Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Nehnuteľnosti – stavbu: „OBCHOD A SKLADY“ súp. č. 4046 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 5269/89 a pozemok parc. č. KN-C 5269/89 zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 
  nehnuteľnosti – stavbu: „OBCHOD A SKLADY“ súp. č. 4046 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 5269/89 a pozemok parc. č. KN-C 5269/89 zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský Mikuláš.


  Vyhkásenie OVS

  Prílohy

  Situačný nákres
  Nehnuteľnosti – stavbu: „OBCHOD A SKLADY“ súp. č. 4046 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 5269/89 a pozemok parc. č. KN-C 5269/89 zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 
  nehnuteľnosti – stavbu: „OBCHOD A SKLADY“ súp. č. 4046 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 5269/89 a pozemok parc. č. KN-C 5269/89 zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský Mikuláš.


  Vyhkásenie OVS

  Prílohy

  Situačný nákres