Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš


                                                                       

  NÁZOV PROJEKTU
  Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš


  Mestu Liptovský Mikuláš bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, konkrétny cieľ 6.1.3 Zlepšenie prístupu ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.

  Realizáciou projektu, t.j. výstavbou nového komunitného centra, mesto vytvorí priaznivé podmienky  pre prácu s marginalizovanou rómskou komunitou za účelom jej integrácie do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce, zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien, ozdravných procesov a celkového zlepšenia životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.

  „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“  www.esf.gov.sk                                                                       www.minv.sk
  Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš


                                                                       

  NÁZOV PROJEKTU
  Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš


  Mestu Liptovský Mikuláš bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, konkrétny cieľ 6.1.3 Zlepšenie prístupu ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.

  Realizáciou projektu, t.j. výstavbou nového komunitného centra, mesto vytvorí priaznivé podmienky  pre prácu s marginalizovanou rómskou komunitou za účelom jej integrácie do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce, zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien, ozdravných procesov a celkového zlepšenia životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.

  „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“  www.esf.gov.sk                                                                       www.minv.sk