieho zasadnutia MsZ  Program najbližšieho MsZ
  P.č. Čas Program   Predkladá
  19.09.2019 XVIII.
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania
  5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie MsZ sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  6. 10.30 Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  7. 10.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  8. 11.00 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  9. 11.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  10. 11.20 Návrh na schválenie poskytnutia pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na týchto pozemkoch a schválenie podmienok spolupráce so SZĽH Infra, s.r.o. uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  11. 11.30 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  12. 11.40 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  13. 11.50 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  14. 12.00 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A ( 12.30 – 13.30 )
  15. 13.30 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2018 p. Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta
  16. 13.40 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  17. 13.50 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  18. 14.00 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  19. 14.10 Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2019 – 2022 Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky MsÚ
  20. 14.20 Štatút klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  21. 14.20 Petícia za schválenie uznesenia k správe MsZ v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  22. 14.40 Petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb., vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie v mestskej časti mesta Liptovský Mikuláš – v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného poľa + žiadosť o preloženie štátnej cesty I/18 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  23. 14.50 Návrh na uznesenie na nevyhovenie protestom prokurátora sp. zn. Pd 72/19/5505 zo dňa 04. 07. 2019 a Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 07. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  24. 15.00 Informácia o upozornení prokurátora na porušenie zákona č. 583/2004 Z.z., nakoľko mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš neprerokovalo návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  25. 15.20 Návrh VZN č. .../2019 o miestnych daniach Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  26. 15.40 Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  27. 15.50 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne, KA č. 008/2019/1110, v čase od 08. 04. 2019 do 14. 08. 2019 v meste Liptovský Mikuláš Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  28. 16.00 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vývoja dlhu podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. k 30. 06. 2019 a predpoklad k 31. 12. 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  29. 16.10 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  30. 16.20 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k termínu 31. 08. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  31. 16.30 Interpelácie poslancov
  32. 16.50 Informácie
  33. 17.00 Záver
           
           

  Program najbližšieho zasadnutia MsZ


  Program najbližšieho MsZ
  P.č. Čas Program   Predkladá
  19.09.2019 XVIII.
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania
  5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie MsZ sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  6. 10.30 Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  7. 10.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  8. 11.00 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  9. 11.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  10. 11.20 Návrh na schválenie poskytnutia pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na týchto pozemkoch a schválenie podmienok spolupráce so SZĽH Infra, s.r.o. uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  11. 11.30 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  12. 11.40 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  13. 11.50 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  14. 12.00 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A ( 12.30 – 13.30 )
  15. 13.30 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2018 p. Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta
  16. 13.40 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  17. 13.50 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  18. 14.00 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  19. 14.10 Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2019 – 2022 Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky MsÚ
  20. 14.20 Štatút klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  21. 14.20 Petícia za schválenie uznesenia k správe MsZ v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  22. 14.40 Petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb., vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie v mestskej časti mesta Liptovský Mikuláš – v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného poľa + žiadosť o preloženie štátnej cesty I/18 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  23. 14.50 Návrh na uznesenie na nevyhovenie protestom prokurátora sp. zn. Pd 72/19/5505 zo dňa 04. 07. 2019 a Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 07. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  24. 15.00 Informácia o upozornení prokurátora na porušenie zákona č. 583/2004 Z.z., nakoľko mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš neprerokovalo návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  25. 15.20 Návrh VZN č. .../2019 o miestnych daniach Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  26. 15.40 Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  27. 15.50 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne, KA č. 008/2019/1110, v čase od 08. 04. 2019 do 14. 08. 2019 v meste Liptovský Mikuláš Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  28. 16.00 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vývoja dlhu podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. k 30. 06. 2019 a predpoklad k 31. 12. 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  29. 16.10 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  30. 16.20 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k termínu 31. 08. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  31. 16.30 Interpelácie poslancov
  32. 16.50 Informácie
  33. 17.00 Záver