Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Všeobecne záväzné nariadenia  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 120,20
  15/2009 Všeobecne záväzné nariadenie 15/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 8/2018
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007/VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Horizontálny predel obsahu
  14/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 14/2009
  Úplné znenie

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení

  Horizontálny predel obsahu
  13/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 13/2009
  Zrušené

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

  Horizontálny predel obsahu
  12/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 12/2009
  Zrušené


  ZRUŠENÉ VZN č. 15/2016

  o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č. 5/2013


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  11/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 11/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2018
  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN č. 5/2011

  Horizontálny predel obsahu
  10/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 10/2009
  Zrušené

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.11/2004/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy.
  ZRUŠENÉ VZN 2/2010

  Horizontálny predel obsahu
  09/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 09/2009
  Zrušené

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v znení VZN č. 13/2009, VZN č. 8/2010. TOTO VZN BOLO ZRUŠENÉ VZN č. 1/2011

  Horizontálny predel obsahu
  08/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 08/2009
  Novelizácie

  ktorým sa mení  VZN č. 6/2007/VZN v platnom znení

  Horizontálny predel obsahu
  07/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Záväzná časť Zmien a doplnkov č.15 Územného plánu sídla Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  06/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2009
  Úplné znenie

  Záväzná časť zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  05/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 05/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 9/2019
  Doplnok VZN 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  04/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 04/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2016
  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 10/2015


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  03/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2009
  Zrušené

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2004/VZN
  ZRUŠENÉ VZN 2/2010

  Horizontálny predel obsahu
  02/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2009
  Úplné znenie

  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v znení VZN č. 1/2010

  Horizontálny predel obsahu
  01/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2009
  Zrušené

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001/VZN o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu platnom znení
  ZRUŠENÉ VZN 1/2014

  Horizontálny predel obsahu
  10/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 10/2008
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  09/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 09/2008
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 9/2019
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN 5/2009, VZN č. 7/2011, VZN č. 6/2012, VZN č. 8/2012, VZN č. 11/2013, VZN č. 7/2016, VZN č. 11/2016, VZN č. 14/2016, VZN č. 07/2017, VZN č. 13/2017, VZN č. 6/2018


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  08/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 08/2008
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Zmeny a doplnky č.13 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš -lokalita 1 – 5

  Horizontálny predel obsahu
  07/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2008
  Zrušené

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

  Horizontálny predel obsahu
  06/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2008
  Úplné znenie

  ktorým sa ruší VZN č. 3/1995/VZN o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou (s účinnosťou od 20.6.1995) v znení VZN č. 10/1998/VZN zo dňa 12.11.1998 (s účinnosťou od 1.12.1998)

  Horizontálny predel obsahu

  Všeobecne záväzné nariadenia


  Ročník:
  Typ nariadenia:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 120,20
  15/2009 Všeobecne záväzné nariadenie 15/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 8/2018
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007/VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Horizontálny predel obsahu
  14/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 14/2009
  Úplné znenie

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení

  Horizontálny predel obsahu
  13/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 13/2009
  Zrušené

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

  Horizontálny predel obsahu
  12/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 12/2009
  Zrušené


  ZRUŠENÉ VZN č. 15/2016

  o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č. 5/2013


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  11/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 11/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2018
  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN č. 5/2011

  Horizontálny predel obsahu
  10/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 10/2009
  Zrušené

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.11/2004/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy.
  ZRUŠENÉ VZN 2/2010

  Horizontálny predel obsahu
  09/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 09/2009
  Zrušené

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v znení VZN č. 13/2009, VZN č. 8/2010. TOTO VZN BOLO ZRUŠENÉ VZN č. 1/2011

  Horizontálny predel obsahu
  08/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 08/2009
  Novelizácie

  ktorým sa mení  VZN č. 6/2007/VZN v platnom znení

  Horizontálny predel obsahu
  07/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Záväzná časť Zmien a doplnkov č.15 Územného plánu sídla Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  06/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2009
  Úplné znenie

  Záväzná časť zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  05/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 05/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 9/2019
  Doplnok VZN 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Horizontálny predel obsahu
  04/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 04/2009
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 5/2016
  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 10/2015


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  03/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2009
  Zrušené

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2004/VZN
  ZRUŠENÉ VZN 2/2010

  Horizontálny predel obsahu
  02/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 02/2009
  Úplné znenie

  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v znení VZN č. 1/2010

  Horizontálny predel obsahu
  01/2009 Všeobecné záväzné nariadenie 01/2009
  Zrušené

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001/VZN o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu platnom znení
  ZRUŠENÉ VZN 1/2014

  Horizontálny predel obsahu
  10/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 10/2008
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  09/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 09/2008
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 9/2019
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN 5/2009, VZN č. 7/2011, VZN č. 6/2012, VZN č. 8/2012, VZN č. 11/2013, VZN č. 7/2016, VZN č. 11/2016, VZN č. 14/2016, VZN č. 07/2017, VZN č. 13/2017, VZN č. 6/2018


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  08/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 08/2008
  Zrušené

  ZRUŠENÉ VZN č. 7/2010/VZN
  Zmeny a doplnky č.13 Územného plánu sídla Lipt. Mikuláš -lokalita 1 – 5

  Horizontálny predel obsahu
  07/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 07/2008
  Zrušené

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

  Horizontálny predel obsahu
  06/2008 Všeobecné záväzné nariadenie 06/2008
  Úplné znenie

  ktorým sa ruší VZN č. 3/1995/VZN o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou (s účinnosťou od 20.6.1995) v znení VZN č. 10/1998/VZN zo dňa 12.11.1998 (s účinnosťou od 1.12.1998)

  Horizontálny predel obsahu