Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Štátny fond rozvoja bývania

  Podmienky pre poskytovanie žiadostí zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

  Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky  Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z.   a zákona č.244/2017 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

  1. Postup pri podaní žiadosti na podporu ŠFRB
  Žiadosť môžete podať na Mestskom úrade v  Liptovskom Mikuláši. Každá prijatá žiadosť o poskytnutie podpory  je zaevidovaná a postúpená na preskúmanie.  Zamestnanci zodpovední za preskúmanie žiadostí sú povinní každú žiadosť preskúmať v lehote do 10 dní.

  Aktuálne vzory všetkých typov žiadostí o poskytnutie podpory a vzory tlačív a príloh sú uverejnené na internetovej stránke www.sfrb.sk

  Pre poskytnutie podpory zo ŠFRB rozlišujeme tieto typy žiadostí :
  FO – fyzická osoba
  POr – právnická osoba registrovaná v obchodnom resp. inom registri
  POno – neziskové orgaizácie
  POsvb- spoločenstvá vlastníkov bytov
  POo – obec alebo mesto

  Aby ste získali podporu zo ŠFRB , vaša žiadosť musí spĺňať nasledovné kritériá:

  A )    musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa,
  B )    musí obsahovať účel, druh a návrh výšky podpory,
  C )    musí obsahovať údaje o stavbe,
  D )    žiadateľ musí preukázať schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru, t.j. 1,3 –  násobok životného minima + splátky úverov
  E )    žiadateľ musí preukázať návrh na zabezpečenie záväzkov,
  F)    žiadateľ musí preukázať neprekročenie príjmu vo výške 4,0 – násobku životného minima 

  Sumy životného minima domácnosti na účely poskytovania podpory zo ŠFRB platné od 1.7.2017 (platné do 30.6.2018)

  2. Možnosti získania prostriedkov zo ŠFRB:

  a) Žiadateľ – fyzická osoba
  - je občanom Slovenskej republiky, alebo členského štátu EU (podmienka nemusí byť splnená u manželského partnera žiadateľa),
  - má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
  - ku dňu podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov
  - má vlastný príjem
  - manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, pričom uvedenú podmienku musí spĺňať každý z manželov (pri dieťati vo veku do 3 rokov nemusia spĺňať vek do 35 rokov)
  - ZŤP nemusí spĺňať podmienku do 35 rokov a môže byť aj slobodný 

  žiadateľ môže získať podporu na :
  - výstavbu alebo kúpu bytu v bytovom dome
  - výstavbu bytu v rodinnom dome
  - výstavbu alebo kúpu bytu v polyfukčnom dome
  - tepelnú ochranu rod. domu

  veľkosť bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome je max. do 80 m2 podlahovej plochy (aj s plochou balkónov, lodžií a terás),
  veľkosť bytu v rodinnom dome max. 120 m2 ( bez plochy garáže, ak je súčasťou domu a bez plochy balkónov, lodžií a terás)

  b) Žiadateľ – právnická osoba
  môže získať podporu na :
  - tepelnú ochranu bytového alebo polyfunkčného domu
  - obnovu alebo modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytovej budovy
  - odstránenie statických nedostatkov bytovej budovy
  - výmena alebo modernizácia výťahu
  - výmena spoločných rozvodov vody, elektriny, plynu, kanalizácie a tepla v bytovom dome
  - výstavbu bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rod. dome

  Viac informácií :  Mgr. Miroslav Kašák, tel : 044/5565346, m.kasak@mikulas.sk

   

   
  Štátny fond rozvoja bývania

  Podmienky pre poskytovanie žiadostí zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

  Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky  Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z.   a zákona č.244/2017 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

  1. Postup pri podaní žiadosti na podporu ŠFRB
  Žiadosť môžete podať na Mestskom úrade v  Liptovskom Mikuláši. Každá prijatá žiadosť o poskytnutie podpory  je zaevidovaná a postúpená na preskúmanie.  Zamestnanci zodpovední za preskúmanie žiadostí sú povinní každú žiadosť preskúmať v lehote do 10 dní.

  Aktuálne vzory všetkých typov žiadostí o poskytnutie podpory a vzory tlačív a príloh sú uverejnené na internetovej stránke www.sfrb.sk

  Pre poskytnutie podpory zo ŠFRB rozlišujeme tieto typy žiadostí :
  FO – fyzická osoba
  POr – právnická osoba registrovaná v obchodnom resp. inom registri
  POno – neziskové orgaizácie
  POsvb- spoločenstvá vlastníkov bytov
  POo – obec alebo mesto

  Aby ste získali podporu zo ŠFRB , vaša žiadosť musí spĺňať nasledovné kritériá:

  A )    musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa,
  B )    musí obsahovať účel, druh a návrh výšky podpory,
  C )    musí obsahovať údaje o stavbe,
  D )    žiadateľ musí preukázať schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru, t.j. 1,3 –  násobok životného minima + splátky úverov
  E )    žiadateľ musí preukázať návrh na zabezpečenie záväzkov,
  F)    žiadateľ musí preukázať neprekročenie príjmu vo výške 4,0 – násobku životného minima 

  Sumy životného minima domácnosti na účely poskytovania podpory zo ŠFRB platné od 1.7.2017 (platné do 30.6.2018)

  2. Možnosti získania prostriedkov zo ŠFRB:

  a) Žiadateľ – fyzická osoba
  - je občanom Slovenskej republiky, alebo členského štátu EU (podmienka nemusí byť splnená u manželského partnera žiadateľa),
  - má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
  - ku dňu podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov
  - má vlastný príjem
  - manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, pričom uvedenú podmienku musí spĺňať každý z manželov (pri dieťati vo veku do 3 rokov nemusia spĺňať vek do 35 rokov)
  - ZŤP nemusí spĺňať podmienku do 35 rokov a môže byť aj slobodný 

  žiadateľ môže získať podporu na :
  - výstavbu alebo kúpu bytu v bytovom dome
  - výstavbu bytu v rodinnom dome
  - výstavbu alebo kúpu bytu v polyfukčnom dome
  - tepelnú ochranu rod. domu

  veľkosť bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome je max. do 80 m2 podlahovej plochy (aj s plochou balkónov, lodžií a terás),
  veľkosť bytu v rodinnom dome max. 120 m2 ( bez plochy garáže, ak je súčasťou domu a bez plochy balkónov, lodžií a terás)

  b) Žiadateľ – právnická osoba
  môže získať podporu na :
  - tepelnú ochranu bytového alebo polyfunkčného domu
  - obnovu alebo modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytovej budovy
  - odstránenie statických nedostatkov bytovej budovy
  - výmena alebo modernizácia výťahu
  - výmena spoločných rozvodov vody, elektriny, plynu, kanalizácie a tepla v bytovom dome
  - výstavbu bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rod. dome

  Viac informácií :  Mgr. Miroslav Kašák, tel : 044/5565346, m.kasak@mikulas.sk