Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  PRÁVNICI A EKONÓMOVIA SA ZHODLI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET JE PRE MESTO NEVÝHODNÝ, PRIMÁTOR HO NEPODPÍŠE

  24.01.2019
  Po dôkladnej právnej a finančnej analýze a zvažovaní všetkých rizík sa primátor rozhodol rozpočet na rok 2019 nepodpísať. Zmeny v rozpočte, ktoré navrhol väčšinový klub poslancov Nový Mikuláš na štvrtom prerokovávaní, sú pre mesto nevýhodné - vyplývajú z nich totiž miliónové sankcie. Podľa právneho oddelenia mesta poslancami upravený rozpočet nerešpektuje uzatvorené zmluvy a ani opatrenia, ktoré mestu nariadili orgány štátnej správy.  Problémom je najmä vylúčenie možnosti financovať opätovné uzatvorenie skládky vo Veternej Porube, ktoré mestu nariadila Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ďalší problém je vyčiarknutie časti splátky za zazmluvnenú a už zrealizovanú údržbu a opravy komunikácií z pôvodného rozpočtu. Primátor je ochotný akceptovať tie navrhnuté zmeny poslaneckého klubu Nový Mikuláš a nezaradených poslancov, ktoré neohrozujú mesto. Rizikový rozpočet však podpísať nemôže.
  Pôvodný rozpočet, ktorý predložila poslancom na schválenie prednostka mestského úradu a niekdajšia hlavná finančníčka mesta Marta Gutraiová už 20. decembra, vypracovávali desiatky zamestnancov pol roka. Mestskí ekonómovia ho považovali za vyrovnaný a rozvojový. Poslanci ho však schválili až na štvrtý pokus (14. januára) po tom, čo do neho zapracovali svoje návrhy na zmeny. „Počas rokovania mestského zastupiteľstva k rozpočtu vystúpili pred poslancov viacerí jeho gestori, ktorí s rozpočtom pracujú celý rok. Odborne argumentovali a obhajovali kvalitu pôvodného návrh rozpočtu so žiadosťou, aby do neho poslanci nezapracovali zmeny, ktoré navrhol poslanecký klub Nový Mikuláš. Pozmeňovací návrh klubu totiž zasiahol až do 55 rozpočtových položiek a poslanci tieto zmeny s mestskými ekonómami vôbec nekonzultovali, “ povedala Marta Gutraiová. Trinásti poslanci však na apel odborných zamestnancov mesta, aby nerobili tak radikálne zmeny v rozpočte, nedali. „Poslanci mohli pripomienkovať rozpočet v celom čase  jeho prípravy s gestormi jeho programov, pripomienky však nezaslali. Mali na to celú jeseň. V januári na zastupiteľstve zrazu predniesli na poslednú chvíľu zmeny, ktoré nám mali doručiť v jeseni, keď sme tento zložitý strategický dokument pripravovali,“ argumentovala vedúca finančného odboru Lenka Debnárová. Svojou väčšinou tak chválili rozpočet, ktorý vyhlásilo finančné oddelenie mesta za zmätočný a nevyvážený, právne oddelenie za zjavne nevýhodný pre mesto a primátor sa tak dostal do situácie, kedy musel zvážiť či zmenený rozpočet podpísať a dostať mesto z rozpočtového provizória, alebo nepodpísať, ale spôsobiť mestu ujmy.
   
  Schválený ešte neznamená platný
  Poslanci mali rozpočet prvýkrát na prerokovávaní už 20. decembra. Napriek tomu, že doň zapracovali svoje návrhy, nakoniec ho na tomto rokovaní neschválili a mestu začalo v novom roku hroziť rozpočtové provizórium. Vedenie mesta sa však pokúsilo do nového roka zvolať rokovanie zastupiteľstva k tomuto kľúčovému dokumentu ešte dvakrát, poslanci z klubu Nový Mikuláš však na obe zasadnutia mestského parlamentu neprišli. Liptovský Mikuláš tak vstúpil do roku 2019 v rozpočtovom provizóriu (pozn.red. v rozpočtovom provizóriu môže mesto používať mesačne 1/12 celkových výdavkov predchádzajúceho roka). Na štvrtom rokovaní poslancov o rozpočte 14. januára poslanci z klubu Nový Mikuláš a jeden nezaradený poslanec návrh rozpočtu zmenili a následne ho schválili. Rozpočet sa tak stal platným, avšak na to, aby sa stal aj vykonateľným, potreboval ešte podpis primátora. 
  Primátor zvolil menšie zlo
  Podľa zákona o obecnom zriadení môže starosta obce pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tým, že ho nepodpíše v lehote 10 dní odo dňa schválenia obecným zastupiteľstvom. „Pokiaľ teda pán primátor vie, že schválený rozpočet je pre mesto nevýhodný a spôsobí mestu sťaženie, resp. znemožnenie riadneho výkonu jeho povinností a záväzkov, nemal by uznesenie podpisovať. Je pravda, že pozastavenie výkonu uznesenia je právo, nie povinnosť primátora. Za daných okolností však podľa nás má pán primátor povinnosť toto právo využiť, inak nenaplní svoje povinnosti chrániť záujmy mesta,“ uvádza právna analýza externej právnej spoločnosti, ktorú si primátor nechal vypracovať pri rozhodovaní sa, či rozpočet podpísať alebo nie. 
  „Pri zložení sľubu som sa vyjadril na svoju česť a svedomie, že budem ochraňovať záujmy mesta a svoju funkciu budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poprel by som všetko, čo som prisľúbil, dokonca by som išiel proti samotným obyvateľom, keby som podpísal rozpočet s takými návrhmi na zmeny, z ktorých minimálne dve sú pre mesto likvidné. Desať dní som riešil či je pre mesto výhodnejšie provizórium alebo rozobratý, nevyvážený rozpočet s obrovskými hroziacimi pokutami. Oprel som sa o stanoviská právnikov, o stanoviská garantov rozpočtu, o vyjadrenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia a zmluvných partnerov, ktorí nám hrozia vypovedaním zmlúv a následnými sankciami, oprel som sa o konkrétne čísla, z ktorých mi vyšlo, že takýto rizikový rozpočet svojim podpisom potvrdiť nemôžem. Veď v prípade, že by som s týmto rozpočtom súhlasil, odobril  by som aj hroziacu pokutu od inšpekcie životného prostredia vo výške do milióna eur za nesplnenie rozhodnutia o uzatvorení presakujúcej skládky, keďže poslanci položku na uzatvorenie skládky vo Veternej Porube z rozpočtu vylúčili. Musel by som tiež riešiť dopady viacerých zmlúv, plneniu ktorých poslanci zabránili vylúčením financií z rozpočtu - ako príklad uvádzam, že vyčiarkli časť splátky za už zrealizovanú údržbu a rekonštrukciu ciest. Cestné stavby nám hrozia, že v prípade neuhradenia splátky, ktorú poslanci z rozpočtu vyhodili, odstúpia od zmluvy a budú požadovať plnenie  celej zvyšnej neuhradenej sumy, čo je až okolo 1 700 000 eur.  Keď si spočítame pokutu od inšpekcie životného prostredia milión a cestné stavby 1,7 milióna, vznikajú likvidné sumy, ktoré vyplynuli z neuváženého schválenia neodborných zásahov poslancov do rozpočtu a  toto ja odmietam spečatiť. Zároveň pripomínam, že v prípade, že sa nebude pokračovať v naplánovaných rekonštrukciách komunikácií, ktoré sú pre tento rok už pripravené na realizáciu, dôjde k zmareniu ďalších 36 000 eur, ktoré sme vynaložili na vypracovanie projektových dokumentácií,“ vyhlásil Ján Blcháč, čím potvrdil, že mesto radšej ponechá do opätovného prerokovávania rozpočtu v provizóriu, ako by mal riskovať rozsiahle negatívne dopady na finančný chod mesta.
   
  O rozpočte sa ešte bude rokovať
   
  Mesto Liptovský Mikuláš zostáva po dnešnom rokovaní zastupiteľstva, na ktorom primátor poslancov informoval o rizikách schváleného rozpočtu, naďalej v provizóriu. Poslanci ešte môžu svojou trojpätinovou väčšinou potvrdiť schválený rozpočet so zmenami, ktoré odsúhlasili na zastupiteľstve 14. januára a prelomiť tak právo veta primátora. Ak sa tak nestane a nenazbierajú na prelomenie sistačného práva primátora potrebný počet hlasov (15 hlasov), schválený rozpočet stráca platnosť. Primátor tak zvolá nové rokovanie poslancov k opätovnému prerokovaniu rozpočtu.

  Nový návrh rozpočtu zahrnie aj časť požiadaviek opozície
  Do nového návrhu rozpočtu sa rozhodol zapracovať aj viaceré požiadavky klubu Nový Mikuláš a ustúpil aj návrhom nezaradených poslancov. „Napriek tomu, že sa s týmito návrhmi poslancov nestotožňujem, chcem im prejaviť reálnu vôľu spolupráce a v požiadavkách, ktoré síce nie sú podľa mňa voči mestu férové, ale rozpočet ich zvládne, sme opozičným poslancom vyhoveli,“ dodal. Návrhy poslancov, ktoré sú pre rozpočet a mesto rizikové a narúšajú jeho rozvoj, na odporúčanie odborných garantov rozpočtu a právneho oddelenia mesta v novom návrhu rozpočtu zahrnuté nie sú. 
   
  DÔVODY, PRE KTORÉ SA ROZHODOL PRIMÁTOR VYUŽIŤ SISTAČNÉ PRÁVO – PRÁVO NEPODPÍSAŤ ZASTUPITEĽSTVOM SCHVÁLENÝ ROZPOČET:  
   
  *Schválený rozpočet ohrozuje plnenia záväzkov v zmysle uzavretých zmlúv, v dôsledku čoho mestu hrozí uloženie sankcií, a teda aj ďalšie neplánované výdavky z rozpočtu, súčasne mestu môže hroziť súdny spor.  (Príklad: zníženie výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií v roku 2018 o - 95 000 eur - splátky za údržbu a rekonštrukciu komunikácií z roku 2018 boli dohodnuté v Zmluve o dielo č. 937/2018/Vyst. a v Zmluve o dielo č. 521/2018/Vyst. Tieto práce boli zazmluvnené ešte v roku 2018 a nemôžu sa jednostranne bez dohody zmluvných strán znížiť  o  sumu vo výške 95 000 eur. Stavby, ktoré boli realizované spoločnosťou Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. sa ukončili už koncom roku 2018 (prvá etapa) a začiatkom roku 2019 (druhá etapa). Zhotoviteľ vystaví v januári 2019 faktúru za skutočne ukončené práce. Znížením tejto položky v rozpočte nebude môcť mesto uhrádzať  cenu o dielo v plnej a už zrealizovanej výške. Zhotoviteľ upozornil mesto listom, že v prípade neuhradenia splátky odstúpi od zmluvy a bude požadovať miesto úhrady splátky úhradu celej dlžnej sumy jednorázovo vo výške 1,7 milióna eur); 
   
  *Schválený rozpočet ohrozuje plnenia opatrení vyplývajúcich z rozhodnutí SIŽP Žilina v prípade Skládky TKO Veterná Poruba. (1 600 000 eur).
  V návrhu rozpočtu na rok 2019 sa v kapitálových výdavkoch nachádzala položka na opätovné uzatvorenie skládky vo Veternej Porube vo výške 1,6 mil. Mesto ju do rozpočtu zaradilo na základe uložených opatrení Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina.  
  Podkladom pre realizáciu znovu uzatvorenia skládky je povolenie stavby. V súčasnosti prebieha na inšpekcii konanie o vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. V stavebnom povolení inšpekcia určí termín realizácie stavby a termín podania žiadosti o kolaudáciu stavby.
  Skôr, ako sa začne samotná realizácia uzatvorenia skládky, musí prebehnúť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Tento proces musí byť  zo zákona o verejnom obstarávaní finančne krytý. To je dôvod, prečo je potrebné, aby položka „skládka TKO Veterná Poruba“ zostala v rozpočte mesta.  Schválením položky v rozpočte sa neschvaľuje úver. Konečnú sumu investície na opätovné uzatvorenie skládky bude mesto poznať až po ukončení verejnej súťaže na dodávateľa stavby. Zatiaľ radnica vychádza z projektovanej sumy, ktorá určí postup pri verejnom obstarávaní. 
  Stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia - Ing. Miroslava Reková, vedúca odboru integrovaného povoľovania a kontroly, Inšpektorát životného prostredia Žilina: „V prípade, že by mesto nevykonalo uzatvorenie a rekultiváciu skládky, išlo by o porušenie podmienok stavebného povolenia, resp. porušenie § 26 ods. 9 zákona o IPKZ, z čoho vyplýva následná kontrola inšpekcie, uloženie pokuty za porušenie podmienok povolenia a uloženie nápravného opatrenia s novým termínom na uzavretie skládky. V zmysle § 37 ods. 1 písm. n) a o) zákona o IPKZ, ak prevádzkovateľ nevykoná uzatvorenie a rekultiváciu, alebo nepožiada o kolaudáciu, bude mu uložená pokuta podľa § 37 ods. 4 vo výške od 150 000 do 1 000 000,- eur. V prípade opakovaného nesplnenia opatrenia by nasledovala nová kontrola, nová pokuta, nové opatrenie, pričom pri opakovanom porušení sa môže uložiť pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty v zmysle § 37 ods. 7 zákona.“ 
   
  *Schválený rozpočet ohrozuje zimnú údržbu. Pôvodný návrh rozpočtu na výšku transferu pre Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš (VPS) na zimnú údržbu (suma 114 000) bol daný v súvislosti s novelou zákona o pozemných komunikáciách z roku 2018. Mestám a obciam pribudla povinnosť vykonávať zimnú údržbu na všetkých mestských chodníkoch. Návrh rozpočtu bol nastavený s ohľadom na kalkulované zvýšené náklady  na zimnú údržbu, ktoré boli predložené aj mestskom zastupiteľstve v rámci prerokovávania Plánu zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018 – 2019. Tento plán bol zastupiteľstvom vzatý na vedomie bez pripomienok a zaviazal mesto vyčleniť potrebné prostriedky aj v rámci rozpočtu. Znížením transferu pre VPS na zimnú údržbu o - 18000 € v rozpočte  vzhľadom na súčasné klimatické podmienky spôsobí problém s krytím výdavkov na zimnú údržbu.
   
  *Schválený rozpočet v navrhovaných zmenách ruší  doteraz vytváraný koncepčný a  plánovaný investičný rozvoj miestnych komunikácií, ktorý bol stanovený na základe pasportu miestnych komunikácií a plánu ich rekonštrukcií na roky 2018 – 2023.  Schválený pozmeňovací návrh klubu Nový Mikuláš úplne ruší pôvodnú filozofiu návrhu rozpočtu na rok 2019 v oblasti rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií (vo výške 2 080 315 eur), nakoľko navrhuje vypustiť pôvodne poslancami odsúhlasený a jeden rozpočtový rok aj aplikovaný spôsob financovania komunikácií na základe schválených a platných uznesení.  Zasahuje do plánovanej prípravnej a projektovej dokumentácie. V prípade, že  sa nebude pokračovať v naplánovaných rekonštrukciách komunikácií, ktoré sú pre tento rok už pripravené na realizáciu, dôjde okrem zrušenia koncepcie modernizácie ciest a chodníkov aj k zmareniu ďalších 36 000 eur, ktoré mesto vynaložilo na vypracovanie projektových dokumentácií na túto modernizáciu.
   
  *Schválený rozpočet navrhuje do rozpočtu zaradiť realizáciu 11 nových nepripravených investičných akcií, ktoré pre realizáciu v tomto roku nie sú technicky pripravené, nemajú vypracované projektové dokumentácie ani na nich nebola vykonávaná žiadna inžinierska činnosť, sú teda v tomto roku nerealizovateľné.
   
  *Schválený rozpočet so zmenami nie je doladením predloženého návrhu rozpočtu, ale snaží sa zásadne zasiahnuť do vybraných oblastí. Návrh na zmeny pôvodného rozpočtu bol predložený unáhleným spôsobom, nebol odkonzultovaný s odbornými garantmi rozpočtu ani s gestormi jeho programov či s vedením mesta, vedie k zmätočným a nevybilancovaným prepojeniam, nie je dostatočne zanalyzovaný a odôvodnený. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  PRÁVNICI A EKONÓMOVIA SA ZHODLI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET JE PRE MESTO NEVÝHODNÝ, PRIMÁTOR HO NEPODPÍŠE

  24.01.2019
  Po dôkladnej právnej a finančnej analýze a zvažovaní všetkých rizík sa primátor rozhodol rozpočet na rok 2019 nepodpísať. Zmeny v rozpočte, ktoré navrhol väčšinový klub poslancov Nový Mikuláš na štvrtom prerokovávaní, sú pre mesto nevýhodné - vyplývajú z nich totiž miliónové sankcie. Podľa právneho oddelenia mesta poslancami upravený rozpočet nerešpektuje uzatvorené zmluvy a ani opatrenia, ktoré mestu nariadili orgány štátnej správy.  Problémom je najmä vylúčenie možnosti financovať opätovné uzatvorenie skládky vo Veternej Porube, ktoré mestu nariadila Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ďalší problém je vyčiarknutie časti splátky za zazmluvnenú a už zrealizovanú údržbu a opravy komunikácií z pôvodného rozpočtu. Primátor je ochotný akceptovať tie navrhnuté zmeny poslaneckého klubu Nový Mikuláš a nezaradených poslancov, ktoré neohrozujú mesto. Rizikový rozpočet však podpísať nemôže.
  Pôvodný rozpočet, ktorý predložila poslancom na schválenie prednostka mestského úradu a niekdajšia hlavná finančníčka mesta Marta Gutraiová už 20. decembra, vypracovávali desiatky zamestnancov pol roka. Mestskí ekonómovia ho považovali za vyrovnaný a rozvojový. Poslanci ho však schválili až na štvrtý pokus (14. januára) po tom, čo do neho zapracovali svoje návrhy na zmeny. „Počas rokovania mestského zastupiteľstva k rozpočtu vystúpili pred poslancov viacerí jeho gestori, ktorí s rozpočtom pracujú celý rok. Odborne argumentovali a obhajovali kvalitu pôvodného návrh rozpočtu so žiadosťou, aby do neho poslanci nezapracovali zmeny, ktoré navrhol poslanecký klub Nový Mikuláš. Pozmeňovací návrh klubu totiž zasiahol až do 55 rozpočtových položiek a poslanci tieto zmeny s mestskými ekonómami vôbec nekonzultovali, “ povedala Marta Gutraiová. Trinásti poslanci však na apel odborných zamestnancov mesta, aby nerobili tak radikálne zmeny v rozpočte, nedali. „Poslanci mohli pripomienkovať rozpočet v celom čase  jeho prípravy s gestormi jeho programov, pripomienky však nezaslali. Mali na to celú jeseň. V januári na zastupiteľstve zrazu predniesli na poslednú chvíľu zmeny, ktoré nám mali doručiť v jeseni, keď sme tento zložitý strategický dokument pripravovali,“ argumentovala vedúca finančného odboru Lenka Debnárová. Svojou väčšinou tak chválili rozpočet, ktorý vyhlásilo finančné oddelenie mesta za zmätočný a nevyvážený, právne oddelenie za zjavne nevýhodný pre mesto a primátor sa tak dostal do situácie, kedy musel zvážiť či zmenený rozpočet podpísať a dostať mesto z rozpočtového provizória, alebo nepodpísať, ale spôsobiť mestu ujmy.
   
  Schválený ešte neznamená platný
  Poslanci mali rozpočet prvýkrát na prerokovávaní už 20. decembra. Napriek tomu, že doň zapracovali svoje návrhy, nakoniec ho na tomto rokovaní neschválili a mestu začalo v novom roku hroziť rozpočtové provizórium. Vedenie mesta sa však pokúsilo do nového roka zvolať rokovanie zastupiteľstva k tomuto kľúčovému dokumentu ešte dvakrát, poslanci z klubu Nový Mikuláš však na obe zasadnutia mestského parlamentu neprišli. Liptovský Mikuláš tak vstúpil do roku 2019 v rozpočtovom provizóriu (pozn.red. v rozpočtovom provizóriu môže mesto používať mesačne 1/12 celkových výdavkov predchádzajúceho roka). Na štvrtom rokovaní poslancov o rozpočte 14. januára poslanci z klubu Nový Mikuláš a jeden nezaradený poslanec návrh rozpočtu zmenili a následne ho schválili. Rozpočet sa tak stal platným, avšak na to, aby sa stal aj vykonateľným, potreboval ešte podpis primátora. 
  Primátor zvolil menšie zlo
  Podľa zákona o obecnom zriadení môže starosta obce pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tým, že ho nepodpíše v lehote 10 dní odo dňa schválenia obecným zastupiteľstvom. „Pokiaľ teda pán primátor vie, že schválený rozpočet je pre mesto nevýhodný a spôsobí mestu sťaženie, resp. znemožnenie riadneho výkonu jeho povinností a záväzkov, nemal by uznesenie podpisovať. Je pravda, že pozastavenie výkonu uznesenia je právo, nie povinnosť primátora. Za daných okolností však podľa nás má pán primátor povinnosť toto právo využiť, inak nenaplní svoje povinnosti chrániť záujmy mesta,“ uvádza právna analýza externej právnej spoločnosti, ktorú si primátor nechal vypracovať pri rozhodovaní sa, či rozpočet podpísať alebo nie. 
  „Pri zložení sľubu som sa vyjadril na svoju česť a svedomie, že budem ochraňovať záujmy mesta a svoju funkciu budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poprel by som všetko, čo som prisľúbil, dokonca by som išiel proti samotným obyvateľom, keby som podpísal rozpočet s takými návrhmi na zmeny, z ktorých minimálne dve sú pre mesto likvidné. Desať dní som riešil či je pre mesto výhodnejšie provizórium alebo rozobratý, nevyvážený rozpočet s obrovskými hroziacimi pokutami. Oprel som sa o stanoviská právnikov, o stanoviská garantov rozpočtu, o vyjadrenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia a zmluvných partnerov, ktorí nám hrozia vypovedaním zmlúv a následnými sankciami, oprel som sa o konkrétne čísla, z ktorých mi vyšlo, že takýto rizikový rozpočet svojim podpisom potvrdiť nemôžem. Veď v prípade, že by som s týmto rozpočtom súhlasil, odobril  by som aj hroziacu pokutu od inšpekcie životného prostredia vo výške do milióna eur za nesplnenie rozhodnutia o uzatvorení presakujúcej skládky, keďže poslanci položku na uzatvorenie skládky vo Veternej Porube z rozpočtu vylúčili. Musel by som tiež riešiť dopady viacerých zmlúv, plneniu ktorých poslanci zabránili vylúčením financií z rozpočtu - ako príklad uvádzam, že vyčiarkli časť splátky za už zrealizovanú údržbu a rekonštrukciu ciest. Cestné stavby nám hrozia, že v prípade neuhradenia splátky, ktorú poslanci z rozpočtu vyhodili, odstúpia od zmluvy a budú požadovať plnenie  celej zvyšnej neuhradenej sumy, čo je až okolo 1 700 000 eur.  Keď si spočítame pokutu od inšpekcie životného prostredia milión a cestné stavby 1,7 milióna, vznikajú likvidné sumy, ktoré vyplynuli z neuváženého schválenia neodborných zásahov poslancov do rozpočtu a  toto ja odmietam spečatiť. Zároveň pripomínam, že v prípade, že sa nebude pokračovať v naplánovaných rekonštrukciách komunikácií, ktoré sú pre tento rok už pripravené na realizáciu, dôjde k zmareniu ďalších 36 000 eur, ktoré sme vynaložili na vypracovanie projektových dokumentácií,“ vyhlásil Ján Blcháč, čím potvrdil, že mesto radšej ponechá do opätovného prerokovávania rozpočtu v provizóriu, ako by mal riskovať rozsiahle negatívne dopady na finančný chod mesta.
   
  O rozpočte sa ešte bude rokovať
   
  Mesto Liptovský Mikuláš zostáva po dnešnom rokovaní zastupiteľstva, na ktorom primátor poslancov informoval o rizikách schváleného rozpočtu, naďalej v provizóriu. Poslanci ešte môžu svojou trojpätinovou väčšinou potvrdiť schválený rozpočet so zmenami, ktoré odsúhlasili na zastupiteľstve 14. januára a prelomiť tak právo veta primátora. Ak sa tak nestane a nenazbierajú na prelomenie sistačného práva primátora potrebný počet hlasov (15 hlasov), schválený rozpočet stráca platnosť. Primátor tak zvolá nové rokovanie poslancov k opätovnému prerokovaniu rozpočtu.

  Nový návrh rozpočtu zahrnie aj časť požiadaviek opozície
  Do nového návrhu rozpočtu sa rozhodol zapracovať aj viaceré požiadavky klubu Nový Mikuláš a ustúpil aj návrhom nezaradených poslancov. „Napriek tomu, že sa s týmito návrhmi poslancov nestotožňujem, chcem im prejaviť reálnu vôľu spolupráce a v požiadavkách, ktoré síce nie sú podľa mňa voči mestu férové, ale rozpočet ich zvládne, sme opozičným poslancom vyhoveli,“ dodal. Návrhy poslancov, ktoré sú pre rozpočet a mesto rizikové a narúšajú jeho rozvoj, na odporúčanie odborných garantov rozpočtu a právneho oddelenia mesta v novom návrhu rozpočtu zahrnuté nie sú. 
   
  DÔVODY, PRE KTORÉ SA ROZHODOL PRIMÁTOR VYUŽIŤ SISTAČNÉ PRÁVO – PRÁVO NEPODPÍSAŤ ZASTUPITEĽSTVOM SCHVÁLENÝ ROZPOČET:  
   
  *Schválený rozpočet ohrozuje plnenia záväzkov v zmysle uzavretých zmlúv, v dôsledku čoho mestu hrozí uloženie sankcií, a teda aj ďalšie neplánované výdavky z rozpočtu, súčasne mestu môže hroziť súdny spor.  (Príklad: zníženie výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií v roku 2018 o - 95 000 eur - splátky za údržbu a rekonštrukciu komunikácií z roku 2018 boli dohodnuté v Zmluve o dielo č. 937/2018/Vyst. a v Zmluve o dielo č. 521/2018/Vyst. Tieto práce boli zazmluvnené ešte v roku 2018 a nemôžu sa jednostranne bez dohody zmluvných strán znížiť  o  sumu vo výške 95 000 eur. Stavby, ktoré boli realizované spoločnosťou Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. sa ukončili už koncom roku 2018 (prvá etapa) a začiatkom roku 2019 (druhá etapa). Zhotoviteľ vystaví v januári 2019 faktúru za skutočne ukončené práce. Znížením tejto položky v rozpočte nebude môcť mesto uhrádzať  cenu o dielo v plnej a už zrealizovanej výške. Zhotoviteľ upozornil mesto listom, že v prípade neuhradenia splátky odstúpi od zmluvy a bude požadovať miesto úhrady splátky úhradu celej dlžnej sumy jednorázovo vo výške 1,7 milióna eur); 
   
  *Schválený rozpočet ohrozuje plnenia opatrení vyplývajúcich z rozhodnutí SIŽP Žilina v prípade Skládky TKO Veterná Poruba. (1 600 000 eur).
  V návrhu rozpočtu na rok 2019 sa v kapitálových výdavkoch nachádzala položka na opätovné uzatvorenie skládky vo Veternej Porube vo výške 1,6 mil. Mesto ju do rozpočtu zaradilo na základe uložených opatrení Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina.  
  Podkladom pre realizáciu znovu uzatvorenia skládky je povolenie stavby. V súčasnosti prebieha na inšpekcii konanie o vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. V stavebnom povolení inšpekcia určí termín realizácie stavby a termín podania žiadosti o kolaudáciu stavby.
  Skôr, ako sa začne samotná realizácia uzatvorenia skládky, musí prebehnúť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Tento proces musí byť  zo zákona o verejnom obstarávaní finančne krytý. To je dôvod, prečo je potrebné, aby položka „skládka TKO Veterná Poruba“ zostala v rozpočte mesta.  Schválením položky v rozpočte sa neschvaľuje úver. Konečnú sumu investície na opätovné uzatvorenie skládky bude mesto poznať až po ukončení verejnej súťaže na dodávateľa stavby. Zatiaľ radnica vychádza z projektovanej sumy, ktorá určí postup pri verejnom obstarávaní. 
  Stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia - Ing. Miroslava Reková, vedúca odboru integrovaného povoľovania a kontroly, Inšpektorát životného prostredia Žilina: „V prípade, že by mesto nevykonalo uzatvorenie a rekultiváciu skládky, išlo by o porušenie podmienok stavebného povolenia, resp. porušenie § 26 ods. 9 zákona o IPKZ, z čoho vyplýva následná kontrola inšpekcie, uloženie pokuty za porušenie podmienok povolenia a uloženie nápravného opatrenia s novým termínom na uzavretie skládky. V zmysle § 37 ods. 1 písm. n) a o) zákona o IPKZ, ak prevádzkovateľ nevykoná uzatvorenie a rekultiváciu, alebo nepožiada o kolaudáciu, bude mu uložená pokuta podľa § 37 ods. 4 vo výške od 150 000 do 1 000 000,- eur. V prípade opakovaného nesplnenia opatrenia by nasledovala nová kontrola, nová pokuta, nové opatrenie, pričom pri opakovanom porušení sa môže uložiť pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty v zmysle § 37 ods. 7 zákona.“ 
   
  *Schválený rozpočet ohrozuje zimnú údržbu. Pôvodný návrh rozpočtu na výšku transferu pre Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš (VPS) na zimnú údržbu (suma 114 000) bol daný v súvislosti s novelou zákona o pozemných komunikáciách z roku 2018. Mestám a obciam pribudla povinnosť vykonávať zimnú údržbu na všetkých mestských chodníkoch. Návrh rozpočtu bol nastavený s ohľadom na kalkulované zvýšené náklady  na zimnú údržbu, ktoré boli predložené aj mestskom zastupiteľstve v rámci prerokovávania Plánu zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018 – 2019. Tento plán bol zastupiteľstvom vzatý na vedomie bez pripomienok a zaviazal mesto vyčleniť potrebné prostriedky aj v rámci rozpočtu. Znížením transferu pre VPS na zimnú údržbu o - 18000 € v rozpočte  vzhľadom na súčasné klimatické podmienky spôsobí problém s krytím výdavkov na zimnú údržbu.
   
  *Schválený rozpočet v navrhovaných zmenách ruší  doteraz vytváraný koncepčný a  plánovaný investičný rozvoj miestnych komunikácií, ktorý bol stanovený na základe pasportu miestnych komunikácií a plánu ich rekonštrukcií na roky 2018 – 2023.  Schválený pozmeňovací návrh klubu Nový Mikuláš úplne ruší pôvodnú filozofiu návrhu rozpočtu na rok 2019 v oblasti rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií (vo výške 2 080 315 eur), nakoľko navrhuje vypustiť pôvodne poslancami odsúhlasený a jeden rozpočtový rok aj aplikovaný spôsob financovania komunikácií na základe schválených a platných uznesení.  Zasahuje do plánovanej prípravnej a projektovej dokumentácie. V prípade, že  sa nebude pokračovať v naplánovaných rekonštrukciách komunikácií, ktoré sú pre tento rok už pripravené na realizáciu, dôjde okrem zrušenia koncepcie modernizácie ciest a chodníkov aj k zmareniu ďalších 36 000 eur, ktoré mesto vynaložilo na vypracovanie projektových dokumentácií na túto modernizáciu.
   
  *Schválený rozpočet navrhuje do rozpočtu zaradiť realizáciu 11 nových nepripravených investičných akcií, ktoré pre realizáciu v tomto roku nie sú technicky pripravené, nemajú vypracované projektové dokumentácie ani na nich nebola vykonávaná žiadna inžinierska činnosť, sú teda v tomto roku nerealizovateľné.
   
  *Schválený rozpočet so zmenami nie je doladením predloženého návrhu rozpočtu, ale snaží sa zásadne zasiahnuť do vybraných oblastí. Návrh na zmeny pôvodného rozpočtu bol predložený unáhleným spôsobom, nebol odkonzultovaný s odbornými garantmi rozpočtu ani s gestormi jeho programov či s vedením mesta, vedie k zmätočným a nevybilancovaným prepojeniam, nie je dostatočne zanalyzovaný a odôvodnený. 
   

  Krok späť naspäť