Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Mestský úrad

  Spôsob zriadenia mesta Liptovský Mikuláš
  Mesto Liptovský Mikuláš bolo zriadené zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení


  Právomoci a kompetencie mesta

  Kompetencie a právomoci mesta sú dané :

  · Ústavou Slovenskej republiky
  · zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  · platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  · všeobecne záväznými naradeniami mesta Liptovský Mikuláš


  Organizačná štruktúra Mesta Liptovský Mikuláš

  Orgánmi Mesta Liptovský Mikuláš sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo má 25 poslancov.

  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta. 


  Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš

  Riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Mikuláš možno podať na adrese: 
  Mesto Liptovský Mikuláš
  Štúrova 1989/41
  031 42 Liptovský Mikuláš 

  alebo v podateľni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

  Podanie mimoriadneho opravného prostriedku sa riadi osobitnými predpismi.

  Prehľad právnych predpisov ktorými sa riadi Mesto Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš koná podľa nasledovných predpisov:

  · zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  · zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
  · zákona Slovenskej národnej rady 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
  · zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  · zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  · zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  · ostatných právnych predpisov upravujúcich kompetencie obce

  Zbierka zákonov 
  do Zbierky zákonov možno nahliadať na Mestskom úrade v úradných hodinách na č. d. 208

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš
  do všeobecne záväzných nariadení mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať: 

  · na Mestskom úrade č. d. 025
  · v študovni Okresnej knižnice, ulica 1. mája 
  · v čitárni Okresnej knižnice, ulica Štúrova 
  · v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1 

  Uznesenia mestského zastupiteľstva
  do uznesení mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať: 

  · na Mestskom úrade č. d. 025

  Sťažnosti
  možno podávať v úradných hodinách na č. d. 302
   
  Úhrada nákladov
  (1) Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
  (2) Ak sa informácia vyhotoví na technickom nosiči, poplatok sa určí podľa druhu technického nosiča.
  (3) Poplatok za sprístupnenie informácie môže odpustiť prednosta. O odpustení vyššieho poplatku (viac ako 200,- Sk) môže rozhodnúť primátor mesta.


  Prednosta


  Organizačná štruktúra


  Organizačný poriadok


  Odbory a oddelenia


  Verejný prístup k informáciám


  Civilná ochrana


  Mestský úrad

  Spôsob zriadenia mesta Liptovský Mikuláš
  Mesto Liptovský Mikuláš bolo zriadené zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení


  Právomoci a kompetencie mesta

  Kompetencie a právomoci mesta sú dané :

  · Ústavou Slovenskej republiky
  · zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  · platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  · všeobecne záväznými naradeniami mesta Liptovský Mikuláš


  Organizačná štruktúra Mesta Liptovský Mikuláš

  Orgánmi Mesta Liptovský Mikuláš sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo má 25 poslancov.

  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta. 


  Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš

  Riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Mikuláš možno podať na adrese: 
  Mesto Liptovský Mikuláš
  Štúrova 1989/41
  031 42 Liptovský Mikuláš 

  alebo v podateľni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

  Podanie mimoriadneho opravného prostriedku sa riadi osobitnými predpismi.

  Prehľad právnych predpisov ktorými sa riadi Mesto Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš koná podľa nasledovných predpisov:

  · zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  · zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
  · zákona Slovenskej národnej rady 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
  · zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  · zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  · zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  · ostatných právnych predpisov upravujúcich kompetencie obce

  Zbierka zákonov 
  do Zbierky zákonov možno nahliadať na Mestskom úrade v úradných hodinách na č. d. 208

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš
  do všeobecne záväzných nariadení mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať: 

  · na Mestskom úrade č. d. 025
  · v študovni Okresnej knižnice, ulica 1. mája 
  · v čitárni Okresnej knižnice, ulica Štúrova 
  · v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1 

  Uznesenia mestského zastupiteľstva
  do uznesení mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať: 

  · na Mestskom úrade č. d. 025

  Sťažnosti
  možno podávať v úradných hodinách na č. d. 302
   
  Úhrada nákladov
  (1) Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
  (2) Ak sa informácia vyhotoví na technickom nosiči, poplatok sa určí podľa druhu technického nosiča.
  (3) Poplatok za sprístupnenie informácie môže odpustiť prednosta. O odpustení vyššieho poplatku (viac ako 200,- Sk) môže rozhodnúť primátor mesta.

  Prednosta


  Organizačná štruktúra


  Organizačný poriadok


  Odbory a oddelenia


  Verejný prístup k informáciám


  Civilná ochrana