Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 0 AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20
  Návrh VZN
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Návrh VZN .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš o povolení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovská Ondrašová.

  Horizontálny predel obsahu
  Prieskum spokojnosti s dopravcom Prieskum spokojnosti s dopravcom
  11.02.2020 - Tlačové správy

  Dopravca, ktorý poskytuje dopravné služby aj v našom meste, realizuje prieskum spokojnosti cestujúcich, v ktorom majú cestujúci možnosť vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Do prieskumu spokojnosti sa môžu cestujúci zapojiť od januára do konca apríla, a to vyplnením online dotazníka. V ňom majú možnosť hodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch, ale aj komunikáciu a správanie vodičov. Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o smartfón. Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina oznamuje Valérii Posztosovej miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľubomír FUZIA, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere cca 16 m2 v k. ú. Ploštín (ul. Za školou).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - nebytový priestor o výmere 9,5 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Župný dom).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Nové Vitálišovce - SO 05 Rozvody NN (rozšírenie NNK), SO 06 Elektrické prípojky NN, SO 08 Vonkajšie osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Bohdanik, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô pre vlastníkov poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Sklad kvetov" nachádzajúcej sa v k. ú. Ploštín, stavebníkmi ktorej je Miroslav Matejka, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "STL distribučný plynovod" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Sl-trade, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 04. 03. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Jura Janošku – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 10. 03. 2020 bude v čase od 08:30 hod do 11:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Benice, Palúdzka (Benická, Benická ulica, Pod hájikom – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 158, v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 370/109, v k.ú. Demänová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  10.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 16. 03. 2020 bude v čase od 07:00 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Palúdzka a Vrbica-Nábrežie (Baranovská, Kamenné pole, Námestie SNP, Okružná, Osadná, Palugyayho – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej: Mesto získalo bezmála 400 tisíc na jeho výstavbu Cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej: Mesto získalo bezmála 400 tisíc na jeho výstavbu
  07.02.2020 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši pribudne nový úsek chodníka pre cyklistov. Napojí sa na existujúci cyklochodník pri brehu Váhu za Liptovskou vodárenskou spoločnosťou a končiť bude v Liptovskej Ondrašovej pred mostom ponad Jalovčianku. Mesto získalo na jeho vybudovanie z eurofondov 388 442 eur. Trasa cyklochodníka bude viesť popri rieke Váh, popod železničný most, tam zmení smer popri brehu Jalovčianky do Liptovskej Ondrašovej. Súčasťou stavby bude aj most ponad kanál potoka Mútnik. „Povedie zaujímavou trasou, cyklistom sprístupní doposiaľ pre verejnosť nedostupný lužný les, bude to jeden z najkrajších úsekov. Stavba má však aj bezpečnostný význam, ide o bypass Liptovskej Ondrašovej. Takže cyklisti z Liptovskej Ondrašovej smerujúci do mesta budú na cyklochodník odkláňaní od hlavnej cesty II/584, ktorá je predovšetkým v letných mesiacoch veľmi frekventovaná a dochádza tu ku kolíznym situáciám,“ priblížil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Realizácii stavby bude predchádzať verejné obstarávanie, predstavitelia z mesta očakávajú, že bude trvať niekoľko mesiacov. „Nakoľko ide o externé zdroje, kde dochádza ku kontrolám zo strany štátu, očakávame až niekoľkomesačný proces, kým bude možné začať realizáciu stavby. Až na jeseň môžeme odštartovať prípravné práce, ako sú výruby krovín a zelene,“ prezradil viceprimátor Ľuboš Trizna, ktorý vidí v cyklochodníku pozitívum v prepojení najväčšieho sídliska Podbreziny s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. Chodník bude riešený ako cyklo-peší, svoj priestor teda na ňom nájdu aj chodci. S realizáciou stavby radnica počíta v roku 2021 s tým, že prípravné práce, ako sú výruby krovín a zelene, budeme vykonávať už na jeseň tohto roku. Aby mesto Liptovský Mikuláš mohlo podpísať zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 388.442 eur na výstavbu cyklochodníka, je potrebné schváliť rozpočet a spoluúčasť mesta na realizácii stavby vo výške päť percent.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Obce Demänovská Dolina o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Urbár Demänová - Zóna pod Demänovskou horou - SO-E ELEKTRO - ROZVODY NN - 11306- Demänovská Dolina - Záchytné parkovisko - Rozšírenie NNK".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie žiadosti navrhovateľa Tatra SPC8,s.r.o. vo veci "Polyfunkčný komplex BKD Demänová".

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 0 AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 20,20
  Návrh VZN
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Návrh VZN .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš o povolení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovská Ondrašová.

  Horizontálny predel obsahu
  Prieskum spokojnosti s dopravcom Prieskum spokojnosti s dopravcom
  11.02.2020 - Tlačové správy

  Dopravca, ktorý poskytuje dopravné služby aj v našom meste, realizuje prieskum spokojnosti cestujúcich, v ktorom majú cestujúci možnosť vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Do prieskumu spokojnosti sa môžu cestujúci zapojiť od januára do konca apríla, a to vyplnením online dotazníka. V ňom majú možnosť hodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch, ale aj komunikáciu a správanie vodičov. Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o smartfón. Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina oznamuje Valérii Posztosovej miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľubomír FUZIA, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere cca 16 m2 v k. ú. Ploštín (ul. Za školou).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - nebytový priestor o výmere 9,5 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Župný dom).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Nové Vitálišovce - SO 05 Rozvody NN (rozšírenie NNK), SO 06 Elektrické prípojky NN, SO 08 Vonkajšie osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Bohdanik, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô pre vlastníkov poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Sklad kvetov" nachádzajúcej sa v k. ú. Ploštín, stavebníkmi ktorej je Miroslav Matejka, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "STL distribučný plynovod" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Sl-trade, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 04. 03. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Jura Janošku – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 10. 03. 2020 bude v čase od 08:30 hod do 11:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Benice, Palúdzka (Benická, Benická ulica, Pod hájikom – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 158, v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 370/109, v k.ú. Demänová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  10.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 16. 03. 2020 bude v čase od 07:00 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Palúdzka a Vrbica-Nábrežie (Baranovská, Kamenné pole, Námestie SNP, Okružná, Osadná, Palugyayho – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej: Mesto získalo bezmála 400 tisíc na jeho výstavbu Cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej: Mesto získalo bezmála 400 tisíc na jeho výstavbu
  07.02.2020 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši pribudne nový úsek chodníka pre cyklistov. Napojí sa na existujúci cyklochodník pri brehu Váhu za Liptovskou vodárenskou spoločnosťou a končiť bude v Liptovskej Ondrašovej pred mostom ponad Jalovčianku. Mesto získalo na jeho vybudovanie z eurofondov 388 442 eur. Trasa cyklochodníka bude viesť popri rieke Váh, popod železničný most, tam zmení smer popri brehu Jalovčianky do Liptovskej Ondrašovej. Súčasťou stavby bude aj most ponad kanál potoka Mútnik. „Povedie zaujímavou trasou, cyklistom sprístupní doposiaľ pre verejnosť nedostupný lužný les, bude to jeden z najkrajších úsekov. Stavba má však aj bezpečnostný význam, ide o bypass Liptovskej Ondrašovej. Takže cyklisti z Liptovskej Ondrašovej smerujúci do mesta budú na cyklochodník odkláňaní od hlavnej cesty II/584, ktorá je predovšetkým v letných mesiacoch veľmi frekventovaná a dochádza tu ku kolíznym situáciám,“ priblížil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Realizácii stavby bude predchádzať verejné obstarávanie, predstavitelia z mesta očakávajú, že bude trvať niekoľko mesiacov. „Nakoľko ide o externé zdroje, kde dochádza ku kontrolám zo strany štátu, očakávame až niekoľkomesačný proces, kým bude možné začať realizáciu stavby. Až na jeseň môžeme odštartovať prípravné práce, ako sú výruby krovín a zelene,“ prezradil viceprimátor Ľuboš Trizna, ktorý vidí v cyklochodníku pozitívum v prepojení najväčšieho sídliska Podbreziny s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. Chodník bude riešený ako cyklo-peší, svoj priestor teda na ňom nájdu aj chodci. S realizáciou stavby radnica počíta v roku 2021 s tým, že prípravné práce, ako sú výruby krovín a zelene, budeme vykonávať už na jeseň tohto roku. Aby mesto Liptovský Mikuláš mohlo podpísať zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 388.442 eur na výstavbu cyklochodníka, je potrebné schváliť rozpočet a spoluúčasť mesta na realizácii stavby vo výške päť percent.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Obce Demänovská Dolina o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Urbár Demänová - Zóna pod Demänovskou horou - SO-E ELEKTRO - ROZVODY NN - 11306- Demänovská Dolina - Záchytné parkovisko - Rozšírenie NNK".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie žiadosti navrhovateľa Tatra SPC8,s.r.o. vo veci "Polyfunkčný komplex BKD Demänová".

  Horizontálny predel obsahu