Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Traja králi priniesli ocenenia pre viaceré osobnosti v meste

  07.01.2019
  Počas novoročného koncertu, ktorý zorganizovalo mesto Liptovský Mikuláš v trojkráľový podvečer, odovzdal primátor Ján Blcháč ocenenia viacerým obyvateľom Liptovského Mikuláša.
  ______________ 
  Verejné uznanie za zásluhy mesta Liptovský Mikuláš si odniesli:
  * Milan Stromko,
  * Jozef Tomaga, 
  * Spolok Martina Rázusa,
  * Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa.
  _______________
  Cenu primátora mesta Liptovský Mikuláš získali:
  * Imrich Adzima, 
  * Štefan Ganoczy, 
  * Dušan Lukáč, 
  * Jaroslav Oberuč, 
  * Blažena Staroňová, 
  * Peter Vrlík, 
  * Old Boys Ondrašová.
  ______________
  Cenu mesta Liptovský Mikuláš si zaslúžili:
  * Vladimír Bátik,
  * Darina Beťková,
  * Helena Hiadlovská,
  * Mária Hrabinská,
  * Elena Chovanová,
  * Dušan Kováč,
  * Jozef Stanovský,
  * Detský folklórny súbor Ďumbier.
   
  VEREJNÉ UZNANIE ZA ZÁSLUHY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:
  Milan Stromko
  Narodil sa  vo Veternej Porube. Od októbra 1972 býva v Liptovskom Mikuláši. V októbri 1968 nastúpil do Strojární Piesok, neskôr do Stavoindustrie,  kde bol zamestnaný 38 rokov. Od mladosti pána Milana Stromka priťahovalo divadlo. V zimných mesiacoch nacvičovali divadlo a v lete hrali futbal. Do konca minulého roka od roku 2006  pracoval v Zbore pre občianske záležitosti pri  Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. 
  Po oživotvorení Matice slovenskej pracoval v miestnom odbore, začal sa aktívnejšie zaujímať o divadlo a poéziu. Po zvolení v roku 2004 za predsedu MO Matice slovenskej aktívne sprístupňoval historické deje a osobnosti slovenského národa verejnosti.
  Pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva a pričinil sa o to, že mesto zrekonštruovalo matičný stánok – Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, v ktorom pôsobil ako riaditeľ  štyri roky, a v ktorom našlo domov a duchovné naplnenie veľa priaznivcom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
  V súčasnosti sú  jeho veľkými láskami  divadlo, zvlášť ktoré predstavuje našu mikulášsku históriu a poézia. Je  zamilovaný do  „našej Liptovskej“ prírody. Vo voľnom čase sa venuje práci v Pozemkovom  spoločenstve.
   
  Jozef  Tomaga 
  Jozef Tomaga sa narodil v  meste Gelnica. Ako dieťa vyrastal so svojimi dvoma staršími súrodencami – bratom a sestrou a so svojimi rodičmi, otcom lekárom v neďalekých Margecanoch, v ktorých absolvoval aj základnú školu, gymnázium vyštudoval v neďalekej Gelnici. V roku 1995 bol prijatý do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, kde bol v roku 2001 vysvätený za kňaza. Pôsobil v Dolnom Kubíne, Podolínci, Tvrdošíne, vo Vysokých Tatrách, ale i za hranicami Slovenska, na juhu Talianska. Práve pôsobenie v Taliansku bolo pre neho inšpiráciou pre jeho doterajšie pôsobenie vo farnosti Okoličné.
  Farnosť v Okoličnom je neskorogotickým chrámom na Slovensku, bývalým kláštorným kostolom sv. Petra z Alkantary. Súčasťou farnosti Okoličné je i fília v Smrečanoch so stredovekým kostolíkom Očisťovania Panny Márie. Obe sakrálne národné kultúrne pamiatky si vyžadujú obnovu a sústavnú údržbu s mimoriadnym rozsahom prác. Archeologický, architektonicko - historický a reštaurátorský výskum, realizovaný v predstihu umožnil detailné poznanie stavieb i spracovanie návrhu na ich obnovu. 
  Podarilo sa zrealizovať dlhodobú ochranu konštrukcií a predmetov ako vyše päťstoročný krov nad bývalým kláštorným kostolom, jedným z najstarších na Slovensku, či mobiliár s gotickými oltármi a renesančným kazetovým stropom v Smrečanoch. Počas stavebných prác boli odkryté nepoznané architektonické prvky a články a bolo možné prezentovať i časť stredovekej krížovej chodby františkánskeho kláštora, v ktorej farnosť zriadila expozíciu Múzea Ladislava Mattyasovského, ktorá získala v roku 2012 výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzea. 
  Pán Tomaga úzko spolupracoval na výstavách stredovekého umenia Slovenska v Paríži, Varšave, Postupimi, Bratislave – kde sa predstavila úspešná výstava „Majster z Okoličného  a umenie Spiša okolo roku 1500“. V Bratislave získal ocenenie – cenu patróna umelcov Fra Angelico, venované významným osobnostiam, ktoré sa vo svojej tvorbe i práci pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku a zachovanie kultúrneho a sakrálneho dedičstva kostola. Apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello počas svätej omše, ktorá predchádzala samotnému oceňovaniu, označil umelcov za strážcov krásy vo svete.
  Jozef Tomaga sa podieľa na organizovaní konferencií v oblasti náboženského i kultúrneho života obce. Predstavuje typ kňaza, ktorý si uvedomuje nezastupiteľnosť sakrálneho umenia pri prehlbovaní viery vo farnosti, ktorú spravuje a rovnako aj význam kultúrneho i duchovného obohatenia. 
   
  Spolok  Martina Rázusa
  Občianske  zduženie  Spolok Martina  Rázusa  začalo svoju činnosť  v roku 2002. Spolok  Martina  Rázusa sa hlási  k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasť Liptovského Mikuláša, propaguje stále  aktuálne  dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej  práce  Martina  Rázusa,  preniknutej demokratickým, humanistickým  a etickým posolstvom  a úporným  zápasom o presadenie  poznanej pravdy. Organizuje  regionálne aj  celoslovenské  kultúrne, športové, spoločenské  podujatia.  
  Dôležitou úlohou spolku bolo zabezpečenie a vyhlásenie  celoslovenskej  zbierky na pamätníky  Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši  a v Bratislave. Potom  poslanie  pamätníkov. Liptovský Mikuláš  -  odhalenie  26.6.2005 V Liptovskom Mikuláši bol pamätník odhalený v roku 2005 a v Bratislave v roku 2013. Spolok  Martina  Rázusa pripravuje  cyklické  podujatia – Sláva  šľachetným, vedecko-popularizačné podujatia  venované  významných  slovenským a zahraničným osobnostiam, s bohatým duchovným a kultúrnym  programom. Výstupmi  podujatí  sú  knihy -  kolektívne  monografie  na  vedeckej  úrovni. Známe  sú  aj  Letokruhy  Martina  Rázusa.
  V Letokruhoch sa  uskutočnili  rôzne  pamätné   podujatia  ako  napríklad:  2x MR čiže  Martin Rázus a Milan  Rúfus v roku 2013.  Vzácne boli  i spomienkové  podujatia Štúr a Liptovský Mikuláš, Z Hlbokého do  Mikuláša. Spolok od  roku  2014  vydáva  Kalendár  Spolku   Martina  Rázusa.  Vydal  CD – Hoj, zem  drahá . Spolok je  vydavateľom  kníh:  Sláva  šľachetným, Suspíriá, To  je vojna,  Tri vojnové novely, Evanjeliá. Od  roku  2005 spolok  zriaďuje  Knižnicu  Martina  Rázusa. 
  Cenu prevezala podpredsedníčka spolku Daniela Fiačanová.
   
  Spolok  priateľov   MUDr. Pavla Straussa
  Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa vznikol pred 15 rokmi  ako občianske združenie. Hlási sa k odkazu významného   spisovateľa, chirurga a katolíckeho mysliteľa, z Liptovského Mikuláša. Združenie si dáva za cieľ propagovať stále aktuálne duchovné a umelecké dedičstvo, preniknuté demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a zápasom o presadenie poznanej pravdy. Zaslúžil sa o vydanie 10 dielov súborných knižných diel P. Straussa, niekoľkých samostatných knižných publikácií s jeho tvorbou a 33 čísiel periodika Listy PS, ktoré sú distribuované do všetkých knižníc a významných inštitúcií v SR a v zahraničí. Spolupracuje pri udeľovaní prestížnej ceny Pavla Straussa v Nitre. Dobrovoľnú členskú základňu spolku tvoria ľudia z oblasti celého Slovenska, v rozpätí členov študentov až po členov v zrelom veku. Medzi významných kolektívnych členov patrí mesto Liptovský Mikuláš. Medzi hlavné a jediné finančné zdroje potrebné na vydavateľskú činnosť patria nezištné finančné dary sponzorov, pomocou ktorých sa darí úspešne rozvíjať ciele nášho spolku. 
  Cenu prevzal predseda spolku Ľubomír Raši.
   
  CENA PRIMÁTORA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:
  Imrich  Adzima  
  Narodil sa v Miklušovciach. Je členom klubu  seniorov  Podbreziny – Okoličné. Funkciu hospodára   klubu  seniorov   vykonával  12  rokov.  Staral  sa  o budovu a jej okolie. Zabezpečoval  všetky  činnosti  súvisiace   s touto  funkciou. Vykonával drobné údržbárske práce, reguloval vykurovanie  klubových priestorov a starostlivosť o inventár. Tieto  práce  vykonával  veľmi zodpovedne. Celú dobu pracuje v klubovom spevokole Brezinka, kde sa  zúčastňoval rôznych klubových akcií ako aj  akcie organizované MsÚ /jubilanti, kladenie vencov a pod. Vystupoval aj v programe Sami sebe.
  Okrem uvedeného bol aj výborný športovec, ktorý  klub reprezentoval a šíril dobré meno. V kategórií nad 70 rokov hod. guľou, granátom na cieľ a plávanie. V roku 2016 sa  prebojoval do Celoslovenského kola v Nitre, kde získal  dve prvé  miesta. V roku  2017 sa zúčastnil Celoslovenského kola v Bratislave. 
  Pán Adzima je  človek veľmi spoľahlivý, dobrý pracovník, úprimný a spoločenský, svojim humorom okolo  seba  šíri  dobrú atmosféru.
  Štefan  Ganoczy
  Narodil sa  v Prahe. Jeho domovom je Liptovský Mikuláš – konkrétne mestská časť vidieckeho typu – Bodice. Tam žije viac ako 25 rokov. 
  Už 41 rokov pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Od roku 1993 býva s rodinou v rodinnom dome v Bodiciach. Od roku 1994 je člen TJ Bodice a  organizačného tímu, ktorý už 38 rokov organizuje pretek Beh oslobodenia Bodíc. Od roku 1995 pôsobí ako predseda TJ Bodice, predseda organizačného výboru preteku a riaditeľ tohto preteku, ktorého sa počas jeho 38 ročníkov zúčastnilo viac ako 7800 pretekárov v 27 kategóriách. Slovenská bežecká liga zaradila tento pretek od jeho 20 - teho ročníka 4 krát ako súčasť  Majstrovstiev Slovenska. 
  Od roku 1998 pôsobil päť volebných období ako poslanec mestského zastupiteľstva a člen mestskej rady za  mestskú časť Bodice a posledné tri spoločne ako poslanec za Bodice a Demänovú. Ku známemu Behu oslobodenia Bodíc postupne pribúdali mnohé iné športové, kultúrne a spoločenské akcie - aktivity pre deti (slávnostné otvorenie školského roka, jesenná Drakiáda, rozprávková noc v škole), pre mládež, dospelých a seniorov. Bodické fašiangy sú za posledných 20 rokov preslávené svojím viac ako 100 členým sprievodom “bursovníkov” všetkých vekových kategórií. Na augustové stretnutie Bodičanov a ich priateľov, ktoré organizuje už viac ako 12 rokov, dlhodobo chodí viac ako 150 účastníkov a nielen z Bodíc. Aj bodický ping-pongový turnaj sa postupne stal súčasťou vianoc a Batôžková zábava naopak ich ukončením. 
  Zaslúžil sa o rekonštrukciu priestorov futbalového štadióna v Demänovej, v kultúrnych domoch, kde boli zriadené Denné centrá pre seniorov. 
  20 rokov „poslaneckého života“ v mestskom zastupiteľstve, ale predovšetkým v mestskej časti Bodice a Demänová medzi ľuďmi mu dalo neskutočne veľa každodenných  bežných a očakávaných ale i výnimočných zážitkov. K tým výnimočným patrilo jeho 18 ročné pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti.  Jeho poslanecké krédo: „My poslanci sme tu pre vás, občania“ nebolo frázou ale vyjadrením podstaty jeho poslaneckej činnosti.
  Cenu primátora mesta získal Štefan Ganoczy za záslužnú činnosť v prospech samosprávy, za aktívnu kultúrnu, športovú  a spoločenskú činnosť v meste Liptovský Mikuláš.
   
  Dušan Lukáč
  Narodil  sa v Liskovej.  Počas  svojho  profesionálneho  života   priamo v meste dozoroval a odovzdával  do užívania  stavby: Poľnonákup – Liptov,  Mliekarenský  závod, Liptovské strojárne, Vojenský výskumný ústav 060, Posádkový dom armády či Meniareň 110kU-22kV v Závažnej Porube. Pri výstavbe Strojární Piesok – závod Liptovský Mikuláš obdržal v roku 1983 v Prahe čestný titul „Zaslúžilý zlepšovateľ“, v r. 1988 absolvoval na  Federálnom ministerstve národnej obrany  ČSR v Prahe zvláštnu spôsobilosť  pre  prípravu a realizáciu investičnej výstavby vojska.
  Cenu primátora  mesta získal Dušan Lukáč za  mimoriadne  výsledky pri zveľaďovaní  a rozvoji výstavby stavieb na  území  mesta  Liptovský Mikuláš.
   
  Jaroslav Oberuč 
  Narodil v Palúdzke. Absolvoval Spojovacie učilište v Novom Meste nad Váhom. Ako poručík nastúpil k vojenskému útvaru v Ostrave, kde sa podieľal na príprave spojovacích špecialistov pre potreby protivzdušnej obrany. 
  Študoval na pedagogickej fakulte Vojenskej akadémie v Bratislave študijný odbor pedagogika. Po ukončení štúdia nastúpil do Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, v ktorej pracoval ako učiteľ Vojenskej pedagogiky a psychológie na rôznych postoch až do roku 2004. V súčasnosti pracuje ako profesor Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom. Prednáša i na vysokých školách v zahraničí.
  V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venoval vstupnému a výstupnému profilu žiaka a poslucháča vysokých vojenských škôl a výskumu osobnosti veliteľa, vypracoval mnohé študijné plány a programy pre výučbu pedagogiky na úroveň bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, bol členom pedagogickej komisie Správy vysokých škôl pri Federálnom ministerstve obrany, predsedom sekcie vojenskej pedagogiky federálneho ministerstva obrany v Prahe. Od roku 1994 doteraz predsedom  Akademických senátov,  komisie pre vykonávanie rigoróznych skúšok, Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia a garant študijného odboru. 
  Z jeho bohatých aktivít v oblasti pedagogiky sú najvýznamnejšie publikácie Základy pedagogiky, Teória výchovy, Metodológia pedagogického výskumu. Vydal vyše 200 odborných a vedeckých článkov. 
  V roku Dňa 2017 získal certifikát od BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD potvrdzujúci zaradenie do Encyklopédie Osobnosti Českej a Slovenskej republiky.
  Cenu primátora   mesta získal Jaroslav Oberuč  za  rozvoj    vysokého  školstva  v meste Liptovský Mikuláš.
   
  Blažena Staroňová 
  Narodila   sa  v Liptovskom Mikuláši. Pracovala  v školstve od roku 1957 do roku 1995. Najdlhšie od roku 1962   na Základnej škole v Okoličnom. Od roku 1991 do roku 1993 vykonávala funkciu riaditeľky školy.
  Jej vzťah ku kolegom bol a je priateľský, srdečný a otvorený. Ako riaditeľka školy bola spravodlivá a s príslušnou dávkou prirodzenej autority. Vedela ľudí pochopiť, pomôcť. Vždy  mala vľúdne slová pre kolegov. Bola nielen dobrým manažérom, ale aj psychológom, poradcom a dôverníkom. Dokázala riešiť rôzne pracovné i ľudské situácie s nadhľadom a patričnou dávkou humoru. Svojím ľudským a zároveň profesionálnym  prístupom vedela motivovať a podnecovať kolegov do práce a následne ich oceniť a vyvolať v nich pocit spolupatričnosti. Všetkých učila vzájomne sa rešpektovať a uznávať. V praxi podporovala rôzne mimopracovné aktivity a dlhoročné priateľstvá, ktoré ľudí spájali.
  Tí žiaci, ktorým pani učiteľka vštepovala základy matematiky, ju mali veľmi radi a boli vďační za jej prístup a pomoc pri vysvetľovaní matematického učiva. Vštepovala lásku k matematike a žiaci sa chceli učiť. Aj dnes sa zaujíma o osobné a profesionálne  príbehy svojich bývalých žiakov .
  Cítila zodpovednosť za stav verejného života a budúcnosť žiakov, čoho dôkazom sú slová pani učiteľky: „Výsledky, ktoré sme dosiahli, mi pripadali ako bohatá úroda jesene, ktorá je výsledkom práce na jar a v lete. Žili sme vtom, že celá naša budúcnosť bude vyzerať podľa toho, ako teraz žijeme, ako zmýšľame, ako cítime, ako pracujeme.“
  Cenu primátora mesta získala Blažena  Staroňová  za záslužnú činnosť vo  výchove  niekoľkých  generácií  obyvateľov  mesta Liptovský Mikuláš.
   
  Peter Vrlík 
  Narodil  sa v Liptovskom Mikuláši. Pochádza  z Okoličného a  neúnavne propraguje  Okoličné. Je  členom Spolku slovenských spisovateľov, autorom viacerých kníh, povestí, rozprávok, ako  aj  brožúr o Okoličnom.  Ako   obetavý kultúrny pracovník, zamestnanec  Matice  slovenskej, kde  zastáva  rôzne  zodpovedné  funkcie, bol z svoju činnosť  viackrát ocenený (Maticou slovenskou, cenou  Žilinského samosprávneho kraja Jánošíkov poklad, atď.) 
  Cenu primátora mesta získal Peter Vrlík za aktívnu kultúrnu  a spoločenskú činnosť v meste Liptovský Mikuláš.
   
  OLD BOYS  Liptovská  Ondrašová
  Futbalový  oddiel   bol  založený v roku 1988. V  roku 2018 oslávili  30 rokov  jeho  založenia, ako inak na  futbalovom ihrisku v Ondrašovej. Za toto  30 ročné  obdobie odohrali množstvo futbalových stretnutí a turnajov. Mesto Liptovský  Mikuláš   reprezentovali:
  V družobnom maďarskom  meste  KISKOROS, na futbalových turnajoch  za  účasti  francúzskej  ambasády v Ivánke pri Dunaji, absolvovali 11. ročníkov futbalových zápasov proti  bývalým hokejistom, ktorí  hrávali za Liptovský Mikuláš  a pôsobia v zahraničí (Jurčina, Plch, Cibák a pod.), 12. ročníkov amatérskeho futbalového turnaja pod názvom „DREZINA CUP“. Tohto turnaja sa zúčastňuje   pravidelne  12-14 mužstiev (80-110 futbalistov).  Za  30 rokov činnosti sa  v mužstve  vystriedalo množstvo  futbalistov  (cca  240).  
  Stalo sa  samozrejmosťou, že  ešte   dnes si  prídu  na ihrisko „pobežkať„ medzi  mladších  chlapcov  60,65,75  roční veteráni.

  CENA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
  Vladimír Bátik
  Narodil sa v Ploštíne v rodine stavebných technikov.  Štúdium ukončil na Slovenskej Vysokej škole technickej v Bratislave na fakulte architektúry v roku 1977.  
  Architektúru od začiatku tvorby považoval za verejne sledovanú sféru, ktorú všetci vnímame ako prostredie, v ktorom bývame, pracujeme, trávime voľný čas. Plody jeho práce sa prejavili už v roku 1985 v podobe získania 1. ceny v X. ročníku súťaže Hľadáme dokonalé projekty za architektonické stvárnenie komplexu Bocian v Liptovskom Mikuláši. Za to isté dielo mu bola v roku 1986 ako prvému architektovi v histórii udelená umelecká celoštátna cena v oblasti Architektúra.  V rámci regiónu sú verejnosti najznámejšie tieto stavby: bytové domy na Kollárovej ulici, penzión Bowling v Liptovskom Mikuláši, VIA Mara v Liptovskom Trnovci, supermarket Hypernova, Areál vodného slalomu – Lodenica v Liptovskom Mikuláši. V spoluautorstve supermarket Billa na Podbrezinách, Stop Shop v Liptovskom Mikuláši, hotel FIM v Demänovskej doline, v súčasnosti dostavba Zimného štadióna. Ako autor doplnku územného plánu v Demänovskej doline so svojim kolektívom pripravuje viacero projektov chát, penziónov a hotelových komplexov.
  V rámci voľného času sa intenzívne venuje športu. K vrcholovému športu - Powerliftingu ho priviedol nestor tohto športu na Liptove, jeho  bývalý kolega Ján Beťko. V posledných rokoch v kategórii masters dosahuje mimoriadne úspechy v jednotlivých disciplínach trojboja: vicemajster a majster sveta v tlaku na lavičke v Rakúsku, majster sveta a vytvorenie svetového rekordu v tlaku na lavičke v Prahe, majster Európy v tlaku na lavičke v Maďarsku, strieborná medaila na majstrovstvách Európy v tlaku na lavičke v Rakúsku, majster sveta a nový svetový rekord v mŕtvom ťahu v Prahe, majster sveta a vytvorenie dvoch svetových rekordov v Trnave v tomto roku. 
  Okrem aktívnej športovej činnosti vykonáva funkciu prezidenta slovenskej Asociácie silných mužov /Strongman/, kde po dobu výkonu tejto funkcie organizoval trikrát Svetový pohár Strongman, Európsky a Stredoeurópsky pohár Strongman a viacero ročníkov Československého pohára Strongman. Medzi zaujímavé akcie, ktoré organizoval či na organizácii ktorých sa podieľal, patrí športovo kultúrne stretnutie za účasti špičkových hokejistov NHL, významných umelcov v 90 rokoch či Mikulášska pohoda v Ploštíne.
  Cenu mesta získal Vladimír Bátik pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti stavebníctva a v športovej oblasti  mesta Liptovský Mikuláš. 
   
  Darina Beťková
  Narodila sa  v Ploštíne. Naskytla sa jej možnosť pracovať na Základnej škole pre slabozrakých v Liptovskom Jáne. Nastúpila tam ako vychovávateľka, učiteľka. Po ukončení školského roku sa prihlásila na Pedagogický inštitút v Martine, kde ukončila svoje štúdium štátnou záverečnou skúškou s aprobáciou chémia, prírodopis, pestovateľské práce v roku 1963.
  Po ukončení štúdia pracovala osem rokov ako učiteľka a jeden školský rok ako zástupkyňa riaditeľa na Základnej škole vo Vlachoch, neskôr nastúpila na Základnú školu na Dr. Aurela Stodolu na Nábreží.  Pri škole fungoval DFS Ďumbier, ktorý bol založený na 1. Základnej deväťročnej škole v Liptovskom Mikuláši a jej pripadla funkcia organizačnej vedúcej súboru. 
  Zo školy odišla pracovať na Okresný národný výbor - odbor školstva ako školská inšpektorka, stala sa vedúcou správy a riadenia škôl v okrese Liptovský Mikuláš. Po výmene pracovníkov sa rozhodla odísť. Ako zástupkyňa riaditeľky školy odišla zo Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách v roku 1997 do dôchodku.
  V dôchodkovom veku bola pri založení Klubu dôchodcov v Ploštíne. Stala sa kultúrnou referentkou vo výbore. Starala sa o programy schôdzí či návštevy kultúrnych podujatí. Je spoluautorkou vydania “Ploštínske nárečie“ z roku 2014, v roku 2017 vyšla malá knižka spomienok, ktorú vydali z lásky k nášmu učiteľovi Jánovi Kubínovi. 
  Cenu mesta získala Darina Beťková za prínos v spoločenskej, kultúrnej  výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.
   
  Helena Hiadlovská
  Narodila sa v Zlatnej na Ostrove. V roku 1954 sa rodina presťahovala do Liptovského Mikuláša. Ukončila štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, stavebnej fakulte v Bratislave, odbor pozemné stavby. Od začiatku profesijnej činnosti  pracovala  na úseku investičnej výstavby najprv v podniku Zdroj Liptovský Mikuláš, neskôr v Stavoinveste Liptovský Mikuláš vo funkcii samostatného technika a stavebného dozoru sídliska Klačno a stred mesta Ružomberok. Po roku 1990 pracovala na Školskej správe Liptovský Mikuláš, ako vedúca odboru a technický zástupca. Podieľala sa na zakladaní cirkevných škôl v okrese. V polovici roka 1994 sa osamostatnila a začala podnikať. Jej hlavným zameraním je kompletná inžinierska činnosť v stavebníctve, čo predstavu]e všetky činnosti spojené s prípravou stavby, cez územné a stavebné konania, stavebný dozor a ukončenie stavieb kolaudáciou. K jej stavbám vybudovaným za ostatné roky patria napríklad: obchodno administratívne centrum Nicolaus Leder  ulica Garbiarska, predajné jednotky LIDL v Liptovskom Mikuláši, v Liptovskom Hrádku, Ružomberku, Námestove, Tvrdošíne, Dolnom Kubíne, Priekope, Terchovej a ďalšie,  dozorovala bytový objekt 80 b.j. ulica Štúrova,  Okresný súd v Liptovskom Mikuláši v Martine v Námestove a Dolnom Kubíne a mnoho ďalších stavieb občianskej a bytovej výstavby na území Liptova a  celého Slovenska. 
  Celý život sa aktívne venuje športu a možno práve preto k jej hlavným a srdcovým stavbám patrí výstavba lanových dráh. V Jasnej dozorovala  24 miestnu kabínkovú dráhu Priehyba - Chopok /Funitel/, sedačkové lanové dráhy Záhradky - Rovná hoľa,  Biela púť – Koliesko,  Záhradky - Priehyba  a Lúčky – Pekná vyhliadka.   Na južnej strane Chopku 15 miestnu kabínkovú dráhu Kosodrevina – Chopok a Krupová - Kosodrevina. V Tatranskej Lomnici si môže pripísat‘ na svoj účet sedačkovú lanovú dráhu Tatranská Lomnica - Štart, Tatranská Lomnica  - Buková hora a  kabínkovú lanovú dráhu Štart - Skalnaté pleso. 
  Od roku 1960 teda 58 rokov je členkou Telovýchovnej jednoty Partizán, neskôr premenovaná na Športový klub v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1999 je jeho predsedníčkou. Zaslúžila sa o navrátenie budovy vtedajšej Sokolovne do rúk športového klubu. V klube začínala ako aktívna volejbalistka, neskôr trénerka volejbalu. Je stále aktívnou športovkyňou a stará sa hlavne o udržanie dobrého mena klubu a o jeho obnovu. Jej zásluhou má svoj priestor aj úspešný oddiel modernej gymnastiky,  ktorý má širokú členskú základňu a pod odborným vedením  tréneriek dosahuje veľmi dobré výsledky. Momentálne oddiel modernej gymnastiky má niekoľko čerstvých vicemajsteriek Slovenka a tri pretekárky v reprezentačnom tíme Slovenska v modernej gymnastike. Je na veľký obdiv, že v čisto amatérskych podmienkach pretekárky klubu  dosahujú profesionálne výsledky.
  Cenu mesta získala Helena Hiadlovská pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti stavebníctva a v športovej oblasti mesta Liptovský Mikuláš. 
   
  Mária Hrabinská
  Narodila sa v Bystřici pod Lopeníkom (Česká republika).  Je zakladateľkou Klubu seniorov 1 a Základnej organizácie 2 Jednoty dôchodcov Slovenska. Obetavo pracuje v oblasti kultúry, za  výsledky v práci jej boli udelené dve čestné uznania a dva ďakovné listy. Ako rezbárka sa so svojimi prácami zúčastnila na viacerých výstavách v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Jej umelecké výrobky sú prínosom pre ľudovú architektúru, sú súčasťou amfiteátra vo Východnej. Nájdeme ich aj v Múzeu ľudovej kultúry v Bratislave, ale  aj na iných miestach na Slovensku.
  Cenu mesta získala Mária Hrabinská pri príležitosti životného jubilea, za prínos v spoločenskej a kultúrnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

  Elena Chovanová
  Narodila sa v Závažná Poruba. Prvý vysokoškolský diplom získala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ako učiteľka prvých až štvrtých ročníkov základných škôl. Neskôr si odbornú spôsobilosť  rozšírila o aprobáciu slovenský jazyk – telesná výchova pre piate až deviate ročníky základných škôl. V roku 1984 získala titul Mgr. art. po štúdiu na VŠMU ako tanečný pedagóg. Svoju pedagogickú dráhu začala na základnej škole. Viac než 30 rokov pôsobila ako vedúca tanečného odboru na Základnej umeleckej škole v Liptovskom Mikuláši. Vychovala stovky tanečníkov a desiatky tanečných pedagógov, ktorí pôsobia v divadlách i na základných umeleckých školách po celom Slovensku. V Liptovskom Mikuláši založila súbor moderného scénického tanca Mladosť. Je zakladateľkou scénického tanca na Slovensku. Deväť rokov pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa Okresnej školskej správy v Liptovskom Mikuláši. Pracovala aj pre Centrum voľného času, kde viedla tanečno – pohybové krúžky a viedla i kurzy anglického jazyka. Po odchode na dôchodok aktívne pôsobila v Jednote dôchodcov v mestskej časti Palúdzka. Tanečné umenie vníma ako úžasnú silu, ktorá má v sebe pôsobivú hudobnú, výtvarnú i pohybovú zložku. Vytvorila veľa príťažlivých tanečných choreografií, ktoré tu zostávajú ako posolstvo a autentická výpoveď jej tvorivého ducha. 
  Cenu mesta získala Elena Chovanová pri príležitosti životného jubilea, za prínos v spoločenskej a kultúrnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

  Dušan Kováč
  Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Po absolvovaní Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene nastúpil ako lesný inžinier v Štátnych lesoch, závod Liptovský Hrádok. Po niekoľkoročnej lesníckej praxi pracuje až dodnes na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši a v jeho kompetencii je poľovníctvo v našom okrese. Poľovníctvo na vysokej úrovni, tvorba poľovných revírov či dotknutých zákonov sú zásluhou aktivít Dušana Kováča.
  Cenu mesta získal  Dušan Kováč pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti poľovníctva.
   
  Jozef Stanovský
  Narodil sa v Prešove. Jeho  rodičia  pochádzajú  z Liptovského  Mikuláša,  spoznali  sa  pri  práci  v Tranosciu a v roku 1948 sa odsťahovali  do Prešova, kde  založili  evanjelické kníhkupectvo.   
  Po  ukončení vysokej školy technickej začal pracovať  vo  vodárňach. Po  revolúcii založil  spolu  s kolegami  firmu  Hydroteam, s.r.o.,   podieľali sa aj na príprave niekoľkých  projektov  v Tatrách.
  Do Iľanova sa vrátil až na dôchodku, ale svojou aktívnou službou  je  vzorom mnohým Mikulášanom. Dnes sa vo svojich 79 rokoch pustil spolu s miestnymi cirkevníkmi do  projektu zborovej miestnosti, ktorá by sa mala využívať všestranne pre všetky generácie,  spoločne so svojim bratom zakúpil hodiny do kostola a vybavil a finančne zabezpečil nový  organ. Spolupracoval  aj na  projekte  revitalizácie námestia v Iľanove. Inicioval a financoval vydanie kníh Nad  Iľanovom vyšla dúha  a  Bieda šitá sladkou niťou. Úzko spolupracuje s urbárom.
  Cenu mesta získal Jozef Stanovský za aktívnu kultúrnu   a spoločenskú činnosť v meste Liptovský Mikuláš.
   
  Detský folklórny súbor Ďumbier
  Detský folklórny súbor Ďumbier vznikol v roku 1968 pri Základnej škole Čsl. brigády, neskôr pracoval aj pri Základnej škole A. Stodolu a jeho súčasným zriaďovateľom je Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši. Zakladateľkou súboru a zároveň choreografkou bola pani učiteľka Ľudmila Štrkolcová, ktorá bola jeho umeleckou vedúcou až 50 rokov. Pod jej vedením súbor vychoval viac ako tisíc tanečníkov, spevákov a muzikantov. Mnohí z nich svoju zanietenosť pre folklór deklarujú naďalej či už v profesionálnom alebo súkromnom živote.
  Detský folklórny súbor prezentuje detské hry, tradície a zvyky prevažne stredného Liptova. Deti zo súboru rozdávajú radosť nielen doma, ale aj v zahraničí. Ďumbieráci precestovali 18 krajín sveta (Bulharsko, Anglicko, Belgicko, Nemecko, Grécko, Ukrajina, Taliansko, Poľsko, Bielorusko, turecký Instanbul, Srbskom Francúzsko, Česko).
  V súčasnosti súbor združuje približne 120 detí vo veku 5 až15 rokov. Tanečníci sú rozdelení do troch vekových skupín. Prípravka - deti vo veku 5 až 7 rokov, stredná skupina - deti vo veku 7až 10 rokov a veľká skupina - deti vo veku 10 až 15 rokov.
  Súbor nahral niekoľko filmov a pásiem pre Slovenskú televíziu (Junácka pasovačka, Poďte s nami, Detský rok – Zima, Leto, Eniky – beniky, Kamera mladých, Vandrovali hudci), ako aj pre Slovenský rozhlas (Hrajteže mi, hrajte...). Vydali magnetofónové kazety, CD Cestička k domovu. V roku 2009 súbor prezentoval región Liptov v Raňajkách s STV, natáčal do  televíznej relácie Kapurka. V roku 2016 sa prezentovali v televíznom spravodajstve TV JOJ v meste Liptovský Mikuláš, v roku 2018 súbor oslavoval svoje 50. výročie v Teleráne v TV Markíza. V krajských a celoštátnych súťažiach získal Detský folklórny súbor Ďumbier za jednotlivé programové pásma viaceré ocenenia.
   
  Cenu mesta pre rok 2019 získal kolektív Detský folklórny súbor Ďumbier pri príležitosti 50. výročia vzniku za aktívnu kultúrnu a spoločenskú činnosť v meste Liptovský Mikuláš.
  Ocenenie prevzala Zuzana Strychová.
   
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Traja králi priniesli ocenenia pre viaceré osobnosti v meste

  07.01.2019
  Počas novoročného koncertu, ktorý zorganizovalo mesto Liptovský Mikuláš v trojkráľový podvečer, odovzdal primátor Ján Blcháč ocenenia viacerým obyvateľom Liptovského Mikuláša.
  ______________ 
  Verejné uznanie za zásluhy mesta Liptovský Mikuláš si odniesli:
  * Milan Stromko,
  * Jozef Tomaga, 
  * Spolok Martina Rázusa,
  * Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa.
  _______________
  Cenu primátora mesta Liptovský Mikuláš získali:
  * Imrich Adzima, 
  * Štefan Ganoczy, 
  * Dušan Lukáč, 
  * Jaroslav Oberuč, 
  * Blažena Staroňová, 
  * Peter Vrlík, 
  * Old Boys Ondrašová.
  ______________
  Cenu mesta Liptovský Mikuláš si zaslúžili:
  * Vladimír Bátik,
  * Darina Beťková,
  * Helena Hiadlovská,
  * Mária Hrabinská,
  * Elena Chovanová,
  * Dušan Kováč,
  * Jozef Stanovský,
  * Detský folklórny súbor Ďumbier.
   
  VEREJNÉ UZNANIE ZA ZÁSLUHY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:
  Milan Stromko
  Narodil sa  vo Veternej Porube. Od októbra 1972 býva v Liptovskom Mikuláši. V októbri 1968 nastúpil do Strojární Piesok, neskôr do Stavoindustrie,  kde bol zamestnaný 38 rokov. Od mladosti pána Milana Stromka priťahovalo divadlo. V zimných mesiacoch nacvičovali divadlo a v lete hrali futbal. Do konca minulého roka od roku 2006  pracoval v Zbore pre občianske záležitosti pri  Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. 
  Po oživotvorení Matice slovenskej pracoval v miestnom odbore, začal sa aktívnejšie zaujímať o divadlo a poéziu. Po zvolení v roku 2004 za predsedu MO Matice slovenskej aktívne sprístupňoval historické deje a osobnosti slovenského národa verejnosti.
  Pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva a pričinil sa o to, že mesto zrekonštruovalo matičný stánok – Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, v ktorom pôsobil ako riaditeľ  štyri roky, a v ktorom našlo domov a duchovné naplnenie veľa priaznivcom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
  V súčasnosti sú  jeho veľkými láskami  divadlo, zvlášť ktoré predstavuje našu mikulášsku históriu a poézia. Je  zamilovaný do  „našej Liptovskej“ prírody. Vo voľnom čase sa venuje práci v Pozemkovom  spoločenstve.
   
  Jozef  Tomaga 
  Jozef Tomaga sa narodil v  meste Gelnica. Ako dieťa vyrastal so svojimi dvoma staršími súrodencami – bratom a sestrou a so svojimi rodičmi, otcom lekárom v neďalekých Margecanoch, v ktorých absolvoval aj základnú školu, gymnázium vyštudoval v neďalekej Gelnici. V roku 1995 bol prijatý do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, kde bol v roku 2001 vysvätený za kňaza. Pôsobil v Dolnom Kubíne, Podolínci, Tvrdošíne, vo Vysokých Tatrách, ale i za hranicami Slovenska, na juhu Talianska. Práve pôsobenie v Taliansku bolo pre neho inšpiráciou pre jeho doterajšie pôsobenie vo farnosti Okoličné.
  Farnosť v Okoličnom je neskorogotickým chrámom na Slovensku, bývalým kláštorným kostolom sv. Petra z Alkantary. Súčasťou farnosti Okoličné je i fília v Smrečanoch so stredovekým kostolíkom Očisťovania Panny Márie. Obe sakrálne národné kultúrne pamiatky si vyžadujú obnovu a sústavnú údržbu s mimoriadnym rozsahom prác. Archeologický, architektonicko - historický a reštaurátorský výskum, realizovaný v predstihu umožnil detailné poznanie stavieb i spracovanie návrhu na ich obnovu. 
  Podarilo sa zrealizovať dlhodobú ochranu konštrukcií a predmetov ako vyše päťstoročný krov nad bývalým kláštorným kostolom, jedným z najstarších na Slovensku, či mobiliár s gotickými oltármi a renesančným kazetovým stropom v Smrečanoch. Počas stavebných prác boli odkryté nepoznané architektonické prvky a články a bolo možné prezentovať i časť stredovekej krížovej chodby františkánskeho kláštora, v ktorej farnosť zriadila expozíciu Múzea Ladislava Mattyasovského, ktorá získala v roku 2012 výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzea. 
  Pán Tomaga úzko spolupracoval na výstavách stredovekého umenia Slovenska v Paríži, Varšave, Postupimi, Bratislave – kde sa predstavila úspešná výstava „Majster z Okoličného  a umenie Spiša okolo roku 1500“. V Bratislave získal ocenenie – cenu patróna umelcov Fra Angelico, venované významným osobnostiam, ktoré sa vo svojej tvorbe i práci pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku a zachovanie kultúrneho a sakrálneho dedičstva kostola. Apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello počas svätej omše, ktorá predchádzala samotnému oceňovaniu, označil umelcov za strážcov krásy vo svete.
  Jozef Tomaga sa podieľa na organizovaní konferencií v oblasti náboženského i kultúrneho života obce. Predstavuje typ kňaza, ktorý si uvedomuje nezastupiteľnosť sakrálneho umenia pri prehlbovaní viery vo farnosti, ktorú spravuje a rovnako aj význam kultúrneho i duchovného obohatenia. 
   
  Spolok  Martina Rázusa
  Občianske  zduženie  Spolok Martina  Rázusa  začalo svoju činnosť  v roku 2002. Spolok  Martina  Rázusa sa hlási  k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasť Liptovského Mikuláša, propaguje stále  aktuálne  dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej  práce  Martina  Rázusa,  preniknutej demokratickým, humanistickým  a etickým posolstvom  a úporným  zápasom o presadenie  poznanej pravdy. Organizuje  regionálne aj  celoslovenské  kultúrne, športové, spoločenské  podujatia.  
  Dôležitou úlohou spolku bolo zabezpečenie a vyhlásenie  celoslovenskej  zbierky na pamätníky  Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši  a v Bratislave. Potom  poslanie  pamätníkov. Liptovský Mikuláš  -  odhalenie  26.6.2005 V Liptovskom Mikuláši bol pamätník odhalený v roku 2005 a v Bratislave v roku 2013. Spolok  Martina  Rázusa pripravuje  cyklické  podujatia – Sláva  šľachetným, vedecko-popularizačné podujatia  venované  významných  slovenským a zahraničným osobnostiam, s bohatým duchovným a kultúrnym  programom. Výstupmi  podujatí  sú  knihy -  kolektívne  monografie  na  vedeckej  úrovni. Známe  sú  aj  Letokruhy  Martina  Rázusa.
  V Letokruhoch sa  uskutočnili  rôzne  pamätné   podujatia  ako  napríklad:  2x MR čiže  Martin Rázus a Milan  Rúfus v roku 2013.  Vzácne boli  i spomienkové  podujatia Štúr a Liptovský Mikuláš, Z Hlbokého do  Mikuláša. Spolok od  roku  2014  vydáva  Kalendár  Spolku   Martina  Rázusa.  Vydal  CD – Hoj, zem  drahá . Spolok je  vydavateľom  kníh:  Sláva  šľachetným, Suspíriá, To  je vojna,  Tri vojnové novely, Evanjeliá. Od  roku  2005 spolok  zriaďuje  Knižnicu  Martina  Rázusa. 
  Cenu prevezala podpredsedníčka spolku Daniela Fiačanová.
   
  Spolok  priateľov   MUDr. Pavla Straussa
  Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa vznikol pred 15 rokmi  ako občianske združenie. Hlási sa k odkazu významného   spisovateľa, chirurga a katolíckeho mysliteľa, z Liptovského Mikuláša. Združenie si dáva za cieľ propagovať stále aktuálne duchovné a umelecké dedičstvo, preniknuté demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a zápasom o presadenie poznanej pravdy. Zaslúžil sa o vydanie 10 dielov súborných knižných diel P. Straussa, niekoľkých samostatných knižných publikácií s jeho tvorbou a 33 čísiel periodika Listy PS, ktoré sú distribuované do všetkých knižníc a významných inštitúcií v SR a v zahraničí. Spolupracuje pri udeľovaní prestížnej ceny Pavla Straussa v Nitre. Dobrovoľnú členskú základňu spolku tvoria ľudia z oblasti celého Slovenska, v rozpätí členov študentov až po členov v zrelom veku. Medzi významných kolektívnych členov patrí mesto Liptovský Mikuláš. Medzi hlavné a jediné finančné zdroje potrebné na vydavateľskú činnosť patria nezištné finančné dary sponzorov, pomocou ktorých sa darí úspešne rozvíjať ciele nášho spolku. 
  Cenu prevzal predseda spolku Ľubomír Raši.
   
  CENA PRIMÁTORA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:
  Imrich  Adzima  
  Narodil sa v Miklušovciach. Je členom klubu  seniorov  Podbreziny – Okoličné. Funkciu hospodára   klubu  seniorov   vykonával  12  rokov.  Staral  sa  o budovu a jej okolie. Zabezpečoval  všetky  činnosti  súvisiace   s touto  funkciou. Vykonával drobné údržbárske práce, reguloval vykurovanie  klubových priestorov a starostlivosť o inventár. Tieto  práce  vykonával  veľmi zodpovedne. Celú dobu pracuje v klubovom spevokole Brezinka, kde sa  zúčastňoval rôznych klubových akcií ako aj  akcie organizované MsÚ /jubilanti, kladenie vencov a pod. Vystupoval aj v programe Sami sebe.
  Okrem uvedeného bol aj výborný športovec, ktorý  klub reprezentoval a šíril dobré meno. V kategórií nad 70 rokov hod. guľou, granátom na cieľ a plávanie. V roku 2016 sa  prebojoval do Celoslovenského kola v Nitre, kde získal  dve prvé  miesta. V roku  2017 sa zúčastnil Celoslovenského kola v Bratislave. 
  Pán Adzima je  človek veľmi spoľahlivý, dobrý pracovník, úprimný a spoločenský, svojim humorom okolo  seba  šíri  dobrú atmosféru.
  Štefan  Ganoczy
  Narodil sa  v Prahe. Jeho domovom je Liptovský Mikuláš – konkrétne mestská časť vidieckeho typu – Bodice. Tam žije viac ako 25 rokov. 
  Už 41 rokov pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Od roku 1993 býva s rodinou v rodinnom dome v Bodiciach. Od roku 1994 je člen TJ Bodice a  organizačného tímu, ktorý už 38 rokov organizuje pretek Beh oslobodenia Bodíc. Od roku 1995 pôsobí ako predseda TJ Bodice, predseda organizačného výboru preteku a riaditeľ tohto preteku, ktorého sa počas jeho 38 ročníkov zúčastnilo viac ako 7800 pretekárov v 27 kategóriách. Slovenská bežecká liga zaradila tento pretek od jeho 20 - teho ročníka 4 krát ako súčasť  Majstrovstiev Slovenska. 
  Od roku 1998 pôsobil päť volebných období ako poslanec mestského zastupiteľstva a člen mestskej rady za  mestskú časť Bodice a posledné tri spoločne ako poslanec za Bodice a Demänovú. Ku známemu Behu oslobodenia Bodíc postupne pribúdali mnohé iné športové, kultúrne a spoločenské akcie - aktivity pre deti (slávnostné otvorenie školského roka, jesenná Drakiáda, rozprávková noc v škole), pre mládež, dospelých a seniorov. Bodické fašiangy sú za posledných 20 rokov preslávené svojím viac ako 100 členým sprievodom “bursovníkov” všetkých vekových kategórií. Na augustové stretnutie Bodičanov a ich priateľov, ktoré organizuje už viac ako 12 rokov, dlhodobo chodí viac ako 150 účastníkov a nielen z Bodíc. Aj bodický ping-pongový turnaj sa postupne stal súčasťou vianoc a Batôžková zábava naopak ich ukončením. 
  Zaslúžil sa o rekonštrukciu priestorov futbalového štadióna v Demänovej, v kultúrnych domoch, kde boli zriadené Denné centrá pre seniorov. 
  20 rokov „poslaneckého života“ v mestskom zastupiteľstve, ale predovšetkým v mestskej časti Bodice a Demänová medzi ľuďmi mu dalo neskutočne veľa každodenných  bežných a očakávaných ale i výnimočných zážitkov. K tým výnimočným patrilo jeho 18 ročné pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti.  Jeho poslanecké krédo: „My poslanci sme tu pre vás, občania“ nebolo frázou ale vyjadrením podstaty jeho poslaneckej činnosti.
  Cenu primátora mesta získal Štefan Ganoczy za záslužnú činnosť v prospech samosprávy, za aktívnu kultúrnu, športovú  a spoločenskú činnosť v meste Liptovský Mikuláš.
   
  Dušan Lukáč
  Narodil  sa v Liskovej.  Počas  svojho  profesionálneho  života   priamo v meste dozoroval a odovzdával  do užívania  stavby: Poľnonákup – Liptov,  Mliekarenský  závod, Liptovské strojárne, Vojenský výskumný ústav 060, Posádkový dom armády či Meniareň 110kU-22kV v Závažnej Porube. Pri výstavbe Strojární Piesok – závod Liptovský Mikuláš obdržal v roku 1983 v Prahe čestný titul „Zaslúžilý zlepšovateľ“, v r. 1988 absolvoval na  Federálnom ministerstve národnej obrany  ČSR v Prahe zvláštnu spôsobilosť  pre  prípravu a realizáciu investičnej výstavby vojska.
  Cenu primátora  mesta získal Dušan Lukáč za  mimoriadne  výsledky pri zveľaďovaní  a rozvoji výstavby stavieb na  území  mesta  Liptovský Mikuláš.
   
  Jaroslav Oberuč 
  Narodil v Palúdzke. Absolvoval Spojovacie učilište v Novom Meste nad Váhom. Ako poručík nastúpil k vojenskému útvaru v Ostrave, kde sa podieľal na príprave spojovacích špecialistov pre potreby protivzdušnej obrany. 
  Študoval na pedagogickej fakulte Vojenskej akadémie v Bratislave študijný odbor pedagogika. Po ukončení štúdia nastúpil do Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, v ktorej pracoval ako učiteľ Vojenskej pedagogiky a psychológie na rôznych postoch až do roku 2004. V súčasnosti pracuje ako profesor Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom. Prednáša i na vysokých školách v zahraničí.
  V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venoval vstupnému a výstupnému profilu žiaka a poslucháča vysokých vojenských škôl a výskumu osobnosti veliteľa, vypracoval mnohé študijné plány a programy pre výučbu pedagogiky na úroveň bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, bol členom pedagogickej komisie Správy vysokých škôl pri Federálnom ministerstve obrany, predsedom sekcie vojenskej pedagogiky federálneho ministerstva obrany v Prahe. Od roku 1994 doteraz predsedom  Akademických senátov,  komisie pre vykonávanie rigoróznych skúšok, Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia a garant študijného odboru. 
  Z jeho bohatých aktivít v oblasti pedagogiky sú najvýznamnejšie publikácie Základy pedagogiky, Teória výchovy, Metodológia pedagogického výskumu. Vydal vyše 200 odborných a vedeckých článkov. 
  V roku Dňa 2017 získal certifikát od BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD potvrdzujúci zaradenie do Encyklopédie Osobnosti Českej a Slovenskej republiky.
  Cenu primátora   mesta získal Jaroslav Oberuč  za  rozvoj    vysokého  školstva  v meste Liptovský Mikuláš.
   
  Blažena Staroňová 
  Narodila   sa  v Liptovskom Mikuláši. Pracovala  v školstve od roku 1957 do roku 1995. Najdlhšie od roku 1962   na Základnej škole v Okoličnom. Od roku 1991 do roku 1993 vykonávala funkciu riaditeľky školy.
  Jej vzťah ku kolegom bol a je priateľský, srdečný a otvorený. Ako riaditeľka školy bola spravodlivá a s príslušnou dávkou prirodzenej autority. Vedela ľudí pochopiť, pomôcť. Vždy  mala vľúdne slová pre kolegov. Bola nielen dobrým manažérom, ale aj psychológom, poradcom a dôverníkom. Dokázala riešiť rôzne pracovné i ľudské situácie s nadhľadom a patričnou dávkou humoru. Svojím ľudským a zároveň profesionálnym  prístupom vedela motivovať a podnecovať kolegov do práce a následne ich oceniť a vyvolať v nich pocit spolupatričnosti. Všetkých učila vzájomne sa rešpektovať a uznávať. V praxi podporovala rôzne mimopracovné aktivity a dlhoročné priateľstvá, ktoré ľudí spájali.
  Tí žiaci, ktorým pani učiteľka vštepovala základy matematiky, ju mali veľmi radi a boli vďační za jej prístup a pomoc pri vysvetľovaní matematického učiva. Vštepovala lásku k matematike a žiaci sa chceli učiť. Aj dnes sa zaujíma o osobné a profesionálne  príbehy svojich bývalých žiakov .
  Cítila zodpovednosť za stav verejného života a budúcnosť žiakov, čoho dôkazom sú slová pani učiteľky: „Výsledky, ktoré sme dosiahli, mi pripadali ako bohatá úroda jesene, ktorá je výsledkom práce na jar a v lete. Žili sme vtom, že celá naša budúcnosť bude vyzerať podľa toho, ako teraz žijeme, ako zmýšľame, ako cítime, ako pracujeme.“
  Cenu primátora mesta získala Blažena  Staroňová  za záslužnú činnosť vo  výchove  niekoľkých  generácií  obyvateľov  mesta Liptovský Mikuláš.
   
  Peter Vrlík 
  Narodil  sa v Liptovskom Mikuláši. Pochádza  z Okoličného a  neúnavne propraguje  Okoličné. Je  členom Spolku slovenských spisovateľov, autorom viacerých kníh, povestí, rozprávok, ako  aj  brožúr o Okoličnom.  Ako   obetavý kultúrny pracovník, zamestnanec  Matice  slovenskej, kde  zastáva  rôzne  zodpovedné  funkcie, bol z svoju činnosť  viackrát ocenený (Maticou slovenskou, cenou  Žilinského samosprávneho kraja Jánošíkov poklad, atď.) 
  Cenu primátora mesta získal Peter Vrlík za aktívnu kultúrnu  a spoločenskú činnosť v meste Liptovský Mikuláš.
   
  OLD BOYS  Liptovská  Ondrašová
  Futbalový  oddiel   bol  založený v roku 1988. V  roku 2018 oslávili  30 rokov  jeho  založenia, ako inak na  futbalovom ihrisku v Ondrašovej. Za toto  30 ročné  obdobie odohrali množstvo futbalových stretnutí a turnajov. Mesto Liptovský  Mikuláš   reprezentovali:
  V družobnom maďarskom  meste  KISKOROS, na futbalových turnajoch  za  účasti  francúzskej  ambasády v Ivánke pri Dunaji, absolvovali 11. ročníkov futbalových zápasov proti  bývalým hokejistom, ktorí  hrávali za Liptovský Mikuláš  a pôsobia v zahraničí (Jurčina, Plch, Cibák a pod.), 12. ročníkov amatérskeho futbalového turnaja pod názvom „DREZINA CUP“. Tohto turnaja sa zúčastňuje   pravidelne  12-14 mužstiev (80-110 futbalistov).  Za  30 rokov činnosti sa  v mužstve  vystriedalo množstvo  futbalistov  (cca  240).  
  Stalo sa  samozrejmosťou, že  ešte   dnes si  prídu  na ihrisko „pobežkať„ medzi  mladších  chlapcov  60,65,75  roční veteráni.

  CENA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
  Vladimír Bátik
  Narodil sa v Ploštíne v rodine stavebných technikov.  Štúdium ukončil na Slovenskej Vysokej škole technickej v Bratislave na fakulte architektúry v roku 1977.  
  Architektúru od začiatku tvorby považoval za verejne sledovanú sféru, ktorú všetci vnímame ako prostredie, v ktorom bývame, pracujeme, trávime voľný čas. Plody jeho práce sa prejavili už v roku 1985 v podobe získania 1. ceny v X. ročníku súťaže Hľadáme dokonalé projekty za architektonické stvárnenie komplexu Bocian v Liptovskom Mikuláši. Za to isté dielo mu bola v roku 1986 ako prvému architektovi v histórii udelená umelecká celoštátna cena v oblasti Architektúra.  V rámci regiónu sú verejnosti najznámejšie tieto stavby: bytové domy na Kollárovej ulici, penzión Bowling v Liptovskom Mikuláši, VIA Mara v Liptovskom Trnovci, supermarket Hypernova, Areál vodného slalomu – Lodenica v Liptovskom Mikuláši. V spoluautorstve supermarket Billa na Podbrezinách, Stop Shop v Liptovskom Mikuláši, hotel FIM v Demänovskej doline, v súčasnosti dostavba Zimného štadióna. Ako autor doplnku územného plánu v Demänovskej doline so svojim kolektívom pripravuje viacero projektov chát, penziónov a hotelových komplexov.
  V rámci voľného času sa intenzívne venuje športu. K vrcholovému športu - Powerliftingu ho priviedol nestor tohto športu na Liptove, jeho  bývalý kolega Ján Beťko. V posledných rokoch v kategórii masters dosahuje mimoriadne úspechy v jednotlivých disciplínach trojboja: vicemajster a majster sveta v tlaku na lavičke v Rakúsku, majster sveta a vytvorenie svetového rekordu v tlaku na lavičke v Prahe, majster Európy v tlaku na lavičke v Maďarsku, strieborná medaila na majstrovstvách Európy v tlaku na lavičke v Rakúsku, majster sveta a nový svetový rekord v mŕtvom ťahu v Prahe, majster sveta a vytvorenie dvoch svetových rekordov v Trnave v tomto roku. 
  Okrem aktívnej športovej činnosti vykonáva funkciu prezidenta slovenskej Asociácie silných mužov /Strongman/, kde po dobu výkonu tejto funkcie organizoval trikrát Svetový pohár Strongman, Európsky a Stredoeurópsky pohár Strongman a viacero ročníkov Československého pohára Strongman. Medzi zaujímavé akcie, ktoré organizoval či na organizácii ktorých sa podieľal, patrí športovo kultúrne stretnutie za účasti špičkových hokejistov NHL, významných umelcov v 90 rokoch či Mikulášska pohoda v Ploštíne.
  Cenu mesta získal Vladimír Bátik pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti stavebníctva a v športovej oblasti  mesta Liptovský Mikuláš. 
   
  Darina Beťková
  Narodila sa  v Ploštíne. Naskytla sa jej možnosť pracovať na Základnej škole pre slabozrakých v Liptovskom Jáne. Nastúpila tam ako vychovávateľka, učiteľka. Po ukončení školského roku sa prihlásila na Pedagogický inštitút v Martine, kde ukončila svoje štúdium štátnou záverečnou skúškou s aprobáciou chémia, prírodopis, pestovateľské práce v roku 1963.
  Po ukončení štúdia pracovala osem rokov ako učiteľka a jeden školský rok ako zástupkyňa riaditeľa na Základnej škole vo Vlachoch, neskôr nastúpila na Základnú školu na Dr. Aurela Stodolu na Nábreží.  Pri škole fungoval DFS Ďumbier, ktorý bol založený na 1. Základnej deväťročnej škole v Liptovskom Mikuláši a jej pripadla funkcia organizačnej vedúcej súboru. 
  Zo školy odišla pracovať na Okresný národný výbor - odbor školstva ako školská inšpektorka, stala sa vedúcou správy a riadenia škôl v okrese Liptovský Mikuláš. Po výmene pracovníkov sa rozhodla odísť. Ako zástupkyňa riaditeľky školy odišla zo Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách v roku 1997 do dôchodku.
  V dôchodkovom veku bola pri založení Klubu dôchodcov v Ploštíne. Stala sa kultúrnou referentkou vo výbore. Starala sa o programy schôdzí či návštevy kultúrnych podujatí. Je spoluautorkou vydania “Ploštínske nárečie“ z roku 2014, v roku 2017 vyšla malá knižka spomienok, ktorú vydali z lásky k nášmu učiteľovi Jánovi Kubínovi. 
  Cenu mesta získala Darina Beťková za prínos v spoločenskej, kultúrnej  výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.
   
  Helena Hiadlovská
  Narodila sa v Zlatnej na Ostrove. V roku 1954 sa rodina presťahovala do Liptovského Mikuláša. Ukončila štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, stavebnej fakulte v Bratislave, odbor pozemné stavby. Od začiatku profesijnej činnosti  pracovala  na úseku investičnej výstavby najprv v podniku Zdroj Liptovský Mikuláš, neskôr v Stavoinveste Liptovský Mikuláš vo funkcii samostatného technika a stavebného dozoru sídliska Klačno a stred mesta Ružomberok. Po roku 1990 pracovala na Školskej správe Liptovský Mikuláš, ako vedúca odboru a technický zástupca. Podieľala sa na zakladaní cirkevných škôl v okrese. V polovici roka 1994 sa osamostatnila a začala podnikať. Jej hlavným zameraním je kompletná inžinierska činnosť v stavebníctve, čo predstavu]e všetky činnosti spojené s prípravou stavby, cez územné a stavebné konania, stavebný dozor a ukončenie stavieb kolaudáciou. K jej stavbám vybudovaným za ostatné roky patria napríklad: obchodno administratívne centrum Nicolaus Leder  ulica Garbiarska, predajné jednotky LIDL v Liptovskom Mikuláši, v Liptovskom Hrádku, Ružomberku, Námestove, Tvrdošíne, Dolnom Kubíne, Priekope, Terchovej a ďalšie,  dozorovala bytový objekt 80 b.j. ulica Štúrova,  Okresný súd v Liptovskom Mikuláši v Martine v Námestove a Dolnom Kubíne a mnoho ďalších stavieb občianskej a bytovej výstavby na území Liptova a  celého Slovenska. 
  Celý život sa aktívne venuje športu a možno práve preto k jej hlavným a srdcovým stavbám patrí výstavba lanových dráh. V Jasnej dozorovala  24 miestnu kabínkovú dráhu Priehyba - Chopok /Funitel/, sedačkové lanové dráhy Záhradky - Rovná hoľa,  Biela púť – Koliesko,  Záhradky - Priehyba  a Lúčky – Pekná vyhliadka.   Na južnej strane Chopku 15 miestnu kabínkovú dráhu Kosodrevina – Chopok a Krupová - Kosodrevina. V Tatranskej Lomnici si môže pripísat‘ na svoj účet sedačkovú lanovú dráhu Tatranská Lomnica - Štart, Tatranská Lomnica  - Buková hora a  kabínkovú lanovú dráhu Štart - Skalnaté pleso. 
  Od roku 1960 teda 58 rokov je členkou Telovýchovnej jednoty Partizán, neskôr premenovaná na Športový klub v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1999 je jeho predsedníčkou. Zaslúžila sa o navrátenie budovy vtedajšej Sokolovne do rúk športového klubu. V klube začínala ako aktívna volejbalistka, neskôr trénerka volejbalu. Je stále aktívnou športovkyňou a stará sa hlavne o udržanie dobrého mena klubu a o jeho obnovu. Jej zásluhou má svoj priestor aj úspešný oddiel modernej gymnastiky,  ktorý má širokú členskú základňu a pod odborným vedením  tréneriek dosahuje veľmi dobré výsledky. Momentálne oddiel modernej gymnastiky má niekoľko čerstvých vicemajsteriek Slovenka a tri pretekárky v reprezentačnom tíme Slovenska v modernej gymnastike. Je na veľký obdiv, že v čisto amatérskych podmienkach pretekárky klubu  dosahujú profesionálne výsledky.
  Cenu mesta získala Helena Hiadlovská pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti stavebníctva a v športovej oblasti mesta Liptovský Mikuláš. 
   
  Mária Hrabinská
  Narodila sa v Bystřici pod Lopeníkom (Česká republika).  Je zakladateľkou Klubu seniorov 1 a Základnej organizácie 2 Jednoty dôchodcov Slovenska. Obetavo pracuje v oblasti kultúry, za  výsledky v práci jej boli udelené dve čestné uznania a dva ďakovné listy. Ako rezbárka sa so svojimi prácami zúčastnila na viacerých výstavách v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Jej umelecké výrobky sú prínosom pre ľudovú architektúru, sú súčasťou amfiteátra vo Východnej. Nájdeme ich aj v Múzeu ľudovej kultúry v Bratislave, ale  aj na iných miestach na Slovensku.
  Cenu mesta získala Mária Hrabinská pri príležitosti životného jubilea, za prínos v spoločenskej a kultúrnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

  Elena Chovanová
  Narodila sa v Závažná Poruba. Prvý vysokoškolský diplom získala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ako učiteľka prvých až štvrtých ročníkov základných škôl. Neskôr si odbornú spôsobilosť  rozšírila o aprobáciu slovenský jazyk – telesná výchova pre piate až deviate ročníky základných škôl. V roku 1984 získala titul Mgr. art. po štúdiu na VŠMU ako tanečný pedagóg. Svoju pedagogickú dráhu začala na základnej škole. Viac než 30 rokov pôsobila ako vedúca tanečného odboru na Základnej umeleckej škole v Liptovskom Mikuláši. Vychovala stovky tanečníkov a desiatky tanečných pedagógov, ktorí pôsobia v divadlách i na základných umeleckých školách po celom Slovensku. V Liptovskom Mikuláši založila súbor moderného scénického tanca Mladosť. Je zakladateľkou scénického tanca na Slovensku. Deväť rokov pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa Okresnej školskej správy v Liptovskom Mikuláši. Pracovala aj pre Centrum voľného času, kde viedla tanečno – pohybové krúžky a viedla i kurzy anglického jazyka. Po odchode na dôchodok aktívne pôsobila v Jednote dôchodcov v mestskej časti Palúdzka. Tanečné umenie vníma ako úžasnú silu, ktorá má v sebe pôsobivú hudobnú, výtvarnú i pohybovú zložku. Vytvorila veľa príťažlivých tanečných choreografií, ktoré tu zostávajú ako posolstvo a autentická výpoveď jej tvorivého ducha. 
  Cenu mesta získala Elena Chovanová pri príležitosti životného jubilea, za prínos v spoločenskej a kultúrnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

  Dušan Kováč
  Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Po absolvovaní Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene nastúpil ako lesný inžinier v Štátnych lesoch, závod Liptovský Hrádok. Po niekoľkoročnej lesníckej praxi pracuje až dodnes na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši a v jeho kompetencii je poľovníctvo v našom okrese. Poľovníctvo na vysokej úrovni, tvorba poľovných revírov či dotknutých zákonov sú zásluhou aktivít Dušana Kováča.
  Cenu mesta získal  Dušan Kováč pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti poľovníctva.
   
  Jozef Stanovský
  Narodil sa v Prešove. Jeho  rodičia  pochádzajú  z Liptovského  Mikuláša,  spoznali  sa  pri  práci  v Tranosciu a v roku 1948 sa odsťahovali  do Prešova, kde  založili  evanjelické kníhkupectvo.   
  Po  ukončení vysokej školy technickej začal pracovať  vo  vodárňach. Po  revolúcii založil  spolu  s kolegami  firmu  Hydroteam, s.r.o.,   podieľali sa aj na príprave niekoľkých  projektov  v Tatrách.
  Do Iľanova sa vrátil až na dôchodku, ale svojou aktívnou službou  je  vzorom mnohým Mikulášanom. Dnes sa vo svojich 79 rokoch pustil spolu s miestnymi cirkevníkmi do  projektu zborovej miestnosti, ktorá by sa mala využívať všestranne pre všetky generácie,  spoločne so svojim bratom zakúpil hodiny do kostola a vybavil a finančne zabezpečil nový  organ. Spolupracoval  aj na  projekte  revitalizácie námestia v Iľanove. Inicioval a financoval vydanie kníh Nad  Iľanovom vyšla dúha  a  Bieda šitá sladkou niťou. Úzko spolupracuje s urbárom.
  Cenu mesta získal Jozef Stanovský za aktívnu kultúrnu   a spoločenskú činnosť v meste Liptovský Mikuláš.
   
  Detský folklórny súbor Ďumbier
  Detský folklórny súbor Ďumbier vznikol v roku 1968 pri Základnej škole Čsl. brigády, neskôr pracoval aj pri Základnej škole A. Stodolu a jeho súčasným zriaďovateľom je Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši. Zakladateľkou súboru a zároveň choreografkou bola pani učiteľka Ľudmila Štrkolcová, ktorá bola jeho umeleckou vedúcou až 50 rokov. Pod jej vedením súbor vychoval viac ako tisíc tanečníkov, spevákov a muzikantov. Mnohí z nich svoju zanietenosť pre folklór deklarujú naďalej či už v profesionálnom alebo súkromnom živote.
  Detský folklórny súbor prezentuje detské hry, tradície a zvyky prevažne stredného Liptova. Deti zo súboru rozdávajú radosť nielen doma, ale aj v zahraničí. Ďumbieráci precestovali 18 krajín sveta (Bulharsko, Anglicko, Belgicko, Nemecko, Grécko, Ukrajina, Taliansko, Poľsko, Bielorusko, turecký Instanbul, Srbskom Francúzsko, Česko).
  V súčasnosti súbor združuje približne 120 detí vo veku 5 až15 rokov. Tanečníci sú rozdelení do troch vekových skupín. Prípravka - deti vo veku 5 až 7 rokov, stredná skupina - deti vo veku 7až 10 rokov a veľká skupina - deti vo veku 10 až 15 rokov.
  Súbor nahral niekoľko filmov a pásiem pre Slovenskú televíziu (Junácka pasovačka, Poďte s nami, Detský rok – Zima, Leto, Eniky – beniky, Kamera mladých, Vandrovali hudci), ako aj pre Slovenský rozhlas (Hrajteže mi, hrajte...). Vydali magnetofónové kazety, CD Cestička k domovu. V roku 2009 súbor prezentoval región Liptov v Raňajkách s STV, natáčal do  televíznej relácie Kapurka. V roku 2016 sa prezentovali v televíznom spravodajstve TV JOJ v meste Liptovský Mikuláš, v roku 2018 súbor oslavoval svoje 50. výročie v Teleráne v TV Markíza. V krajských a celoštátnych súťažiach získal Detský folklórny súbor Ďumbier za jednotlivé programové pásma viaceré ocenenia.
   
  Cenu mesta pre rok 2019 získal kolektív Detský folklórny súbor Ďumbier pri príležitosti 50. výročia vzniku za aktívnu kultúrnu a spoločenskú činnosť v meste Liptovský Mikuláš.
  Ocenenie prevzala Zuzana Strychová.
   
   

  Krok späť naspäť