Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

     

  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  • Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia
   Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia
  Potrebu nového prekrytia skládky potvrdzuje aj vypracovaná vodná bilancia️!

  Potrebu nového prekrytia skládky potvrdzuje aj vypracovaná vodná bilancia️!

  01.06.2020 Povrch skládky vo Veternej Porube prepúšťa zrážky. Tie pretekajú cez teleso skládky a tvoria až 88 percent vôd, ktoré zo skládky vytekajú. Potvrdili to výpočty vodnej bilancie, ktorú žiadala vypracovať Slovenská inšpekcia životného prostredia. Výpočty na základe ročnej analýzy zrážok vykonávala autorizovaná spoločnosť RNDr. Zdeněk Potyš – HGS-hydrogeoservis, Žilina. Tá Verejnoprospešným službám mesta Liptovský Mikuláš odporúča realizovať práce, ktoré eliminujú prepúšťanie zrážkových vôd do skládky ...
  Po dva a pol mesačnej pandemickej prestávke dnes otvorili svoje brány všetky mestské školy a škôlky

  Po dva a pol mesačnej pandemickej prestávke dnes otvorili svoje brány všetky mestské školy a škôlky

  01.06.2020 Do škôl dnes nastúpilo 1096 žiakov prvých až piatych ročníkov, čo je približne 79 percent celkového počtu žiakov v tejto vekovej kategórii a do materských škôl 585 detí, čo predstavuje 61 percent všetkých škôlkarov. Prevádzková doba škôl je maximálne deväť hodín. „Nástup do škôl zavádzame od 7.00 do 8.00, časový rozptyl je potrebný z dôvodu vyhnúť sa akumulácii väčšieho počtu ľudí pri nástupe. Zaviedli sme tiež každodenný ranný zdravotný filter, meranie teploty žiakov a dezinfekciu rúk ...
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: otvárame jasle Mikulášik

  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: otvárame jasle Mikulášik

  29.05.2020 Detské jasle Mikulášik na Komenského ulici budú od 1. júna opäť otvorené. Po vynútenej pandemickej prestávke do nich nastúpi 25 detí, kapacita jaslí je 38 miest. Mestské jasle budú rodičom k dispozícii počas mimoriadnej situácie od 7:00 do 15:30 hod. „Máme časový harmonogram pri prijímaní detí do jasiel, pred vstupom na oddelenie bude zabezpečené meranie teploty, dohliadneme aj na dezinfekciu rúk a po splnení môže vojsť dieťa s jedným rodičom na oddelenie, kde si ho prevezme zdravotná sestra, ktorá odsleduje zdravotný stav dieťaťa ...
  partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

     

  Najnovšie tlačové správy

  Aktuálne oznamy

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - časť pozemku o výmere cca 16 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Podbrezinská)....

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - časť pozemku o výmere cca 60 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska)....

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 10" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú Zuzana Gejdošová a Michal Gejdoš....

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania na stavbu "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč....

  Potrebu nového prekrytia skládky potvrdzuje aj vypracovaná vodná bilancia️!

  Povrch skládky vo Veternej Porube prepúšťa zrážky. Tie pretekajú cez teleso skládky a tvoria až 88 percent vôd, ktoré zo skládky vytekajú. Potvrdili to výpočty vodnej bilancie, ktorú žiadala vypracovať Slovenská inšpekcia životného prostredia. Výpočty na základe ročnej analýzy zrážok vykonávala autorizovaná spoločnosť RNDr. Zdeněk Potyš – HGS-hydrogeoservis, Žilina. Tá Verejnoprospešným službám mesta Liptovský Mikuláš odporúča realizovať práce, ktoré eliminujú prepúšťanie zrážkových vôd do skládky. „Z výpočtu vodnej bilancie vyplynulo, že do telesa skládky odpadov Veterná Poruba sa mohlo v období od začiatku apríla 2019 do konca apríla 2020 infiltrovať 7488,51 metrov kubických zrážkovej vody,“ konštatuje v správe Zdeněk Potyš. Pri správne uzatvorenej skládke by mala zrážková voda obtekať povrch skládky, nie ňou pretekať. „Voda, ktorá natečie do skládky ako dažďová, cez ňu preteká a naberá z odpadu chemické látky. Vyteká ako kontaminovaná,“ objasnil Martin Kögel z Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš dôvody, prečo je presakovanie skládky nebezpečné. Súčasťou rozborov Potyšovej vodnej bilancie je aj laboratórna analýza priesakových vôd zo skládky vo Veternej Porube. „Rozbory potvrdili, že v priesakovej vode sú vysoké koncentrácie šesťmocného chrómu a amónnych iónov. Do roku 2001 sa na skládku navážali kaly z kožiarskych závodov, ktoré obsahovali chróm,“ priblížil Kögel. Slovenská inšpekcia životného prostredia nariadila uzatvorenie skládky odpadov do 31. decembra 2021. Vodná bilancia mala potvrdiť nutnosť jej uzatvorenia. „Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote, Inšpekcia životného prostredia je oprávnená uložiť mu pokutu do milióna eur,“ informovala Brigita Pokorná zo SIŽP. Minulosť skládky vo Veternej Porube: V októbri 2014 bola Skládka tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube predčasne uzavretá minulým vedením mesta (pozn. primátorom bol vtedy Alexander Slafkovský, náklady na jej uzatvorenie boli 1 163 520 eur). Prvé priesaky z uzatvorenej skládky zaznamenali pracovníci Verejnoprospešných služieb vo februári 2017. V septembri 2017 Slovenská inšpekcia životného prostredia potvrdila, že skládka odpadov nebola v roku 2014 uzatvorená v zmysle platnej legislatívy ani v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Kontrolné sondy zo skládky preukázali, že väčšina skládky je pokrytá zeminou a tesnením v hrúbke menšej ako meter, pričom na štvrtine skládky je to dokonca menej ako 60 centimetrov (podľa projektovej dokumentácie mala výška rekultivačných vrstiev na skládke dosahovať 1,5 metra). Porušenie zákona pri uzatváraní skládky potvrdil svojou kontrolou v roku 2017 aj Úrad pre verejné obstarávanie (konanie obstarávateľa bolo v rozpore s deviatimi paragrafmi zákona o verejnom obstarávaní). V auguste 2019 vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia stavebné povolenie na zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba s termínom do decembra 2021. Vodná bilancia potvrdila, že do telesa skládky preniká zrážková voda a je potrebné realizovať práce, ktoré budú eliminovať infiltráciu vôd do telesa skládky....

  Demänová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Dlhá – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. ...

  Verejná vyhláška

  Verejná vyhláška Okresného úradu Liptovský Mikuláš - Areál Sedus Group - oznámenie o začatí stavebného konania....

  Výberové konanie

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referent/referentka oddelenia mládeže, športu a kultúry....

  Verejná vyhláška

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 33" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš (Hurbanova 1523/9), stavebníkmi ktorej je Peter Krčmárek. ...

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľubomír TRNOVSKÝ, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. ...

  Podujatia

  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - obyvatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia
  Smart Liptovský Mikuláš - podnikatelia

  INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


  Adresa: Námestie mieru 1 (OC Central)
  031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 
     

    


  • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
   HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
   Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  REZERVÁCIA UBYTOVANIA