Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Právne služby  
  Vyberte typ právnej služby:

  Popis:

  Predaj ( zámena) majetku mesta Liptovský Mikuláš
  záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) o kúpu, zámenu nehnuteľnosti ( pozemky, stavby) z vlastníctva mesta Lipt.Mikuláš ( k.ú. Andice-Benice, Bodice, Demänová, Ploštín, Iľanovo, Okoličné, Stošice, L.Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky, L.Mikuláš) podá písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie právne.

  Potrebné doklady a prílohy:

  -- Žiadosť - v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, parc.č. KN-C ( KN-E), súpisné číslo stavby, k.ú., výmeru pozemku, zakreslenie v snímke z pozemkovej mapy, využitie pozemku, určiť účel; ak ide o stavebný pozemok je potrebné popísať investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ponúkanú cenu, dobu splatnosti kúpnej ceny
  -- Snímka z pozemkovej mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením predmetu kúpy, ak ide len o časť pozemku je potrebný geometrický plán, list vlastníctva (ak nie je založený identifikácia a výpis z pozemkovej knihy),vyjadrenie architekta mesta k využitiu nehnuteľnosti podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta L.Mikuláš, výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra
  -- pokiaľ je záujemca fyzickou osobou pripojí k žiadosti súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne titul), adresa a výška kúpnej ceny, a to pre účel zverejnenia informácie o predaji mestského majetku na internetovej stránke mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve po dobu jedného roka.
  Cena nehnuteľnosti sa stanovuje podľa „ Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš“.

  Doba vybavenia: do 3 mesiacov
  Termín uzatvorenia zmluvy: do 1 mesiaca po schválení mestským zastupiteľstvom, ak sú všetky potrebné doklady ( geometrický plán, overený výpis z Obch. resp. Živnost. registra, čestné vyhlásenie podľa § 9 ods. 4 resp. podľa § 9 ods. 5 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)
  Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou (výpis z katastra nehnuteľností, identifikácia parciel, kópia z pozemkovej mapy, kópia listu vlastníctva po 250 Sk (8,30 €); vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 100 Sk (3,32 €); povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 2 000 Sk (66,39 €); žiadosť o urýchlený vklad 8 000 Sk (265,55 €))

  Prílohy
  Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
  Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
  Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta


  Zamestnanci
  1.Iľanovská Anna , Mgr.
  kancelária:
  202
  klapka:
  245
  email:
  anna.ilanovska@mikulas.sk
  2.Javornická Miroslava , JUDr.
  kancelária:
  203
  klapka:
  240
  email:
  miroslava.javornicka@mikulas.sk
  3.Lakotová Soňa , JUDr.
  kancelária:
  204
  klapka:
  241
  email:
  sona.lakotova@mikulas.sk
  4.Stanková Paula , Mgr.
  kancelária:
  206
  klapka:
  242
  email:
  paula.stankova@mikulas.sk

  Právne služby


  
  Vyberte typ právnej služby:

  Popis:

  Predaj ( zámena) majetku mesta Liptovský Mikuláš
  záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) o kúpu, zámenu nehnuteľnosti ( pozemky, stavby) z vlastníctva mesta Lipt.Mikuláš ( k.ú. Andice-Benice, Bodice, Demänová, Ploštín, Iľanovo, Okoličné, Stošice, L.Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky, L.Mikuláš) podá písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie právne.

  Potrebné doklady a prílohy:

  -- Žiadosť - v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, parc.č. KN-C ( KN-E), súpisné číslo stavby, k.ú., výmeru pozemku, zakreslenie v snímke z pozemkovej mapy, využitie pozemku, určiť účel; ak ide o stavebný pozemok je potrebné popísať investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ponúkanú cenu, dobu splatnosti kúpnej ceny
  -- Snímka z pozemkovej mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením predmetu kúpy, ak ide len o časť pozemku je potrebný geometrický plán, list vlastníctva (ak nie je založený identifikácia a výpis z pozemkovej knihy),vyjadrenie architekta mesta k využitiu nehnuteľnosti podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta L.Mikuláš, výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra
  -- pokiaľ je záujemca fyzickou osobou pripojí k žiadosti súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne titul), adresa a výška kúpnej ceny, a to pre účel zverejnenia informácie o predaji mestského majetku na internetovej stránke mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve po dobu jedného roka.
  Cena nehnuteľnosti sa stanovuje podľa „ Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš“.

  Doba vybavenia: do 3 mesiacov
  Termín uzatvorenia zmluvy: do 1 mesiaca po schválení mestským zastupiteľstvom, ak sú všetky potrebné doklady ( geometrický plán, overený výpis z Obch. resp. Živnost. registra, čestné vyhlásenie podľa § 9 ods. 4 resp. podľa § 9 ods. 5 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)
  Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou (výpis z katastra nehnuteľností, identifikácia parciel, kópia z pozemkovej mapy, kópia listu vlastníctva po 250 Sk (8,30 €); vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 100 Sk (3,32 €); povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 2 000 Sk (66,39 €); žiadosť o urýchlený vklad 8 000 Sk (265,55 €))

  Prílohy
  Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
  Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
  Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta


  Zamestnanci
  1.Iľanovská Anna , Mgr.
  kancelária:
  202
  klapka:
  245
  email:
  anna.ilanovska@mikulas.sk
  2.Javornická Miroslava , JUDr.
  kancelária:
  203
  klapka:
  240
  email:
  miroslava.javornicka@mikulas.sk
  3.Lakotová Soňa , JUDr.
  kancelária:
  204
  klapka:
  241
  email:
  sona.lakotova@mikulas.sk
  4.Stanková Paula , Mgr.
  kancelária:
  206
  klapka:
  242
  email:
  paula.stankova@mikulas.sk