Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Pozemok parc. č. KN-C 364/98 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m²

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
  nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 364/96 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m², nachádzajúcu sa
  v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štefánikova.

  Vyhlásenie OVS

  Prílohy

  Situačný nákres
  Pozemok parc. č. KN-C 364/98 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m²

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
  nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 364/96 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m², nachádzajúcu sa
  v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štefánikova.

  Vyhlásenie OVS

  Prílohy

  Situačný nákres