Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

  ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV 
  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA L.MIKULÁŠ

  Palúčanská 219, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44/562 45 09, 562 45 11
  Fax: +421/44/562 45 10
  Web: www.ddmlm.sk

  Riaditeľka:
  Mgr. Zuzana Šlauková
  Tel: +421/44/562 45 11

  Rozpočtová organizácia mesta.

  Činnosť Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta L. Mikuláš: 
   poskytujeme sociálne služby obyvateľom mesta L. Mikuláš a jeho spádovej oblasti nasledovne: 
  1. v zariadení pre seniorov 
   a) fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách...
   b) fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov ( zdravotný stav, rodinné a majetkové pomery, celková
   sociálna situácia a pod.). 
   
  2. v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb a stupeň ich odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace, alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona.

  Zamestnanci ZPSaDSS mesta Liptovský Mikuláš:

  Sociálny asistent:
  Mgr. Martina Domiterová Hricová
  Tel.: 044/562 45 09 
  E-mail: martina.domiterova@mikulas.sk

  Hlavná sestra:
  Mgr. Margita Valková
  Tel.: 044/562 45 09
  Mobil: 0910/995 510
  E-mail: margita.valkova@mikulas.sk

  Nepretržitý kontakt na sestry: +421/910 939 509
   

  Budova ZPSaDSS ZPSaDSS ZPSaDSS
  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

  ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV 
  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA L.MIKULÁŠ

  Palúčanská 219, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44/562 45 09, 562 45 11
  Fax: +421/44/562 45 10
  Web: www.ddmlm.sk

  Riaditeľka:
  Mgr. Zuzana Šlauková
  Tel: +421/44/562 45 11

  Rozpočtová organizácia mesta.

  Činnosť Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta L. Mikuláš: 
   poskytujeme sociálne služby obyvateľom mesta L. Mikuláš a jeho spádovej oblasti nasledovne: 
  1. v zariadení pre seniorov 
   a) fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách...
   b) fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov ( zdravotný stav, rodinné a majetkové pomery, celková
   sociálna situácia a pod.). 
   
  2. v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb a stupeň ich odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace, alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona.

  Zamestnanci ZPSaDSS mesta Liptovský Mikuláš:

  Sociálny asistent:
  Mgr. Martina Domiterová Hricová
  Tel.: 044/562 45 09 
  E-mail: martina.domiterova@mikulas.sk

  Hlavná sestra:
  Mgr. Margita Valková
  Tel.: 044/562 45 09
  Mobil: 0910/995 510
  E-mail: margita.valkova@mikulas.sk

  Nepretržitý kontakt na sestry: +421/910 939 509
   

  Budova ZPSaDSS ZPSaDSS ZPSaDSS