Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Všeobecne záväzné nariadenia  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20
  13/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

  Horizontálny predel obsahu
  12/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017
  Úplné znenie

  o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš v mestských častiach Palúdza a Stošice

  Horizontálny predel obsahu
  11/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017
  Úplné znenie

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  10/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017
  Úplné znenie

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v znení VZN č. 8/2019


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  9/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017
  Úplné znenie

  o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 9/2018


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  8/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017
  Novelizácie

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  7/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017
  Novelizácie

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta LM č. 9/2008/VZN v znení neskorších zmien a doplnkov

  Horizontálny predel obsahu
  6/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  5/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017
  Novelizácie

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území mesta LM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s KO a DSO v znení VZN č. 18/2016/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  4/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  3/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017
  Novelizácie

  Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 5 /ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 05/, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení

  Horizontálny predel obsahu
  2/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 10/2017
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Č. 8/2011/VZN o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

  Horizontálny predel obsahu
  1/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  19/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2016
  Úplné znenie

  o poskytovaní elektronických služieb

  Horizontálny predel obsahu
  18/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2016
  Novelizácie

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  17/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2016
  Úplné znenie

  Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  16/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2016
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 11/2017
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta LM pre rok 2017

  Horizontálny predel obsahu
  15/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016
  Úplné znenie

  o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta

  Horizontálny predel obsahu
  14/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2016
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č.9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

  Horizontálny predel obsahu
  13/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2016
  Novelizácie

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2016/ VZN o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016/VZN

  Horizontálny predel obsahu

  Všeobecne záväzné nariadenia


  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20
  13/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

  Horizontálny predel obsahu
  12/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017
  Úplné znenie

  o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš v mestských častiach Palúdza a Stošice

  Horizontálny predel obsahu
  11/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017
  Úplné znenie

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  10/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017
  Úplné znenie

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v znení VZN č. 8/2019


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  9/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017
  Úplné znenie

  o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 9/2018


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  8/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017
  Novelizácie

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  7/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017
  Novelizácie

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta LM č. 9/2008/VZN v znení neskorších zmien a doplnkov

  Horizontálny predel obsahu
  6/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  5/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017
  Novelizácie

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území mesta LM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s KO a DSO v znení VZN č. 18/2016/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  4/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  3/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017
  Novelizácie

  Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 5 /ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 05/, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení

  Horizontálny predel obsahu
  2/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 10/2017
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Č. 8/2011/VZN o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

  Horizontálny predel obsahu
  1/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2018/VZN
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

  Horizontálny predel obsahu
  19/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2016
  Úplné znenie

  o poskytovaní elektronických služieb

  Horizontálny predel obsahu
  18/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2016
  Novelizácie

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN

  Horizontálny predel obsahu
  17/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2016
  Úplné znenie

  Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  16/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2016
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 11/2017
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta LM pre rok 2017

  Horizontálny predel obsahu
  15/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016
  Úplné znenie

  o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta

  Horizontálny predel obsahu
  14/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2016
  Novelizácie

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č.9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

  Horizontálny predel obsahu
  13/2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2016
  Novelizácie

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2016/ VZN o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016/VZN

  Horizontálny predel obsahu