Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Čo potrebujete vybaviť?  Vyberte si službu:

  Služby a tlačivá
  1.Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
  Popis:Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje
  ---- súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
  ---- situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
  ---- stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
  ---- ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
  -- doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.
  -- Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.
  Poplatok: zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením    .DOC príloha
  2.Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
  Popis:Súhlas k zmene termínu dokončenia stavby vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
  -- kópia stavebného povolenia
  3.Ambulancia, ordinačné hodiny
  Popis:- schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
  Formulár:
  -
   oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia 
  4.Ambulantný predaj
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na ambulantný predaj.
  Popis:
  Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. V meste sa môžu ambulantne predávať:
  - knihy, periodická a neperiodická tlač,
  - drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky,
  - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
  - ovocie, zelenina a priesady zeleniny,
  - kvetiny a priesady kvetín,
  - žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
  Ambulantný predaj pri cestách a diaľnici mimo mesta sa zakazuje. Z tohto zákazu sú vyňaté parkoviská, odpočívadlá a čerpadlá. Žiadosť o ambulantný predaj je potrebné uplatniť na Mestskom úrade pred začatím predaja.
  Formulár:
  Žiadosť o ambulantný predaj na súkromnom pozemku.
  Oznámenie o ambulantnom predaji na verejnom priestranstve.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana,
  - doklad o oprávnení na podnikanie,
  - zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
  - doklad o nadobudnutí tovaru.
  Lehota vybavenia:
  Do termínu začatia ambulantného predaja.
  Poplatky:
  Poplatok podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku 
  Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve  
  Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve  
  Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku  
  5.Územné rozhodnutie
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
  Popis:Rozhodnutie o umiestnení stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomného návrhu.
  Potrebné doklady :
  -- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
  -- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  -- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
  -- doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu. Poplatok - zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Návrh na vydanie územného rozhodnutia    .DOC príloha
  6.bytové domy, autobusové zástavky, pešie zóny
  Popis:
  7.chodníky, cesty, parkoviská, protipovodňové kanály
  Popis:
  8.daň z nehnuteľností
  Popis:Pozemky
  - predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
  Stavby
  - predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.
  Byty
  - predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka. Platenie dane ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a u právnických osôb ako 333,00 €, je možné v 2 splátkach.
  Prilohy: Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO 
  žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností 
  žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností) 
  9.daň za nevýherné hracie prístroje
  Popis:predmetom dane za NHP sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. NHP sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  Prilohy: Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja 
  10.daň za predajné automaty
  Popis:- predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  Prilohy: Oznámenie o umiestnení predajného automatu 
  11.daň za psa
  Popis:- daň platí vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov, výška poplatku sa určuje podľa miesta trvalého pobytu (občan) alebo kde je pes využívaný na stráženie (podnikateľ). Sadzba dane aj za každého ďalšieho psa je rovnaká. Splatnosť dane je do 31.5. bežného roka
  Prilohy: Priznanie k dani za psa 
  12.daň za ubytovanie
  Popis:K plateniu dane za ubytovanie je ubytovateľ povinný sa prihlásiť do 30 dní od začatia poskytovania ubytovacích služieb. Daň sa vyberá bez vyrubenia na základe podaného Hlásenia k miestnej dani za ubytovanie a platí sa štvrťročne. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby. Daň sa vyberá za prenocovanie, od dane sú oslobodené osoby do 10 rokov veku. Ubytovateľ podáva aj 0 hlásenie. 
  Povinnosťou ubytovateľa je zároveň podať Hlásenie k poplatku za komunálne odpady – počet ubytovaných hostí. Ubytovateľ poplatok za komunálne odpady platí na základe rozhodnutia, ktoré mu vygeneruje správca dane.
   
  Prilohy: Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska    .DOC príloha
  Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie    .DOC príloha
  Priznanie k dani za ubytovanie     .DOC príloha
  13.dieťa detské jasle
  Popis:Názov úradného procesu:
  Prijatie dieťaťa do detských jaslí
  Popis:
  Detské jasle je výchovné zariadenie s liečebno preventívnou starostlivosťou, v ktorom sa s deťmi pracuje hravými metódami. Predstavuje prvý článok výchovno-vzdelávacej sústavy. Kvalifikované detské sestry sa starajú o zdravý telesný, duševný vývoj a harmonický rozvoj detí vo veku od 6. mesiacov do 3. rokov. Úlohou DJ je nadviazať na starostlivosť v rodine a doplňovať ju, obohacovať a pôsobiť na správny vývin dieťaťa. Detské jasle poskytujú aj „opatrovateľskú službu“ pre deti do 4. rokov, ktorá je spoplatňovaná 1,66 €.
  Úhrada je nasledovná:
  - stály poplatok za pobyt dieťaťa v Detských jasliach inštrukčných mesta Liptovský Mikuláš vo výške 250 eur/mes
  - stály poplatok za pobyt: 
   -- počas adaptačnej doby vo výške 130 eur/mes
   -- pri dosiahnutí 3 rokov veku dieťaťa, kedy končí rodičom poberanie rodičovského   príspevku, sa upravuje stály poplatok na sumu 70 eur/mes max. do 31.08. v bežnom kalendárnom roku
  - úhradu platby stáleho poplatku za pobyt a stravné za bežný mesiac preddavkovo vždy do 20. dňa v mesiaci, výška úhrady za stravné je 1,3 €/deň
   
  Formulár:
  Evidenčný list k prijatiu dieťaťa do detských jaslí.
  Potrebné doklady pri podávaní:
  Vyplnený evidenčný list dieťaťa.
  Lehota vybavenia:
  V deň podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správaneho poplatku.
  Prilohy: žiadosť o prijatie do DJM 
  14.dotácia, finančný príspevok, žiadosť, vyúčtovanie dotácie, šport, mládež
  Popis:V zmysle VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2001/VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta, možno poskytnúť právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta a súčasne na jeho území rozvíjajú významné aktivity v oblasti športu, telovýchovy a mládežníckej činnosti finančný príspevok. Žiadosti o finančný príspevok je možné podať do 15. októbra, ak majú byť poskytnuté v rámci rozpočtu na nasledujúci rok. Finančný príspevok je potrebné vyúčtovať v zmysle uzavretej zmluvy na predpísaných tlačivách.
  Prilohy: Správa o realizácii podujatia    .RTF príloha
  príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu    .RTF príloha
  Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru    .XLS príloha
  Žiadosť o dotáciu    .DOC príloha
  15.dozorovanie, inžinierska činnosť, investičná príprava
  Popis:
  16.Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne
  Popis:- predmetom je evidencia oznámení o dočasnom uzavretí obchodu/prevádzkarne na území Mesta Liptovský Mikuláš
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa, adresu prevádzkarne, dobu dočasného uzavretia/
  17.Evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov / SHR /
  Popis:
  Na základe ohlásia Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka (ďalej len „SHR“) do evidencie SHR, o  čom mu vydá osvedčenie. 
  Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.
  a) Žiadosť o zápis do evidencie SHR 
  Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch a na vodných plochách.
  Prílohy k žiadosti: 
  - list vlastníctva, výpis z evidencie nehnuteľností alebo iný doklad o vlastníctve pozemku na ktorom bude činnosť SHR vykonávaná,
  - údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú,
  - doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie vo výške 6,50 € podľa položky 142 a) zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
   
  b) Oznámenie o zrušení činnosti SHR
  Zrušenie zápisu do evidencie SHR sa vykoná na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu zrušenia.
  Potrebné doklady: 
   - originál vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR
   
  c)  Žiadosť o zmenu údajov v osvedčení o zápise do evidencie SHR
  Pri zmene adresy sídla, mena SHR, zmene adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať. 
  Prílohy k žiadosti: 
  - doklad o zmene mena, trvalého pobytu, ...
  - doklad o zaplatení správneho poplatku za zmenu v osvedčení o zápise SHR vo výške 1,50 € podľa položky 142 b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov 
   
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk, robert.smitka@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: do 15 dní 
  Poplatok:   6,50 € - vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie  
  1,50 € - zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR 
  Zákony: Zákon č. 105/1990 Zb. v neskoršom znení o súkromnom podnikaní občanov. 
  Prílohy: žiadosť o zápis do evidencie SHR
  oznámenie o zrušení činností SHR 
  žiadosť o vykonanie zmeny v  osvedčení o  zápise v evidencii SHR
   
  Prilohy: žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR 
  oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka  
  žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) 
  18.Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o pridelenie bytu
  -- tlačivo
  -- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  -- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu    .DOC príloha
  19.Finančná zábezpeka
  Popis:
  Finančné prostriedky získané zo zloženej finančnej zábezpeky sú vedené na osobitnom bankovom účte. Uvedené finančné prostriedky môžu byť použité výhradne na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Povinnosť zloženia zábezpeky vzniká pred podpisom nájomnej zmluvy, resp. pred prevzatím bytu novým nájomcom. 
  1. Pri pridelení bytu do nájmu budúci nájomca zloží na osobitný účet mesta, prípadne priamo do pokladne mesta zábezpeku vo výške 3-mesačného nájomného a to v lehote, ktorá nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, resp. pred prevzatím bytu.
  2. Pri opakovanom pridelení už užívaného bytu do nájmu osobe, ktorá predmetný byt užíva a nebola doteraz uhradená zábezpeka, je výška zábezpeky stanovená vo výške 1-mesačného nájomného.
  3. V prípade výmeny bytov medzi nájomcami, bude nájomcom už uhradená zábezpeka za doteraz užívaný byt započítaná do sumy zábezpeky za vymieňaný byt. V prípade vyššej sumy zábezpeky za vymieňaný byt je nájomca povinný rozdiel doplatiť pred podpísaním nájomnej zmluvy, resp. pred prevzatím bytu. V prípade, že výška zábezpeky za vymenený byt je nižšia, rozdiel bude nájomcovi vyplatený na účet nájomcu, a to v lehote do 30 dní od odovzdania pôvodne užívaného bytu. Ak nájomca do výmeny bytov nemal uhradenú zábezpeku, túto uhradí vo výške mesačného nájomného vymieňaného bytu. 
  20.fond prevádzky údržby a opráv
  Popis:Tvorba a použitie fondu prevádzky údržby a opráv.
   
  Fond prevádzky, údržby a opráv sa používa na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.
  Účelom fondu opráv je vytvárať finančné zdroje pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby.
  Fond opráv možno použiť na údržbu nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich rekonštrukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. Finančné prostriedky fondu opráv je možné použiť aj na vylepšenie technického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia ohraničeného hranicou zastavaného pozemku, príp. bližším okrajom najbližšieho verejného chodníka, resp. komunikácie. 
   
  Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním si hradí nájomca podľa ustanovení nájomnej zmluvy a  nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.
  21.ihriská, spevnené plochy, sadové úpravy
  Popis:
  22.Informácia o výške dlžnej sumy z kúpnej ceny za prevod bytu do vlastníctva
  Popis:Zistenie zostatku nesplatenej kúpnej ceny za prevod bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a pozemku na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu, ktorú žiadateľ uzavrel s mestom Lipt. Mikuláš.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o oznámenie výšky dlžnej sumy z nesplatenej kúpnej ceny za prevod bytu do vlastníctva s uvedením čísla zmluvy
  -- súhlas k použitiu osobných údajov žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  23.investície, kanalizácia, plynovod, vodovod,
  Popis:
  24.Jednorazová dávka
  Popis:
  Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa  s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, a to najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
   
  Formulár:
  Žiadosť o jednorazovú dávku. 
   
  Potrebné doklady pri podaní:
  - rozhodnutie o poskytnutí dávky a príspevkov k dávke o pomoci v hmotnej núdzi, potvrdenie z ÚPSVaR o výške poskytnutých dávok a príspevkov, 
  - preukázané skutočné náklady (pokladničné doklady). 
   
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
   
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
   
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
  Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
  Smernica primátora mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 20.11.2015, ktorá upravuje podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky.
  Prilohy: Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka    .DOC príloha  .RTF príloha
  25.Kolaudačné rozhodnutie
  Popis:Kolaudačné rozhodnutie vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomného návrhu
  Potrebné doklady :
  -- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  -- ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
  -- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
  -- ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  -- ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.
  Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia    .DOC príloha
  26.Konanie verejného zhromaždenia občanov
  Popis:Názov úradného procesu:
  Písomné oznámenie o verejnom zhromaždení občanov.
  Popis:
  Za verejné zhromaždenie sa považujú zhromaždenia konané za účelom výmeny informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenia sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie. Zhromaždenie sa musí oznámiť mestu písomne tak, aby aspoň 5 dní vopred bolo doručené na Mestský úrad.
  Oznamovacej povinnosti nepodliehajú:
  - zhromaždenia usporadúvané právnickými osobami prístupné len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným členom,
  - zhromaždenia usporadúvané cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania,
  - zhromaždenia konané v obydliach občanov,
  - zhromaždenia menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.
  Formulár:
  Oznámenie o zhromaždení občanov doručené na Mestský úrad.
  V oznámení musí zvolávateľ uviesť:
  - účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia a predpokladaný čas ukončenia,
  - predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia,
  - počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia,
  - meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana, v prípade právnickej osoby preukaz totožnosti toho kto je splnomocnený v tejto veci konať,
  - ak sa má zhromaždenie konať pod šírim nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.
  Lehota vybavenia:
  V deň podania písomného oznámenia.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba  
  Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba 
  27.kontrola
  Popis:Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastniť aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Pod kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä:

  - kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta
  - kontrola príjmov a výdavkov mesta
  - kontrola finančných operácii mesta
  - kontrola vybavovania sťažností a petícii občanov
  - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
  - kontrola plnenia všeobecných záväzných nariadení mesta
  - kontrola plnenia interných predpisov mesta

  Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

  - mestský úrad
  - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
  - právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť
  - iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta
  - osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
  28.kultúrne podujatia, oznamovacia povinnosť
  Popis:Názov úradného procesu:
  Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia
  Prilohy: Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)    .RTF príloha
  29.miestny poplatok za komunálny odpad
  Popis:- poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je fyzická osoba podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu, právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území na iný účel ako je podnikanie a podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Poplatok sa platí aj za hostí ubytovaných v ubytovacích zariadeniach (podľa počtu dní) a za miesta v pohostinských zariadeniach bez ubytovania (podľa počtu miest). Poplatok sa vyrubuje na základe oznámenia k poplatku, podľa stavu k 1.1. príslušného roka, zmeny je potrebné písomne nahlásiť do 30 dní odo dňa kedy tieto zmeny nastali. Právnické osoby môžu požiadať útvar životného prostredia o umožnenie množstvového zberu. Mesto poplatok zníži alebo odpustí na základe priložených dokladov k žiadosti podľa § 63 VZN č. 9/2008/VZN o MD a MP. Platenie poplatku ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a právnických osobách vyššie ako 333,00 € je možné v 2 splátkach.
  Prilohy: Priznanie k miestnemu poplatku - občan 
  Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba 
  Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí    .DOC príloha
  žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku 
  žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO) 
  žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta    .DOC príloha
  30.miestny rozhlas v prímestských častiach mesta
  Popis:Zabezpečenie prevádzky a činnosti miestneho rozhlasu v prímestských častiach mesta Lipt. Mikuláš.
   
  Prevádzka a obsluha miestnych rozhlasov, modernizovaných v roku 2014 je realizovaná v mestských častiach :
  1. Demänová
  2. Bodice
  3. Ondrašová
  4. Ploštín
  5. Iľanovo 
  6. Benice
  7. Palúdzka
  8. Okoličné – Podbreziny
   
  Vyhlasovanie v miestnom rozhlase je vykonávané v pracovných dňoch v čase od  10.00 hod. do 16.00 hod. poverenou osobou. Mimo uvedeného času je vyhlasovanie možné len vo výnimočných a zreteľa hodných prípadoch po uhradení príslušného poplatku.
  Nie je dovolené vyhlasovať správy a oznamy hanlivé, s vulgárnym obsahom, ideologické príspevky a príspevky s politickým podtónom, príspevky ktoré sú predmetom obchodného, alebo daňového tajomstva, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov a pod. 
   
  Sadzobník poplatkov
   
  Poplatky za vyhlasovanie :
  Vyhlásenie nekomerčného oznamu v obvyklom čase                      4 € (za 1 – 3 hlásenia)
  Vyhlásenie komerčného oznamu v obvyklom čase                           8 € (1 – 3 hlásenia)
  Vyhlásenie nekomerčného oznamu mimo obvyklého času              8 €  (1 hlásenie)
  Vyhlásenie komerčného oznamu mimo obvyklého času                16 € (1 hlásenie)
  31.Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
  Popis:
  Prevádzkovatelia MZZO (len právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) sú povinní každoročne do 15. februára oznamovať na MsÚ údaje potrebné k zisťovaniu množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z MZZO za uplynulý rok. 
  Mesto Liptovský Mikuláš preskúma údaje uvedené v oznámení a úmerne na základe množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, vypočíta poplatok za znečisťovanie ovzdušia a vydá rozhodnutie, v ktorom určí poplatok prevádzkovateľovi malého zdroja. Vypočítaný poplatok v sume nižšej ako 3 eurá sa nevyrubuje, rozhodnutie o nevyrubenom poplatku sa oznamovateľovi nezasiela.
  Prevádzkovatelia MZZO sú povinní oznámiť zmenu alebo zánik malého zdroja do 15 dní, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku a jeho výpočet podľa skutočnosti za obdobie od začiatku kalendárneho roka do doby zmeny alebo zániku zdroja.
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 30 dní
  Poplatok: podľa VZN č. 11/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  Zákony: Zákon č. 401/1995 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov
  VZN č.  11/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  Prilohy: Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia 
  32.Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu
  Popis:Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky alebo písomne na MsÚ, útvaru ŽP a poľnohospodárstva.
  Potrebné doklady: Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu musí obsahovať bližšie určenie lokality a odhad druhov odpadov, príp. množstva a fotodokumentáciu.
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: maria.losonska@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: do 5 dní
  Poplatok: bez poplatku 
  Prilohy: Nahlásenie čiernej skládky 
  33.Nájom a výpožička pozemku z vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš
  Popis:záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) o nájom resp. výpožičku pozemku (výpožička je bezplatná forma nájmu), ktorý vo vlastníctve mesta Lipt.Mikuláš ( k.ú. Andice-Benice, Bodice, Demänová, Ploštín, Iľanovo, Okoličné, Stošice, L.Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky, L.Mikuláš) podá písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie právne.
  Potrebné doklady a prílohy:
  -- Žiadosť - v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, parc.č. KN-C ( KN-E), k.ú., výmera, zakreslenie v snímke z pozemkovej mapy, využitie pozemku, určiť účel (osobné, na podnikanie), doba nájmu.
  -- Snímka s vyznačením nájmu, list vlastníctva (ak nie je založený identifikáciu parcely a výpis z pozemkovej knihy), vyjadrenie architekta mesta L.Mikuláš, že plánované využitie je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra
  -- Nájomné sa stanovuje podľa „ Zásad na dojednávanie nájomného za užívanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 19.2.2001, účinné od 1.3.2001.
  Doba vybavenia: do 1 mesiaca, ak sú všetky potrebné doklady ( geometrický plán, overený výpis z obchodného resp. živnostenského registra)
  Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou (výpis z katastra nehnuteľností, identifikácia parciel, kópia z pozemkovej mapy, kópia listu vlastníctva po 8,30 € (250 Sk); vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 3,32 € (100 Sk)
  Prilohy: Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta 
  34.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2(vrátane)
  Popis:
  Kolaudačné rozhodnutie reklamnej stavby vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady:
  - písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
  -  opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia
  -  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi
  - doklad o uhradení správneho poplatku (pol.č.62a písm.h.) – 50 €)
  - ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal ( stavebné povolenie, certifikáty použitých výrobkov)
  -  ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
  - Zápis o odovzdaní a prevzatí RS (stavba realizovaná dodávateľsky)
  - Prehlásenie stavebného dozoru o zrealizovaní RS v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom v stavebnom konaní (stavba realizovaná  svojpomocne)
  - Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. prípojka NN) a meraní.
  - Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona)
  - Doklady o  likvidácii stavebného odpadu
  Prilohy: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby    .DOC príloha
  35.Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami
  Popis:
  Za účelom riadneho užívania bytov nájomcami bytov a za účelom preverovania technického stavu bytov, sú realizované pravidelné previerky bytov. O výsledku stavu užívania bytu a celkového technického stavu bytu je spísaný zápis z previerky bytov. Previerky bytov sú organizované v zmysle platného domového poriadku a uzavretej zmluvy o nájme bytu. V prípade preukázaného neoprávneného užívania bytu tretími osobami je okamžite riešené vypratanie bytu
  36.obchodná verejná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)
  Popis:záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) podá písomný návrh podľa podmienok konkrétnej obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Liptovský Mikuláš na www.lmikulas.sk

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- Návrh musí obsahovať – meno resp. názov navrhovateľa, adresa, bankové spojenie; ponúkanú cenu za predmet obchodnej verejnej súťaže (nesmie byť nižšia než cena uvedené v podmienkach ako minimálna cena); spôsob a termín úhrady kúpnej ceny, pričom maximálna lehota úhrady môže byť určená v podmienkach; prípadný investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
   Prílohy:
  --doklad o zaplatení nenávratného účastníckeho poplatku vo výške určenej v podmienkach na účet Mesta v DEXIA banka Slovensko č.ú. 1600443002/5600 VS 223001, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ; doklad o zaplatení zábezpeky vo výške určenej v podmienkach na účet Mesta v DEXIA banka Slovensko č.ú. 1600442034/5600 VS 223001, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ; čestné vyhlásenie, že navrhovateľ nie je dlžníkom voči Mestu Lipt. Mikuláš, ani voči organizáciám ním zriadeným
  -- pokiaľ je záujemca fyzickou osobou pripojí súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne titul), adresa a výška kúpnej ceny, a to pre účel zverejnenia informácie o predaji mestského majetku na internetovej stránke mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve po dobu jedného roka.

  Doba vybavenia: do 4 mesiacov
  Termín uzatvorenia zmluvy: do 2 mesiacov po schválení mestským zastupiteľstvom, ak sú všetky potrebné doklady (geometrický plán, overený výpis z Obch. resp. Živnost. registra)
  Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti
  - povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 66,39 € (2 000 Sk);
  - žiadosť o urýchlený vklad 265,55 € (8 000 Sk).
  37.Odhlásenie pobytu
  Popis:
  Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
  Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.
  Potrebné doklady:
  - občiansky preukaz,
  - odhlasovací lístok - (tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť 2x a odovzdať) .
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy: Odhlasovací lístok - vzor
  Prilohy: Odhlasovací lístok - vzor 
  38.Odľahčovacia služba
  Popis:Žiadateľom danej služby je zdravá osoba, ktorá sa stará o človeka s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, priznaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri odľahčovacej službe je potrebné k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby doložiť okrem potvrdení žiadateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, príjme za aktuálny kalendárny rok, doklade o majetkových pomeroch, kópiu posudku, vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie a rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.
  Formulár:
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  Potrebné doklady:
  Potvrdení žiadateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  Potvrdenie žiadateľa o príjme za aktuálny kalendárny rok,
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára
  Kópiu komplexného posudku vydaného príslušným ÚPSVaR
  Kópia rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie vydaným príslušným ÚPSVaR
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš
  Prilohy: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby    .DOC príloha  .RTF príloha
  39.Ohlásenie drobnej stavby
  Popis:Ohlásenie drobnej stavby vydáva Mestský úrad, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
  -- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
  -- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
  -- jednoduchý technický opis stavby,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

  Prilohy: Ohlásenie drobnej stavby    .DOC príloha
  40.Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
  Popis:

  Písomné oznámenie, že nepovolenú reklamnú stavbu možno odstrániť vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady:
  • označenie a miesto reklamnej stavby ohlasovanej na odstránenie vrátane fotografie miesta reklamnej stavby a vyznačenie na mape alebo na kópii katastrálnej mapy
  • písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
  • doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe na ktorej je reklamná stavba, ak ohlásenie podáva vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva
  • k pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 písm. a) až c)), na ktorej je umiestnená nepovolená stavba
  • ďalšie dokumenty, napr. fotodokumentácia nepovolenej reklamnej stavby, informatívnu kópiu listu vlastníctva

  Prilohy: Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby    .DOC príloha
  41.Ohlásenie reklamnej stavby ( najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 – drobné stavby)
  Popis:
  Písomné oznámenie, že proti ohláseniu reklamnej stavby ( najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 - drobné stavby) nemá námietky vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti. Reklamnú stavbu možno uskutočniť až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu mesta/ obce, že proti ohláseniu reklamnej stavby nemá námietky.
  Potrebné doklady:
  Nájomnú zmluvu alebo iné právo k pozemku /originál/
  •  Aktuálny list vlastníctva /originál/
  •  Aktuálnu kópia katastrálnej mapy /originál/
  •  jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia reklamnej stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb, širšie vzťahy,
  • projektová dokumentácia stavebného riešenia drobnej stavby s výpočtom informačnej plochy (podľa § 45 ods. 6. stavebného zákona nie je vybranou činnosťou vo výstavbe, postačí ak ju vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním)
  • Stanovisko cestného správneho orgánu v prípade, že sú dotknuté záujmy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru , Okresného dopravného inšpektorátu
  • Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru pri uskutočňovaní stavby
  • Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina v prípade, že reklamná stavba má byť umiestnená na pamiatkovo chránenom území, alebo stavbe
  • Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby potrebné, k žiadosti sa ďalej pripojí
  • technický opis konštrukčného riešenia reklamného a propagačného zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,
  • doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku
  • údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za každú jednotlivú stavbu do 3 m2 vrátane 30 eur.
  Prilohy: Ohlásenie reklamnej stavby    .DOC príloha
  42.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  Popis:Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác vydáva Mestský úrad, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  -- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
  -- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
  -- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území

  Prilohy: Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác    .DOC príloha
  43.ohlásenie stavebných úprav bytu
  Popis:
  Prilohy: ohlásenie stavebných úprav bytu    .DOC príloha
  44.opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
  Popis:
  V prípade, že nájomca bytu má záujem byt užívať aj po skončení doby nájmu, je jeho povinnosťou tri mesiace pred skončením doby nájmu požiadať prenajímateľa mesto Liptovský Mikuláš o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu. Súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie obsahujúce súhlas občana k použitiu osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách, ďalej potvrdenie o platobnej disciplíne a potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok odvíjajúci sa od uzavretej doby nájmu, všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti.
  Potrebné doklady a prílohy:
  • Čestné vyhlásenie obsahujúce súhlas občana k použitiu osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách.
  • Potvrdenie o platobnej disciplíne. 
  • Potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti

  Prilohy: Súhlas so spracovaním osobných údajov 
  čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
  Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu 
  45.Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta
  Popis:Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
  Žiadosť má obsahovať:
  -- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
  Podanie žiadosti:
  -- osobne na sekretariáte primátora
  -- telefonicky
  -- e-mailom.
  46.Osvedčovanie pravosti podpisov a listín
  Popis:
  Osvedčovaním pravosti odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
  Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v CSOM pri pulte č. 3 a aj na matrike. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.
  Podpis na listine „Potvrdenie o žití“ pre občanov poberajúcich dôchodok z Českej republiky sa overuje bez poplatku.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz, alebo pas
  - Originál listiny
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia: na počkanie
  Poplatok:
  - za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis   2,00 €
  - za osvedčenie pravosti listiny, za každú jednu listinu     2,00 €
  - za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis           5,00 €
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  47.Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
  Popis:Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
  48.Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov
  Popis:
  Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši alebo na matriku. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka, resp. notárom splnomocnená osoba.
   Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.), nesmie sa použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním, či gumovaním zmeniť (tzn. nie ceruzou, nie atramentovým perom, nie keramickým perom, ale musia byť vyplnené napr. guličkovým perom, strojom).
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz, alebo pas
  - Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo)
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  - vypísanie žiadosti na počkanie
  - doručenie výpisu či odpisu žiadateľovi – do cca 2 týždňov
  Poplatok:  - 2,00 € - za overenie správnosti údajov uvedených na žiadosti
  - kolok v hodnote 4 € nalepený na predpísanom mieste žiadosti
  Poplatok 2,00 € sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ, kolok v hodnote 4 € si prinesie klient.
  Prílohy:    
  Žiadosť o výpis z registra trestov - vzor
  Žiadosť o odpis z registra trestov - vzor
  Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť, nalepiť kolok a podať.
  Prilohy: Žiadosť o výpis z registra trestov 
  Žiadosť o odpis z registra trestov 
  49.Podnety
  Popis:je možné podávať na Mestskom úrade,
  na útvare hlavného kontrolóra mesta č. d. 313
  alebo písomne
  na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
  50.poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
  Popis:Mestská ubytovňa sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 1525 v Liptovskom Mikuláši. Predmetom prenájmu je 32 obytných miestností nachádzajúcich sa v predmetnej ubytovni. Záujemca o prenájom obytnej miestnosti si podá žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni adresovanú oddeleniu správy bytov a nebytových priestorov.
  K žiadosti nie je potrebné doložiť žiadne potvrdenia.
  Prilohy: Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti    .DOC príloha
  Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni    .DOC príloha
  51.Poskytovanie služieb
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na poskytovanie služieb.
  Popis:
  Poskytovanie služieb na príležitostných trhoch (jarmoky, sezónne a výročné trhy), v stánkoch s trvalým stanovišťom, na verejných priestranstvách pred prevádzkarňou. V meste sa môžu poskytovať tieto služby:
  - služby rýchleho občerstvenia a stravovania (trhové miesta s bezprostrednou prístupnosťou k sociálnym a hygienickým zariadeniam),
  - brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
  - oprava dáždnikov,
  - oprava a čistenie obuvi,
  - kľúčové služby.
  Formulár:
  Žiadosť PO, živnostníkov o poskytovanie služieb na súkromnom pozemku.
  Oznámenie PO o poskytovaní služieb na verejnom priestranstve
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - doklad o oprávnení na podnikanie v oblasti poskytovania služieb,
  - zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter poskytovanej služby.
  Lehota vybavenia:
  Do termínu začatia poskytovania služby.
  Poplatky:
  Daň podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve 
  Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku 
  52.Poskytovanie sociálnej služby
  Popis:Postup pri poskytovaní sociálnych služieb môžeme rozdeliť na dva procesy. Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby musí podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. (proces č. 1). Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže občan podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (proces č. 2).
  Proces č. 1 : Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš a máte záujem o poskytovanie sociálnej služby vyplníte Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, kde si vyberiete na aký druh sociálnej služby chcete byť v rámci posudkového procesu posúdený. Prílohou žiadosti je výpis – fotokópia zo zdravotnej dokumentácie.
  Vyššie uvedená žiadosť s výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
  Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný proces č. 2):
  Formulár:
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Potrebné doklady pri podaní:
  Výpis – fotokópia  zo zdravotnej dokumentácie
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku

   

  Proces č. 2 : Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  V „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený.
  Formulár:
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára
  Potrebné doklady pri podaní:
  Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok resp. výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok
  Kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
  Lehota vybavenia:
  Do 60 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
  Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Prilohy: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu    .DOC príloha  .RTF príloha
  Potvrdenie ošetrujúceho lekára 
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby    .DOC príloha  .RTF príloha
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 
  Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS    .DOC príloha  .RTF príloha
  53.Potvrdenie o trvalom pobyte
  Popis:Potvrdenie o trvalom ( prechodnom ) pobyte vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:  - 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ- pre potvrdenie o trvalom pobyte
  - bez poplatku – potvrdenie o prechodnom pobyte
  54.Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
  Popis:Prvý občiansky preukaz sa vybavuje vo veku 15 rokov
  Potrebné doklady:
  - rodný list
  - prihlasovací lístok na trvalý pobyt  - vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a podať
  Vybavuje:  pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia: na počkanie
  Poplatok:  5,00 €,  - platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ
  Prílohy: Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  Prilohy: Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor 
  55.Potvrdenie o trvalom pobyte k žiadostiam
  Popis:
  Na mestskom úrade môže občan požiadať o potvrdenie trvalého pobytu k žiadosti o príspevok na bývanie a iné tlačivá.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz
  - Vyplnená žiadosť
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  56.Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie
  Popis:Byt alebo jeho časť môže dočasne používať na iné účely ako na bývanie iba nájomca alebo členovia jeho domácnosti. Povolenie sa vydáva so súhlasom prenajímateľa.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k dočasnému užívaniu bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
  -- potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o mestský byt )

  Doba vybavenia:
  Poplatky: bez poplatku
  57.Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Povolenie sa týka iba bytov služobných a bytov osobitného určenia. Ide o dočasnú zmenu spôsobu užívania bytu. Po prešetrení vydáva povolenie primátor mesta v správnom konaní.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť so zdôvodnením potreby zlúčenia alebo rozdelenia bytu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o byt vo vlastníctve mesta )
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  58.Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni
  Popis:- predmetom je výdaj povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných trhov – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok
  Právne predpisy, VZN:
  ·         zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
  ·         VZN č. 2/2010 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniu služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, 
  ·         zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   
  Prílohy k žiadosti o pridelenie predajného miesta:
  ·         kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
  ·         rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
  ·         kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
  ·         ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu predloží mestu Liptovský Mikuláš čestné vyhlásenie s uvedením presného príslušného  ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice


  Výška nájomného za prenajatú plochu:
  ·         stánky so spotrebným tovarom         70 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky s potravinárskym tovarom     55 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky poskytujúce občerstvenie      34 € za m2
  59.Predaj ( zámena) majetku mesta Liptovský Mikuláš
  Popis:záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) o kúpu, zámenu nehnuteľnosti ( pozemky, stavby) z vlastníctva mesta Lipt.Mikuláš ( k.ú. Andice-Benice, Bodice, Demänová, Ploštín, Iľanovo, Okoličné, Stošice, L.Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky, L.Mikuláš) podá písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie právne.

  Potrebné doklady a prílohy:

  -- Žiadosť - v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, parc.č. KN-C ( KN-E), súpisné číslo stavby, k.ú., výmeru pozemku, zakreslenie v snímke z pozemkovej mapy, využitie pozemku, určiť účel; ak ide o stavebný pozemok je potrebné popísať investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ponúkanú cenu, dobu splatnosti kúpnej ceny
  -- Snímka z pozemkovej mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením predmetu kúpy, ak ide len o časť pozemku je potrebný geometrický plán, list vlastníctva (ak nie je založený identifikácia a výpis z pozemkovej knihy),vyjadrenie architekta mesta k využitiu nehnuteľnosti podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta L.Mikuláš, výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra
  -- pokiaľ je záujemca fyzickou osobou pripojí k žiadosti súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne titul), adresa a výška kúpnej ceny, a to pre účel zverejnenia informácie o predaji mestského majetku na internetovej stránke mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve po dobu jedného roka.
  Cena nehnuteľnosti sa stanovuje podľa „ Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš“.

  Doba vybavenia: do 3 mesiacov
  Termín uzatvorenia zmluvy: do 1 mesiaca po schválení mestským zastupiteľstvom, ak sú všetky potrebné doklady ( geometrický plán, overený výpis z Obch. resp. Živnost. registra, čestné vyhlásenie podľa § 9 ods. 4 resp. podľa § 9 ods. 5 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)
  Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou (výpis z katastra nehnuteľností, identifikácia parciel, kópia z pozemkovej mapy, kópia listu vlastníctva po 250 Sk (8,30 €); vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 100 Sk (3,32 €); povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 2 000 Sk (66,39 €); žiadosť o urýchlený vklad 8 000 Sk (265,55 €))
  Prilohy: Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta 
  Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta 
  Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta 
  60.predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb
  Popis:
  Výpočet predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb za nájomné a služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov. Výpočet  výšky nájomného za užívanie obytných miestností v mestskej ubytovni. Evidencia platieb. 
   
  Na oddelení správy bytov a nebytových priestorov majú možnosť jednotliví nájomcovia bytov, nebytových priestorov a obytných miestností skontrolovať správnosť výšky ako aj spôsob úhrady nájomného a platieb spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a obytných miestností. Za účelom tejto kontroly je dôležité doložiť všetky doklady o úhrade k danej veci sa vzťahujúce. 
  61.Prehlásenie pobytu v rámci mesta
  Popis:
  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Liptovský Mikuláš najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
  Potrebné doklady:
  - občiansky preukaz,
  - doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
  - písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia, doklad o vlastníctve)
  - oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB – vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  - vzor
  Prilohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor 
  62.Prenájom nebytových priestorov
  Popis:
  Voľné nebytové priestory určené na nájom sú zverejňované formou oznámenia na vývesnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta. Môže byť použitá aj forma oznámenia v regionálnej tlači, napríklad mesačník Mikuláš, regionálne týždenníky a podobne. Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov podávajú písomnú žiadosť o nájom konkrétneho nebytového priestoru na oddelenie správy bytov a nebytových priestorov mesta.
   
  Povinné údaje uvedené v žiadosti:
  • obchodné meno alebo meno a priezvisko,
  • adresa,
  • IČO, DIČ,
  • číslo účtu,
  • číslo telefónu,
  • bližšie určenie nebytového priestoru, o ktorý má žiadateľ záujem,
  • účel využívania nebytového priestoru
  Prilohy: Čestné vyhlásenie FO 
  Čestné vyhlásenie PO 
  63.prevádzka v kultúrnych domoch v prímestských častiach mesta
  Popis:
  Prevádzka kultúrnych domov je zabezpečená prostredníctvom povereného prevádzkara kultúrneho domu. Tento je poverený starostlivosťou o zariadenie kultúrneho domu, vykonáva alebo sprostredkúva upratovanie a drobnú údržbu KD, zabezpečuje alebo sprostredkúva odpratávanie snehu v zimnom období. Zabezpečuje krátkodobý prenájom miestností a hlavnej sály kultúrneho domu. Odovzdáva a preberá priestory v rámci krátkodobého prenájmu. Informuje žiadateľov o krátkodobý nájom o výške poplatkov za nájom a o možnosti ich úhrad do pokladne mesta.
   
  Poplatky za nájom miestností kultúrneho domu:
   
  Veľká sála KD
  20,00 €           za prvú hodinu
  30,00 €           za prvú hodinu ak je miestnosť vykurovaná
  07,00 €           za každú ďalšiu hodinu do 24 hod
   
  Malá sála, zasadačka KD
  10,00 € za prvú hodinu
  15,00 €   za prvú hodinu ak je miestnosť vykurovaná
  04,00 €   za každú ďalšiu hodinu do 24 hod
   
  Od poplatkov sú oslobodené akcie schválené primátorom mesta alebo jeho zástupcom, ďalej organizované občianskymi klubmi a klubmi dôchodcov v mestských častiach.  
   
  64.Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba
  Popis:- predmetom procesu je evidencia prihlásených prevádzkarni obchodu a poskytovateľov služieb na území mesta Liptovský Mikuláš evidencia prevádzkového času
  Formulár:
  - oznámenie o prevádzkovom čase v obchode, čas prevádzky služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb 
  Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby 
  65.Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu
  Popis:Potrebné doklady :
  -- žiadosť o prevod bytu do vlastníctva
  -- potvrdenie prenajímateľa bytu, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  -- súhlas k použitiu osobných údajov žiadateľa

  Doba vybavenia: 3 mesiace
  Poplatky: bez poplatku
  66.Prihlásenie na prechodný pobyt
  Popis:
  Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max.5 rokov).
  Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
  Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
  - Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva)
  - Písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia)
  - Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
  - Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB - vzor
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy: 
  - prihlasovací lístok na prechodný pobyt – vzor
  - oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB – vzor
  Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať.
   
  Prilohy: Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor 
  Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor 
  67.Prihlásenie na trvalý pobyt
  Popis:
  Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.
  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto a začiatok trvalého pobytu najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
  Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
  Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
  Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi poverený zástupca.
  Potrebné doklady
  - Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa,
  - Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
  - Písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia),
  - Prihlasovací lístok na trvalý pobyt – vzor, 
  - Hlásenie o sťahovaní - vzor,
  - Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu.
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy:   
  - Hlásenie o sťahovaní - vzor  
  - Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor  
  - Odhlasovací lístok - vzor  
  - Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor  
  Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať.
   
  Prilohy: Hlásenie o sťahovaní - vzor 
  Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor 
  Odhlasovací lístok - vzor 
  Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor 
  68.prihláška dieťaťa do materskej školy
  Popis:- prihláška dieťaťa do predškolského zariadenia na nasledujúci školský rok sa vypĺňa pri zápise v marci kalendárneho roka.
  Miesto a čas podania prihlášky zverejní riaditeľ na budove predškolského zariadenia alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 15. februára.
  Prilohy: Prihláška dieťaťa do materskej školy    .RTF príloha
  69.Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
  Popis:
  Predmetom podania je pripojenie verejnej alebo neverejnej účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu,
  - kópia z katastrálnej mapy,
  - situácia z projektu stavby – komunikácie (vozovka, chodník, parkovisko) so zakreslením miesta napojenia na miestnu komunikáciu,
  - projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,
  - kópia stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu
  - stavebné povolenie – právoplatné ohlasovacie povolenie
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, od dopravného významu dotknutej komunikácie. Stanovuje sa individuálne.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
  Opravné prostriedky:
  Na rozhodovanie o pripojení účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  Prilohy: Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 
  70.Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)
  Popis:Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na príslušný rok s výhľadom na 3 roky mesta Liptovský Mikuláš začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky.
  71.Reklamno-propagačné podujatia spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh umiestnenie informačného stánku
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy.
  Popis:
  Užívaním verejného priestranstva na predmetný účel sa rozumie:
  vystavovanie predmetov, vecí, zariadení, výrobkov, vrátane osobných automobilov, s cieľom ich propagácie a reklamy.
  Formulár:
  Oznámenie PO, živnostníci - reklamo-propagačné podujatie na verejnom priestranstve
  Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti štatutárneho alebo splnomocneného zástupcu firmy,
  - identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
  - náčrt plochy verejného priestranstva požadovanej na predmetný účel.
  Lehota vybavenia:
  Do 7 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  Daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP  
  Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy 
  72.Rodinná slávnosť - jubilejný sobáš
  Popis:
  Slávnosť jubilejného sobáša (strieborná svadba – 25. výročie sobáša, zlatá svadba – 50. výročie sobáša, diamantová svadba – 60. výročie sobáša) je vykonávaná na základe žiadosti jubilantov alebo ich príbuzných v obradnej miestnosti MsÚ alebo návštevou v rodine jubilantov.
  Potrebné doklady: - sobášny list jubilantov
  - životopis jubilantov – prierez ich spoločnou životnou cestou
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia: do 1 mesiaca od podania žiadosti
  Poplatok:  bez poplatku
  73.rokovacie konanie so zverejnením, súťaž návrhov
  Popis:
  74.Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
  Popis:ustanovujú sa hranice chránenej časti, zakazujú alebo obmedzujú sa určité činnosti z dôvodov verejného záujmu
  75.Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
  Popis:- dodatočné povolenie stavby , ktorá nie je v rozpore s verejnými záujmami
  Prilohy: Žiadosť o dodatočné povolenie stavby    .DOC príloha
  76.Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby
  Popis:Mesto vydáva fyzickým osobám rozhodnutie o povolení užívania vodných stavieb – studní, na ktoré bolo vydané povolenie.
  Potrebné doklady:
   - žiadosť o povolenie užívania vodnej stavby (tlačivo)
   - snímka z pozemkovej mapy
   - protokol o kvalite pitnej vody (v prípade využívania studne na pitné účely)
   - doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti 
   - doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 € podľa položky 62a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
   
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 30 – 60 dní
  Poplatok: 20 €
  Zákony: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  Prilohy: Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby 
  77.Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
  Popis:Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o povolenia odstránenia stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
  -- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
  -- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
  -- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
  -- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  -- pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu.
  -- Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú).
  Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Žiadosť o povolenia odstránenia stavby    .DOC príloha
  78.Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
  Popis:
  Mesto vydáva fyzickým osobám rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb – studní, ak nejde o jednoduchú vodnú stavbu, odkiaľ bude voda čerpaná ručne. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie vydáva rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
  Potrebné doklady:
   -žiadosť o povolenie vodnej stavby (tlačivo)
   -2 x projektová dokumentácia  (nákres, situácia s vyznačením umiestnenia stavby, rez, opis stavby)
   -výpis z listu vlastníctva (originál alebo overená kópia)
   -snímka z pozemkovej mapy (originál alebo overená kópia)
   -stanoviská správcov podzemných inžinierskych sietí 
   -vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou
   -potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 € podľa položky 60 d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
   
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 30 – 60 dní
  Poplatok: 30 €
  Zákony: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  Prilohy: Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby 
  79.Rozhodnutie o vyvlastnení
  Popis:Rozhodnutie o vyvlastnení vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomného návrhu.
  Potrebné doklady :
  Návrh na vyvlastnenie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorá obsahuje :
  -- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, v ktorej prospech sa má uskutočniť vyvlastnenie,
  -- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, voči ktorej vyvlastnenie smeruje,
  -- označenie pozemku alebo jeho časti a označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností, aké právo a v akom rozsahu sa má vyvlastniť,
  -- návrh náhrady,
  -- účel, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, a odôvodnenie návrhu,
  -- dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou bol bezvýsledný,
  -- výpis z katastra nehnuteľností alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou podľa katastra nehnuteľností,
  -- kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením pozemkov a stavieb navrhnutých na vyvlastnenie doplnenú situáciou z iných mapových podkladov, ktoré graficky vyjadrujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam v prípadoch, keď tieto vzťahy neboli dosiaľ vyznačené v katastrálnej mape; ak sa navrhuje vyvlastniť časť pozemku, pripojí sa aj geometrický plán v troch vyhotoveniach,
  -- prehľad vecných práv viaznucich na nehnuteľnosti.
  Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Návrh na vyvlastnenie    .RTF príloha
  80.Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby
  Popis:Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o zmenu v užívaní stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
  -- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,
  -- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  -- kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.
  Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Návrh na povolenie zmeny užívania stavby    .DOC príloha
  81.Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia
  Popis:Mesto vydáva rozhodnutie o tom, či byt je bytom osobitného určenia ak sú o tom pochybnosti( pri bytoch určených na trvalé bývanie ťažko telesne postihnutej osoby a o domoch osobitného určenia rozhoduje stavebný úrad - ). Rozhodnutie vydáva primátor mesta v správnom konaní.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o vydanie rozhodnutia o charaktere bytu
  -- kolaudačné rozhodnutie resp. nájomná zmluva
  Doba vybavenia: do 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  82.Rozkopávka miestnej komunikácie (jej súčastí)
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie.
  Popis:
  Žiadosť na rozkopávku sa podáva v prípade nutnosti užívať miestnu komunikáciu alebo účelovú komunikáciu na iné účely, než na ktoré je určená. Dôvodom takého užívania je zriadenie, oprava, údržba podzemného vedenia alebo prípojky.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie rozkopávky z dôvodu:
  –– zriadenia, rekonštrukcie prípojky vedenia,
  –– zriadenia, rekonštrukcie hlavného (vedľajšieho) vedenia.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - vyplnená predtlač žiadosti o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie,
  - prehľadná situácia (v mierke 1:500) alebo grafická príloha, s vyznačením trasy prípojky, hlavného alebo vedľajšieho vedenia, s vyznačeným bodom napojenia na hlavnú (vedľajšiu) sieť podzemného vedenia, ktorá je dôvodom rozkopávky, s vyznačením najbližšej križovatky a ďalších širších dopravných vzťahov vypracovaná fyzickou alebo právnickou osobou odborne spôsobilou na túto činnosť,
  - vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši (nie je potrebné v prípade rozkopávky samostatného chodníka určeného výhradne pre chodcov, ktorý nie je priľahlý k vozovke),
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, rozsahu a lehoty rozkopávky. Stanovuje sa individuálne podľa zákona.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  Opravné prostriedky:
  Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  Prilohy: Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia  
  Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky 
  83.Súhlas mesta k prechodnému pobytu príslušníka tretej krajiny za účelom zamestnania
  Popis:
  Štátny príslušník tretej krajiny (cudzinec, ktorý nie je štátnym občanom SR ani občanom inej krajiny EÚ, prípadne osoba bez štátnej príslušnosti), ktorý chce na území mesta pracovať musí za účelom prehlásenia sa na prechodný pobyt v meste predložiť v súlade so zákonom o cudzincoch č. 404/2011 Z. z. cudzineckej polícii aj súhlas mesta o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, v ktorej sa bude zdržiavať počas prechodného pobytu spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov (vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z., § 8  - minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu).
  Potrebné doklady:
  - Žiadosť  vydanie súhlasu obce  - vzor
  - Čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor 
  Doba vybavenia: v závislosti od doručenia čestného vyhlásenia k žiadosti – 10 prac. dní
  Vybavuje: pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
  Poplatok: bez poplatku
  Prílohy:
  Tlačivá slúžia len ako vzor. Žiadosť o vydanie súhlasu je potrebné vypísanú doručiť do podateľne MsÚ poštou alebo osobne. Čestné vyhlásenie s osvedčenými podpismi vlastníkov nehnuteľnosti tvorí prílohu žiadosti, prípadne je možné podpisy vlastníkov nehnuteľnosti osvedčiť priamo v CSOM. 
  Prilohy: žiadosť o vydanie súhlasu obce - vzor    .DOC príloha
  čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor     .DOC príloha
  84.Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách
  Popis:Názov úradného procesu:
  Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách.
  Popis:
  Vyžaduje sa pri umiestňovaní nových podzemných a nadzemných vedení každého druhu v telese miestnych komunikácií a účelových komunikácií v rámci spracovávania projektovej dokumentácie k územnému konaniu líniovej stavby, príp. ako súčasť inej stavby (rekonštrukcie, modernizácie).
  Formulár:
  Žiadosť o vydanie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia na miestnej komunikácii.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - kópia z katastrálnej mapy s podrobným náčrtom trasy vedenia,
  - vyjadrenie správcu miestnej komunikácie Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš,
  - vyjadrenia vlastníkov (správcov) ostatných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území,
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Opravné prostriedky:
  Na udelenie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia v miestnej komunikácii sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  85.Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
  Popis:
  Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
  Potrebné doklady:
  - právoplatné súdne rozhodnutie
  - doplňujúce matričné doklady
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  1 mesiac
  Poplatok:
  - bez poplatku - návrat k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželov do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku
  - 5 € - vystavenie nového matričného dokladu
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  86.správny poplatok za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
  Popis:K podanej žiadosti je potrebné preukázať náležitosti podľa § 20 ods. 5 a priložiť doklady podľa § 20 ods. 6 zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.
  Prilohy: žiadosť o zmenu individuálnej licencie 
  návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov 
  87.Správy, informácie pre média a verejnosť
  Popis:Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
  O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
  Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.
  88.Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Mesto ako vlastník bytu skúma podmienky prechodu nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o prechod nájmu bytu s úradne overeným čestným vyhlásením žiadateľa/ov, že
  a) žil v deň smrti nájomcu s ním v spoločnej domácnosti a nemá vlastný byt ( ak ide o jeho deti, vnukov, rodičov, súrodencov, zaťa alebo nevestu )
  b) sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo boli na neho odkázaní výživou a žili s ním v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt spolu s úradne overeným čestným vyhlásením aspoň dvoch susedov - nájomcov resp. vlastníkov vedľajších bytov, že žiadateľ žil v spoločnej domácnosti s nájomcom bytu
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš    .DOC príloha
  89.Stanovisko k vzniku spoločného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Mesto ako vlastník bytu sa vyjadruje k vzniku spoločného nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o spoločný nájom bytu so zdôvodnením vzniku spoločného nájmu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  90.Stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunálneho odpadu
  Popis:
  Na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý splní zákonom stanovené podmienky – ak preukáže, že množstvo jeho komunálneho odpadu je presne merateľné, ak je zabezpečené separovanie odpadov a miesto uloženia odpadu do času jeho odvozu je zabezpečené proti nežiaducemu úniku .
  Potrebné doklady:
   -žiadosť o stanovisko
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: maria.losonska@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 30 dní
  Poplatok: bez poplatku
  Zákony: Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  VZN č. 8/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš
  Prilohy: Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu    .DOC príloha
  91.Stanovisko mesta k prihláseniu sa občana na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Občan sa môže prihlásiť na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta len s jeho súhlasom na základe stanoviska prenajímateľa bytu

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k prihláseniu sa na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta so súhlasom nájomcov formou čestného vyhlásenia
  Doba vybavenia:
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu    .DOC príloha
  92.Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov
  Popis:Nájomcovia bytov - z ktorých je aspoň jeden vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš - na základe vzájomnej písomnej dohody o výmene užívaných bytov - podpisy nájomcov musia byť úradne overené - musia mať k výmene písomný súhlas oddelenia správy majetku mesta, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľom - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

  Potrebné doklady :
  - žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov ( tlačivo )
  - písomná dohoda nájomcov o výmene bytov (k dispozícii je predtlač)
  - potvrdenia žiadateľov, ktorí chcú uskutočniť výmenu do mestského bytu o výške čistých príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
  - potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že žiadateľ nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov    .RTF príloha
  93.Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
  Popis:Nájomca bytu vo vlastníctve mesta môže byt alebo jeho časť prenechať inému do podnájmu len s písomným súhlasom prenajímateľa, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľovi - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
  -- zmluva o podnájme uzavretá medzi nájomcom bytu a občanom, ktorému byt prenecháva do podnájmu (zmluva musí upravovať podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa)
  -- potvrdenie prenajímateľa bytu, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  94.Stavebné povolenie
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
  Popis:Rozhodnutie o umiestnení stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
  -- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  -- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
  -- doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.
  Poplatok - zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia    .DOC príloha
  95.Sťažnosť
  Popis:Sťažnosti
  je možné podávať na Mestskom úrade,
  na útvare hlavného kontrolóra mesta č. d. 313
  alebo písomne
  na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
  96.trafostanice, verejné osvetlenia, sadové úpravy
  Popis:
  97.Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát
  Popis:- predmetom procesu je evidencia poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta
  Formulár:
  - oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Prilohy: Priznanie k dani za ubytovanie    .DOC príloha
  98.Umiestnenie vecí na miestnej komunikácii a jej súčastiach
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii.
  Popis:
  Umiestnením predmetov, zariadení a materiálov sa rozumie umiestnenie lešenia, skládky stavebného materiálu, výkopového materiálu, materiálu z búrania, dočasné sústreďovanie starých a nepotrebných vecí, odpadu z udržiavacích prác, zo stavebných úprav, z nevyhnutných úprav a zo zabezpečovacích prác uložených príslušným stavebným úradom, umiestnenie tuhého paliva, ktorého doba trvania skládky bude dlhšia ako 24 hodín, umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, umiestnenie prenosného reklamného zariadenia.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - vyplnená predtlač žiadosti o povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii,
  - vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši,
  - prehľadná situácia s vyznačením plochy miestnej komunikácie požadovanej na zvláštne užívanie.
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, rozsahu a lehoty zvláštneho užívania. Stanovuje sa individuálne.
  Daň sa určuje podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta za každý aj neúplný m2 užívaného priestoru a každý aj neúplný deň.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  Opravné prostriedky:
  Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  Prilohy: Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia 
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu 
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu 
  Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia 
  Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu 
  99.Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
  Popis:Názov úradného procesu:
  Zabratie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií.
  Popis:
  Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je zabratím verejného priestranstva na iné účely, než na ktoré je verejné priestranstvo určené. Na umiestnenie predmetných zariadení sú určené lokality.
  Formulár:
  Oznámenie - zabratie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - písomný súhlas oddelenia sociálnych vecí a kultúry Mestského úradu s účinkovaním zariadenia cirkusu v meste Liptovský Mikuláš,
  - ak vlastníkom pozemku, na ktorom má byť zariadenie cirkusu umiestnené, nie je mesto, tak je potrebné predložiť aj písomný súhlas vlastníka predmetného pozemku,
  - identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
  - náčrt plochy verejného priestranstva požadovanej na predmetný účel.
  Lehota vybavenia:
  Do 7 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP 
  100.Určenie otcovstva plnoletých rodičov pred alebo po narodení dieťaťa
  Popis:Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením podľa zákona o rodine v platnom znení.
  Maloletí rodičia určujú otcovstvo pred okresným súdom
  Potrebné doklady:
  - občiansky preukaz matky a otca,
  - právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená),
  - úmrtný list, ak je matka vdova.
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  101.Určenie podmienok úpravy miestnych komunikácií po haváriách
  Popis:Názov úradného procesu:
  Dodatočne vydané rozhodnutie s určením podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu.
  Popis:
  V prípade opravy súvisiacej s odstraňovaním dôsledkov havárie na podzemnom vedení je vlastník alebo správca tohto vedenia povinný doručiť na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši písomnú žiadosť o dodatočné určenie podmienok uvedenia komunikácie do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia.
  Formulár:
  Žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie z dôvodu:
  –– odstraňovania poruchy na prípojke vedenia,
  –– odstraňovania poruchy na hlavnom (vedľajšom) vedení.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  Vyplnená predtlač žiadosti o dodatočne vydané rozhodnutie.
  Lehota vybavenia:
  Do 15 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  Opravné prostriedky:
  Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  Prilohy: Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie 
  Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka 
  102.Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
  Popis:Názov úradného procesu:
  Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
  Popis:
  Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení sa vyžaduje pri zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, pri uzávierkach, obchádzkach a odklonoch. Určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení sa vyžaduje pri riadení a usmerňovaní cestnej premávky a na informovanie vodičov.
  Formulár:
  Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pre umiestnenie dočasného dopravného značenia z dôvodu:
  –– zriadenia, rekonštrukcie prípojky vedenia,
  –– zriadenia, rekonštrukcie hlavného, vedľajšieho vedenia,
  –– zabezpečenia iného zvláštneho užívania miestnej komunikácie.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana,
  - pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu
  - situačný náčrt použitia dopravného značenia odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši (súhlas nie je potrebný v prípade rozkopávky samostatného chodníka určeného výhradne pre chodcov, ktorý nie je priľahlý k vozovke),
  - súhlas vlastníka nehnuteľnosti – chodníka, cestného pomocného pozemku, oplotenia a pod. s umiestnením dopravnej značky, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 08/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Vyhláška č. 09/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Opravné prostriedky:
  Na určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  Prilohy: Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia 
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia  
  Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky 
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné 
  103.Uvítania dieťaťa do života
  Popis:
  Poverený zamestnanec mestského úradu pripravuje pre novorodené dieťa s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš spravidla do 3 mesiacov života dieťaťa rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života. Slávnosť sa vykonáva individuálne pre každé dieťa na základe písomnej pozvánky adresovanej rodičom dieťaťa, spravidla podľa adresy trvalého pobytu matky dieťaťa, v obradnej miestnosti mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné na základe dohody s rodičmi dieťaťa vykonať aj hromadne pre viacej detí.
  Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné vykonať na základe žiadosti rodičov dieťaťa adresovanej mestskému úradu aj pre dieťa, ktoré nie je občanom mesta – nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš za poplatok schválený mestským zastupiteľstvom.
  Potrebné doklady:  v prípade dieťaťa, ktoré nie je občanom mesta - rodný list dieťaťa
  -občiansky preukaz rodiča
  Vybavuje:   pult č. 4 v CSOM – overovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  do 3 mesiacov života dieťaťa
  Poplatok:
  - bez poplatku - pre dieťa, ktoré je občanom mesta
  - 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním rodinnej slávnosti uvítania dieťaťa do života pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
  Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne mestského úradu.
  104.Uzavretie manželstva
  Popis:
  Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.
  Ak ide o uzavretie manželstva v obradnej miestnosti v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Liptovskom Mikuláši sa sobáše konajú v stredu v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. a v sobotu v čase od 13,00 hod. do 19,00 hod. v obradnej miestnosti mestského úradu. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa občiansky obrad uzavretia manželstva nevykonáva.
  Na žiadosť snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj mimo obradnej miestnosti za poplatok po predchádzajúcej dohode a posúdení vhodnosti miesta obradu s matrikárkou.
  Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta, kde sa nachádza kostol, v ktorom bude manželstvo uzavreté.
  Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list, vykoná zápis do knihy manželstiev a vystaví oznámenie o uzavretí manželstva, ktoré zašle na obecný alebo mestský úrad do miesta trvalého pobytu manželov.
  Potrebné doklady:
  - žiadosť o uzatvorenie manželstva - vzor,
  - rodný list obidvoch snúbencov,
  - občianske preukazy obidvoch snúbencov,
  - rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode,
  - vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky,
  - v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.
  Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  - rodný list,
  - doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
  - doklad o štátnom občianstve,
  - doklad o pobyte,
  - potvrdenie o osobnom stave,
  - úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
  - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený,
  - doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
  Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:
  • Správne poplatky v zmysle zákona o správnych poplatkoch:
  a) bez poplatku - Uzavretie manželstva medzi občanmi SR pred príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
  b) 70,00 € - Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
  c) 200,00 € - Uzavretie manželstva medzi cudzincami
  d) 200,00 € - Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
  e) 20,00 € - Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
  f) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
  g) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
  h) 70 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
  i) 35 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
  Pozn: Od správnych poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od poplatkov podľa písmena e) a f) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matičným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
  • Poplatok schválený Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši:
  - 66 € - Poplatok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo určenej obradnej miestnosti
   Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ.
  Prílohy:  
  - Žiadosť o uzavretie manželstva - vzor - tlačivo slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a podať
  - Poučenie snúbencov - vzor  - ako súčasť žiadosti o uzavretie manželstva
  Prilohy: Žiadosť o uzavretrie manželstva 
  105.Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie uzávierky premávky na miestnej komunikácii.
  Popis:
  Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie sa uskutočňuje v záujme bezpečnosti dopravy a ochrany stavu komunikácie pri jej zvláštnom užívaní.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie uzávierky z dôvodu:
  –– zriadenia podzemného a nadzemného vedenia, vrátane vykonávania plánovaných opráv vedení,
  –– iného zvláštneho užívania.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - vyplnená predtlač žiadosti o povolenie uzávierky,
  - preukaz totožnosti občana,
  - pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu,
  - grafická príloha so zakreslením úseku uzávierky,
  - vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši.
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok 66 €.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  Opravné prostriedky:
  Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  Prilohy: Žiadosť FO - uzávierka MK 
  Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK 
  Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie 
  106.Vedenie osobitnej matriky
  Popis:
  Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ku ktorým došlo v cudzine u slovenských občanov:
  - narodenie dieťaťa v cudzine,
  - uzatvorenie manželstva v cudzine,
  - úmrtie občana v cudzine.
  Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.
  UPOZORNENIE
  Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
  Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
  Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list,  sobášny list alebo úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
  Potrebné doklady:
  - rodný list z cudziny,
  - sobášny list z cudziny,
  - úmrtný list z cudziny,
  - rodný list štátneho občana SR,
  - občiansky preukaz,
  - pri rodnom a úmrtnom liste aj sobášny list ak táto skutočnosť nastala.
  Vybavuje:  Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia: spísanie zápisu na počkanie
  Poplatok:  bez poplatku
  Prílohy:  - Zápis o uzavretí manželstva   - vzor
  - Zápis o narodení  - vzor
  - Zápis o úmrtí - vzor 
  Tlačivá slúžia len ako vzor, ktorý si doma vypísaný môžete priniesť na matričný úrad, matričný úrad však tlačivo musí opätovne vypísať strojom a tak odoslať.
  Prilohy: Zápis o uzavretí manželstva 
  Zápis o narodení 
  Zápis o úmrtí 
  107.verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie bez zverejnenia
  Popis:
  108.Vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóne)
  Popis:
  Názov úradného procesu:
  Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (pešej zóne).
  Popis:
  Pri vjazde s motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóny) sú vodiči povinní dodržiavať osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne § 59 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  -          Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
  -          V pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo.
  -          V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.
  109.Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
  Popis:
  Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytových priestorov je vypracovávané k 31.5 v príslušnom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok. 
  Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov je vypracovávané k 30.6.v príslušnom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok. 
  Reklamáciu vyúčtovaní je možné podať do 15 dní od jeho doručenia. Vysvetlenie spôsobu vypracovania vyúčtovania ako aj jednotlivých platieb je podané v stránkové dni na oddelení správy bytov a nebytových priestorov.
   
  110.Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana pre účely uzavretia manželstva
  Popis:
  Osvedčenie o právnej spôsobilosti pre účely uzavretie manželstva v cudzine sa nevydáva, nahrádza ho čestné vyhlásenie urobené pred notárom.
  Rodný list, vyhlásenie žiadateľa pred notárom musí mať príslušné overenia (vyžadované tou krajinou, v ktorej sa manželstvo uzatvára).
  Matričný úrad vydáva potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine, kde potvrdzuje, že Slovenská republika od 1. 2. 2006 nevydáva toto osvedčenie.
  Potrebné doklady:
  - rodný list,
  - platný občiansky preukaz.
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:5,00 €
  111.Vydanie rybárskeho lístka
  Popis:Rybárske lístky vydáva Mestský úrad a Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš na základe písomnej žiadosti. 
  Potrebné doklady:
  - žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (tlačivo).
  - občiansky preukaz, príp. pas (cudzinci)
  - doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie rybárskeho lístka podľa položky 38 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
   e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk, robert.smitka@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: na počkanie
  Poplatok:
  a./ týždenný rybársky lístok   1,50 €
  b./ mesačný rybársky lístok   3 €
  c./ ročný rybársky lístok     7 €
   d./ trojročný rybársky lístok 17 €
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  Od poplatku sú oslobodení:
   a./ žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
   b/ zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
   c/ odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
   d/ zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž,
   e/ osoby do 15 rokov.
   Zákony:   Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zmien a doplnkov
  Prilohy: žiadosť o vydanie rybárskeho lístka 
  112.Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
  Popis:
  Voličský preukaz vystaví poverený zamestnanec mestského úradu na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb, referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz, príp. písomné splnomocnenie na prevzatie preukazu
  Vybavuje:   pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  113.vyjadrenie k vydaniu osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva
  Popis:Potrebné doklady:
  - kópie pozemnoknižných  vložiek,
  - list vlastníctva,
  - geometrický plán,
  - vyjadrenie osôb, resp. práv. nástupcov posledných vlastníkov.
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od predloženia dokladov.
  114.Vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým
  Popis:
  Občiansky obrad poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonáva v Dome smútku, vo výnimočných prípadoch aj v rodinnom dome zosnulého.
  Pozostalí vybavujúci tento obrad komunikujú po zapísaní úmrtia občana s pohrebnými službami a s povereným zamestnancom Verejnoprospešných služieb v Liptovskom Mikuláši (ďalej len VPS), ktoré smútočnú rozlúčku v Dome smútku organizujú. Tento poverený zamestnanec VPS pripravuje obrad poslednej rozlúčky so zosnulým na základe žiadosti pozostalých, pričom akceptuje ich požiadavky, pripravuje smútočnú reč a odobierku od obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, zabezpečuje aj účinkujúcich na občianskom obrade -  poslanca – rečníka, speváka, hudobníka a recitátora.
  Na žiadosť pozostalých zamestnanec organizujúci smútočnú rozlúčku pripraví smútočnú rozlúčku a vykoná ju aj na cirkevnom pohrebe.
  Obrad poslednej rozlúčky sa vykonáva pre občanov mesta Liptovský Mikuláš bez poplatku.
  Obrady poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonávajú podľa potreby, spravidla v pracovných dňoch v týždni.
  Potrebné doklady: podklady pre spracovanie smútočnej rozlúčky
  Vybavuje:   Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš
  Doba vybavenia:  do 24 hodín
  Poplatok:   bez poplatku
  - bez poplatku – zosnulý občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš
  - 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu poslednej rozlúčky so zosnulým pre zosnulého, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
  Poplatok sa uhrádza v Dome smútku Pohrebným a cintorínskym službám mesta Liptovský Mikuláš.
  115.Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu
  Popis:Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu a služieb spojených s užívaním bytov, z nájmu a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a z nájmu za užívanie obytnej miestnosti.
   
  V prípade evidovaného nedoplatku u jednotlivých nájomcov bytov, nebytových priestorov ako aj nájomcov obytných miestností, majú dlžníci možnosť splatiť vzniknutú pohľadávku v pravidelných mesačných splátkach. V prípade, že sa rozhodnú využiť možnosť posplácania nedoplatku formou splátok, písomne požiadajú prenajímateľa o uzavretie dohody o uznaní a splatení dlhu, prípadne ak je pohľadávka zabezpečená súdne, požiadajú o uzavretie splátkového kalendára. Jedná sa o bežnú písomnú žiadosť, obsahujúcu návrh výšky mesačnej splátky s uvedením presného termínu začatia splácania dlhu. Okrem uvedeného je nutné, aby žiadosť obsahovala meno, priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu ako aj uvedenie telefonického kontaktu.
  116.Vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú
  Popis:
  Bezplatné vypožičanie stacionárneho cykloboxu na niektorom zo stanovíšť na ul. M. R. Štefánika pri autobusovej stanici alebo na ul. Bernolákovej v Rohonciho záhrade.  Doba vypožičania je 1 rok. Mesto za vypožičanie cykloboxu požaduje zádržné, ktoré po ukončení doby vypožičania občanovi vráti. 
  Formulár:
  Žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana
  Vybavuje:  
  Oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 
  Lehota vybavenia:
  Do 7 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  Zádržné 30€
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník 
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú    .DOC príloha
  117.Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho), úmrtného listu
  Popis:
  Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  do 3 dní
  Poplatok:   5 €
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  118.Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR
  Popis:Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR vo veci platobnej disciplíny jednotlivým žiadateľom, nájomcom mestských bytov a nájomcom obytných miestností.
   
  Potvrdenia o platobnej disciplíne sú vystavované jednotlivým žiadateľom do tlačív, ktoré si žiadatelia vyzdvihnú na ÚPSVaR. Jedná sa o špecifické tlačivá ÚPSVaR (pre účely poskytnutia dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky ...). Ostatné potvrdenia sú vystavované individuálne, a to podľa žiadostí nájomcov bytov a obytných miestností.
  119.Zápis úmrtia do matriky
  Popis:
  Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, v obvode ktorého nastalo úmrtie. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ďalej vystaví oznámenie o úmrtí pre - sociálnu poisťovňu, daňový úrad, okresný súd, register obyvateľov, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  a toto oznámenie aj odošle príslušným inštitúciám.  
  Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa vydávajú príslušné pohrebné služby zabezpečujúce pohreb zosnulého.
  Potrebné doklady:
  - List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár 3 x – 2 tlačivá pre matriku a 1 pre pozostalých
  - Občiansky preukaz zomrelého
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  120.Zápis narodenia do matriky
  Popis:
  Narodenie dieťaťa nahlási zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa dieťa narodilo matričnému úradu, v obvode ktorého sa zdravotnícke zariadenie nachádza. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, pridelí rodné číslo, vystaví rodný list, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej vystaví oznámenie o narodení pre zdravotnú poisťovňu (preukaz poistenca si  vybaví v poisťovni sama matka), oznámenie pre obec, v ktorej má matka dieťaťa trvalý pobyt. Matka dieťaťa na základe tohto oznámenia musí prihlásiť dieťa na konkrétnu adresu.
  Potrebné doklady:
  • Dieťa narodené v platnom manželstve:
  - občiansky preukaz rodičov
  - sobášny list
  • Dieťa narodené slobodnej matke:
  - občiansky preukaz
  • Dieťa narodené rozvedenej matke:
  - právoplatný rozsudok o rozvode
  - občiansky preukaz
  • Dieťa narodené vdove:
  - úmrtný list zosnulého manžela,
  - občiansky preukaz.
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie – zápis novorodeného dieťaťa do matriky
  Poplatok:
  - bez poplatku – zápis novorodeného dieťaťa do matriky
  121.Zmena mena alebo zmena priezviska
  Popis:Matričný úrad vykonáva zmenu mena:
  a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
  b) mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
  c) mena z dôvodu zmeny pohlavia.
  Matričný úrad vykonáva zmenu priezviska:
  a) po rozvode manželstva (od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva do 3. mesiacov bezplatne)
  b) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
  c) spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
  d) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
  e) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
  f) z dôvodu zmeny pohlavia
  g) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení na priezvisko určené pre ich ostatné deti
  h) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.
  Matričný úrad vykonáva zápis o určení druhého a tretieho mena pre dieťa aj dospelú osobu, zrušenie zápisu druhého a tretieho mena a zmenu poradia mien.
  Žiadosti o zmenu mien a priezvisk sa spisujú na matričnom úrade.
  Potrebné doklady:
  - žiadosť o zmenu mena a priezviska vydaná a spísaná na matričnom úrade
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  15 dní
  Poplatok:   - nový rodný list – 5 €
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  122.Zmena sídla prevádzkarne
  Popis:- predmetom je evidencia zmeny sídla obchodu/prevádzkarne
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa –obchodné meno, IČO, adresu pôvodnej prevádzkarne, adresu novej prevádzkarne, prevádzkový čas/
  Prilohy: oznámenie o zmene sídla prevádzkarne 
  123.Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín
  Popis:- predmetom je dlhodobá alebo sezónna úprava času predaja predajne/prevádzkarne
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN.
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb 
  124.zmluva o vecnom bremene
  Popis:Potrebné doklady:
  - osobné údaje fyzickej osoby,
  - výpis z obch. reg. právnickej osoby,
  - geometrický plán,
  - kolky k návrhu na vklad.
  Lehota vybavenia:

  - po schválení na porade primátora mesta.
  125.zmluva o záložnom práve
  Popis:Potrebné doklady:
  - osobné údaje fyzickej osoby,
  - výpis z obch. reg. právnickej osoby,
  - kolky k návrhu na vklad.
  Lehota vybavenia:

  - po schválení na porade primátora mesta.
  126.Zriadenie letnej terasy na verejnom priestranstve
  Popis:Názov úradného procesu:
  Zriadenie sezónneho alebo príležitostného odbytového strediska.
  Popis:
  Verejným priestranstvom sa v tomto prípade rozumie námestie (pešia zóna), spevnená plocha pred objektmi občianskeho vybavenia. Zabratím verejného priestranstva na predmetný účel je: umiestňovanie „letných terás“, „letných záhrad“ a „átrií“ na verejnom priestranstve, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni poskytujúcej rovnaké pohostinské služby.
  Formulár:
  Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na verejnom priestranstve.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
  - nájomnú zmluvu na nebytové priestory, v ktorých je zriadená prevádzkareň záujemcu o zabratie verejného priestranstva, ak nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
  - grafická situácia umiestnenia sezónnej terasy na verejnom priestranstve s návrhom rozmiestnenia stolov, stoličiek a slnečníkov, vrátane nevyhnutného mobiliáru, s písomným súhlasom architekta mesta.
  Lehota vybavenia:
  Do 7 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Daň za užívanie verejného priestranstva pod všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP 
  127.Zriadenie vyhradeného parkoviska
  Popis:Názov úradného procesu:
  Vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovacie miesto.
  Popis:
  Žiadosť sa podáva v prípade potreby vyhradiť parkovacie miesto
  - v obytnej zóne pre vozidlo, ktorého držiteľom (alebo užívateľom) je zdravotne ťažko postihnutá osoba,
  - na verejnom priestranstve pre určité vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
  - pre vozidlo TAXISLUŽBY.
  Formulár:
  Oznámenie – trvalé parkovanie motorových vozidiel.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana alebo splnomocneného zástupcu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikajúcej podľa osobitných predpisov,
  - preukaz osobitného označenia vozidla vydaný krajským úradom, alebo parkovací preukaz vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
  - osvedčenie o evidencii vozidla (k nahliadnutiu).
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku. Daň za vyhradenie priestoru ako parkovisko pre určité vozidlo je určená vo všeobecne záväznom nariadení mesta.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 2/1994 o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách.
  Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla 
  Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP    .RTF príloha
  128.Zriaďovanie vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
  Popis:
  Predmetom podania je vybudovanie prístupovej komunikácie z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana,
  - pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu
  - list vlastníctva (priľahlej nehnuteľnosti, napájaného objektu),
  - situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením vjazdu,
  - projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,
  - vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu,
  - technická správa vypracovaná projektantom s oprávnením na dopravné stavby, Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, od dopravného významu dotknutej komunikácie. Stanovuje sa individuálne.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
  Opravné prostriedky:
  Na rozhodovanie o pripojení účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  Prilohy: Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu 
  Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu 
  129.Zrušenie prevádzky
  Popis:- predmetom je evidencia zrušených obchodov/prevádzkarní
  Formulár:
  - oznámenie o zrušení prevádzkarne
  Prilohy: oznámenie o zrušení prevádzkarne 
  130.Zrušenie trvalého pobytu
  Popis:
  Ohlasovňa pobytu trvalý pobyt zruší podľa zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 454/2004 Z. z. v týchto prípadoch:
   
  a) po doručení odhlasovacieho lístku z ohlasovne pobytu v inom meste či obci (keď sa občan mesta prihlási na trvalý pobyt do iného mesta či obce, ohlasovňa príslušná pre jeho nový trvalý pobyt zašle občanom vyplnené a ním podpísané tlačivo, odhlasovací lístok, do ohlasovne jeho bývalého trvalého pobytu, táto ho následne zo svojej evidencie vyradí a zruší mu v meste trvalý pobyt) - § 10 písm. d) zákona 
  b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3 zákona,
       (1) Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
       (3) Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň uvedený na odhlasovacom lístku.
  d) ak prihlásenie k trvalému pobytu bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
  e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
  f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá v budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka.
  g) ak budova zanikla.  
   

  Potrebné doklady:
  -- návrh na zrušenie trvalého pobytu – vzor – tlačivo je potrebné odovzdať pri návšteve CSOM vyplnené a podpísané
  -- ostatné doklady – viď v tlačive návrhu na zrušenie trvalého pobytu 
  Vybavuje: pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatok: bez poplatku
  Prílohy: Návrh na zrušenie trvalého pobytu - vzor
  Prilohy: Návrh na zrušenie trvalého pobytu    .DOC príloha
  131.Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností
  Popis:Záložné právo zriadené na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu v prospech mesta Lipt. Mikuláš

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o zrušenie záložného práva k bytu zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš s uvedením č. zmluvy a s odôvodnením a prílohami (doklad o zaplatení kúpnej ceny vrátane poskytnutej 30 % zľavy resp. kúpna zmluva)
  -- súhlas k použitiu osobných údajov žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  132.šport, oznamovacia povinnosť, športové podujatie
  Popis:Základnou povinnosťou každého organizátora verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí je písomne oznámiť (oznamovacia povinnosť) mestu zámer zorganizovať podujatie a to najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Na základe tohto oznámenia môžu dané subjekty konať v zmysle zákona. Žiadame všetkých usporiadateľov predmetných podujatí o dodržiavanie ustanovení zákona a plnenie oznamovacej povinnosti.
  Mesto má v zmysle ods. (4) § 8 uvedeného zákona povinnosť vykonávať dozor na organizovaných športových podujatiach na území mesta. Dozorným orgánom z poverenia primátora mesta je Mestská polícia Liptovský Mikuláš.
  Prilohy: Oznamovacia povinnosť športového podujatia    .RTF príloha
  133.Žiadosť o prijatie do zamestnania
  Popis:Záujemcovia o prijatie do zamestnania na mestskom úrade, spoločnom obecnom úrade, školách a školských zariadeniach, tiež zamestnanie ako opatrovateľ(ka) môžu podať žiadosť o prijatie do zamestnania.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o zamestnanie, písomný súhlas so spracúvaním a evidovaním osobných údajov na účel prípadného prijatia do zamestnania po dobu najmenej jedného roka

  Doba vybavenia: do 15 dní
  Poplatky: bez poplatku
  134.Žiadosť o súhlas na povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  Popis:
  Stanovisko o povolení užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydáva mesto - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
  Potrebné doklady: 
   -žiadosť o povolenie užívania MZZO (tlačivo)
   -doklad preukazujúci zhodu vlastností od zariadenia (certifikát)
  - potvrdenie o preskúšaní komína (stanovisko kominárskeho podniku), resp. správa o odbornej  prehliadke a skúške plynového zariadenia
  - doklad o zaplatení správneho poplatku 10 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch, v prípade vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 5 - 30 dní
  Poplatok: bez poplatku okrem  prípadu vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu  - 10 € 
  Zákony: Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  Vyhláška č.  410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
  Prilohy: Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
  135.Žiadosť o súhlas na povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  Popis:
  Prevádzkovatelia MZZO sú povinní písomne požiadať MsÚ o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
  Potrebné doklady: 
   -žiadosť o súhlas so zmenou typu kotlov MZZO (tlačivo)
  -projektová dokumentácia zmeny MZZO
   -certifikát zdroja (doklad preukazujúci zhodu vlastností)
  - stanovisko kominárskeho podniku
  - doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške
  - doklad o zaplatení správneho poplatku:
  5 € v zmysle položky 162 písm. ac) zák. č. 145/1995 Z.z. o správ. poplatkoch 
  (vydanie stanoviska ku zmene zdroja)
  10 € v zmysle položky162 písm. af) zák. č. 145/1995 Z.z. o správ. poplatkoch 
  (vydanie rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu).
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 5 - 30 dní
  Poplatok:
  5 € - vydanie stanoviska ku zmene zdroja, ak povoľovanie podlieha stavebnému konaniu
  10 € - vydanie rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
  Zákony: Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  Vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
  Prilohy: Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
  136.Žiadosť o súhlas so zriadením nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
  Popis:
  Stanovisko o povolení MZZO vydáva mesto - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
  Malým zdrojom sú technologické celky obsahujúci stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov znečisťovania (napr. lakovne, stolárstva atď.) a plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov, ak nie sú súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania. V prípade pochybností o tom, či ide o malý alebo stredný zdroj rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
  Potrebné doklady:
   -žiadosť o povolenie MZZO (tlačivo)
   -projektová dokumentácia k stavebnému konaniu (bude vrátená)
   -kópia výpisu z listu vlastníctva a z katastrálnej mapy (mapový podklad) 
   - doklad o zaplatení správneho poplatku 10 € v zmysle zákona o správnych, v prípade vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 5 - 30 dní
  Poplatok: bez poplatku okrem  prípadu vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu  - 10 € 
  Zákony: Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  Vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
  Prilohy: Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
  137.Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² (jednoduchá stavba)
  Popis:
  Stavebné povolenie vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti. Reklamnú stavbu možno uskutočniť až po právoplatnosti vydaného rozhodnutia.
  Potrebné doklady:
  - list vlastníctva (originál) 
  - kópia z katastrálnej mapy (originál)
  - splnomocnenie (v prípade zastupovania stavebníka v konaní)
  -  súhlas vlastníka nehnuteľnosti
  (iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 stavebného zákona - list vlastníctva pre pôvodného navrhovateľa - k pozemkom - k stavbám a iné právo (- LV+ Nájomná zmluva; LV+ Dohoda o zriadení vecného bremena; LV + Zmluva o budúcej kúpnej zmluve atď. )
  -  3 x dokumentácia obsahujúca návrh reklamnej stavby  a jednoduchý náčrt jej umiestnenia v primeranej mierke, ( v meste L.Mikuláš 2x)
  Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby  potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo k nej pripojí:
  - náčrt alebo  fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia reklamnej stavby  do priestoru a jej  výtvarné riešenie.
  - technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jej  inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia (ak ide o svetelné zariadenia, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie),
  - doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
  - údaje o tom, či sa prevádzka  reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom a pod. 
  - vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou svojpomocne (fotokópia osvedčenia)
  - osvedčenie projektanta
  - výpis z obchodného registra zhotoviteľa stavby, resp. živnostenský list
  - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov najmä :
  - z orgánov verejnej správy :
  I. cestný správny orgán iba pri umiestnení reklamnej stavby na alebo v cestnom ochrannom pásme pozemnej komunikácie, 
  II. správca komunikácie iba pri umiestnení reklamnej stavby na pozemnej komunikácii, 
  III. dopravný inšpektorát k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
  IV. krajský pamiatkový úrad pri ochrane pamiatkového fondu, 
  - z vlastníkov sietí a zariadenia technického vybavenia územia 
  I. verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
  II. elektrického vedenia a elektrickej stanice, 
  III. plynárenských zariadení a plynovodov, 
  IV. rozvody tepla, telekomunikačné vedenia
  - všetky prílohy v zmysle vyhlášky 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  - doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za každú jednotlivú stavbu, ktorej najväčšia informačná plocha je:
  od 3 m2  do 20 m2 vrátane - 60 eur, od 20 m2 vrátane -150 eur.
   
  Prilohy: žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2    .DOC príloha
  138.Žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla) budove
  Popis:Rozhodnutie, oznámenie o určení súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla)
  -- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
  -- kolaudačné rozhodnutie

  Prilohy: Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla    .DOC príloha
  139.Žiadosť o výrub drevín na súkromnom pozemku
  Popis:

  Rozhodnutie o výrube drevín na súkromnom pozemku vydáva Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe písomnej žiadosti.

  Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje:
   - na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
   - na obnovu produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
   - na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
   - pri hrozbe bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, s tým, že takýto výrub je nevyhnutné oznámiť na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

  Potrebné doklady :
   - žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta (tlačivo)
   - výpis z evidencie nehnuteľnosti, list vlastníctva, alebo iný doklad o vlastníctve pozemkov, na ktorých dreviny rastú
   - súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
   - kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres so zakreslením drevín, ktorých výrub sa vyžaduje
  -  doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti vo výške 10 €/fyzické osoby, 100 €/ právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov

  Vybavuje:   Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón :   5565350, 5565351
   e-mail :   m.losonska@mikulas.sk
  Lehota vybavenia :  30 dní
  Poplatok : 10 € fyzické osoby
  100 € právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
  Zákony:  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
  Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.

  Prilohy: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta 
  140.Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
  Popis:
  Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Liptovský Mikuláš a údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu) zabezpečuje Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, so stanoviskom dotknutých vlastníkov bytov.
  Potrebné doklady :
   - žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta a údržbu verejnej zelene (tlačivo),
   - situačný nákres,
   - stanovisko dotknutých vlastníkov bytov
   - pri podaní žiadosti o výrub drevín doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 € / fyzické osoby, 100 €/ právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
  Vybavuje:   Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
   Telefón :   5565350, 5565351
   e-mail :   m.losonska@mikulas.sk
  Lehota vybavenia :  30 dní
  Poplatok : pri podaní žiadosti o výrub drevín 10 € fyzické osoby, 100 € právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
  Zákony:  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
  Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
  Prilohy: Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni 
  141.Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov
  Popis:Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov

  142.Žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla) budovy
  Popis:Rozhodnutie, oznámenie o zmene súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla)
  -- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
  -- kolaudačné rozhodnutie

  Prilohy: Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla    .DOC príloha
  143.Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
  Popis:
  Rozhodnutie o zmene trvania reklamnej stavby vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady:
  • Právoplatné stavebné povolenie - originál
  • Doklad preukazujúci oprávnenosť žiadateľa k predloženiu žiadosti o zmenu trvania reklamnej stavby
  • Doklady, ktorými navrhovateľ preukáže, že je vlastníkom pozemkov alebo stavieb ktorých sa zmena týka, alebo že má k pozemkom či stavbám iné právo, - list vlastníctva pre pôvodného navrhovateľa - k pozemkom - k stavbám a iné právo (- LV+ Nájomná zmluva; LV+ Dohoda o zriadení vecného bremena; LV + Zmluva o budúcej kúpnej zmluve atď. )
  • Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške podľa zákona. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v zn. n. p. ,   položky 60a písm. b):
  Reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ......60 €
  Reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150 €
  Upozornenie:
  1.  Povolenie zmeny trvania v zmysle stavebného zákona pre reklamnú stavbu vydáva mesto  ako príslušný stavebný úrad.
  2.  Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby musí byť podaná v čase platnosti povolenia reklamnej stavby- minimálne 30 dní pred uplynutím platnosti .
  3.  Povolenie zmeny môže byť vydané len po zaplatení príslušného správneho poplatku v zmysle zákona o správnych poplatkoch.
  Prilohy: Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby    .DOC príloha
  144.Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla) budovy
  Popis:Rozhodnutie, oznámenie o zrušení súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla)
  -- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
  -- kolaudačné rozhodnutie

  Prilohy: Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla    .DOC príloha
  145.žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
  Popis:- žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie - stanovenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
  Prilohy: žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie 
  146.žiadosť o vrátenie dane/poplatku
  Popis:Podanie žiadosti o vrátenie pomernej časti dane/poplatku
  Prilohy: žiadosť o vrátenie dane/poplatku 
  147.žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
  Popis:
  žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Potrebné doklady: 
  - kópia katastrálnej mapy s vyznačením pozemku, ktorý je predmetom žiadosti 
  - výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva na pozemok, ktorý je predmetom žiadosti

  Prilohy: žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku  


  Čo potrebujete vybaviť?


  Vyberte si službu:

  Služby a tlačivá
  1.Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
  Popis:Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje
  ---- súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
  ---- situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
  ---- stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
  ---- ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
  -- doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.
  -- Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.
  Poplatok: zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením    .DOC príloha
  2.Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
  Popis:Súhlas k zmene termínu dokončenia stavby vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
  -- kópia stavebného povolenia
  3.Ambulancia, ordinačné hodiny
  Popis:- schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
  Formulár:
  -
   oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia 
  4.Ambulantný predaj
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na ambulantný predaj.
  Popis:
  Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. V meste sa môžu ambulantne predávať:
  - knihy, periodická a neperiodická tlač,
  - drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky,
  - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
  - ovocie, zelenina a priesady zeleniny,
  - kvetiny a priesady kvetín,
  - žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
  Ambulantný predaj pri cestách a diaľnici mimo mesta sa zakazuje. Z tohto zákazu sú vyňaté parkoviská, odpočívadlá a čerpadlá. Žiadosť o ambulantný predaj je potrebné uplatniť na Mestskom úrade pred začatím predaja.
  Formulár:
  Žiadosť o ambulantný predaj na súkromnom pozemku.
  Oznámenie o ambulantnom predaji na verejnom priestranstve.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana,
  - doklad o oprávnení na podnikanie,
  - zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
  - doklad o nadobudnutí tovaru.
  Lehota vybavenia:
  Do termínu začatia ambulantného predaja.
  Poplatky:
  Poplatok podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku 
  Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve  
  Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve  
  Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku  
  5.Územné rozhodnutie
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
  Popis:Rozhodnutie o umiestnení stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomného návrhu.
  Potrebné doklady :
  -- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
  -- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  -- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
  -- doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu. Poplatok - zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Návrh na vydanie územného rozhodnutia    .DOC príloha
  6.bytové domy, autobusové zástavky, pešie zóny
  Popis:
  7.chodníky, cesty, parkoviská, protipovodňové kanály
  Popis:
  8.daň z nehnuteľností
  Popis:Pozemky
  - predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
  Stavby
  - predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.
  Byty
  - predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka. Platenie dane ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a u právnických osôb ako 333,00 €, je možné v 2 splátkach.
  Prilohy: Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO 
  žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností 
  žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností) 
  9.daň za nevýherné hracie prístroje
  Popis:predmetom dane za NHP sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. NHP sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  Prilohy: Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja 
  10.daň za predajné automaty
  Popis:- predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  Prilohy: Oznámenie o umiestnení predajného automatu 
  11.daň za psa
  Popis:- daň platí vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov, výška poplatku sa určuje podľa miesta trvalého pobytu (občan) alebo kde je pes využívaný na stráženie (podnikateľ). Sadzba dane aj za každého ďalšieho psa je rovnaká. Splatnosť dane je do 31.5. bežného roka
  Prilohy: Priznanie k dani za psa 
  12.daň za ubytovanie
  Popis:K plateniu dane za ubytovanie je ubytovateľ povinný sa prihlásiť do 30 dní od začatia poskytovania ubytovacích služieb. Daň sa vyberá bez vyrubenia na základe podaného Hlásenia k miestnej dani za ubytovanie a platí sa štvrťročne. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby. Daň sa vyberá za prenocovanie, od dane sú oslobodené osoby do 10 rokov veku. Ubytovateľ podáva aj 0 hlásenie. 
  Povinnosťou ubytovateľa je zároveň podať Hlásenie k poplatku za komunálne odpady – počet ubytovaných hostí. Ubytovateľ poplatok za komunálne odpady platí na základe rozhodnutia, ktoré mu vygeneruje správca dane.
   
  Prilohy: Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska    .DOC príloha
  Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie    .DOC príloha
  Priznanie k dani za ubytovanie     .DOC príloha
  13.dieťa detské jasle
  Popis:Názov úradného procesu:
  Prijatie dieťaťa do detských jaslí
  Popis:
  Detské jasle je výchovné zariadenie s liečebno preventívnou starostlivosťou, v ktorom sa s deťmi pracuje hravými metódami. Predstavuje prvý článok výchovno-vzdelávacej sústavy. Kvalifikované detské sestry sa starajú o zdravý telesný, duševný vývoj a harmonický rozvoj detí vo veku od 6. mesiacov do 3. rokov. Úlohou DJ je nadviazať na starostlivosť v rodine a doplňovať ju, obohacovať a pôsobiť na správny vývin dieťaťa. Detské jasle poskytujú aj „opatrovateľskú službu“ pre deti do 4. rokov, ktorá je spoplatňovaná 1,66 €.
  Úhrada je nasledovná:
  - stály poplatok za pobyt dieťaťa v Detských jasliach inštrukčných mesta Liptovský Mikuláš vo výške 250 eur/mes
  - stály poplatok za pobyt: 
   -- počas adaptačnej doby vo výške 130 eur/mes
   -- pri dosiahnutí 3 rokov veku dieťaťa, kedy končí rodičom poberanie rodičovského   príspevku, sa upravuje stály poplatok na sumu 70 eur/mes max. do 31.08. v bežnom kalendárnom roku
  - úhradu platby stáleho poplatku za pobyt a stravné za bežný mesiac preddavkovo vždy do 20. dňa v mesiaci, výška úhrady za stravné je 1,3 €/deň
   
  Formulár:
  Evidenčný list k prijatiu dieťaťa do detských jaslí.
  Potrebné doklady pri podávaní:
  Vyplnený evidenčný list dieťaťa.
  Lehota vybavenia:
  V deň podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správaneho poplatku.
  Prilohy: žiadosť o prijatie do DJM 
  14.dotácia, finančný príspevok, žiadosť, vyúčtovanie dotácie, šport, mládež
  Popis:V zmysle VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2001/VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta, možno poskytnúť právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta a súčasne na jeho území rozvíjajú významné aktivity v oblasti športu, telovýchovy a mládežníckej činnosti finančný príspevok. Žiadosti o finančný príspevok je možné podať do 15. októbra, ak majú byť poskytnuté v rámci rozpočtu na nasledujúci rok. Finančný príspevok je potrebné vyúčtovať v zmysle uzavretej zmluvy na predpísaných tlačivách.
  Prilohy: Správa o realizácii podujatia    .RTF príloha
  príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu    .RTF príloha
  Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru    .XLS príloha
  Žiadosť o dotáciu    .DOC príloha
  15.dozorovanie, inžinierska činnosť, investičná príprava
  Popis:
  16.Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne
  Popis:- predmetom je evidencia oznámení o dočasnom uzavretí obchodu/prevádzkarne na území Mesta Liptovský Mikuláš
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa, adresu prevádzkarne, dobu dočasného uzavretia/
  17.Evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov / SHR /
  Popis:
  Na základe ohlásia Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka (ďalej len „SHR“) do evidencie SHR, o  čom mu vydá osvedčenie. 
  Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.
  a) Žiadosť o zápis do evidencie SHR 
  Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch a na vodných plochách.
  Prílohy k žiadosti: 
  - list vlastníctva, výpis z evidencie nehnuteľností alebo iný doklad o vlastníctve pozemku na ktorom bude činnosť SHR vykonávaná,
  - údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú,
  - doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie vo výške 6,50 € podľa položky 142 a) zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
   
  b) Oznámenie o zrušení činnosti SHR
  Zrušenie zápisu do evidencie SHR sa vykoná na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu zrušenia.
  Potrebné doklady: 
   - originál vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR
   
  c)  Žiadosť o zmenu údajov v osvedčení o zápise do evidencie SHR
  Pri zmene adresy sídla, mena SHR, zmene adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať. 
  Prílohy k žiadosti: 
  - doklad o zmene mena, trvalého pobytu, ...
  - doklad o zaplatení správneho poplatku za zmenu v osvedčení o zápise SHR vo výške 1,50 € podľa položky 142 b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov 
   
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk, robert.smitka@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: do 15 dní 
  Poplatok:   6,50 € - vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie  
  1,50 € - zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR 
  Zákony: Zákon č. 105/1990 Zb. v neskoršom znení o súkromnom podnikaní občanov. 
  Prílohy: žiadosť o zápis do evidencie SHR
  oznámenie o zrušení činností SHR 
  žiadosť o vykonanie zmeny v  osvedčení o  zápise v evidencii SHR
   
  Prilohy: žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR 
  oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka  
  žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) 
  18.Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o pridelenie bytu
  -- tlačivo
  -- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  -- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu    .DOC príloha
  19.Finančná zábezpeka
  Popis:
  Finančné prostriedky získané zo zloženej finančnej zábezpeky sú vedené na osobitnom bankovom účte. Uvedené finančné prostriedky môžu byť použité výhradne na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Povinnosť zloženia zábezpeky vzniká pred podpisom nájomnej zmluvy, resp. pred prevzatím bytu novým nájomcom. 
  1. Pri pridelení bytu do nájmu budúci nájomca zloží na osobitný účet mesta, prípadne priamo do pokladne mesta zábezpeku vo výške 3-mesačného nájomného a to v lehote, ktorá nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, resp. pred prevzatím bytu.
  2. Pri opakovanom pridelení už užívaného bytu do nájmu osobe, ktorá predmetný byt užíva a nebola doteraz uhradená zábezpeka, je výška zábezpeky stanovená vo výške 1-mesačného nájomného.
  3. V prípade výmeny bytov medzi nájomcami, bude nájomcom už uhradená zábezpeka za doteraz užívaný byt započítaná do sumy zábezpeky za vymieňaný byt. V prípade vyššej sumy zábezpeky za vymieňaný byt je nájomca povinný rozdiel doplatiť pred podpísaním nájomnej zmluvy, resp. pred prevzatím bytu. V prípade, že výška zábezpeky za vymenený byt je nižšia, rozdiel bude nájomcovi vyplatený na účet nájomcu, a to v lehote do 30 dní od odovzdania pôvodne užívaného bytu. Ak nájomca do výmeny bytov nemal uhradenú zábezpeku, túto uhradí vo výške mesačného nájomného vymieňaného bytu. 
  20.fond prevádzky údržby a opráv
  Popis:Tvorba a použitie fondu prevádzky údržby a opráv.
   
  Fond prevádzky, údržby a opráv sa používa na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.
  Účelom fondu opráv je vytvárať finančné zdroje pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby.
  Fond opráv možno použiť na údržbu nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich rekonštrukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. Finančné prostriedky fondu opráv je možné použiť aj na vylepšenie technického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia ohraničeného hranicou zastavaného pozemku, príp. bližším okrajom najbližšieho verejného chodníka, resp. komunikácie. 
   
  Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním si hradí nájomca podľa ustanovení nájomnej zmluvy a  nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.
  21.ihriská, spevnené plochy, sadové úpravy
  Popis:
  22.Informácia o výške dlžnej sumy z kúpnej ceny za prevod bytu do vlastníctva
  Popis:Zistenie zostatku nesplatenej kúpnej ceny za prevod bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a pozemku na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu, ktorú žiadateľ uzavrel s mestom Lipt. Mikuláš.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o oznámenie výšky dlžnej sumy z nesplatenej kúpnej ceny za prevod bytu do vlastníctva s uvedením čísla zmluvy
  -- súhlas k použitiu osobných údajov žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  23.investície, kanalizácia, plynovod, vodovod,
  Popis:
  24.Jednorazová dávka
  Popis:
  Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa  s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, a to najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
   
  Formulár:
  Žiadosť o jednorazovú dávku. 
   
  Potrebné doklady pri podaní:
  - rozhodnutie o poskytnutí dávky a príspevkov k dávke o pomoci v hmotnej núdzi, potvrdenie z ÚPSVaR o výške poskytnutých dávok a príspevkov, 
  - preukázané skutočné náklady (pokladničné doklady). 
   
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
   
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
   
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
  Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
  Smernica primátora mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 20.11.2015, ktorá upravuje podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky.
  Prilohy: Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka    .DOC príloha  .RTF príloha
  25.Kolaudačné rozhodnutie
  Popis:Kolaudačné rozhodnutie vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomného návrhu
  Potrebné doklady :
  -- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  -- ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
  -- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
  -- ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  -- ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.
  Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia    .DOC príloha
  26.Konanie verejného zhromaždenia občanov
  Popis:Názov úradného procesu:
  Písomné oznámenie o verejnom zhromaždení občanov.
  Popis:
  Za verejné zhromaždenie sa považujú zhromaždenia konané za účelom výmeny informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenia sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie. Zhromaždenie sa musí oznámiť mestu písomne tak, aby aspoň 5 dní vopred bolo doručené na Mestský úrad.
  Oznamovacej povinnosti nepodliehajú:
  - zhromaždenia usporadúvané právnickými osobami prístupné len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným členom,
  - zhromaždenia usporadúvané cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania,
  - zhromaždenia konané v obydliach občanov,
  - zhromaždenia menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.
  Formulár:
  Oznámenie o zhromaždení občanov doručené na Mestský úrad.
  V oznámení musí zvolávateľ uviesť:
  - účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia a predpokladaný čas ukončenia,
  - predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia,
  - počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia,
  - meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana, v prípade právnickej osoby preukaz totožnosti toho kto je splnomocnený v tejto veci konať,
  - ak sa má zhromaždenie konať pod šírim nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.
  Lehota vybavenia:
  V deň podania písomného oznámenia.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba  
  Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba 
  27.kontrola
  Popis:Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastniť aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Pod kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä:

  - kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta
  - kontrola príjmov a výdavkov mesta
  - kontrola finančných operácii mesta
  - kontrola vybavovania sťažností a petícii občanov
  - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
  - kontrola plnenia všeobecných záväzných nariadení mesta
  - kontrola plnenia interných predpisov mesta

  Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

  - mestský úrad
  - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
  - právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť
  - iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta
  - osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
  28.kultúrne podujatia, oznamovacia povinnosť
  Popis:Názov úradného procesu:
  Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia
  Prilohy: Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)    .RTF príloha
  29.miestny poplatok za komunálny odpad
  Popis:- poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je fyzická osoba podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu, právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území na iný účel ako je podnikanie a podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Poplatok sa platí aj za hostí ubytovaných v ubytovacích zariadeniach (podľa počtu dní) a za miesta v pohostinských zariadeniach bez ubytovania (podľa počtu miest). Poplatok sa vyrubuje na základe oznámenia k poplatku, podľa stavu k 1.1. príslušného roka, zmeny je potrebné písomne nahlásiť do 30 dní odo dňa kedy tieto zmeny nastali. Právnické osoby môžu požiadať útvar životného prostredia o umožnenie množstvového zberu. Mesto poplatok zníži alebo odpustí na základe priložených dokladov k žiadosti podľa § 63 VZN č. 9/2008/VZN o MD a MP. Platenie poplatku ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a právnických osobách vyššie ako 333,00 € je možné v 2 splátkach.
  Prilohy: Priznanie k miestnemu poplatku - občan 
  Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba 
  Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí    .DOC príloha
  žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku 
  žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO) 
  žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta    .DOC príloha
  30.miestny rozhlas v prímestských častiach mesta
  Popis:Zabezpečenie prevádzky a činnosti miestneho rozhlasu v prímestských častiach mesta Lipt. Mikuláš.
   
  Prevádzka a obsluha miestnych rozhlasov, modernizovaných v roku 2014 je realizovaná v mestských častiach :
  1. Demänová
  2. Bodice
  3. Ondrašová
  4. Ploštín
  5. Iľanovo 
  6. Benice
  7. Palúdzka
  8. Okoličné – Podbreziny
   
  Vyhlasovanie v miestnom rozhlase je vykonávané v pracovných dňoch v čase od  10.00 hod. do 16.00 hod. poverenou osobou. Mimo uvedeného času je vyhlasovanie možné len vo výnimočných a zreteľa hodných prípadoch po uhradení príslušného poplatku.
  Nie je dovolené vyhlasovať správy a oznamy hanlivé, s vulgárnym obsahom, ideologické príspevky a príspevky s politickým podtónom, príspevky ktoré sú predmetom obchodného, alebo daňového tajomstva, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov a pod. 
   
  Sadzobník poplatkov
   
  Poplatky za vyhlasovanie :
  Vyhlásenie nekomerčného oznamu v obvyklom čase                      4 € (za 1 – 3 hlásenia)
  Vyhlásenie komerčného oznamu v obvyklom čase                           8 € (1 – 3 hlásenia)
  Vyhlásenie nekomerčného oznamu mimo obvyklého času              8 €  (1 hlásenie)
  Vyhlásenie komerčného oznamu mimo obvyklého času                16 € (1 hlásenie)
  31.Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
  Popis:
  Prevádzkovatelia MZZO (len právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) sú povinní každoročne do 15. februára oznamovať na MsÚ údaje potrebné k zisťovaniu množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z MZZO za uplynulý rok. 
  Mesto Liptovský Mikuláš preskúma údaje uvedené v oznámení a úmerne na základe množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, vypočíta poplatok za znečisťovanie ovzdušia a vydá rozhodnutie, v ktorom určí poplatok prevádzkovateľovi malého zdroja. Vypočítaný poplatok v sume nižšej ako 3 eurá sa nevyrubuje, rozhodnutie o nevyrubenom poplatku sa oznamovateľovi nezasiela.
  Prevádzkovatelia MZZO sú povinní oznámiť zmenu alebo zánik malého zdroja do 15 dní, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku a jeho výpočet podľa skutočnosti za obdobie od začiatku kalendárneho roka do doby zmeny alebo zániku zdroja.
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 30 dní
  Poplatok: podľa VZN č. 11/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  Zákony: Zákon č. 401/1995 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov
  VZN č.  11/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  Prilohy: Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia 
  32.Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu
  Popis:Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky alebo písomne na MsÚ, útvaru ŽP a poľnohospodárstva.
  Potrebné doklady: Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu musí obsahovať bližšie určenie lokality a odhad druhov odpadov, príp. množstva a fotodokumentáciu.
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: maria.losonska@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: do 5 dní
  Poplatok: bez poplatku 
  Prilohy: Nahlásenie čiernej skládky 
  33.Nájom a výpožička pozemku z vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš
  Popis:záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) o nájom resp. výpožičku pozemku (výpožička je bezplatná forma nájmu), ktorý vo vlastníctve mesta Lipt.Mikuláš ( k.ú. Andice-Benice, Bodice, Demänová, Ploštín, Iľanovo, Okoličné, Stošice, L.Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky, L.Mikuláš) podá písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie právne.
  Potrebné doklady a prílohy:
  -- Žiadosť - v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, parc.č. KN-C ( KN-E), k.ú., výmera, zakreslenie v snímke z pozemkovej mapy, využitie pozemku, určiť účel (osobné, na podnikanie), doba nájmu.
  -- Snímka s vyznačením nájmu, list vlastníctva (ak nie je založený identifikáciu parcely a výpis z pozemkovej knihy), vyjadrenie architekta mesta L.Mikuláš, že plánované využitie je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra
  -- Nájomné sa stanovuje podľa „ Zásad na dojednávanie nájomného za užívanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 19.2.2001, účinné od 1.3.2001.
  Doba vybavenia: do 1 mesiaca, ak sú všetky potrebné doklady ( geometrický plán, overený výpis z obchodného resp. živnostenského registra)
  Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou (výpis z katastra nehnuteľností, identifikácia parciel, kópia z pozemkovej mapy, kópia listu vlastníctva po 8,30 € (250 Sk); vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 3,32 € (100 Sk)
  Prilohy: Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta 
  34.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2(vrátane)
  Popis:
  Kolaudačné rozhodnutie reklamnej stavby vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady:
  - písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
  -  opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia
  -  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi
  - doklad o uhradení správneho poplatku (pol.č.62a písm.h.) – 50 €)
  - ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal ( stavebné povolenie, certifikáty použitých výrobkov)
  -  ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
  - Zápis o odovzdaní a prevzatí RS (stavba realizovaná dodávateľsky)
  - Prehlásenie stavebného dozoru o zrealizovaní RS v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom v stavebnom konaní (stavba realizovaná  svojpomocne)
  - Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. prípojka NN) a meraní.
  - Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona)
  - Doklady o  likvidácii stavebného odpadu
  Prilohy: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby    .DOC príloha
  35.Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami
  Popis:
  Za účelom riadneho užívania bytov nájomcami bytov a za účelom preverovania technického stavu bytov, sú realizované pravidelné previerky bytov. O výsledku stavu užívania bytu a celkového technického stavu bytu je spísaný zápis z previerky bytov. Previerky bytov sú organizované v zmysle platného domového poriadku a uzavretej zmluvy o nájme bytu. V prípade preukázaného neoprávneného užívania bytu tretími osobami je okamžite riešené vypratanie bytu
  36.obchodná verejná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)
  Popis:záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) podá písomný návrh podľa podmienok konkrétnej obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Liptovský Mikuláš na www.lmikulas.sk

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- Návrh musí obsahovať – meno resp. názov navrhovateľa, adresa, bankové spojenie; ponúkanú cenu za predmet obchodnej verejnej súťaže (nesmie byť nižšia než cena uvedené v podmienkach ako minimálna cena); spôsob a termín úhrady kúpnej ceny, pričom maximálna lehota úhrady môže byť určená v podmienkach; prípadný investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
   Prílohy:
  --doklad o zaplatení nenávratného účastníckeho poplatku vo výške určenej v podmienkach na účet Mesta v DEXIA banka Slovensko č.ú. 1600443002/5600 VS 223001, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ; doklad o zaplatení zábezpeky vo výške určenej v podmienkach na účet Mesta v DEXIA banka Slovensko č.ú. 1600442034/5600 VS 223001, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ; čestné vyhlásenie, že navrhovateľ nie je dlžníkom voči Mestu Lipt. Mikuláš, ani voči organizáciám ním zriadeným
  -- pokiaľ je záujemca fyzickou osobou pripojí súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne titul), adresa a výška kúpnej ceny, a to pre účel zverejnenia informácie o predaji mestského majetku na internetovej stránke mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve po dobu jedného roka.

  Doba vybavenia: do 4 mesiacov
  Termín uzatvorenia zmluvy: do 2 mesiacov po schválení mestským zastupiteľstvom, ak sú všetky potrebné doklady (geometrický plán, overený výpis z Obch. resp. Živnost. registra)
  Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti
  - povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 66,39 € (2 000 Sk);
  - žiadosť o urýchlený vklad 265,55 € (8 000 Sk).
  37.Odhlásenie pobytu
  Popis:
  Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
  Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.
  Potrebné doklady:
  - občiansky preukaz,
  - odhlasovací lístok - (tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť 2x a odovzdať) .
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy: Odhlasovací lístok - vzor
  Prilohy: Odhlasovací lístok - vzor 
  38.Odľahčovacia služba
  Popis:Žiadateľom danej služby je zdravá osoba, ktorá sa stará o človeka s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, priznaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri odľahčovacej službe je potrebné k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby doložiť okrem potvrdení žiadateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, príjme za aktuálny kalendárny rok, doklade o majetkových pomeroch, kópiu posudku, vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie a rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.
  Formulár:
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  Potrebné doklady:
  Potvrdení žiadateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  Potvrdenie žiadateľa o príjme za aktuálny kalendárny rok,
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára
  Kópiu komplexného posudku vydaného príslušným ÚPSVaR
  Kópia rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie vydaným príslušným ÚPSVaR
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš
  Prilohy: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby    .DOC príloha  .RTF príloha
  39.Ohlásenie drobnej stavby
  Popis:Ohlásenie drobnej stavby vydáva Mestský úrad, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
  -- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
  -- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
  -- jednoduchý technický opis stavby,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

  Prilohy: Ohlásenie drobnej stavby    .DOC príloha
  40.Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
  Popis:

  Písomné oznámenie, že nepovolenú reklamnú stavbu možno odstrániť vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady:
  • označenie a miesto reklamnej stavby ohlasovanej na odstránenie vrátane fotografie miesta reklamnej stavby a vyznačenie na mape alebo na kópii katastrálnej mapy
  • písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
  • doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe na ktorej je reklamná stavba, ak ohlásenie podáva vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva
  • k pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 písm. a) až c)), na ktorej je umiestnená nepovolená stavba
  • ďalšie dokumenty, napr. fotodokumentácia nepovolenej reklamnej stavby, informatívnu kópiu listu vlastníctva

  Prilohy: Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby    .DOC príloha
  41.Ohlásenie reklamnej stavby ( najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 – drobné stavby)
  Popis:
  Písomné oznámenie, že proti ohláseniu reklamnej stavby ( najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 - drobné stavby) nemá námietky vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti. Reklamnú stavbu možno uskutočniť až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu mesta/ obce, že proti ohláseniu reklamnej stavby nemá námietky.
  Potrebné doklady:
  Nájomnú zmluvu alebo iné právo k pozemku /originál/
  •  Aktuálny list vlastníctva /originál/
  •  Aktuálnu kópia katastrálnej mapy /originál/
  •  jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia reklamnej stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb, širšie vzťahy,
  • projektová dokumentácia stavebného riešenia drobnej stavby s výpočtom informačnej plochy (podľa § 45 ods. 6. stavebného zákona nie je vybranou činnosťou vo výstavbe, postačí ak ju vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním)
  • Stanovisko cestného správneho orgánu v prípade, že sú dotknuté záujmy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru , Okresného dopravného inšpektorátu
  • Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru pri uskutočňovaní stavby
  • Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina v prípade, že reklamná stavba má byť umiestnená na pamiatkovo chránenom území, alebo stavbe
  • Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby potrebné, k žiadosti sa ďalej pripojí
  • technický opis konštrukčného riešenia reklamného a propagačného zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,
  • doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku
  • údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za každú jednotlivú stavbu do 3 m2 vrátane 30 eur.
  Prilohy: Ohlásenie reklamnej stavby    .DOC príloha
  42.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  Popis:Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác vydáva Mestský úrad, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  -- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
  -- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
  -- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území

  Prilohy: Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác    .DOC príloha
  43.ohlásenie stavebných úprav bytu
  Popis:
  Prilohy: ohlásenie stavebných úprav bytu    .DOC príloha
  44.opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
  Popis:
  V prípade, že nájomca bytu má záujem byt užívať aj po skončení doby nájmu, je jeho povinnosťou tri mesiace pred skončením doby nájmu požiadať prenajímateľa mesto Liptovský Mikuláš o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu. Súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie obsahujúce súhlas občana k použitiu osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách, ďalej potvrdenie o platobnej disciplíne a potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok odvíjajúci sa od uzavretej doby nájmu, všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti.
  Potrebné doklady a prílohy:
  • Čestné vyhlásenie obsahujúce súhlas občana k použitiu osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách.
  • Potvrdenie o platobnej disciplíne. 
  • Potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti

  Prilohy: Súhlas so spracovaním osobných údajov 
  čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
  Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu 
  45.Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta
  Popis:Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
  Žiadosť má obsahovať:
  -- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
  Podanie žiadosti:
  -- osobne na sekretariáte primátora
  -- telefonicky
  -- e-mailom.
  46.Osvedčovanie pravosti podpisov a listín
  Popis:
  Osvedčovaním pravosti odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
  Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v CSOM pri pulte č. 3 a aj na matrike. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.
  Podpis na listine „Potvrdenie o žití“ pre občanov poberajúcich dôchodok z Českej republiky sa overuje bez poplatku.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz, alebo pas
  - Originál listiny
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia: na počkanie
  Poplatok:
  - za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis   2,00 €
  - za osvedčenie pravosti listiny, za každú jednu listinu     2,00 €
  - za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis           5,00 €
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  47.Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
  Popis:Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
  48.Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov
  Popis:
  Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši alebo na matriku. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka, resp. notárom splnomocnená osoba.
   Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.), nesmie sa použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním, či gumovaním zmeniť (tzn. nie ceruzou, nie atramentovým perom, nie keramickým perom, ale musia byť vyplnené napr. guličkovým perom, strojom).
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz, alebo pas
  - Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo)
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  - vypísanie žiadosti na počkanie
  - doručenie výpisu či odpisu žiadateľovi – do cca 2 týždňov
  Poplatok:  - 2,00 € - za overenie správnosti údajov uvedených na žiadosti
  - kolok v hodnote 4 € nalepený na predpísanom mieste žiadosti
  Poplatok 2,00 € sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ, kolok v hodnote 4 € si prinesie klient.
  Prílohy:    
  Žiadosť o výpis z registra trestov - vzor
  Žiadosť o odpis z registra trestov - vzor
  Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť, nalepiť kolok a podať.
  Prilohy: Žiadosť o výpis z registra trestov 
  Žiadosť o odpis z registra trestov 
  49.Podnety
  Popis:je možné podávať na Mestskom úrade,
  na útvare hlavného kontrolóra mesta č. d. 313
  alebo písomne
  na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
  50.poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
  Popis:Mestská ubytovňa sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 1525 v Liptovskom Mikuláši. Predmetom prenájmu je 32 obytných miestností nachádzajúcich sa v predmetnej ubytovni. Záujemca o prenájom obytnej miestnosti si podá žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni adresovanú oddeleniu správy bytov a nebytových priestorov.
  K žiadosti nie je potrebné doložiť žiadne potvrdenia.
  Prilohy: Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti    .DOC príloha
  Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni    .DOC príloha
  51.Poskytovanie služieb
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na poskytovanie služieb.
  Popis:
  Poskytovanie služieb na príležitostných trhoch (jarmoky, sezónne a výročné trhy), v stánkoch s trvalým stanovišťom, na verejných priestranstvách pred prevádzkarňou. V meste sa môžu poskytovať tieto služby:
  - služby rýchleho občerstvenia a stravovania (trhové miesta s bezprostrednou prístupnosťou k sociálnym a hygienickým zariadeniam),
  - brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
  - oprava dáždnikov,
  - oprava a čistenie obuvi,
  - kľúčové služby.
  Formulár:
  Žiadosť PO, živnostníkov o poskytovanie služieb na súkromnom pozemku.
  Oznámenie PO o poskytovaní služieb na verejnom priestranstve
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - doklad o oprávnení na podnikanie v oblasti poskytovania služieb,
  - zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter poskytovanej služby.
  Lehota vybavenia:
  Do termínu začatia poskytovania služby.
  Poplatky:
  Daň podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve 
  Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku 
  52.Poskytovanie sociálnej služby
  Popis:Postup pri poskytovaní sociálnych služieb môžeme rozdeliť na dva procesy. Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby musí podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. (proces č. 1). Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže občan podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (proces č. 2).
  Proces č. 1 : Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš a máte záujem o poskytovanie sociálnej služby vyplníte Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, kde si vyberiete na aký druh sociálnej služby chcete byť v rámci posudkového procesu posúdený. Prílohou žiadosti je výpis – fotokópia zo zdravotnej dokumentácie.
  Vyššie uvedená žiadosť s výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
  Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný proces č. 2):
  Formulár:
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Potrebné doklady pri podaní:
  Výpis – fotokópia  zo zdravotnej dokumentácie
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku

   

  Proces č. 2 : Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  V „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený.
  Formulár:
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára
  Potrebné doklady pri podaní:
  Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok resp. výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok
  Kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
  Lehota vybavenia:
  Do 60 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
  Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Prilohy: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu    .DOC príloha  .RTF príloha
  Potvrdenie ošetrujúceho lekára 
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby    .DOC príloha  .RTF príloha
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 
  Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS    .DOC príloha  .RTF príloha
  53.Potvrdenie o trvalom pobyte
  Popis:Potvrdenie o trvalom ( prechodnom ) pobyte vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:  - 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ- pre potvrdenie o trvalom pobyte
  - bez poplatku – potvrdenie o prechodnom pobyte
  54.Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
  Popis:Prvý občiansky preukaz sa vybavuje vo veku 15 rokov
  Potrebné doklady:
  - rodný list
  - prihlasovací lístok na trvalý pobyt  - vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a podať
  Vybavuje:  pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia: na počkanie
  Poplatok:  5,00 €,  - platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ
  Prílohy: Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  Prilohy: Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor 
  55.Potvrdenie o trvalom pobyte k žiadostiam
  Popis:
  Na mestskom úrade môže občan požiadať o potvrdenie trvalého pobytu k žiadosti o príspevok na bývanie a iné tlačivá.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz
  - Vyplnená žiadosť
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  56.Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie
  Popis:Byt alebo jeho časť môže dočasne používať na iné účely ako na bývanie iba nájomca alebo členovia jeho domácnosti. Povolenie sa vydáva so súhlasom prenajímateľa.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k dočasnému užívaniu bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
  -- potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o mestský byt )

  Doba vybavenia:
  Poplatky: bez poplatku
  57.Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Povolenie sa týka iba bytov služobných a bytov osobitného určenia. Ide o dočasnú zmenu spôsobu užívania bytu. Po prešetrení vydáva povolenie primátor mesta v správnom konaní.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť so zdôvodnením potreby zlúčenia alebo rozdelenia bytu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o byt vo vlastníctve mesta )
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  58.Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni
  Popis:- predmetom je výdaj povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných trhov – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok
  Právne predpisy, VZN:
  ·         zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
  ·         VZN č. 2/2010 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniu služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, 
  ·         zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   
  Prílohy k žiadosti o pridelenie predajného miesta:
  ·         kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
  ·         rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
  ·         kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
  ·         ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu predloží mestu Liptovský Mikuláš čestné vyhlásenie s uvedením presného príslušného  ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice


  Výška nájomného za prenajatú plochu:
  ·         stánky so spotrebným tovarom         70 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky s potravinárskym tovarom     55 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky poskytujúce občerstvenie      34 € za m2
  59.Predaj ( zámena) majetku mesta Liptovský Mikuláš
  Popis:záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) o kúpu, zámenu nehnuteľnosti ( pozemky, stavby) z vlastníctva mesta Lipt.Mikuláš ( k.ú. Andice-Benice, Bodice, Demänová, Ploštín, Iľanovo, Okoličné, Stošice, L.Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky, L.Mikuláš) podá písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie právne.

  Potrebné doklady a prílohy:

  -- Žiadosť - v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, parc.č. KN-C ( KN-E), súpisné číslo stavby, k.ú., výmeru pozemku, zakreslenie v snímke z pozemkovej mapy, využitie pozemku, určiť účel; ak ide o stavebný pozemok je potrebné popísať investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ponúkanú cenu, dobu splatnosti kúpnej ceny
  -- Snímka z pozemkovej mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením predmetu kúpy, ak ide len o časť pozemku je potrebný geometrický plán, list vlastníctva (ak nie je založený identifikácia a výpis z pozemkovej knihy),vyjadrenie architekta mesta k využitiu nehnuteľnosti podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta L.Mikuláš, výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra
  -- pokiaľ je záujemca fyzickou osobou pripojí k žiadosti súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne titul), adresa a výška kúpnej ceny, a to pre účel zverejnenia informácie o predaji mestského majetku na internetovej stránke mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve po dobu jedného roka.
  Cena nehnuteľnosti sa stanovuje podľa „ Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš“.

  Doba vybavenia: do 3 mesiacov
  Termín uzatvorenia zmluvy: do 1 mesiaca po schválení mestským zastupiteľstvom, ak sú všetky potrebné doklady ( geometrický plán, overený výpis z Obch. resp. Živnost. registra, čestné vyhlásenie podľa § 9 ods. 4 resp. podľa § 9 ods. 5 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)
  Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou (výpis z katastra nehnuteľností, identifikácia parciel, kópia z pozemkovej mapy, kópia listu vlastníctva po 250 Sk (8,30 €); vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 100 Sk (3,32 €); povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 2 000 Sk (66,39 €); žiadosť o urýchlený vklad 8 000 Sk (265,55 €))
  Prilohy: Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta 
  Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta 
  Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta 
  60.predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb
  Popis:
  Výpočet predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb za nájomné a služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov. Výpočet  výšky nájomného za užívanie obytných miestností v mestskej ubytovni. Evidencia platieb. 
   
  Na oddelení správy bytov a nebytových priestorov majú možnosť jednotliví nájomcovia bytov, nebytových priestorov a obytných miestností skontrolovať správnosť výšky ako aj spôsob úhrady nájomného a platieb spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a obytných miestností. Za účelom tejto kontroly je dôležité doložiť všetky doklady o úhrade k danej veci sa vzťahujúce. 
  61.Prehlásenie pobytu v rámci mesta
  Popis:
  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Liptovský Mikuláš najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
  Potrebné doklady:
  - občiansky preukaz,
  - doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
  - písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia, doklad o vlastníctve)
  - oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB – vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  - vzor
  Prilohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor 
  62.Prenájom nebytových priestorov
  Popis:
  Voľné nebytové priestory určené na nájom sú zverejňované formou oznámenia na vývesnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta. Môže byť použitá aj forma oznámenia v regionálnej tlači, napríklad mesačník Mikuláš, regionálne týždenníky a podobne. Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov podávajú písomnú žiadosť o nájom konkrétneho nebytového priestoru na oddelenie správy bytov a nebytových priestorov mesta.
   
  Povinné údaje uvedené v žiadosti:
  • obchodné meno alebo meno a priezvisko,
  • adresa,
  • IČO, DIČ,
  • číslo účtu,
  • číslo telefónu,
  • bližšie určenie nebytového priestoru, o ktorý má žiadateľ záujem,
  • účel využívania nebytového priestoru
  Prilohy: Čestné vyhlásenie FO 
  Čestné vyhlásenie PO 
  63.prevádzka v kultúrnych domoch v prímestských častiach mesta
  Popis:
  Prevádzka kultúrnych domov je zabezpečená prostredníctvom povereného prevádzkara kultúrneho domu. Tento je poverený starostlivosťou o zariadenie kultúrneho domu, vykonáva alebo sprostredkúva upratovanie a drobnú údržbu KD, zabezpečuje alebo sprostredkúva odpratávanie snehu v zimnom období. Zabezpečuje krátkodobý prenájom miestností a hlavnej sály kultúrneho domu. Odovzdáva a preberá priestory v rámci krátkodobého prenájmu. Informuje žiadateľov o krátkodobý nájom o výške poplatkov za nájom a o možnosti ich úhrad do pokladne mesta.
   
  Poplatky za nájom miestností kultúrneho domu:
   
  Veľká sála KD
  20,00 €           za prvú hodinu
  30,00 €           za prvú hodinu ak je miestnosť vykurovaná
  07,00 €           za každú ďalšiu hodinu do 24 hod
   
  Malá sála, zasadačka KD
  10,00 € za prvú hodinu
  15,00 €   za prvú hodinu ak je miestnosť vykurovaná
  04,00 €   za každú ďalšiu hodinu do 24 hod
   
  Od poplatkov sú oslobodené akcie schválené primátorom mesta alebo jeho zástupcom, ďalej organizované občianskymi klubmi a klubmi dôchodcov v mestských častiach.  
   
  64.Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba
  Popis:- predmetom procesu je evidencia prihlásených prevádzkarni obchodu a poskytovateľov služieb na území mesta Liptovský Mikuláš evidencia prevádzkového času
  Formulár:
  - oznámenie o prevádzkovom čase v obchode, čas prevádzky služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb 
  Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby 
  65.Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu
  Popis:Potrebné doklady :
  -- žiadosť o prevod bytu do vlastníctva
  -- potvrdenie prenajímateľa bytu, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  -- súhlas k použitiu osobných údajov žiadateľa

  Doba vybavenia: 3 mesiace
  Poplatky: bez poplatku
  66.Prihlásenie na prechodný pobyt
  Popis:
  Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max.5 rokov).
  Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
  Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
  - Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva)
  - Písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia)
  - Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
  - Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB - vzor
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy: 
  - prihlasovací lístok na prechodný pobyt – vzor
  - oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB – vzor
  Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať.
   
  Prilohy: Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor 
  Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor 
  67.Prihlásenie na trvalý pobyt
  Popis:
  Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.
  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto a začiatok trvalého pobytu najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
  Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
  Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
  Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi poverený zástupca.
  Potrebné doklady
  - Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa,
  - Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
  - Písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia),
  - Prihlasovací lístok na trvalý pobyt – vzor, 
  - Hlásenie o sťahovaní - vzor,
  - Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu.
  Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  Prílohy:   
  - Hlásenie o sťahovaní - vzor  
  - Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor  
  - Odhlasovací lístok - vzor  
  - Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor  
  Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať.
   
  Prilohy: Hlásenie o sťahovaní - vzor 
  Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor 
  Odhlasovací lístok - vzor 
  Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor 
  68.prihláška dieťaťa do materskej školy
  Popis:- prihláška dieťaťa do predškolského zariadenia na nasledujúci školský rok sa vypĺňa pri zápise v marci kalendárneho roka.
  Miesto a čas podania prihlášky zverejní riaditeľ na budove predškolského zariadenia alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 15. februára.
  Prilohy: Prihláška dieťaťa do materskej školy    .RTF príloha
  69.Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
  Popis:
  Predmetom podania je pripojenie verejnej alebo neverejnej účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu,
  - kópia z katastrálnej mapy,
  - situácia z projektu stavby – komunikácie (vozovka, chodník, parkovisko) so zakreslením miesta napojenia na miestnu komunikáciu,
  - projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,
  - kópia stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu
  - stavebné povolenie – právoplatné ohlasovacie povolenie
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, od dopravného významu dotknutej komunikácie. Stanovuje sa individuálne.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
  Opravné prostriedky:
  Na rozhodovanie o pripojení účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  Prilohy: Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 
  70.Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)
  Popis:Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na príslušný rok s výhľadom na 3 roky mesta Liptovský Mikuláš začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky.
  71.Reklamno-propagačné podujatia spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh umiestnenie informačného stánku
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy.
  Popis:
  Užívaním verejného priestranstva na predmetný účel sa rozumie:
  vystavovanie predmetov, vecí, zariadení, výrobkov, vrátane osobných automobilov, s cieľom ich propagácie a reklamy.
  Formulár:
  Oznámenie PO, živnostníci - reklamo-propagačné podujatie na verejnom priestranstve
  Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti štatutárneho alebo splnomocneného zástupcu firmy,
  - identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
  - náčrt plochy verejného priestranstva požadovanej na predmetný účel.
  Lehota vybavenia:
  Do 7 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  Daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP  
  Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy 
  72.Rodinná slávnosť - jubilejný sobáš
  Popis:
  Slávnosť jubilejného sobáša (strieborná svadba – 25. výročie sobáša, zlatá svadba – 50. výročie sobáša, diamantová svadba – 60. výročie sobáša) je vykonávaná na základe žiadosti jubilantov alebo ich príbuzných v obradnej miestnosti MsÚ alebo návštevou v rodine jubilantov.
  Potrebné doklady: - sobášny list jubilantov
  - životopis jubilantov – prierez ich spoločnou životnou cestou
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia: do 1 mesiaca od podania žiadosti
  Poplatok:  bez poplatku
  73.rokovacie konanie so zverejnením, súťaž návrhov
  Popis:
  74.Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
  Popis:ustanovujú sa hranice chránenej časti, zakazujú alebo obmedzujú sa určité činnosti z dôvodov verejného záujmu
  75.Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
  Popis:- dodatočné povolenie stavby , ktorá nie je v rozpore s verejnými záujmami
  Prilohy: Žiadosť o dodatočné povolenie stavby    .DOC príloha
  76.Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby
  Popis:Mesto vydáva fyzickým osobám rozhodnutie o povolení užívania vodných stavieb – studní, na ktoré bolo vydané povolenie.
  Potrebné doklady:
   - žiadosť o povolenie užívania vodnej stavby (tlačivo)
   - snímka z pozemkovej mapy
   - protokol o kvalite pitnej vody (v prípade využívania studne na pitné účely)
   - doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti 
   - doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 € podľa položky 62a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
   
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 30 – 60 dní
  Poplatok: 20 €
  Zákony: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  Prilohy: Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby 
  77.Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
  Popis:Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o povolenia odstránenia stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
  -- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
  -- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
  -- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
  -- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  -- pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu.
  -- Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú).
  Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Žiadosť o povolenia odstránenia stavby    .DOC príloha
  78.Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
  Popis:
  Mesto vydáva fyzickým osobám rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb – studní, ak nejde o jednoduchú vodnú stavbu, odkiaľ bude voda čerpaná ručne. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie vydáva rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
  Potrebné doklady:
   -žiadosť o povolenie vodnej stavby (tlačivo)
   -2 x projektová dokumentácia  (nákres, situácia s vyznačením umiestnenia stavby, rez, opis stavby)
   -výpis z listu vlastníctva (originál alebo overená kópia)
   -snímka z pozemkovej mapy (originál alebo overená kópia)
   -stanoviská správcov podzemných inžinierskych sietí 
   -vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou
   -potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 € podľa položky 60 d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
   
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 30 – 60 dní
  Poplatok: 30 €
  Zákony: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  Prilohy: Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby 
  79.Rozhodnutie o vyvlastnení
  Popis:Rozhodnutie o vyvlastnení vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomného návrhu.
  Potrebné doklady :
  Návrh na vyvlastnenie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorá obsahuje :
  -- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, v ktorej prospech sa má uskutočniť vyvlastnenie,
  -- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, voči ktorej vyvlastnenie smeruje,
  -- označenie pozemku alebo jeho časti a označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností, aké právo a v akom rozsahu sa má vyvlastniť,
  -- návrh náhrady,
  -- účel, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, a odôvodnenie návrhu,
  -- dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou bol bezvýsledný,
  -- výpis z katastra nehnuteľností alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou podľa katastra nehnuteľností,
  -- kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením pozemkov a stavieb navrhnutých na vyvlastnenie doplnenú situáciou z iných mapových podkladov, ktoré graficky vyjadrujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam v prípadoch, keď tieto vzťahy neboli dosiaľ vyznačené v katastrálnej mape; ak sa navrhuje vyvlastniť časť pozemku, pripojí sa aj geometrický plán v troch vyhotoveniach,
  -- prehľad vecných práv viaznucich na nehnuteľnosti.
  Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Návrh na vyvlastnenie    .RTF príloha
  80.Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby
  Popis:Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o zmenu v užívaní stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
  -- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,
  -- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  -- kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.
  Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Návrh na povolenie zmeny užívania stavby    .DOC príloha
  81.Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia
  Popis:Mesto vydáva rozhodnutie o tom, či byt je bytom osobitného určenia ak sú o tom pochybnosti( pri bytoch určených na trvalé bývanie ťažko telesne postihnutej osoby a o domoch osobitného určenia rozhoduje stavebný úrad - ). Rozhodnutie vydáva primátor mesta v správnom konaní.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o vydanie rozhodnutia o charaktere bytu
  -- kolaudačné rozhodnutie resp. nájomná zmluva
  Doba vybavenia: do 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  82.Rozkopávka miestnej komunikácie (jej súčastí)
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie.
  Popis:
  Žiadosť na rozkopávku sa podáva v prípade nutnosti užívať miestnu komunikáciu alebo účelovú komunikáciu na iné účely, než na ktoré je určená. Dôvodom takého užívania je zriadenie, oprava, údržba podzemného vedenia alebo prípojky.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie rozkopávky z dôvodu:
  –– zriadenia, rekonštrukcie prípojky vedenia,
  –– zriadenia, rekonštrukcie hlavného (vedľajšieho) vedenia.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - vyplnená predtlač žiadosti o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie,
  - prehľadná situácia (v mierke 1:500) alebo grafická príloha, s vyznačením trasy prípojky, hlavného alebo vedľajšieho vedenia, s vyznačeným bodom napojenia na hlavnú (vedľajšiu) sieť podzemného vedenia, ktorá je dôvodom rozkopávky, s vyznačením najbližšej križovatky a ďalších širších dopravných vzťahov vypracovaná fyzickou alebo právnickou osobou odborne spôsobilou na túto činnosť,
  - vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši (nie je potrebné v prípade rozkopávky samostatného chodníka určeného výhradne pre chodcov, ktorý nie je priľahlý k vozovke),
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, rozsahu a lehoty rozkopávky. Stanovuje sa individuálne podľa zákona.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  Opravné prostriedky:
  Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  Prilohy: Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia  
  Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky 
  83.Súhlas mesta k prechodnému pobytu príslušníka tretej krajiny za účelom zamestnania
  Popis:
  Štátny príslušník tretej krajiny (cudzinec, ktorý nie je štátnym občanom SR ani občanom inej krajiny EÚ, prípadne osoba bez štátnej príslušnosti), ktorý chce na území mesta pracovať musí za účelom prehlásenia sa na prechodný pobyt v meste predložiť v súlade so zákonom o cudzincoch č. 404/2011 Z. z. cudzineckej polícii aj súhlas mesta o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, v ktorej sa bude zdržiavať počas prechodného pobytu spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov (vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z., § 8  - minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu).
  Potrebné doklady:
  - Žiadosť  vydanie súhlasu obce  - vzor
  - Čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor 
  Doba vybavenia: v závislosti od doručenia čestného vyhlásenia k žiadosti – 10 prac. dní
  Vybavuje: pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
  Poplatok: bez poplatku
  Prílohy:
  Tlačivá slúžia len ako vzor. Žiadosť o vydanie súhlasu je potrebné vypísanú doručiť do podateľne MsÚ poštou alebo osobne. Čestné vyhlásenie s osvedčenými podpismi vlastníkov nehnuteľnosti tvorí prílohu žiadosti, prípadne je možné podpisy vlastníkov nehnuteľnosti osvedčiť priamo v CSOM. 
  Prilohy: žiadosť o vydanie súhlasu obce - vzor    .DOC príloha
  čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor     .DOC príloha
  84.Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách
  Popis:Názov úradného procesu:
  Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách.
  Popis:
  Vyžaduje sa pri umiestňovaní nových podzemných a nadzemných vedení každého druhu v telese miestnych komunikácií a účelových komunikácií v rámci spracovávania projektovej dokumentácie k územnému konaniu líniovej stavby, príp. ako súčasť inej stavby (rekonštrukcie, modernizácie).
  Formulár:
  Žiadosť o vydanie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia na miestnej komunikácii.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - kópia z katastrálnej mapy s podrobným náčrtom trasy vedenia,
  - vyjadrenie správcu miestnej komunikácie Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš,
  - vyjadrenia vlastníkov (správcov) ostatných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území,
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Opravné prostriedky:
  Na udelenie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia v miestnej komunikácii sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  85.Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
  Popis:
  Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
  Potrebné doklady:
  - právoplatné súdne rozhodnutie
  - doplňujúce matričné doklady
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  1 mesiac
  Poplatok:
  - bez poplatku - návrat k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželov do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku
  - 5 € - vystavenie nového matričného dokladu
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  86.správny poplatok za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
  Popis:K podanej žiadosti je potrebné preukázať náležitosti podľa § 20 ods. 5 a priložiť doklady podľa § 20 ods. 6 zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.
  Prilohy: žiadosť o zmenu individuálnej licencie 
  návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov 
  87.Správy, informácie pre média a verejnosť
  Popis:Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
  O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
  Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.
  88.Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Mesto ako vlastník bytu skúma podmienky prechodu nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o prechod nájmu bytu s úradne overeným čestným vyhlásením žiadateľa/ov, že
  a) žil v deň smrti nájomcu s ním v spoločnej domácnosti a nemá vlastný byt ( ak ide o jeho deti, vnukov, rodičov, súrodencov, zaťa alebo nevestu )
  b) sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo boli na neho odkázaní výživou a žili s ním v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt spolu s úradne overeným čestným vyhlásením aspoň dvoch susedov - nájomcov resp. vlastníkov vedľajších bytov, že žiadateľ žil v spoločnej domácnosti s nájomcom bytu
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš    .DOC príloha
  89.Stanovisko k vzniku spoločného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Mesto ako vlastník bytu sa vyjadruje k vzniku spoločného nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o spoločný nájom bytu so zdôvodnením vzniku spoločného nájmu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  90.Stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunálneho odpadu
  Popis:
  Na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý splní zákonom stanovené podmienky – ak preukáže, že množstvo jeho komunálneho odpadu je presne merateľné, ak je zabezpečené separovanie odpadov a miesto uloženia odpadu do času jeho odvozu je zabezpečené proti nežiaducemu úniku .
  Potrebné doklady:
   -žiadosť o stanovisko
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
  e-mail: maria.losonska@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 30 dní
  Poplatok: bez poplatku
  Zákony: Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  VZN č. 8/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš
  Prilohy: Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu    .DOC príloha
  91.Stanovisko mesta k prihláseniu sa občana na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Občan sa môže prihlásiť na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta len s jeho súhlasom na základe stanoviska prenajímateľa bytu

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k prihláseniu sa na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta so súhlasom nájomcov formou čestného vyhlásenia
  Doba vybavenia:
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu    .DOC príloha
  92.Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov
  Popis:Nájomcovia bytov - z ktorých je aspoň jeden vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš - na základe vzájomnej písomnej dohody o výmene užívaných bytov - podpisy nájomcov musia byť úradne overené - musia mať k výmene písomný súhlas oddelenia správy majetku mesta, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľom - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

  Potrebné doklady :
  - žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov ( tlačivo )
  - písomná dohoda nájomcov o výmene bytov (k dispozícii je predtlač)
  - potvrdenia žiadateľov, ktorí chcú uskutočniť výmenu do mestského bytu o výške čistých príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
  - potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že žiadateľ nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov    .RTF príloha
  93.Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
  Popis:Nájomca bytu vo vlastníctve mesta môže byt alebo jeho časť prenechať inému do podnájmu len s písomným súhlasom prenajímateľa, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľovi - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
  -- zmluva o podnájme uzavretá medzi nájomcom bytu a občanom, ktorému byt prenecháva do podnájmu (zmluva musí upravovať podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa)
  -- potvrdenie prenajímateľa bytu, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  94.Stavebné povolenie
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
  Popis:Rozhodnutie o umiestnení stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe podania písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady :
  -- žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
  -- situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
  -- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
  -- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  -- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
  -- doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.
  Poplatok - zákon o správnych poplatkoch - príloha
  Prilohy: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia    .DOC príloha
  95.Sťažnosť
  Popis:Sťažnosti
  je možné podávať na Mestskom úrade,
  na útvare hlavného kontrolóra mesta č. d. 313
  alebo písomne
  na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
  96.trafostanice, verejné osvetlenia, sadové úpravy
  Popis:
  97.Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát
  Popis:- predmetom procesu je evidencia poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta
  Formulár:
  - oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Prilohy: Priznanie k dani za ubytovanie    .DOC príloha
  98.Umiestnenie vecí na miestnej komunikácii a jej súčastiach
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii.
  Popis:
  Umiestnením predmetov, zariadení a materiálov sa rozumie umiestnenie lešenia, skládky stavebného materiálu, výkopového materiálu, materiálu z búrania, dočasné sústreďovanie starých a nepotrebných vecí, odpadu z udržiavacích prác, zo stavebných úprav, z nevyhnutných úprav a zo zabezpečovacích prác uložených príslušným stavebným úradom, umiestnenie tuhého paliva, ktorého doba trvania skládky bude dlhšia ako 24 hodín, umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, umiestnenie prenosného reklamného zariadenia.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - vyplnená predtlač žiadosti o povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii,
  - vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši,
  - prehľadná situácia s vyznačením plochy miestnej komunikácie požadovanej na zvláštne užívanie.
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, rozsahu a lehoty zvláštneho užívania. Stanovuje sa individuálne.
  Daň sa určuje podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta za každý aj neúplný m2 užívaného priestoru a každý aj neúplný deň.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  Opravné prostriedky:
  Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  Prilohy: Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia 
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu 
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu 
  Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia 
  Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu 
  99.Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
  Popis:Názov úradného procesu:
  Zabratie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií.
  Popis:
  Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je zabratím verejného priestranstva na iné účely, než na ktoré je verejné priestranstvo určené. Na umiestnenie predmetných zariadení sú určené lokality.
  Formulár:
  Oznámenie - zabratie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - písomný súhlas oddelenia sociálnych vecí a kultúry Mestského úradu s účinkovaním zariadenia cirkusu v meste Liptovský Mikuláš,
  - ak vlastníkom pozemku, na ktorom má byť zariadenie cirkusu umiestnené, nie je mesto, tak je potrebné predložiť aj písomný súhlas vlastníka predmetného pozemku,
  - identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
  - náčrt plochy verejného priestranstva požadovanej na predmetný účel.
  Lehota vybavenia:
  Do 7 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP 
  100.Určenie otcovstva plnoletých rodičov pred alebo po narodení dieťaťa
  Popis:Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením podľa zákona o rodine v platnom znení.
  Maloletí rodičia určujú otcovstvo pred okresným súdom
  Potrebné doklady:
  - občiansky preukaz matky a otca,
  - právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená),
  - úmrtný list, ak je matka vdova.
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  101.Určenie podmienok úpravy miestnych komunikácií po haváriách
  Popis:Názov úradného procesu:
  Dodatočne vydané rozhodnutie s určením podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu.
  Popis:
  V prípade opravy súvisiacej s odstraňovaním dôsledkov havárie na podzemnom vedení je vlastník alebo správca tohto vedenia povinný doručiť na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši písomnú žiadosť o dodatočné určenie podmienok uvedenia komunikácie do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia.
  Formulár:
  Žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie z dôvodu:
  –– odstraňovania poruchy na prípojke vedenia,
  –– odstraňovania poruchy na hlavnom (vedľajšom) vedení.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  Vyplnená predtlač žiadosti o dodatočne vydané rozhodnutie.
  Lehota vybavenia:
  Do 15 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  Opravné prostriedky:
  Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  Prilohy: Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie 
  Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka 
  102.Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
  Popis:Názov úradného procesu:
  Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
  Popis:
  Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení sa vyžaduje pri zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, pri uzávierkach, obchádzkach a odklonoch. Určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení sa vyžaduje pri riadení a usmerňovaní cestnej premávky a na informovanie vodičov.
  Formulár:
  Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pre umiestnenie dočasného dopravného značenia z dôvodu:
  –– zriadenia, rekonštrukcie prípojky vedenia,
  –– zriadenia, rekonštrukcie hlavného, vedľajšieho vedenia,
  –– zabezpečenia iného zvláštneho užívania miestnej komunikácie.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana,
  - pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu
  - situačný náčrt použitia dopravného značenia odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši (súhlas nie je potrebný v prípade rozkopávky samostatného chodníka určeného výhradne pre chodcov, ktorý nie je priľahlý k vozovke),
  - súhlas vlastníka nehnuteľnosti – chodníka, cestného pomocného pozemku, oplotenia a pod. s umiestnením dopravnej značky, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 08/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Vyhláška č. 09/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Opravné prostriedky:
  Na určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  Prilohy: Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia 
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia  
  Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky 
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné 
  103.Uvítania dieťaťa do života
  Popis:
  Poverený zamestnanec mestského úradu pripravuje pre novorodené dieťa s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš spravidla do 3 mesiacov života dieťaťa rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života. Slávnosť sa vykonáva individuálne pre každé dieťa na základe písomnej pozvánky adresovanej rodičom dieťaťa, spravidla podľa adresy trvalého pobytu matky dieťaťa, v obradnej miestnosti mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné na základe dohody s rodičmi dieťaťa vykonať aj hromadne pre viacej detí.
  Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné vykonať na základe žiadosti rodičov dieťaťa adresovanej mestskému úradu aj pre dieťa, ktoré nie je občanom mesta – nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš za poplatok schválený mestským zastupiteľstvom.
  Potrebné doklady:  v prípade dieťaťa, ktoré nie je občanom mesta - rodný list dieťaťa
  -občiansky preukaz rodiča
  Vybavuje:   pult č. 4 v CSOM – overovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  do 3 mesiacov života dieťaťa
  Poplatok:
  - bez poplatku - pre dieťa, ktoré je občanom mesta
  - 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním rodinnej slávnosti uvítania dieťaťa do života pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
  Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne mestského úradu.
  104.Uzavretie manželstva
  Popis:
  Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.
  Ak ide o uzavretie manželstva v obradnej miestnosti v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Liptovskom Mikuláši sa sobáše konajú v stredu v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. a v sobotu v čase od 13,00 hod. do 19,00 hod. v obradnej miestnosti mestského úradu. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa občiansky obrad uzavretia manželstva nevykonáva.
  Na žiadosť snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj mimo obradnej miestnosti za poplatok po predchádzajúcej dohode a posúdení vhodnosti miesta obradu s matrikárkou.
  Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta, kde sa nachádza kostol, v ktorom bude manželstvo uzavreté.
  Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list, vykoná zápis do knihy manželstiev a vystaví oznámenie o uzavretí manželstva, ktoré zašle na obecný alebo mestský úrad do miesta trvalého pobytu manželov.
  Potrebné doklady:
  - žiadosť o uzatvorenie manželstva - vzor,
  - rodný list obidvoch snúbencov,
  - občianske preukazy obidvoch snúbencov,
  - rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode,
  - vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky,
  - v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.
  Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  - rodný list,
  - doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
  - doklad o štátnom občianstve,
  - doklad o pobyte,
  - potvrdenie o osobnom stave,
  - úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
  - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený,
  - doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
  Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:
  • Správne poplatky v zmysle zákona o správnych poplatkoch:
  a) bez poplatku - Uzavretie manželstva medzi občanmi SR pred príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
  b) 70,00 € - Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
  c) 200,00 € - Uzavretie manželstva medzi cudzincami
  d) 200,00 € - Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
  e) 20,00 € - Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
  f) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
  g) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
  h) 70 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
  i) 35 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
  Pozn: Od správnych poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od poplatkov podľa písmena e) a f) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matičným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
  • Poplatok schválený Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši:
  - 66 € - Poplatok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo určenej obradnej miestnosti
   Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ.
  Prílohy:  
  - Žiadosť o uzavretie manželstva - vzor - tlačivo slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a podať
  - Poučenie snúbencov - vzor  - ako súčasť žiadosti o uzavretie manželstva
  Prilohy: Žiadosť o uzavretrie manželstva 
  105.Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie uzávierky premávky na miestnej komunikácii.
  Popis:
  Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie sa uskutočňuje v záujme bezpečnosti dopravy a ochrany stavu komunikácie pri jej zvláštnom užívaní.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie uzávierky z dôvodu:
  –– zriadenia podzemného a nadzemného vedenia, vrátane vykonávania plánovaných opráv vedení,
  –– iného zvláštneho užívania.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - vyplnená predtlač žiadosti o povolenie uzávierky,
  - preukaz totožnosti občana,
  - pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu,
  - grafická príloha so zakreslením úseku uzávierky,
  - vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši.
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok 66 €.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  Opravné prostriedky:
  Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  Prilohy: Žiadosť FO - uzávierka MK 
  Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK 
  Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie 
  106.Vedenie osobitnej matriky
  Popis:
  Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ku ktorým došlo v cudzine u slovenských občanov:
  - narodenie dieťaťa v cudzine,
  - uzatvorenie manželstva v cudzine,
  - úmrtie občana v cudzine.
  Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.
  UPOZORNENIE
  Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
  Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
  Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list,  sobášny list alebo úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
  Potrebné doklady:
  - rodný list z cudziny,
  - sobášny list z cudziny,
  - úmrtný list z cudziny,
  - rodný list štátneho občana SR,
  - občiansky preukaz,
  - pri rodnom a úmrtnom liste aj sobášny list ak táto skutočnosť nastala.
  Vybavuje:  Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia: spísanie zápisu na počkanie
  Poplatok:  bez poplatku
  Prílohy:  - Zápis o uzavretí manželstva   - vzor
  - Zápis o narodení  - vzor
  - Zápis o úmrtí - vzor 
  Tlačivá slúžia len ako vzor, ktorý si doma vypísaný môžete priniesť na matričný úrad, matričný úrad však tlačivo musí opätovne vypísať strojom a tak odoslať.
  Prilohy: Zápis o uzavretí manželstva 
  Zápis o narodení 
  Zápis o úmrtí 
  107.verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie bez zverejnenia
  Popis:
  108.Vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóne)
  Popis:
  Názov úradného procesu:
  Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (pešej zóne).
  Popis:
  Pri vjazde s motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóny) sú vodiči povinní dodržiavať osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne § 59 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  -          Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
  -          V pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo.
  -          V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.
  109.Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
  Popis:
  Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytových priestorov je vypracovávané k 31.5 v príslušnom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok. 
  Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov je vypracovávané k 30.6.v príslušnom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok. 
  Reklamáciu vyúčtovaní je možné podať do 15 dní od jeho doručenia. Vysvetlenie spôsobu vypracovania vyúčtovania ako aj jednotlivých platieb je podané v stránkové dni na oddelení správy bytov a nebytových priestorov.
   
  110.Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana pre účely uzavretia manželstva
  Popis:
  Osvedčenie o právnej spôsobilosti pre účely uzavretie manželstva v cudzine sa nevydáva, nahrádza ho čestné vyhlásenie urobené pred notárom.
  Rodný list, vyhlásenie žiadateľa pred notárom musí mať príslušné overenia (vyžadované tou krajinou, v ktorej sa manželstvo uzatvára).
  Matričný úrad vydáva potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine, kde potvrdzuje, že Slovenská republika od 1. 2. 2006 nevydáva toto osvedčenie.
  Potrebné doklady:
  - rodný list,
  - platný občiansky preukaz.
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:5,00 €
  111.Vydanie rybárskeho lístka
  Popis:Rybárske lístky vydáva Mestský úrad a Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš na základe písomnej žiadosti. 
  Potrebné doklady:
  - žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (tlačivo).
  - občiansky preukaz, príp. pas (cudzinci)
  - doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie rybárskeho lístka podľa položky 38 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
   e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk, robert.smitka@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: na počkanie
  Poplatok:
  a./ týždenný rybársky lístok   1,50 €
  b./ mesačný rybársky lístok   3 €
  c./ ročný rybársky lístok     7 €
   d./ trojročný rybársky lístok 17 €
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  Od poplatku sú oslobodení:
   a./ žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
   b/ zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
   c/ odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
   d/ zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž,
   e/ osoby do 15 rokov.
   Zákony:   Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zmien a doplnkov
  Prilohy: žiadosť o vydanie rybárskeho lístka 
  112.Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
  Popis:
  Voličský preukaz vystaví poverený zamestnanec mestského úradu na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb, referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz, príp. písomné splnomocnenie na prevzatie preukazu
  Vybavuje:   pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  113.vyjadrenie k vydaniu osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva
  Popis:Potrebné doklady:
  - kópie pozemnoknižných  vložiek,
  - list vlastníctva,
  - geometrický plán,
  - vyjadrenie osôb, resp. práv. nástupcov posledných vlastníkov.
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od predloženia dokladov.
  114.Vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým
  Popis:
  Občiansky obrad poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonáva v Dome smútku, vo výnimočných prípadoch aj v rodinnom dome zosnulého.
  Pozostalí vybavujúci tento obrad komunikujú po zapísaní úmrtia občana s pohrebnými službami a s povereným zamestnancom Verejnoprospešných služieb v Liptovskom Mikuláši (ďalej len VPS), ktoré smútočnú rozlúčku v Dome smútku organizujú. Tento poverený zamestnanec VPS pripravuje obrad poslednej rozlúčky so zosnulým na základe žiadosti pozostalých, pričom akceptuje ich požiadavky, pripravuje smútočnú reč a odobierku od obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, zabezpečuje aj účinkujúcich na občianskom obrade -  poslanca – rečníka, speváka, hudobníka a recitátora.
  Na žiadosť pozostalých zamestnanec organizujúci smútočnú rozlúčku pripraví smútočnú rozlúčku a vykoná ju aj na cirkevnom pohrebe.
  Obrad poslednej rozlúčky sa vykonáva pre občanov mesta Liptovský Mikuláš bez poplatku.
  Obrady poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonávajú podľa potreby, spravidla v pracovných dňoch v týždni.
  Potrebné doklady: podklady pre spracovanie smútočnej rozlúčky
  Vybavuje:   Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš
  Doba vybavenia:  do 24 hodín
  Poplatok:   bez poplatku
  - bez poplatku – zosnulý občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš
  - 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu poslednej rozlúčky so zosnulým pre zosnulého, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
  Poplatok sa uhrádza v Dome smútku Pohrebným a cintorínskym službám mesta Liptovský Mikuláš.
  115.Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu
  Popis:Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu a služieb spojených s užívaním bytov, z nájmu a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a z nájmu za užívanie obytnej miestnosti.
   
  V prípade evidovaného nedoplatku u jednotlivých nájomcov bytov, nebytových priestorov ako aj nájomcov obytných miestností, majú dlžníci možnosť splatiť vzniknutú pohľadávku v pravidelných mesačných splátkach. V prípade, že sa rozhodnú využiť možnosť posplácania nedoplatku formou splátok, písomne požiadajú prenajímateľa o uzavretie dohody o uznaní a splatení dlhu, prípadne ak je pohľadávka zabezpečená súdne, požiadajú o uzavretie splátkového kalendára. Jedná sa o bežnú písomnú žiadosť, obsahujúcu návrh výšky mesačnej splátky s uvedením presného termínu začatia splácania dlhu. Okrem uvedeného je nutné, aby žiadosť obsahovala meno, priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu ako aj uvedenie telefonického kontaktu.
  116.Vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú
  Popis:
  Bezplatné vypožičanie stacionárneho cykloboxu na niektorom zo stanovíšť na ul. M. R. Štefánika pri autobusovej stanici alebo na ul. Bernolákovej v Rohonciho záhrade.  Doba vypožičania je 1 rok. Mesto za vypožičanie cykloboxu požaduje zádržné, ktoré po ukončení doby vypožičania občanovi vráti. 
  Formulár:
  Žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana
  Vybavuje:  
  Oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 
  Lehota vybavenia:
  Do 7 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  Zádržné 30€
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník 
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú    .DOC príloha
  117.Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho), úmrtného listu
  Popis:
  Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.
  Potrebné doklady:
  - Občiansky preukaz
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  do 3 dní
  Poplatok:   5 €
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  118.Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR
  Popis:Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR vo veci platobnej disciplíny jednotlivým žiadateľom, nájomcom mestských bytov a nájomcom obytných miestností.
   
  Potvrdenia o platobnej disciplíne sú vystavované jednotlivým žiadateľom do tlačív, ktoré si žiadatelia vyzdvihnú na ÚPSVaR. Jedná sa o špecifické tlačivá ÚPSVaR (pre účely poskytnutia dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky ...). Ostatné potvrdenia sú vystavované individuálne, a to podľa žiadostí nájomcov bytov a obytných miestností.
  119.Zápis úmrtia do matriky
  Popis:
  Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, v obvode ktorého nastalo úmrtie. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ďalej vystaví oznámenie o úmrtí pre - sociálnu poisťovňu, daňový úrad, okresný súd, register obyvateľov, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  a toto oznámenie aj odošle príslušným inštitúciám.  
  Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa vydávajú príslušné pohrebné služby zabezpečujúce pohreb zosnulého.
  Potrebné doklady:
  - List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár 3 x – 2 tlačivá pre matriku a 1 pre pozostalých
  - Občiansky preukaz zomrelého
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie
  Poplatok:   bez poplatku
  120.Zápis narodenia do matriky
  Popis:
  Narodenie dieťaťa nahlási zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa dieťa narodilo matričnému úradu, v obvode ktorého sa zdravotnícke zariadenie nachádza. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, pridelí rodné číslo, vystaví rodný list, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej vystaví oznámenie o narodení pre zdravotnú poisťovňu (preukaz poistenca si  vybaví v poisťovni sama matka), oznámenie pre obec, v ktorej má matka dieťaťa trvalý pobyt. Matka dieťaťa na základe tohto oznámenia musí prihlásiť dieťa na konkrétnu adresu.
  Potrebné doklady:
  • Dieťa narodené v platnom manželstve:
  - občiansky preukaz rodičov
  - sobášny list
  • Dieťa narodené slobodnej matke:
  - občiansky preukaz
  • Dieťa narodené rozvedenej matke:
  - právoplatný rozsudok o rozvode
  - občiansky preukaz
  • Dieťa narodené vdove:
  - úmrtný list zosnulého manžela,
  - občiansky preukaz.
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  na počkanie – zápis novorodeného dieťaťa do matriky
  Poplatok:
  - bez poplatku – zápis novorodeného dieťaťa do matriky
  121.Zmena mena alebo zmena priezviska
  Popis:Matričný úrad vykonáva zmenu mena:
  a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
  b) mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
  c) mena z dôvodu zmeny pohlavia.
  Matričný úrad vykonáva zmenu priezviska:
  a) po rozvode manželstva (od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva do 3. mesiacov bezplatne)
  b) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
  c) spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
  d) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
  e) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
  f) z dôvodu zmeny pohlavia
  g) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení na priezvisko určené pre ich ostatné deti
  h) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.
  Matričný úrad vykonáva zápis o určení druhého a tretieho mena pre dieťa aj dospelú osobu, zrušenie zápisu druhého a tretieho mena a zmenu poradia mien.
  Žiadosti o zmenu mien a priezvisk sa spisujú na matričnom úrade.
  Potrebné doklady:
  - žiadosť o zmenu mena a priezviska vydaná a spísaná na matričnom úrade
  Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
  Doba vybavenia:  15 dní
  Poplatok:   - nový rodný list – 5 €
  Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
  122.Zmena sídla prevádzkarne
  Popis:- predmetom je evidencia zmeny sídla obchodu/prevádzkarne
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa –obchodné meno, IČO, adresu pôvodnej prevádzkarne, adresu novej prevádzkarne, prevádzkový čas/
  Prilohy: oznámenie o zmene sídla prevádzkarne 
  123.Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín
  Popis:- predmetom je dlhodobá alebo sezónna úprava času predaja predajne/prevádzkarne
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN.
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb 
  124.zmluva o vecnom bremene
  Popis:Potrebné doklady:
  - osobné údaje fyzickej osoby,
  - výpis z obch. reg. právnickej osoby,
  - geometrický plán,
  - kolky k návrhu na vklad.
  Lehota vybavenia:

  - po schválení na porade primátora mesta.
  125.zmluva o záložnom práve
  Popis:Potrebné doklady:
  - osobné údaje fyzickej osoby,
  - výpis z obch. reg. právnickej osoby,
  - kolky k návrhu na vklad.
  Lehota vybavenia:

  - po schválení na porade primátora mesta.
  126.Zriadenie letnej terasy na verejnom priestranstve
  Popis:Názov úradného procesu:
  Zriadenie sezónneho alebo príležitostného odbytového strediska.
  Popis:
  Verejným priestranstvom sa v tomto prípade rozumie námestie (pešia zóna), spevnená plocha pred objektmi občianskeho vybavenia. Zabratím verejného priestranstva na predmetný účel je: umiestňovanie „letných terás“, „letných záhrad“ a „átrií“ na verejnom priestranstve, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni poskytujúcej rovnaké pohostinské služby.
  Formulár:
  Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na verejnom priestranstve.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
  - nájomnú zmluvu na nebytové priestory, v ktorých je zriadená prevádzkareň záujemcu o zabratie verejného priestranstva, ak nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
  - grafická situácia umiestnenia sezónnej terasy na verejnom priestranstve s návrhom rozmiestnenia stolov, stoličiek a slnečníkov, vrátane nevyhnutného mobiliáru, s písomným súhlasom architekta mesta.
  Lehota vybavenia:
  Do 7 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Daň za užívanie verejného priestranstva pod všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP 
  127.Zriadenie vyhradeného parkoviska
  Popis:Názov úradného procesu:
  Vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovacie miesto.
  Popis:
  Žiadosť sa podáva v prípade potreby vyhradiť parkovacie miesto
  - v obytnej zóne pre vozidlo, ktorého držiteľom (alebo užívateľom) je zdravotne ťažko postihnutá osoba,
  - na verejnom priestranstve pre určité vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
  - pre vozidlo TAXISLUŽBY.
  Formulár:
  Oznámenie – trvalé parkovanie motorových vozidiel.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana alebo splnomocneného zástupcu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikajúcej podľa osobitných predpisov,
  - preukaz osobitného označenia vozidla vydaný krajským úradom, alebo parkovací preukaz vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
  - osvedčenie o evidencii vozidla (k nahliadnutiu).
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku. Daň za vyhradenie priestoru ako parkovisko pre určité vozidlo je určená vo všeobecne záväznom nariadení mesta.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
  VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  VZN č. 2/1994 o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách.
  Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta
  Opravné prostriedky:
  Nepodáva sa.
  Prilohy: Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla 
  Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP    .RTF príloha
  128.Zriaďovanie vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
  Popis:Názov úradného procesu:
  Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
  Popis:
  Predmetom podania je vybudovanie prístupovej komunikácie z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
  Formulár:
  Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
  Potrebné doklady pri osobnom podaní:
  - preukaz totožnosti občana,
  - pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu
  - list vlastníctva (priľahlej nehnuteľnosti, napájaného objektu),
  - situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením vjazdu,
  - projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,
  - vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu,
  - technická správa vypracovaná projektantom s oprávnením na dopravné stavby, Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, od dopravného významu dotknutej komunikácie. Stanovuje sa individuálne.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
  Opravné prostriedky:
  Na rozhodovanie o pripojení účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  Prilohy: Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu 
  Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu 
  129.Zrušenie prevádzky
  Popis:- predmetom je evidencia zrušených obchodov/prevádzkarní
  Formulár:
  - oznámenie o zrušení prevádzkarne
  Prilohy: oznámenie o zrušení prevádzkarne 
  130.Zrušenie trvalého pobytu
  Popis:
  Ohlasovňa pobytu trvalý pobyt zruší podľa zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 454/2004 Z. z. v týchto prípadoch:
   
  a) po doručení odhlasovacieho lístku z ohlasovne pobytu v inom meste či obci (keď sa občan mesta prihlási na trvalý pobyt do iného mesta či obce, ohlasovňa príslušná pre jeho nový trvalý pobyt zašle občanom vyplnené a ním podpísané tlačivo, odhlasovací lístok, do ohlasovne jeho bývalého trvalého pobytu, táto ho následne zo svojej evidencie vyradí a zruší mu v meste trvalý pobyt) - § 10 písm. d) zákona 
  b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3 zákona,
       (1) Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
       (3) Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň uvedený na odhlasovacom lístku.
  d) ak prihlásenie k trvalému pobytu bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
  e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
  f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá v budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka.
  g) ak budova zanikla.  
   

  Potrebné doklady:
  -- návrh na zrušenie trvalého pobytu – vzor – tlačivo je potrebné odovzdať pri návšteve CSOM vyplnené a podpísané
  -- ostatné doklady – viď v tlačive návrhu na zrušenie trvalého pobytu 
  Vybavuje: pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatok: bez poplatku
  Prílohy: Návrh na zrušenie trvalého pobytu - vzor
  Prilohy: Návrh na zrušenie trvalého pobytu    .DOC príloha
  131.Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností
  Popis:Záložné právo zriadené na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu v prospech mesta Lipt. Mikuláš

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o zrušenie záložného práva k bytu zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš s uvedením č. zmluvy a s odôvodnením a prílohami (doklad o zaplatení kúpnej ceny vrátane poskytnutej 30 % zľavy resp. kúpna zmluva)
  -- súhlas k použitiu osobných údajov žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  132.šport, oznamovacia povinnosť, športové podujatie
  Popis:Základnou povinnosťou každého organizátora verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí je písomne oznámiť (oznamovacia povinnosť) mestu zámer zorganizovať podujatie a to najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Na základe tohto oznámenia môžu dané subjekty konať v zmysle zákona. Žiadame všetkých usporiadateľov predmetných podujatí o dodržiavanie ustanovení zákona a plnenie oznamovacej povinnosti.
  Mesto má v zmysle ods. (4) § 8 uvedeného zákona povinnosť vykonávať dozor na organizovaných športových podujatiach na území mesta. Dozorným orgánom z poverenia primátora mesta je Mestská polícia Liptovský Mikuláš.
  Prilohy: Oznamovacia povinnosť športového podujatia    .RTF príloha
  133.Žiadosť o prijatie do zamestnania
  Popis:Záujemcovia o prijatie do zamestnania na mestskom úrade, spoločnom obecnom úrade, školách a školských zariadeniach, tiež zamestnanie ako opatrovateľ(ka) môžu podať žiadosť o prijatie do zamestnania.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o zamestnanie, písomný súhlas so spracúvaním a evidovaním osobných údajov na účel prípadného prijatia do zamestnania po dobu najmenej jedného roka

  Doba vybavenia: do 15 dní
  Poplatky: bez poplatku
  134.Žiadosť o súhlas na povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  Popis:
  Stanovisko o povolení užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydáva mesto - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
  Potrebné doklady: 
   -žiadosť o povolenie užívania MZZO (tlačivo)
   -doklad preukazujúci zhodu vlastností od zariadenia (certifikát)
  - potvrdenie o preskúšaní komína (stanovisko kominárskeho podniku), resp. správa o odbornej  prehliadke a skúške plynového zariadenia
  - doklad o zaplatení správneho poplatku 10 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch, v prípade vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 5 - 30 dní
  Poplatok: bez poplatku okrem  prípadu vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu  - 10 € 
  Zákony: Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  Vyhláška č.  410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
  Prilohy: Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
  135.Žiadosť o súhlas na povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  Popis:
  Prevádzkovatelia MZZO sú povinní písomne požiadať MsÚ o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
  Potrebné doklady: 
   -žiadosť o súhlas so zmenou typu kotlov MZZO (tlačivo)
  -projektová dokumentácia zmeny MZZO
   -certifikát zdroja (doklad preukazujúci zhodu vlastností)
  - stanovisko kominárskeho podniku
  - doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške
  - doklad o zaplatení správneho poplatku:
  5 € v zmysle položky 162 písm. ac) zák. č. 145/1995 Z.z. o správ. poplatkoch 
  (vydanie stanoviska ku zmene zdroja)
  10 € v zmysle položky162 písm. af) zák. č. 145/1995 Z.z. o správ. poplatkoch 
  (vydanie rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu).
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 5 - 30 dní
  Poplatok:
  5 € - vydanie stanoviska ku zmene zdroja, ak povoľovanie podlieha stavebnému konaniu
  10 € - vydanie rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
  Zákony: Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  Vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
  Prilohy: Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
  136.Žiadosť o súhlas so zriadením nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
  Popis:
  Stanovisko o povolení MZZO vydáva mesto - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
  Malým zdrojom sú technologické celky obsahujúci stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov znečisťovania (napr. lakovne, stolárstva atď.) a plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov, ak nie sú súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania. V prípade pochybností o tom, či ide o malý alebo stredný zdroj rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
  Potrebné doklady:
   -žiadosť o povolenie MZZO (tlačivo)
   -projektová dokumentácia k stavebnému konaniu (bude vrátená)
   -kópia výpisu z listu vlastníctva a z katastrálnej mapy (mapový podklad) 
   - doklad o zaplatení správneho poplatku 10 € v zmysle zákona o správnych, v prípade vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.
  Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón: 55 65 350, 55 65 351
  e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
  Lehota vybavenia: 5 - 30 dní
  Poplatok: bez poplatku okrem  prípadu vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu  - 10 € 
  Zákony: Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  Vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
  Prilohy: Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
  137.Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² (jednoduchá stavba)
  Popis:
  Stavebné povolenie vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti. Reklamnú stavbu možno uskutočniť až po právoplatnosti vydaného rozhodnutia.
  Potrebné doklady:
  - list vlastníctva (originál) 
  - kópia z katastrálnej mapy (originál)
  - splnomocnenie (v prípade zastupovania stavebníka v konaní)
  -  súhlas vlastníka nehnuteľnosti
  (iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 stavebného zákona - list vlastníctva pre pôvodného navrhovateľa - k pozemkom - k stavbám a iné právo (- LV+ Nájomná zmluva; LV+ Dohoda o zriadení vecného bremena; LV + Zmluva o budúcej kúpnej zmluve atď. )
  -  3 x dokumentácia obsahujúca návrh reklamnej stavby  a jednoduchý náčrt jej umiestnenia v primeranej mierke, ( v meste L.Mikuláš 2x)
  Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby  potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo k nej pripojí:
  - náčrt alebo  fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia reklamnej stavby  do priestoru a jej  výtvarné riešenie.
  - technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jej  inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia (ak ide o svetelné zariadenia, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie),
  - doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
  - údaje o tom, či sa prevádzka  reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom a pod. 
  - vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou svojpomocne (fotokópia osvedčenia)
  - osvedčenie projektanta
  - výpis z obchodného registra zhotoviteľa stavby, resp. živnostenský list
  - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov najmä :
  - z orgánov verejnej správy :
  I. cestný správny orgán iba pri umiestnení reklamnej stavby na alebo v cestnom ochrannom pásme pozemnej komunikácie, 
  II. správca komunikácie iba pri umiestnení reklamnej stavby na pozemnej komunikácii, 
  III. dopravný inšpektorát k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
  IV. krajský pamiatkový úrad pri ochrane pamiatkového fondu, 
  - z vlastníkov sietí a zariadenia technického vybavenia územia 
  I. verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
  II. elektrického vedenia a elektrickej stanice, 
  III. plynárenských zariadení a plynovodov, 
  IV. rozvody tepla, telekomunikačné vedenia
  - všetky prílohy v zmysle vyhlášky 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  - doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za každú jednotlivú stavbu, ktorej najväčšia informačná plocha je:
  od 3 m2  do 20 m2 vrátane - 60 eur, od 20 m2 vrátane -150 eur.
   
  Prilohy: žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2    .DOC príloha
  138.Žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla) budove
  Popis:Rozhodnutie, oznámenie o určení súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla)
  -- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
  -- kolaudačné rozhodnutie

  Prilohy: Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla    .DOC príloha
  139.Žiadosť o výrub drevín na súkromnom pozemku
  Popis:

  Rozhodnutie o výrube drevín na súkromnom pozemku vydáva Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe písomnej žiadosti.

  Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje:
   - na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
   - na obnovu produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
   - na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
   - pri hrozbe bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, s tým, že takýto výrub je nevyhnutné oznámiť na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

  Potrebné doklady :
   - žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta (tlačivo)
   - výpis z evidencie nehnuteľnosti, list vlastníctva, alebo iný doklad o vlastníctve pozemkov, na ktorých dreviny rastú
   - súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
   - kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres so zakreslením drevín, ktorých výrub sa vyžaduje
  -  doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti vo výške 10 €/fyzické osoby, 100 €/ právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov

  Vybavuje:   Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
  Telefón :   5565350, 5565351
   e-mail :   m.losonska@mikulas.sk
  Lehota vybavenia :  30 dní
  Poplatok : 10 € fyzické osoby
  100 € právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
  Zákony:  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
  Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.

  Prilohy: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta 
  140.Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
  Popis:
  Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Liptovský Mikuláš a údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu) zabezpečuje Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, so stanoviskom dotknutých vlastníkov bytov.
  Potrebné doklady :
   - žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta a údržbu verejnej zelene (tlačivo),
   - situačný nákres,
   - stanovisko dotknutých vlastníkov bytov
   - pri podaní žiadosti o výrub drevín doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 € / fyzické osoby, 100 €/ právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
  Vybavuje:   Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
   Telefón :   5565350, 5565351
   e-mail :   m.losonska@mikulas.sk
  Lehota vybavenia :  30 dní
  Poplatok : pri podaní žiadosti o výrub drevín 10 € fyzické osoby, 100 € právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
  Zákony:  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
  Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
  Prilohy: Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni 
  141.Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov
  Popis:Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov

  142.Žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla) budovy
  Popis:Rozhodnutie, oznámenie o zmene súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla)
  -- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
  -- kolaudačné rozhodnutie

  Prilohy: Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla    .DOC príloha
  143.Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
  Popis:
  Rozhodnutie o zmene trvania reklamnej stavby vydáva SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe písomnej žiadosti.
  Potrebné doklady:
  • Právoplatné stavebné povolenie - originál
  • Doklad preukazujúci oprávnenosť žiadateľa k predloženiu žiadosti o zmenu trvania reklamnej stavby
  • Doklady, ktorými navrhovateľ preukáže, že je vlastníkom pozemkov alebo stavieb ktorých sa zmena týka, alebo že má k pozemkom či stavbám iné právo, - list vlastníctva pre pôvodného navrhovateľa - k pozemkom - k stavbám a iné právo (- LV+ Nájomná zmluva; LV+ Dohoda o zriadení vecného bremena; LV + Zmluva o budúcej kúpnej zmluve atď. )
  • Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške podľa zákona. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v zn. n. p. ,   položky 60a písm. b):
  Reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ......60 €
  Reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150 €
  Upozornenie:
  1.  Povolenie zmeny trvania v zmysle stavebného zákona pre reklamnú stavbu vydáva mesto  ako príslušný stavebný úrad.
  2.  Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby musí byť podaná v čase platnosti povolenia reklamnej stavby- minimálne 30 dní pred uplynutím platnosti .
  3.  Povolenie zmeny môže byť vydané len po zaplatení príslušného správneho poplatku v zmysle zákona o správnych poplatkoch.
  Prilohy: Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby    .DOC príloha
  144.Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla) budovy
  Popis:Rozhodnutie, oznámenie o zrušení súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, oddelenie územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného poriadku na základe písomnej žiadosti.

  Potrebné doklady:
  -- žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla)
  -- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
  -- kolaudačné rozhodnutie

  Prilohy: Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla    .DOC príloha
  145.žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
  Popis:- žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie - stanovenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
  Prilohy: žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie 
  146.žiadosť o vrátenie dane/poplatku
  Popis:Podanie žiadosti o vrátenie pomernej časti dane/poplatku
  Prilohy: žiadosť o vrátenie dane/poplatku 
  147.žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
  Popis:
  žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Potrebné doklady: 
  - kópia katastrálnej mapy s vyznačením pozemku, ktorý je predmetom žiadosti 
  - výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva na pozemok, ktorý je predmetom žiadosti

  Prilohy: žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku