Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  O projekte

  Mesto Liptovský Mikuláš na základe predloženej a schválenej žiadosti realizuje projekt „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Riadiacim orgánom je Európsky sociálny fond (www.esf.gov.sk) a Sprostredkovateľským orgánom je  Implementačná agentúra Zamestnanosť a sociálna inklúzia ( www.ia.gov.sk)
   
  Miesto realizácie projektu: mesto Liptovský Mikuláš
  Trvanie projektu: 7.10. 2014 – 30.9. 2015
  Výška nenávratného finančného príspevku :  56 167,57 EUR 
  Hlavný cieľ projektu: Podpora sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v meste prostredníctvom komunitnej práce občianskych hliadok
   
  Špecifické ciele projektu:
  1 . Budovanie komunity posilnením miestneho aktivizmu a udržania verejného poriadku
  2. Predchádzanie sociálno-patologickým a kriminálnym javov v rámci miestneho spoločenstva MRK
   
  Cieľová skupina: Marginalizovaná rómska komunita žijúca v meste Liptovský Mikuláš
  Hlavná aktivita projektu: 
  Rómske občianske hliadky ako nástroj na vyvolanie pozitívnych zmien v komunite
  V rámci projektu „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ sú zamestnaní piati členovia občianskych hliadok, ktorých úlohou je pomáhať pri udržiavaní verejného poriadku, zvyšovaní bezpečnosti v hlavne rómskych lokalitách, pri predchádzaní sociálno-patologickým javom, vandalizmu,   a kriminalite detí a mladistvých. 
   


  O projekte

  Mesto Liptovský Mikuláš na základe predloženej a schválenej žiadosti realizuje projekt „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Riadiacim orgánom je Európsky sociálny fond (www.esf.gov.sk) a Sprostredkovateľským orgánom je  Implementačná agentúra Zamestnanosť a sociálna inklúzia ( www.ia.gov.sk)
   
  Miesto realizácie projektu: mesto Liptovský Mikuláš
  Trvanie projektu: 7.10. 2014 – 30.9. 2015
  Výška nenávratného finančného príspevku :  56 167,57 EUR 
  Hlavný cieľ projektu: Podpora sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v meste prostredníctvom komunitnej práce občianskych hliadok
   
  Špecifické ciele projektu:
  1 . Budovanie komunity posilnením miestneho aktivizmu a udržania verejného poriadku
  2. Predchádzanie sociálno-patologickým a kriminálnym javov v rámci miestneho spoločenstva MRK
   
  Cieľová skupina: Marginalizovaná rómska komunita žijúca v meste Liptovský Mikuláš
  Hlavná aktivita projektu: 
  Rómske občianske hliadky ako nástroj na vyvolanie pozitívnych zmien v komunite
  V rámci projektu „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ sú zamestnaní piati členovia občianskych hliadok, ktorých úlohou je pomáhať pri udržiavaní verejného poriadku, zvyšovaní bezpečnosti v hlavne rómskych lokalitách, pri predchádzaní sociálno-patologickým javom, vandalizmu,   a kriminalite detí a mladistvých.