Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Mestská polícia


  Mestská polícia MESTSKÁ POLÍCIA
  Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
  159 – núdzové volanie
  Tel. centrála: +421/ 44 552 53 60, 556 55 05
  Fax: +421/44 56 213 96
  E-mail:  msplm@mikulas.sk  centrala@mikulas.sk
  Web: www.msplm.sk 

  Náčelník Mestskej polície:      JUDr. Marián JANČUŠKA
  Zástupca náčelníka MsP: Mgr. Igor PETRA
  Operačný pracovník:       

  Martin STOLÁR
  Boris MAJERNÍK
  Ľuboš JÁGERSKÝ
  Vladimír KUBO

  Administratívna pracovníčka:    Martina HÚSKOVÁ
       

  V zmysle § 2   Zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii je :
  (1) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
  (2) Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.
  (3) Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
  (4) Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia.
  Čo robí Mestská polícia
  Obecná polícia je v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
   
  Základné úlohy:

  - zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
  - spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred  
    zneužitím i s využitím iných zabezpečovacích ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
  -  dbá o ochranu životného prostredia v obci,
  - dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  - vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  - objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom 4) priestupky proti bezpečnosti a plynulosti   
    cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:  
  1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko. 
  2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.
  -  oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
  -  plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
  Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

   

  Mestská polícia centrála Mestská polícia chodba Budova Mestskej polície  Mestská polícia


  Mestská polícia MESTSKÁ POLÍCIA
  Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
  159 – núdzové volanie
  Tel. centrála: +421/ 44 552 53 60, 556 55 05
  Fax: +421/44 56 213 96
  E-mail:  msplm@mikulas.sk  centrala@mikulas.sk
  Web: www.msplm.sk 

  Náčelník Mestskej polície:      JUDr. Marián JANČUŠKA
  Zástupca náčelníka MsP: Mgr. Igor PETRA
  Operačný pracovník:       

  Martin STOLÁR
  Boris MAJERNÍK
  Ľuboš JÁGERSKÝ
  Vladimír KUBO

  Administratívna pracovníčka:    Martina HÚSKOVÁ
       

  V zmysle § 2   Zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii je :
  (1) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
  (2) Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.
  (3) Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
  (4) Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia.
  Čo robí Mestská polícia
  Obecná polícia je v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
   
  Základné úlohy:

  - zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
  - spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred  
    zneužitím i s využitím iných zabezpečovacích ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
  -  dbá o ochranu životného prostredia v obci,
  - dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  - vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  - objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom 4) priestupky proti bezpečnosti a plynulosti   
    cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:  
  1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko. 
  2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.
  -  oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
  -  plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
  Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

   

  Mestská polícia centrála Mestská polícia chodba Budova Mestskej polície