Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Sociálne dávky

  Názov úradného procesu:
  Jednorazová dávka 
  Popis:
  Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
  Formulár:
  Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci.
  Potrebné doklady pri podaní:
  - rozhodnutie o poskytnutí dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo
  potvrdenie z ÚPSVaR
  - preukázané skutočné náklady
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  Zákon č, 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
  Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení
  Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  Sociálne dávky

  Názov úradného procesu:
  Jednorazová dávka 
  Popis:
  Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
  Formulár:
  Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci.
  Potrebné doklady pri podaní:
  - rozhodnutie o poskytnutí dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo
  potvrdenie z ÚPSVaR
  - preukázané skutočné náklady
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  Zákon č, 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
  Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení
  Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení