Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Nehnuteľnosti – stavbu: „SPOLOČENSKÝ PAVILÓN“ súp. č. 1577

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
  nehnuteľnosti – stavbu: „SPOLOČENSKÝ PAVILÓN“ súp. č. 1577 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 5269/73 a pozemok parc .č. KN-C 5269/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2, nachádzajúce sa v   k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Vyhlásenie OVS

  Prílohy

  Situačný nákres
  Nehnuteľnosti – stavbu: „SPOLOČENSKÝ PAVILÓN“ súp. č. 1577

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
  nehnuteľnosti – stavbu: „SPOLOČENSKÝ PAVILÓN“ súp. č. 1577 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 5269/73 a pozemok parc .č. KN-C 5269/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2, nachádzajúce sa v   k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Vyhlásenie OVS

  Prílohy

  Situačný nákres