Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Tlačivá a formuláre  Služby a tlačivá
  1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
  2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
  5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  6. Žiadosť FO - uzávierka MK
  7. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
  8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .DOC príloha
  9. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  10. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
  11. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
  13. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
  14. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
  15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
  16. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
  17. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
  18. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
  19. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
  20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
  21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
  22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby   .DOC príloha
  24. Žiadosť o dotáciu   .DOC príloha
  25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
  26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
  27. Žiadosť o odpis z registra trestov
  28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS   .RTF príloha
  29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
  30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti   .DOC príloha
  31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
  32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
  33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni   .DOC príloha
  34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .DOC príloha
  35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
  37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   .DOC príloha
  40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .DOC príloha
  41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
  42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .DOC príloha
  43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu   .DOC príloha
  44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  45. Žiadosť o uzavretrie manželstva
  46. Žiadosť o výpis z registra trestov
  47. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
  48. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
  49. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .DOC príloha
  50. Žiadosť o vyvlastnenie
  51. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
  52. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
  53. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby   .DOC príloha
  54. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  55. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  56. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
  57. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
  58. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
  59. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
  60. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
  61. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
  62. žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta   .DOC príloha
  63. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
  64. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
  65. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
  66. žiadosť o prijatie do DJM
  67. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2   .DOC príloha
  68. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
  69. žiadosť o vydanie súhlasu obce - vzor   .DOC príloha
  70. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
  71. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
  72. žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú   .DOC príloha
  73. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
  74. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
  75. čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor   .DOC príloha
  76. Čestné vyhlásenie FO
  77. Čestné vyhlásenie PO
  78. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
  79. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie   .DOC príloha
  80. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí   .DOC príloha
  81. Hlásenie o sťahovaní - vzor
  82. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
  83. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby   .DOC príloha
  84. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .DOC príloha
  85. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .DOC príloha
  86. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby   .DOC príloha
  87. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
  88. Návrh na zrušenie trvalého pobytu   .DOC príloha
  89. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
  90. Nahlásenie čiernej skládky
  91. Odhlasovací lístok - vzor
  92. Odhlasovací lístok - vzor
  93. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
  94. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
  95. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
  96. Ohlásenie drobnej stavby   .DOC príloha
  97. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby   .DOC príloha
  98. Ohlásenie reklamnej stavby   .DOC príloha
  99. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .DOC príloha
  100. ohlásenie stavebných úprav bytu   .DOC príloha
  101. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
  102. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
  103. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
  104. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
  105. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  106. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
  107. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
  108. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
  109. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  110. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
  111. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska   .DOC príloha
  112. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  113. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
  114. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
  115. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
  116. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
  117. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
  118. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
  119. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
  120. oznámenie o zrušení prevádzkarne
  121. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
  122. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  123. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  124. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
  125. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
  126. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
  127. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
  128. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
  129. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
  130. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
  131. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  132. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  133. Priznanie k dani za psa
  134. Priznanie k dani za ubytovanie   .DOC príloha
  135. Priznanie k dani za ubytovanie   .DOC príloha
  136. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
  137. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
  138. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  139. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
  140. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
  141. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
  142. Zápis o úmrtí
  143. Zápis o narodení
  144. Zápis o uzavretí manželstva

  Tlačivá a formuláre


  Služby a tlačivá
  1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
  2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
  5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  6. Žiadosť FO - uzávierka MK
  7. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
  8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .DOC príloha
  9. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  10. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
  11. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
  13. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
  14. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
  15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
  16. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
  17. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
  18. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
  19. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
  20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
  21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
  22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby   .DOC príloha
  24. Žiadosť o dotáciu   .DOC príloha
  25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
  26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
  27. Žiadosť o odpis z registra trestov
  28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS   .RTF príloha
  29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
  30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti   .DOC príloha
  31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
  32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
  33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni   .DOC príloha
  34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .DOC príloha
  35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
  37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   .DOC príloha
  40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .DOC príloha
  41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
  42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .DOC príloha
  43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu   .DOC príloha
  44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  45. Žiadosť o uzavretrie manželstva
  46. Žiadosť o výpis z registra trestov
  47. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
  48. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
  49. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .DOC príloha
  50. Žiadosť o vyvlastnenie
  51. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
  52. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
  53. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby   .DOC príloha
  54. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  55. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  56. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
  57. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
  58. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
  59. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
  60. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
  61. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
  62. žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta   .DOC príloha
  63. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
  64. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
  65. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
  66. žiadosť o prijatie do DJM
  67. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2   .DOC príloha
  68. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
  69. žiadosť o vydanie súhlasu obce - vzor   .DOC príloha
  70. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
  71. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
  72. žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú   .DOC príloha
  73. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
  74. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
  75. čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor   .DOC príloha
  76. Čestné vyhlásenie FO
  77. Čestné vyhlásenie PO
  78. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
  79. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie   .DOC príloha
  80. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí   .DOC príloha
  81. Hlásenie o sťahovaní - vzor
  82. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
  83. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby   .DOC príloha
  84. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .DOC príloha
  85. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .DOC príloha
  86. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby   .DOC príloha
  87. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
  88. Návrh na zrušenie trvalého pobytu   .DOC príloha
  89. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
  90. Nahlásenie čiernej skládky
  91. Odhlasovací lístok - vzor
  92. Odhlasovací lístok - vzor
  93. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
  94. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
  95. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
  96. Ohlásenie drobnej stavby   .DOC príloha
  97. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby   .DOC príloha
  98. Ohlásenie reklamnej stavby   .DOC príloha
  99. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .DOC príloha
  100. ohlásenie stavebných úprav bytu   .DOC príloha
  101. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
  102. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
  103. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
  104. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
  105. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  106. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
  107. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
  108. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
  109. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  110. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
  111. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska   .DOC príloha
  112. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  113. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
  114. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
  115. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
  116. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
  117. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
  118. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
  119. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
  120. oznámenie o zrušení prevádzkarne
  121. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
  122. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  123. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  124. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
  125. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
  126. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
  127. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
  128. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
  129. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
  130. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
  131. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  132. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  133. Priznanie k dani za psa
  134. Priznanie k dani za ubytovanie   .DOC príloha
  135. Priznanie k dani za ubytovanie   .DOC príloha
  136. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
  137. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
  138. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  139. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
  140. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
  141. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
  142. Zápis o úmrtí
  143. Zápis o narodení
  144. Zápis o uzavretí manželstva